„Laisvas laikraštis” nuo sausio 1 d. uždraustas ir paskelbtas už įstatymo ribų (pildoma)

grybauskaite-300x350

grybauskaite-300x350

 

grybauskaite

 

Aurimas Drižius

Šiandien gavome UAB „Press Express”, kuri turi monolines teises platinti laikraščius didžiausiuose prekybos tinkluose, pranešimą, kad nuo sausio 1 d. „Laisvas laikraštis” nebebus platinamas. Nors „Laisvas laikraštis” yra gerai parduodamas, ir visas jo tiražas išperkamas per kelias dienas, ‘Press Express”, kuri pasiima pusę pinigų už parduotą leiidnį, staiga nusprendė nupjauti šaką, ant kurios sėdi. 

Neva tai padaryta todėl, kad dar prieš metus vadinamoji žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (kurioje nėra nei žurnalistų, nei leidėjų) nusprendė, kad „Laisvas laikraštis” nėra etiškas. Nors įstatymas tokiu atveju taiko sankciją – netaikyti neetišku laikomai leidiniui PVM lengvatos, tačiau niekur įstatyme nepasakyta, kad tokiu atveju leidinys apkritai yra uždraudžiamas. Tačiau „Press Express” nusprendė apskirtai išmesti visą „Laisvo laikraščio” tiražą į šiuklyną. Žinoma, kad šis UAB pats nedrįstų imtis tokių drąstiškų veiksmų, o taip elgiasi tik gavęs kažkieno komandą – kieno, greitai sužinosime.

 

 

 

Ieškinys dėl skubaus vykdymo, spaudos cenzūros ir didelės žalos padarymo

Šiandien, t. y. 2018 m gruodžio 31 d. apie 14 val. gavau pranešimą, kad UAB ‚Patikimas verslas“ leidžiamas savaitraštis „Laisvas laikraštis“ nuo sausio 1 d. yra išimamas iš visų prekybos tinklų ir daugiau nebebus platinamas. Šį pranešimą atsiuntė UAB „Press Express“, kuri turi monopolines teises platinti laikraščius didžiausiuose prekybos tinkluose „Maxima“, Iki“ ir Rimi, produkto vadybininkė Irmina Žiitkauskienė.

Toks sprendimas motyvuojamas neva tuo, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija  (ŽLEK) nusprendė, kad neva „Laisvas laikraštis“ yra neetiškas.  Tačiau įstatymas numato, kad net ir tokiu atveju neetišku pripažįstamam leidiniui didžiausia taikoma sankcija yra PVM lengvatos praradimas. T.y. laikraštį leidžiančiai įmonei turėtų būti taikomas ne lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, o įprastas 21 proc. tarifas.

Nepaisant to, UAB „Press Express“ nusprendė apskritai išmesti „Laisvą laikraštį“ iš prekybos tinklų, ir tai padarė per Naujus metus, visiškai netikėtai, neįspėjusi, todėl padarė įmonei didelę žalą. Praktiškai tai yra žiniasklaidos priemonės sustabdymas ir nutraukimas, nes atsisakymas platinti leidinį reiškia, kad niekas nebegalės jo įsigyti.

Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas arba nutraukimas nurodo, kad:

1.                           Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjus, veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalių nuostatas.

 

 

Leidinio išėmimas iš prekybos tinklų yra prilygintinas viešosios informacijos skleidėjo veiklos sustabdymui.

Be to, toks „Press Express“ sprendimas yra neteisėtas ir skubiai turi būti stabdomas dėl sekančių priežasčių: Visuomenės informavimo įstatymas aiškiai sako, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (ŽLEK) gali taikyti žiniasklaidos priemonėms sankciją  – pripažinti leidinį neetišku, ir netaikyti jam lengvatinio 9 proc. PVm tarufo. Tačiau šiame įstatyme niekur nėra pasisakyta, kad neetišku pripažįstamas leidinys apskritai yra sustabdomas. Kita vertus, pati mokesčių inspekcija pripažino, kad tokios  ŽLEK sprendimai yra nepagrįsti, nelogiški, todėl nurodė, kad jie turėtų būti nevykdomi.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko M.Keseliausko 2014-06-26 įsakyme   „DĖL LEIDINIŲ, NESILAIKANČIŲ PROFESINĖS ETIKOS, APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU“ , Registracijos numeris                                       (18.2-31-2)-RM-10748                            Data                                   2014-06-26 nurodyta, kad : „

