Vyriausybė iš esmės pritarė narkotikų gamybos ir laikymo legalizavimui (narkotikai bus pateikiami kaip „naujojo maisto“ gamyba)

junk

junk

Vyriausybė iš esmės pritarė narkotikų gamybos ir laikymo legalizavimui (narkotikai bus pateikiami kaip „naujojo maisto“ gamyba)

 

Balandžio 7 d. Šimonytės vyriausybė posėdyje pritarė dviem svarbiems projektams, kurie iš esmės legalizuoja tiek narkotikų gamybą, tiek ir jų laikymą.

T.y. vyriausybė pritarė projektui dėl kanapių (narkotinių medžiagų) gamybos legalizavimo –  Seimui pateikta Vyriausybės išvada, kuriuo pritarta Pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimui. Įstatymas numato galimybę perdirbti visas pluoštinių kanapių dalis bei leisti rinkai tiekti ne vien tik pluoštą ir sėklas ar šių sėklų produktus, bet ir iš kitų pluoštinių kanapių dalių gautus produktus ir jų gaminius – tai yra psichotropinę medžiagą tetrahidrokanabinolį (THC).

 

Seimo valdyba buvo paprašiusi vyriausybės pateikti Seimui išvadas dėl šio įstatymo.

Mat Europos komisija dar 2020-08-06 raštu pateikė išsamiąją nuomonę ir pastabas, kuriomis išreiškė susirūpinimą dėl šio SEimo  Įstatymo projekto neatitikimo ES teisei ir Jungtinių Tautų konvencijoms (dėl Lietuvos ketinimo iš pluoštinių kanapių išgaunamą psichotropinę medžiagą tetrahidrokanabinolį (THC) naudoti maisto ir kitų vartojimui skirtų produktų gamyboje bei dėl grėsmių, susijusių su gamybos procese susidarančiais pluoštinių kanapių tarpiniais produktais, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc.).

EK savo pastabose pateikė išaiškinimą, kad „jei iš kanapių gaunamo produkto sudėtyje yra „narkotinės ar psichotropinės medžiagos“, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje, arba produktas iš jos susideda, toks iš kanapių gaunamas produktas neatitinka sąvokos „maistas“, tad negali būti pateikiamas rinkai kaip maistas“.

Itin ironiška, kad teisės aktų nustatyta tvarka Lietuva dar neatsakė EK į pateiktas pastabas ir išsamią nuomonę dėl planuojamų veiksmų, tačiau vis tiek jam pritarė.

Pritarimo projektą pristatęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas posėdyje sakė ; „Kai buvo priimtas pluoštinių kanapių įstatymas, tai visuomenėje buvo daug džiugesio. Tada paaiškėjo, kad šis įstatymas labai griežtai reglamentuoja tik dvi pluoštinių kanapių panaudojimo dalis – t.y. pluoštą ir sėklas. Nors iš esmės visas verslas įsisuko į kitas kanapės dalis naudoti. Todėl įstatymo pakeitimo projektas, kurį siūlo Seimo nariai, kaip tik ir apibrėžia, kaip jas panauoti. T.y. kitas kanapių dalis ir tarpinius produktus, kurie susidaro iš pluoštinių kanapių dalių. Yra apibrėžiama „naujojo maisto” sąvoka ir aktyvios medžiagos – THC (arba tetrahidrokanabinolio) naudojimui. Mes siūlome pritarti Seimo narių parengtam įstatymo projektui ir jį patobulinti keliais dalykais – visų pirma, nustatyti, kad THC kiekis šiuose gaminiuose atitiktų ES reikalavimus. tai reiškia, kad mes pradedame regulioti, o ne nutylime. Siekiant gaminti produktus, atitinkančius „naujojo maisto” sąvoką, reikia turėti išankstinį EK leidimą. ir trečia, jeigu pluoštinių kanapių gamybos metu atsiranda medžiagų, kuriuose yra THC, tai šią gamybą gali vykdyti tik spec. leidimus gavusios įmonės”.

 

ausrine armonaite 74267026

Čia įsiterpė ir „inovacijų” ministrė Aušrinė Armonaitė : ” ačiū, kad pagaliau rasta savyje jėgų nepasiduodi pasipriešinimui, kuris buvo šiam projektui. Mes esame tarp pluoštinių kanapių auginimo lyderių, tačiau žalaivą išvežiame į lenkiją ar Švediją. Todėl investicijų pritraukimo požiūriu čia atsivers didelės galimybės. Tiesą sakant, jau neteko keturių investuotojų, kurių perspektyvas Lietuvoje mūsų reguliavimas apribojo”.

Visas „diskusijas” nukirto Šimonytė – „manau, kad reikia atiduoti projektą į Seimą, kad jis galėtų jį patobulinti ir priimti. Prieštaraujančių nematau, todėl teikiame šią išvadą į Seimą”.

Tai aiškinama ir vyriausybės dokumente – kad apgauti EK, Seimui siūloma Įstatymo projekto 4 str. 4 dalyje įrašyti, kad pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis turi atitikti tų gaminių specialiuosiuose ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Kaip aiškina vyriausybės Ekonomikos politikos grupės patarėjas Vaidas Talačka, kiekviena Lietuvoje pagaminta narkotikų siunta turi turėti „laboratorinių tyrimų protokolą su tyrimų rezultatų vertinimo išvada“. Šią išvadą išduos Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas arba ES valstybių narių akredituota laboratorija ir kuriuo patvirtinama, kad pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis atitinka nustatytą atitinkamų gaminių THC kiekį.

