Ar Rokiškio psichiatrijos ligoninė yra ligoninė ar įkalinimo įstaiga?

liauseda

liauseda

Ar Rokiškio psichiatrijos ligoninė yra ligoninė ar įkalinimo įstaiga.

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Artūras Dilys, sekretoriaujant Rasai Povilavičienei, dalyvaujant VŠĮ Rokiškio psichiatrinės ligoninės atstovei Linai Furmonavičienei, asmeniui, kuriam taikoma priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis pratęsimo Mindaugui Kurui, asm. kodas 3910825…. teismas nustatė:

Marijampolės apyl. teismo Jurbarko rūmų 2019 m. spalio nutartimi Mindaugui Kurui, padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas, numatytas Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalyje, (Valinsko variantas-Z.V.), 154 str. 2 dalyje, 285 str. 2 d. (dvi veikos), nepakaltinamumo būsenoje, taikyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje – VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje (myriop pasiuntusi policijos veteranę Skaistą Rakauskienę – Z.V.) kuri tęsiama iki šiol, paskutinį kartą pratęsiant Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų 2021 m. spalio 29 d. nutartimi.

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės (vadovas Algimantas Liausėda – Z.V.) teikimu prašoma Mindaugui Kurui priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis pratęsti.

Gydymo įstaigos (A.Liausėdos – Z.V.) atstovė teikimą palaikė.

Mindaugas Kuras teismo posėdyje bei pateiktame atsiliepime nurodė, kad su išvada, jog jo socialinis pavojingumas nesumažėjęs, nesutinka. Mano, kad ligoninės sudaryta gydytojų komisija galimai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, (pritrūkus ligonių, bijo „durnyno“ uždarymo – Z.V.) rekomenduodama pratęsti stacionarinį gydymą, juolab, kad komisiją sudaro tie patys gydytojai. Jo būklė jau apie pusmetį yra stabiliai gera, nusiskundimų neturi, todėl jam turėtų būti stacionarinis gydymas pakeistas į priverstinį ambulatorinį gydymą. Prašo teismo atsižvelgti į tai, kad priverstinis gydymas skirtas jam pirmą kartą, jis trunka pernelyg ilgai (3 metus), jis pasimokino iš savo klaidų, pasižada tinkamai gydytis ambulatoriškai ir daugiau nebenusikalsti. Nuo 2022 m rugsėjo mėn. jis nori tęsti studijas kolegijoje, taip pat įsidarbinti finansinės padėties pagerinimui. Jis iki kol jam buvo paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, sėkmingai studijavo Vilniaus Socialinių mokslų kolegijoje (vidurkis – 7,4), dirbo prekybos centre kasininku, organizavo Respublikinius kryžiažodžių sprendimo čempionatus (iš viso suorganizavo daugiau nei 10 čempionatų), aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose ir viktorinose. Taip pat yra tapęs Konstitucijos egzamino nugalėtoju ir atsiėmęs apdovanojimą iš LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų. Gydymosi Rokiškio psichiatrijos ligoninėje metu jis laimėjo apie 8 prizus, dalyvaudamas žaidimuose ar spręsdamas kryžiažodžius. Gydymosi stacionare laikotarpiu dalyvavo užimtumo veiklose, draugiškai sutarė su kitais pacientais, mandagiai bendravo su personalu. Pastarąjį pusmetį nusiskundimų sveikatos neturėjo, ji kaip ir šiuo metu yra pakankamai stabili ir gera, vaistai (prverstiniai – Z.V.) padeda, todėl jam stacionarinis gydymas turėtų būti pakeistas į priverstinį ambulatorinį gydymą. Pasižada tinkamai laikytis ambulatorinio gydymo sąlygų, gert vaistus.

Gynėjas pritardamas ginamajam prašė teikimą tenkinti iš dalies ir pakeisti Mindaugui Kurui stebėjimo rėžimą į ambulatorinį.

Teikimas tenkintinas.

Priverčiamųjų (represinių – Z.V.) medicinos priemonių paskirtis yra neleisti asmeniui padaryti baudžiamuoju įstatymu uždraustų pavojingą veiką, taikant ( per prievartą – Z.V.) medicinines priemones bei stebint (vaistų poveikį –Z.V.) jo elgesį. BK 98 str. 6 d. ir LR BPK 405 str. 4 d. įtvirtinta nuostata, kad priverčiamoji (represinė – Z.V.) medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas. Teismas , tęsdamas, keisdamas arba panaikindamas priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, turi vertinti du kriterijus: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį („daržovės“ nebepavojingos – Z.V.) jo socialinį pavojingumą. Be to, teismo išvada dėl reikalingumo keisti priverčiamosios medicinos priemonės rūšį iš stacionarinio stebėjimo ir gydymo į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, turi būti vertinama ir BK 98 str. kontekste, kuri 2 d. numatyta, kad ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos pavojingumo ir jo psichikos sutrikimo nereikia stebėti (stebėjimo mini kameros įtaisytos priešgaisriniuose davikliuose – Z.V.) ir gydyti stacionare arba kuris gali (nors ir nenori – Z.V.) toliau ambulatoriškai gydytis, kai po stacionarinio gydymo jo būklė pagerėja.