                      Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gegužės 30 d. raštu Nr. (18.2-31-2)-RM-8426 kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją prašydama pateikti nuomonę, ar Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos (toliau – LŽLEK) gali būti laikoma teisės aktų įgaliota institucija, kuri gali priskirti leidinius profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, ir, ar LŽLEK priimti sprendimai pripažinti leidinius nesilaikančiais profesinės etikos būtų teisėtas ir pakankamas pagrindas taikyti PVM įstatymo 19 str. nuostatas dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatos taikymo apribojimo.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2014 m. birželio 20 d. rašte Nr. (1.39)7R-4315 atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, LŽLEK, kaip kolegiali viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija, yra įgaliota nagrinėti profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ar jų dalyvių paskirti atsakingi asmenys informuodami visuomenę. To paties straipsnio 7 dalyje nurodyta LŽLEK sprendimų dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų paskelbimo tvarka. Taigi Visuomenės informavimo įstatymas numato LŽLEK įgaliojimus priimti sprendimus dėl profesinės etikos, tačiau aiškiai nenurodo, kokie tai galėtų būti sprendimai. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomone, LŽLEK priimamų sprendimų rūšys galėtų būti aiškiai nurodytos LŽLEK veiklos nuostatuose. Tačiau LŽLEK tokių nuostatų, patvirtintų Visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos turimomis žiniomis neturi. LŽLEK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos žurnalistų ir leidėju etikos kodeksu (toliau – Etikos kodeksas), patvirtintu 2005 m. balandžio 15 d. Visuotiniame žurnalistų ir leidėjų susirinkime. Pagal Etikos kodekso 71 straipsnio 1 punktą LŽLEK yra įgaliota priskirti viešosios informacijos rengėją profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, kai jis savo veikla pažeidinėja Etikos kodekso nuostatas. LŽLEK sprendimo teisės įgyvendinimas yra detalizuojamas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos darbo reglamente, patvirtintame LŽLEK 2012 m. kovo 5 d. Sprendimu Nr. 5 (toliau – Darbo reglamentas).

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atkreipė dėmesį į galiojančio teisinio reguliavimo nenuoseklumą, kuris gali lemti tam tikras praktines problemas, be kita ko, taip pat taikant PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatas dėl mokesčio lengvatos taikymo . Pastebėjo, kad PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkte ir Etikos kodekso 71 straupsnio 1 dalyje vartojamų savokų teisinis turinys iš esmės skiriasi. Todėl lieka neaišku, ar LŽLEK 2014 m. kovo 31 dienos sprendimas Nr. 6 dienraštį„Lietuvos rytas” priskirti profesinės etikos nesilaikančiu viešosios informacijos rengėjų kategorijai patenka į PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytąjį atvejį, kai pridėtinės vertės mokesčio lengvata netaikoma profesinės etikos nesilaikantiemsleidiniams, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija .

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomone, sistemiškai įvertinus galiojančius teisės aktus, nėra aišku, kokius konkrečius sprendimus pagal kompetenciją išnagrinėjusi profesinės etikos pažeidimus turi teisę priimti LŽLEK. Įvertinus galiojantį teisinį reguliavimą, taip pat įvertinus jo suderinamumą su konstituciniais žiniasklaidos laisvės ir nepriklausomumo principais, galiojantis teisinis reguliavimas vertintinas kaip teisiškai ydingas ir iš esmės keistinas užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumą ir nuoseklumą. Šiuos klausimus, atsižvelgiant į LŽLEK priimamų sprendimų poveikį ir svarbą, turėtų reguliuoti Visuomenės informavimo įstatymas ar jo pagrindu kompetentingos valdžios institucijos priimtas poįstatyminis teisės aktas, o ne LŽLEK Darbo reglamentas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atkreipė dėmesį į Visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsnio 8 dalies nuostatas, kuriose numatyta teisė skųsti LŽLEK sprendimus, todėl tokiu atveju PVM įstatyme numatyta mokesčio lengvata turėtų galioti iki atitinkamo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę dėl nepakankamo, nenuoseklaus ir teisiškai ydingo teisinio reguliavimo, kuris lemia praktines problemas taikant PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatas dėl mokesčio lengvatos taikymo, taip pat vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, kurioje įtvirtinta, kad mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai, dienraščio „Lietuvos rytas” tiekimui iki atitinkamo teismo sprendimo (kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės) įsiteisėjimo, turi būti taikomos PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatos, t. y. dienraščio tiekimas apmokestinamas taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą.

Viršininkas                                                                    Modestas Kaseliauskas

 

Civilinio kodekso  283 straipsnis. Teismo teisė leisti sprendimą ar nutartį skubiai vykdyti nurodyta, kad

1. Teismas gali leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį:

4) visose kitose bylose – kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti.

 

Kadangi „Press Express“ yra įsipareigojęs platinti „Laisvą laikraštį“, ir mes turime galiojančią sutartį, kuriuo leidėjas UAB „Patikimas verslas“ įsipareigoja kas savaitę pristatyti sutartą egzempliorių kiekį, o „Press Express“ įsipareigoja jį pateikti sutarties prekybos tinklams, tai toks  „Press Express“ sprendimas išimti iš prekybos tinklų visą ‚Laisvo laikraščio“ tiražą daro mums didelę žalą, todėl tokį sprendimą būtina kuo greičiau stabdyti.

Remdamasis išdėstytu, teismo prašau :

1.      Įpareigoti UAB „Press Express“ vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir nuo 2019 m. sausio 1 d. neišimti savaitraščio „Laisvas laikraštis“ iš prekybos tinklų.

2.      Už kiekvieną dieną, kai leidinys, pažeidžiant sutarties sąlygas, buvo išimtas iš prekybos tinklų, skirti UAB „Press Express“ 1000 eurų baudą.

3.      Prašau priimti vykdyti sprendimą kuo skubiau, nes kiekviena diena, kai leidinys yra išimtas iš prekybos, daro leidėjui didelę žalą, nes skaitytojai nebegali jo įsigyti.

 

 

UAB ‚Patikimas verslas“ direktorius Aurimas Drižius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));