skip to Main Content
Sakalas1

LAISVAS LAIKRAŠTIS 2010 m. sausio 16-22 Nr. 2

Vaikų „gelbėtojai“ ir pedofilai

Aurimas DRIŽIUS

A.Sakalas globoja vaikų kankintojus

 

Sakalas1

Kai laidoje „Paskutinė instancija“ išgirdau, kad buvęs Europos Parla­mento narys Aloyzas Sakalas vadina Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokurorą Ramutį Jancevičių „nepa­perkamu“, nusistebėjau – iš kur pas „di­džiuoju inkvizitoriumi“ dar nuo R.Pa- kso apkaltos vadinamą A.Sakalą tiek drąsos meluoti. Juk visiems, nors kiek pažįstamiems su lietuviška teisėt­varka, yra puikiai žinoma, koks „ne­paperkamas“ yra R.Jancevičius. Prisi­mename ir tą istoriją, kai buvęs Lie­tuvos futbolo federacijos prezidentas Vytautas Dirmeikis UEFA pinigus, skirtus Lietuvos futbolui plėtoti, inves­tavo į savo privatų majonezo gamybos verslą, o jog geras draugas, prokuro­ras R.Jancevičius „tyrė“, kaip V.Dir- meikis švaistėsi svetimais pinigais.

Tik po to, kai paaiškėjo, kad „ne­paperkamas“ prokuroras RJancevičius už savo bylos įtariamojo V.Dirmeikio pinigus skrido į Angliją žiūrėti futbo­lo, ir paaiškėjo, kodėl taip ilgai proku­ratūroje buvo įstrigusi „majonezo“ byla. Keista, kad dar tuomet R.Jance- vičiaus niekas nenuteisė už korupci­ją (kaip kyšius ėmė keliones į Angli­ją, už kurias sumokėjo V.Dirmeikis), tačiau tuomet jis vos išsilaikė šiame poste. Tačiau, matyt, jau tada R.Jan- cevičių išgelbėjo tas teisėtvarkininkų klanas, kuris, atėjus laikui, galėjo pa­prašyti R.Jancevičiaus atsidėkoti už tai, kad išliko vyr. prokuroru net ir po ko­rupcijos skandalo. Ir paprašyti pa­slaugos – pvz., kad ir nuslopinti Kau­no pedofilijos istoriją.

Laida „Paskutinė instancija“ par­odė siužetą ir apie Pikeliškių vaikų na­mus, kurių steigėjai – to jau minėto A.Sakalo ilgametė patarėja Ona Kuprienė. Šalia vaikų namų ji buvo įstei­gusi ir svečių namus aukštiems parei­gūnams aptarnauti. Kas siejo našlaičius ir pasisvečiuoti atvykusius teisėjus ir prokurorus? „Nieko apie tai nežinau ir žinoti nenoriu“, – laidai sakė A.Saka- las. Kartu su jau minėtais O. Kuprie- ne, R.Jancevičumi ir Vaikų teisių ap­saugos tarnybos vadove R.Šalaševičiū- te, neperrinktas į Europos Parlamen­tą A.Sakalas pernai įsteigė Naciona­linį žmogaus teisių gynimo centrą.

Vi si šie minėti asmenys yra dau­giau ar mažiau susiję su jau pagarsė­jusia Kauno pedofilijos byla. Pikeliš­kių vaikų namų steigėja O. Kuprienė yra sena A. Sakalo bendražygė, ta­čiau tai, ką vaikai pasakojo apie kan­kinimus Pikeliškėse – tai, kad jie riša­mi prie lubų, kojos deginamos įkaitin­tais lygintuvais, jeigu pas kurį rasda­vo utėlių, nuskusdavo plikai, ir galvą ištrindavo cheminiu aparatu „Kobra“ – niekaip nesiderina su žmogaus teisių gynimu. Priešingai, kiekvienai iš mi­nėtų veikų yra numatytas atitinkamas BK straipsnis. Tačiau O. Kuprienė ir kiti šio kankinimo centro, pavadinto vaikų globos namais, steigėjai kažko­kiu būdu iki šiol išvengė baudžiamo­sios atsakomybės už vaikų kankinimą. Gal būt, tai susiję su tuo, kad A.Saka­las anksčiau vadovavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, buvo ir te­bėra itin artimas daugeliui prokuratū­ros ir teismų vadovams, o kartą už Eu­ropos Parlamento pinigus buvo eks- kursijon į Briuselį atvežęs visą Aukš­čiausiąjį teismą?