Komisijos dėl priverčiamųjų medicinos pobūdžio priemonių pratęsimo medicinos apžiūros išvadoje (b.l. 3-4) nurodoma, kad per šį laikotarpį Mindaugo Kuro būklė buvo nepakankamai stabili. Struktūruotoje aplinkoje agresijos ir sujaudinimo epizodų nestebėta. Klinikiniame vaizde dominuoja defektiniai svyravimai bei mąstymo sutrikimai pagal formą ( nenuoseklus, paralogiškas) ir turinį (santykio, savęs pervertinimo, didybės kliedesiai) emocinis neadekvatumas, sutrikusi emocinių impulsų kontrolė. Komisijos metu formalaus kontakto. Nusiskundimų neišsako. Mindaugas Kuras gynybiškas vidinių išgyvenimo atžvilgiu. Suicidines mintis ir ketinimus, suvokimo sutrikimus neigia (neigimas “durnyne“ traktuojamas kaip psichinė liga – Z.V.) Kliedesių neišsako. Jo emocijos neadekvačios, mąstymas paralogiškas, nenuoseklus. Mindaugas Kuras ambivalentiškas, ambitendentiškas, Jo kritika ligos ir gydymosi atžvilgiu nepakankama. Emocinių impulsų kontrolė nestabili. Rekomenduojama tęsti priverstinį gydymą bendro stebėjimo sąlygomis.

Iš pateiktos byloje gydytojų ( „durnyno“ komisijos gydytojų pavardės slepiamos –Z.V.) komisijos išvados aprašomosios dalies, atstovės paaiškinimų žinoma, kad per stebimą laikotarpį ( netgi palatose užslaptintos stebėjimo kameros – Z.L.) Mindaugui Kurui klinikiniame vaizde išlieka mąstymo formos bei turinio sutrikimai (santykio, savęs pervertinimo, didybės kliedesiai), padidintas įtarumas, emocinis neadekvatumas, sutrikusi emocinių impulsų kontrolė, socialinės adaptacijos sunkumai. Sunkiai adaptuojasi prie kitų pacientų, dėmesys fiksuotas tik į savo poreikių tenkinimą. Dėl mąstymo patalogijos objektyvūs faktai vertinami pagal savitus įsitikinimus („durnyne“ negali turėti įsitikinimų, turi kalėti pagal jų „poniatkes“) , verbalinei korekcijai nepasiduodantys. Mąstymo patalogija sąlygoja ambivalentiškumą bei ambitendentiškumą, elgesys sunkiai prognozuojamas, epizodais manipuliuojantis, konfrontuojantis bei priešiškas (priverstiniams vaistams –Z.V.) medicinos personalo atžvilgiu. Ateities planai permainingi (nori tik laisvės, baigti mokslus ir dirbti – Z.V.). Sutrikęs savo veiksmų pasekmių vertinimas. Kritika ligos bei gydymosi

atžvilgiu dalinė, nepakankama. Jis išlieka gynybiškumas vidinių disforinės reakcijos. Suicidinių minčių nekonstatuojama. Naktinis miegas medikamentų fone tenkina. Vaistus toleruoja (pabandyk netoleruoti, sanitarai padės – Z.V.), tačiau kritika gydymosi atžvilgiu išlieka nepakankama. Stebimo laikotarpio eigoje buvo koreguotas gydymas, stabili medikamentinė remisija nepasiekta. Galimybės grįžti į tėvų namus nėra.

Teismas (teisėjas Artūras Dilys Z.V.), įvertinęs pateiktą dokumentaciją, daro išvadą, kad priverstinis stacionarinis stebėjimas ir gydymas Mindaugui Kurui šioje stadijoje dar yra būtinas, nes jo būklė buvo nepakankamai stabili. Nors struktūruotoje aplinkoje agresijos ir sujaudinimo epizodų nestebėta (dūmų davikliuose įmontuotos užslaptintos video kameros net palatose – Z.V.), tačiau klinikiniame vaizde dominuoja afektiniai svyravimai bei mąstymo sutrikimai pagal formą ir turinį, emocinis neadekvatumas, sutrikusi (nuo priverstinių vaistų – Z.V.) emocinių impulsų kontrolė. Stebėjimo laikotarpį koreguotas gydymas (vaistų išbandymas – Z.V.), jis išlieka nepakankamai kritiškas ligos ir gydymosi (prievartos – Z.V.) atžvilgiu. Be to, teismo (teisėjo Artūro Dilio – Z.V.) nuomonė, Mindaugui Kurui tęsti gydymąsi ambulatorinėmis sąlygomis šiuo metu tinkamų sąlygų nėra.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Mindaugą Kurą šiuo metu dar reikalinga stebėti (net užslaptintomis vaizdo kameromis – Z.V.) ir (prieš jo valią – Z.V.) gydyti specializuotame stacionare, nes jo socialinis pavojingumas nelaikytinas pakankamai sumažėjusiu, galimybių gydytis ambulatoriškai nėra, o gydymasis savarankiškai esant tik epizodinei gydytojų priežiūrai būtų dar ankstyvas ir neatitinkantis jo psichikos stovio, todėl teikimas dėl priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinio stebėjimo ir gydymo bendro stebėjimo sąlygomis pratęsimo laikytinas pagrįstu (kol padarys daržove – Z.V.) bei tenkintinas.

Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 str. 3 d. 1 p., teismas (teisėjas Artūras Dilys – Z.V.) nutaria:

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės (pastato, ar Algimanto Pliaugos – Z.V.) teikimą tenkinti.

Mindaugui Kurui priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinio stebėjimo ir gydymo (žalojimo –Z.V.) bendro stebėjimo (užslėptomis vaizdo kameromis – Z.V.) sąlygomis VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje taikymą pratęsti (Toliau slepiant „stebėtojų“, „gydytojų“ pavardes – Z.V.).

Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.-

Facebook komentarai
});}(jQuery));