Tiesa, Seimui siūloma :

· papildyti Įstatymo projekto 4 str. nauja 5 dalimi, joje įtvirtinant, kad siekiant tiekti rinkai produktus, atitinkančius „naujojo maisto“ sąvoką, būtina turėti išankstinį Europos Komisijos leidimą;

· siūlyti patikslinti Įstatymo projekto 4 str. buvusią 5 dalį taip, kad jeigu pluoštinių kanapių gaminių gamybos proceso metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose yra THC, tokią gamybą vykdyti turi teisę tik Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, gavę Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme nustatyta tvarka išduotą leidimą.

· Įstatymo įsigaliojimo datą nustatyti 2022-05-01, atsižvelgiant į tai, kad turi būti užbaigta Įstatymo projekto notifikavimo Europos Komisijai procedūra.

Beje, dar viena juokinga pastaba šiame projekte – į grafą „Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – įrašyta – Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina. Vėluojama pateikti Vyriausybės išvadą Seimui 9 savaites”.

Šiam narkotikų legalizavimo įstatymui nuosekliai priešinasi tik Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamento vadovas Renaldas Čiužas :

 

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministerijai

el. p. zum@zum.lt

 

 

2021-03- Nr.
 

Į

 

 

 

2021-03-16

 

 

Nr.

 

 

 

2D-676 (11.4 E)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3195(2)“ DERINIMO

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, pagal kompetenciją išnagrinėjęs pateiktą išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195(2)“ projektą (toliau – nutarimo projektas), pažymi, kad Departamentas 2021 m. sausio 15 d. raštu Nr. S-129 jau buvo pateikęs pastabas ir pasiūlymus 2021 m. sausio 8 d. nutarimo projektui Nr. 21- 18113 ir iš esmės pritarė šiam nutarimo projektui, kuriame buvo aiškiai apibrėžta, kad „Pluoštinių kanapių maisto gaminiuose negali būti THC“. Todėl Departamentas, įvertinęs patikslintą nutarimo projektą, laikosi nuoseklios pozicijos ir mano, kad Pluoštinių kanapių įstatyme turėtų būti aiškiai apibrėžta, kad pluoštinių kanapių maisto gaminiuose negali būti THC.

Departamentas norėtų atkreipti Jūsų dėmesį, kad į kai kurias 2021 m. sausio 15 d. raštu Nr. S-129 pateiktas Departamento pastabas nebuvo atsižvelgta, todėl Departamentas pakartotinai teikia savo pastabas ir pasiūlymus, ir prašo į juos atsižvelgti:

Perdirbant pluoštines kanapes, gamybos proceso metu gali susidaryti tarpiniai produktai, kuriuose gali būti labai skirtinga tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) koncentracija. THC koncentracija tarpiniuose produktuose galimai priklausys tiek nuo perdirbimui naudotų pluoštinių kanapių rūšies, tiek nuo pačio gamybos proceso kokybinių rodiklių. Todėl gali būti sunku sekti perdirbimo proceso metu susidarančio tarpinio produkto THC ribą, nuo kurios juridiniai asmenys jau turėtų gauti leidimą tokiai veiklai. Siekiant užtikrinti teisingą Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3195(2) (toliau – Įstatymo projektas) 4 straipsnio 5 dalies taikymą bei užtikrinti tarpinių produktų su THC apskaitą ir kontrolę, siūlome tikslinti Įstatymo projekto 4 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Jeigu pluoštinių kanapių gaminių gamybos proceso metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc. kuriuose yra THC, tokią gamybą vykdyti turi teisę tik juridiniai asmenys, gavę leidimą vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc. kuriuose yra THC, veiklą (toliau – leidimas). Leidimą išduoda, atsisako išduoti, sustabdo ar panaikina jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda dublikatus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėmis. Už leidimų ir jų dublikatų išdavimą bei šių leidimų tikslinimą imama valstybės rinkliava. Pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc. kuriuose yra THC, turi būti apskaitomi ir sunaudojami gaminiui, atitinkančiam šio įstatymo reikalavimus, gaminti arba tvarkomi kaip atliekos, įskaitant šalinimą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.“

Atkreipiame dėmesį, kad 2019 metais pasaulyje, ypatingai JAV, buvo fiksuojamos mirtys ir sunkūs susirgimai (plaučių ligos) asmenų, kurie vartojo e-cigarečių gaminius, kurių sudėtyje yra THC. Daugelis pacientų pranešė, kad vartojo el. cigaretes tiek su THC, tiek ir su nikotinu. Kai kurie pacientai pranešė, kad vartojo e-cigarečių gaminius, kuriuose yra kanabidiolio (CBD). Nutarimo projekto 9 punkte siūloma nustatyti, kad ne maistui skirtuose pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis neturi viršyti 0,2 proc. Manome, kad tam tikras THC kiekis tokiuose ne maistui skirtuose gaminiuose, kaip aromaterapijos priemonėse, garinamuose gaminiuose ir pan. gaminiuose, kurie vienaip ar kitaip gali patekti į žmogaus organizmą ir veikti toksiškai, kelia pavojų asmens  sveikatai. Todėl manome, kad Įstatymo projekte turi išlikti nuostata, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras nustato sąrašą ne maistui skirtų gaminių, kuriems nustatomi mažesni didžiausi leistini THC kiekiai nei 0,2 proc.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                                                                                       Renaldas Čiužas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rima Mačiūnienė, 8 7066 80 65, el. p. rima.maciuniene@ntakd.lt

Jurgita Žilinskaitė, 8 7066 80 97, el. p. jurgita.zilinskaite@ntakd.lt

Facebook komentarai
});}(jQuery));