Tik po rinkimų neišrinktas Seimas nutarė pradėti apkaltą kyšius ėmusiems teisėjams

kazys

kazys

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pagal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lietuvos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jui Egi­di­jui Lau­ži­kui, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jams Kon­stan­ti­nui Gu­ri­nui, Vik­to­rui Ka­žiui, Val­di­ma­rui Ba­vė­ja­nui pa­grįs­tu­mui ištir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3764 (pa­tei­ki­mas)

Ko­le­gos, li­ko re­zer­vi­nis klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Egi­di­jui Lau­ži­kui, Kon­stan­ti­nui Gu­ri­nui, Vik­to­rui Ka­žiui, Val­di­ma­rui Ba­vė­ja­nui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3764. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas V. Ba­kas. Pra­šau, ko­le­ga. Pa­tei­ki­mas.

 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/i-laisve-isejes-teisejas-kazys-manau-kad-is-tu-400-tukst-teisejai-nera-gave-ne-vieno-euro.d?id=80491483

V. BAKAS(MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, bu­vo­me šiek tiek pa­me­tę vie­ną svar­bų klau­si­mą, to­dėl no­rė­čiau jums pri­sta­ty­ti. Prieš me­tus rug­pjū­čio 13 die­ną bu­vo re­gist­ruo­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jui Egi­di­jui Lau­ži­kui, Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jams Kon­stan­ti­nui Gu­ri­nui, Vik­to­rui Ka­žiui, Val­di­ma­rui Ba­vė­ja­nui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas. Tei­ki­mą, ku­riuo siū­lo­ma su­reng­ti ap­kal­tą Kon­sti­tu­ci­ją ga­li­mai pa­žei­du­siems ir prie­sai­ką su­lau­žiu­siems tei­sė­jams, pa­si­ra­šė 37 Sei­mo na­riai, tai yra dau­giau nei 1/4. Vie­nas iš šių tei­sė­jų V. Ka­žys vis dar tu­ri tei­sė­jo sta­tu­są, to­dėl, prie­šin­gai nei ban­dė teig­ti po­nia A. Ši­rins­kie­nė, šis nu­ta­ri­mas yra ak­tu­a­lus ir aš esu dė­kin­gas, kad jis yra įtrauk­tas, ir mes kar­tu šian­dien jį įtrau­kė­me į šios die­nos dar­bo­tvarkę.

Kaip pri­si­me­na­te, pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį Lie­tu­vą su­pur­tė be­pre­ce­den­tis skan­da­las. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Sei­mui pa­ra­šė raš­tą, ku­riuo pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie tai, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mo tar­ny­bo­je at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal nu­si­kal­sta­mų vei­kų, nu­ma­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 225 straips­nio 2 ir 3 da­lyse, 226 straips­nio 1, 2 , 3, 4 da­ly­se, 227 straips­nio 2 ir 3 da­ly­se, 228 straips­nio 1, 2 da­ly­se ir 260 straips­nio 3 da­ly­je po­žy­mius, tai yra dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pre­ky­bos po­vei­kiu, pa­pir­ki­mo, pik­tnau­džia­vi­mo ir ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Bu­vo su­lai­ky­ti Aukš­čiau­sio­jo ir Ape­lia­ci­nio teis­mų tei­sė­jai, įta­ri­mai pa­reikš­ti šian­dien, bent jau vie­šais duo­me­ni­mis, 12-ai tei­sė­jų, še­ši yra ap­klaus­ti kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai. Be to, ne­se­niai pa­aiš­kė­jo, kad tei­sė­jai, tu­rin­tys spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są, nag­ri­nė­ja by­las. Teis­mų ta­ry­ba ir pa­tys tei­sė­jai šią in­for­ma­ci­ją nu­slė­pė nuo vi­suo­me­nės ir Sei­mo, ir tik po klau­sy­mų NSGK pra­ėjus ke­le­riems me­tams, tai yra ke­liems mė­ne­siams, teis­mų sa­vi­val­da ėmė­si šio­kių to­kių veiks­mų.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­rė­čiau įvar­din­ti vie­no iš tei­sė­jų vei­kas, ku­rio­mis Sei­mas kal­ti­na ar­ba nu­ta­ri­mo pro­jek­te kal­tin­tų Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ją V. Ka­žį. Sei­mo na­rių gru­pė pa­si­ra­šė tei­ki­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad šis tei­sė­jas, mū­sų nuo­mo­ne, ne­są­ži­nin­gai vyk­dė tei­sė­jo pa­rei­gas, ne­tei­sė­tai vei­kė sa­vo pri­va­čiais ir ki­tų ne­tei­sė­tai su­in­te­re­suo­tų as­me­nų in­te­re­sais, tu­rė­jo to­kių tiks­lų ir in­te­re­sų, ku­rie ne­su­de­ri­na­mi su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja ir įsta­ty­mais bei tei­sė­jo pa­rei­ga vyk­dy­ti tei­sin­gu­mą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mą.