„Tai ne mano problema“, – pak­laustas apie vaikų kankinimą, – sako žmogaus teisių gynėjas A.Sakalas. Jo marti laidai papasakojo, kaip į balius Kuprienės „svečių namuose“ važiuo­davo Seimo nariai, prokurorai, teisė­jai, advokatai.

Pikeliškių vaikų namų globotiniai laidai pasakojo apie tai, kad tie namai nebuvo šildomi net žiemą, o patys vai­kai būdavo pastoviai kankinami. Vie­na nepilnametė po tokių „balių“ pas­tojo, jai buvo padarytas abortas. Nors aukų skundai pasiekė policiją, proku­ratūras, Vaikų teisių apsaugos kontro­lierę, tačiau iki šiol nė vienas kankin­tojas nėra nubaustas. Vaikai, pabėgę iš globos namų, su policijos pagalba būdavo sugražinami atgal. Tik pernai, kai apie šį lietuvišką kalėjimą buvo pa­rodyta per televiziją, jie buvo užda­ryti, o vaikai išvežti į kitus globos na­mus.

„Vaikams net nesigėdijant psi­chologų ir kontrolierių buvo atvirai sa­koma, kad jeigu jus išveš į kitus glo­bos namus, tai jus parduos, išpjaus akis ir kitus organus, ir juos parduos, – lai­dai pasakojo viena vaikų teises ginan­ti pareigūnė, – todėl kai vaikai iš Pike­liškių buvo atvežti į kitus globos na­mus, jie pirmoje vietoje paprašė, kad ten gyvenantys vaikai parodytų, ar jie turi akytes ir pirščiukus“.

Kai Pikeliškių konclageris užsi­darė, Onutė Kuprienė su A. Sakalu įsteigė Žmogaus teisių gynimo orga­nizaciją.

„Vaikus rišdavo prie lovų, kojas jiems degindavo įkaitintais lygintu­vais“, – taip apie minėtus „žmogaus tei­sių gynėjus“ kalba Pikeliškių vaikų globos auklėtiniai.

A.Sakalas seniai „globoja“ vaikus

A.Sakalas jau seniai verčiasi naš­laičių bloga. Dar 1997 m. laikraštis „Dialogas“ rašė apie tai, kad A.Saka­las buvo vaikų globos namų „Atsig­ręžk“ steigėjas, visuomeninės organi­zacijos „Gelbėkit vaikus“ prezidentas. „Atsigręžk“ iš biudžeto 1997-1998 m. buvo paskirta 705 tūkst. litų. „Dialo­gas“ rašo, kad jau tada Seimo nario A.Sakalo padėjėja O.Kuprienė iš šios programos gavo 85 tūkst. litų.

„Dialogas“ rašė, kad Vyriausybė sudarė specialią komisiją, kuri skirs­tė biudžeto pinigus vaikų globos na­mams ir jų siūtomoms programoms. Šios komisijos pirmininke buvo paskir­ta Švietimo ir mokslo viceministrė Jo­lanta Balčiūnienė, komisijos nariais – Seimo nariai R.Hoferteinė, R.Melni- kienė, A.Sakalas). Kam skirti pinigai? Pavyzdžiui, komisijos nario padėjėjai O.Kuprienei už dvi programas – 85 tūkst. litų. Tikrinusieji O.Kuprienės stovyklos „Skruzdėlytės“ veiklą rado daug pažeidimų ir mažai vaikų. Ponia O.Kuprienė aiškinamajame rašte rašė, kad ji pastebi „keistą sutapimą – abu kartus komisija atvyksta pasibaigus pa­mainai ir vaikams išvykus į namus“, ir mano. kad jos „darbas buvo įvertin­tas tendencingai ir nepagrįstai, o gal­būt net kaip opozicinės partijos atsto­vės ir šios partijos lyderio padėjėjos“.

Kitame programų veiklą apiben­drinančiame Seimo darbiniame rašte užfiksuota, kad „Šeimos namų“ pro­gramos, kuri buvo finansuota 60 tūkst. litų, „vadovė O.Kuprienė informaci­ją teikti atsisakė“. „Ar pajėgs? – klau­siama. – Seime dirbanti koordinatorė tinkamai kontroliuoti 85 tūkst. litų pa­naudojimą?“

Finansinė parama (25 tūkst. litų) yra skiria ir Kauno bei Vilniaus saka- liukams. Švietimo ir mokslo ministe­rijos darbuotojai, G.Kvieskienės doktorantei D .Šukytei už dvi programas (vėliau leidinyje viena programa, re­gis, perrašyta kitai skirstytojų gerai pa­žįstamai) skirta 50 tūkst. litų. Tokių po dvi programas laimėjusių koordina­torių yra net 7. tačiau tai „smulkios iš­laidos, lyginant jas su laikinų vaikų globos namų „Atsigręžk“ suma.

Patikrinimo akte nurodoma, kad lai ki niems vai kų glo bos na mams (LVGN) „Atsigręžk“ skirta 640 tūks­tančių litų. Laikinai einanti „Atsigręžk“ direktorės pareigas Sigita Ignatovi- čienė „Dialogo“ redakcijai (10.10) atsiųstame fakse rašo. kad 1996 m. jiems buvo skirta 230 tūkst., o 1997 m. – 470 tūkst. litu. Taigi šiai vienai pre­vencinei programai skirta net 703 tūkst. litų. Kodėl tiek daug? Kodėl di­deli pinigai buvo skirti jau tada. kai dar nebuvo jokios programos? Ar teisėtai? Šie klausimai verčia pažiūrėti. –

Kas yra „Atsigręžk“ steigėjai?

Trys Vyriausybės patvirtintos Vai­kų ir paauglių nusikalstamumo preven­cinės programos vykdymo komisijos nariai yra ir „Atsigręžk“ steigėjai. Tai: G.Kvieskienė – ŠMM skyriaus ve­dėja, A,Sakalas – Seimo narys, visuo­meninės organizacijos „Gelbėkit vai­kus“ prezidentas, R.Remeika – buvęs Vilniaus apskrities valdytojo admi­nistracijos švietimo skyriaus virši­ninkas, kuriam už programą „Rytų Li­etuvos mokyklų socializacijai skirta 70 000 litų. R Jakutis – stambaus masto aferomis išgarsėjęs buvęs Nemenčinės kunigas, O.Kuprienė – Seimo nario A. Sakalo padėjėja, už kitas dvi progra­mas gavusi 35 000 litų. A.Macaitis – „Atsigręžk“ steigimo metu buvęs Vil­niaus apskrities viršininkas, G.Petraus- kienė, ŠMM G.Kvieskienės skyriaus darbuotoja. R.Ramašauskas – Krakių klebonas, už savo programą gavęs 150 000 litų. V.Davidonis – buvęs „Atsig­ręžk“ direktorius, S.Ignatovičienė, dabartinė „Atsigręžk“ direktorė“.