Sa­vo veiks­mais tei­sė­jas V. Ka­žys šiurkš­čiai pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją, Teis­mų įsta­ty­mą, pa­grin­di­nius tei­sė­jų el­ge­sio prin­ci­pus, nu­ma­ty­tus Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­se, ir su­lau­žė prie­sai­ką. Tai yra, pir­ma, bū­da­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju ta­rė­si dėl ne­tei­sė­to at­ly­gio, pa­ža­dė­jo jį pa­im­ti ir pa­ė­mė ne­tei­sė­tą at­ly­gį iš šia­me teis­me nag­ri­nė­ja­mos, jo ži­nio­je esan­čios by­los baig­ti­mi ne­tei­sė­tai su­in­te­re­suo­tų as­me­nų už iš­tei­si­na­mo­jo nuosp­ren­džio pri­ėmi­mą ape­lia­ci­ne tvar­ka nag­ri­nė­ja­mo­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.

An­tra. Nau­do­da­ma­sis tei­sė­jo sta­tu­su ir įga­lio­ji­mais pa­ža­dė­jo, su­si­ta­rė ša­liš­kai veik­ti ir vei­kė jo kaip tei­sė­jo ži­nio­je esan­čios ir jam nag­ri­nė­ti pa­skir­tos by­los baig­ti­mi ne­tei­sė­tai su­in­te­re­suo­tų as­me­nų nau­dai ir in­te­re­sais. Tai yra ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą Tei­sė­jų ko­le­gi­jo­je kar­tu su ki­tais tei­sė­jais, bū­da­mas ne­tei­sė­tai su­in­te­re­suo­tas šios by­los baig­ti­mi, siek­da­mas ten­kin­ti ne­tei­sė­tus jam ar­ti­mų as­me­nų in­te­re­sus, pri­ėmė ir pa­si­ra­šė nuosp­ren­dį, ku­riuo pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­džio da­lį ir iš­tei­si­no as­me­nis, ku­rie šio teis­mo bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais pa­da­rę nu­si­kal­ti­mus.

Tre­čia. Bū­da­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju ir ga­vęs as­me­ni­nius pa­siū­ly­mus dėl ne­tei­sė­to at­ly­gio už pa­lan­kius spren­di­mus, jam nag­ri­nė­jant by­las Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me, ne­pra­ne­šė apie tai teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­goms, Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, ne­nu­si­ša­li­no nuo spren­di­mų by­lo­je, ku­rios baig­ti­mi jis pats, taip pat jam ar­ti­mi as­me­nys bu­vo ne­tei­sė­tai su­in­te­re­suo­ti.

Ket­vir­ta. Šiais veiks­mais V. Ka­žys pik­tnau­džia­vo tei­sė­jo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir tei­sė­jo au­to­ri­te­tu ir ga­vo ne­tei­sė­tą at­ly­gį, su­lau­žė tei­sė­jo prie­sai­ką, pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo 3 straips­nio 2 ir 3 da­lies punk­tuo­se nu­ma­ty­tas as­mens, dir­ban­čio vals­ty­bės tar­ny­bo­je, prie­vo­les tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir prie­mo­nė­mis veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to ir elg­tis taip, kad ne­kil­tų abe­jo­nių, jog toks kon­flik­tas yra, ne­si­nau­do­ti pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti. Pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so 7 straips­nio 1 punk­te įtvir­tin­tą pa­gar­bos ir lo­ja­lu­mo vals­ty­bei prin­ci­pą lai­ky­tis duo­tos tei­sė­jo prie­sai­kos; 11 straips­nio 2 punk­te įtvir­tin­tą skaid­ru­mo ir vie­šu­mo prin­ci­pą veng­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to; 12 straips­nio 1, 4 ir 5 punk­tuo­se įtvir­tin­tą są­ži­nin­gu­mo ir ne­sa­va­nau­diš­ku­mo prin­ci­pą elg­tis taip, kad vi­suo­me­ni­niai, so­cia­li­niai ir ki­to­kie san­ty­kiai ne­kenk­tų tei­sė­jo tie­sio­gi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mui, ne­siek­ti nau­dos sau, ar­ti­mie­siems ir drau­gams, nau­do­jan­tis sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, bū­ti ne­pa­per­ka­mam, ne­pri­im­ti do­va­nų, pi­ni­gų, ne­at­ly­gin­ti­nų pa­slau­gų ir ki­to­kių prie­lan­ku­mo žen­klų, iš­skir­ti­nių leng­va­tų ir nuo­lai­dų ar ki­tų pa­slau­gų iš fi­zi­nių ar ju­ri­di­nių as­me­nų, jei­gu tai ga­li su­kel­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­tą; 13 straips­nio 1, 3 ir 7 punk­tuo­se įtvir­tin­tą pa­do­ru­mo prin­ci­pą bū­ti ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir ją sau­go­ti, pri­va­čia­me gy­ve­ni­me elg­tis są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai, ki­taip sa­vo el­ge­siu ne­že­min­ti tei­sė­jo ir teis­mų var­do. To­liau gal­būt ne­tę­siu dėl lai­ko sto­kos var­din­ti…

PIRMININKAS. Pa­li­ki­te dar lai­ko klau­si­mams.

V. BAKAS(MSNG)Aš no­rė­čiau Sei­mo… Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 74 ir 116 straips­niais su­da­ry­ti spe­cia­li­ą­ją ap­kal­tos ko­mi­si­ją iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti. Pa­ra­šai yra su­rink­ti. Va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­to­mis pra­šau pri­tar­ti šiam nu­ta­ri­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė. Pra­šom, ko­le­ge.

A. BILOTAITĖ(TS-LKDF)Dė­ko­ju. Dė­ko­ju ir ger­bia­mam ko­le­gai už ini­cia­ty­vą. Aki­vaiz­du, kad mū­sų teis­mų sis­te­mą su­pur­tė di­džiu­lis ko­rup­ci­jos skan­da­las. Kaip ma­to­me, tos pa­mo­kos, ku­rios bu­vo, yra ne­vi­siš­kai iš­mok­tos. Ger­bia­mas ko­le­ga, ko ti­kė­tu­mė­tės? Aš su­pran­tu, mes at­lik­tu­me ty­ri­mą, bet ko­kių re­zul­ta­tų, gal­vo­ja­te, tai ga­lė­tų duo­ti ap­skri­tai, žiū­rint į teis­mų sis­te­mos iš­skaid­ri­ni­mą?

V. BAKAS(MSNG). Ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma ap­kal­ta mes tu­ri­me siek­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­to tiks­lo, tai yra kon­sti­tu­ci­nės tei­sė­jų, su­lau­žiu­sių prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­du­sių Kon­sti­tu­ci­ją, at­sa­ko­my­bės. Tai yra ap­kal­tos pa­grin­di­nis tiks­las.