A.Sakalas maldavo nesikreipti į spaudą

Po to, kai buvo atlikta organiza­cijos „Gelbėkit vaikus“ revizija, revi­zijos komisijos pirmininkė Cholesti- ka Katavičienė kreipėsi į prokuratūrą ir STT, kad šios organizacijos vado­vams būtų pradėtos baudžiamosios by­los už pinigų grobstymą.

Kai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo patikrinimą A.Saka­lo vadovaujamojoje įstaigoje, didžiau­sias pastarojo rūpestis buvo užčiaup­ti Ch. Katavičienę, kad neduok Dieve, informacija nepatektų į spaudą. „Bū­tų žymiai blogiau, jeigu Kauno skyr­iaus problemos taptų žiniasklaidos objektu“, – Katavičienei rašė A.Saka­las, maldaudamas neviešinti šio skan­dalo, ir sakydamas, kad „visuomeni­ninkai tų pinigų nevogė – gal tik netin­kamai įformino dokumentus“.

Redakcijai pavyko gauti Ch.Kata- vičienės rašytą straipsnį „Gelbėkite mūsų sielas“. Jame rašoma: „Kad vai­ko teisės būtų įgyvendintos, taptų re­alybe, jau 1919 m. lapkričio 20d. Švedijoje buvo įkurta organizacija „Gelbėkite Vaikus“. Šiandien ji yra vie­na didžiausių Švedijos nevyriausybi­nių organizacijų Jos tikslas – ginti vai­kų teises.

Tuo pagrindu, padedant Švedijos organizacijai „Rjfdda Barnen“, 1991 m. buvo įkurta Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkite Vai­kus“…Naujos skyriaus pirmininkės D.Gasparavičiūtė su revizijos komi­sijos pirmininke S. Katavičiene niekaip negalėjo perimti bei išgauti Kaune sky­riaus juridinių dokumentų, kaip pro­tokolų, buhalterinės apskaitos, turto in­ventorizavimo dokumentų skyriaus antspaudo bei banko atsiskaitomo­sios knygelės iš buvusios pirmininkės D. Lebedienės ir iždininkė: Eugenijos Vitkuvienės.

Naujosios patikėtinės buvo įtiki­nėjamos, kad viskas tvarkoje, reikia vieni kitai: pasitikėti ir panašiai. Lai­kas bėgo. ..Nuvykusi į apskritį, D. Gas- paravičiūtė buvo informuota apie pro-

LVTGO „Gelbėkit vaikus“ skyriaus Pirmininkei p. Daivai Gasparavičiūtei

 

 

Šiame rašte A.Sakalas prašė neviešinti skandalo, nes tada nebegautų pinigų iš Švedijos

Atsakydamas į Jūsų laišką noriu Jums pasiūlyti štai ką: sausio mėn. 20 dienos Vykdomojo komiteto posėdyje, kurio nariu Jūs esate, apsvarstysime visas Kauno skyriaus problemas. Į šį posėdį prašau atsivežti visus finansinius dokumentus, o dar geriau, mūsų paskirtos auditorės išvadas, jei tokias jau turite. Po finansinės ataskaitos ir po audito išvadų skyriaus darbas įeis į įprastas vėžes. Aš niekaip negaliu suprasti, kodėl tokia ataskaita dar nepadaryta, kuri būtina kiekvienos organizacijos skyriaus veiklos kontrolei. Dėl to mes negalime atsiskaityti su „Radda Bamen“. Žymiai blogiau būtų, jei Kauno skyriaus problemos taptų žiniasklaidos objektu. Tai iššauktų ir valstybinių institucijų reakciją, kurios pasekmes tiek Jums tiek ir organizacijai būtų labai sunku prognozuoti. Todėl primygtinai prašau, išsiaiškinkime ir susitvarkykime pradžioje patys. Kauno skyrius buvo vienas geriausių skyrių Lietuvoje, norėtųsi, kad jis neprarastų šio vardo, bet tai, visų pirma, Jūsų, kaip Pirmininkės, rankose.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));