Ant­ras tiks­las – mes pa­dė­tu­me teis­mų sis­te­mai, ku­rios la­bai aukš­ti tei­sė­jai, Aukš­čiau­sio­jo ir Ape­lia­ci­nio teis­mo šian­dien kal­ti­na­mi, įta­ria­mi, tiks­liau, sun­kiais ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais, ap­si­va­ly­ti ir at­gau­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą. Nes pa­ti teis­mų sis­te­ma, kaip mes ma­to­me, šian­dien ne­ga­li įveik­ti ko­rup­ci­nių by­lų. Jie bi­jo ar­ba ven­gia teis­ti as­me­nis, ku­rie su­si­ję su kon­cer­nais, su oli­gar­chi­niais da­ri­niais. To­dėl si­tu­a­ci­ja, kai 12 tei­sė­jų pa­reikš­ti įta­ri­mai, aukš­tiems tei­sė­jams, ir še­šiems tei­sė­jams su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, yra bū­tent ta, ku­ri rei­ka­lau­ja Sei­mo įsi­ki­ši­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, yra no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. A. Bi­lo­tai­tė – už. Pra­šom, ko­le­ge.

A. BILOTAITĖ(TS-LKDF)Aš dar kar­tą no­riu kaž­kaip at­kreip­ti dė­me­sį, kad mes šią ka­den­ci­ją, nors bu­vo rim­tas skan­da­las teis­mų sis­te­mo­je, ma­žai sky­rė­me tam dė­me­sio. Aki­vaiz­du, kad tas skan­da­las pa­da­rė di­džiu­lę ža­lą ir pa­kir­to pa­si­ti­kė­ji­mą tei­sin­gu­mu. Aš kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už, nes mes tu­ri­me iš­mok­ti pa­mo­kas, ir tu­ri bū­ti iš­spręs­ta at­sa­ko­my­bės pro­ble­ma. Žmo­nės tu­ri ti­kė­ti, kad mū­sų teis­mai vyk­do tei­sin­gu­mą ir nė­ra ko­rum­puo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar V. Ba­kas no­ri už kal­bė­ti. Pra­šom. Ini­cia­to­rius ne­ga­li, at­si­pra­šau.

Ko­le­gos, ar pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu, ar bal­suo­ja­me? Pri­ta­ria­me ben­dru… Ne­pri­ta­ria­me. Bal­suo­ja­me. Ge­rai, ko­le­gos, kas pa­lai­ko Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3764, bal­suo­ja už po pa­tei­ki­mo, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 36, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 25. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, krei­piuo­si į vi­sas frak­ci­jas. Rei­kia su­da­ry­ti 12 žmo­nių ko­mi­si­ją, ir fra­k­ci­jos Se­niū­nų su­ei­gai pa­tei­kia sa­vo kan­di­da­tus į ko­mi­si­ją pa­gal pro­por­ci­jas. Dar V. Ba­kas no­ri. Pra­šom.

V. BAKAS(MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu vi­siems (ar gir­di­si?) pa­dė­ko­ti už jū­sų bal­sa­vi­mą. Iš tie­sų Sei­mas 2016 me­tais sa­vo veik­lą… ir Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai, ku­ri iš­aiš­ki­no, kaip tu­rė­tu­me elg­tis, ir Sei­mas tik­rai sa­vo veik­lą pra­dė­jo nuo stip­rios an­ti­ko­rup­ci­nės dar­bo­tvarkės. Mes vi­si ne­ma­žai pa­da­rė­me ir par­la­men­ti­niais ty­ri­mais, ir įsta­ty­mais, ku­rie su­griež­ti­na at­sa­ko­my­bę, ir mes tu­ri­me re­zul­ta­tus. Aš siū­lau ir tęs­ti, pa­baig­ti šią ka­den­ci­ją ta dva­sia. La­bai jums ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, tuo mes bai­gia­me šios die­nos dar­bo­tvarkę. Pa­reiš­ki­mų nė­ra. Re­gist­ra­ci­ja. Re­gist­ra­ci­ja!

Ačiū, ko­le­gos, dar­bo­tvarkę, kaip jau mi­nė­jau, bai­gė­me. (Gon­gas) Sei­mo va­ka­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkė bu­vo trum­pes­nė, nes ant­ras rin­ki­mų tu­ras. Ge­ro va­ka­ro.

Facebook komentarai
});}(jQuery));