Teisėjų nepriklausomybė : D.Žalimas stūmė savo sugulovę į Konstitucinio teismo teisėjas, G.Kryževičius savo sugulovę bandė padaryti aukščiausiojo teismo pirmininke

gauja1

gauja1

Teisėjų nepriklausomybė : D.Žalimas stūmė savo sugulovę į Konstitucinio teismo teisėjas, G.Kryževičius savo sugulovę bandė padaryti aukščiausiojo teismo pirmininke
Aurimas Drižius
Vakar visa Lietuvos aukštuomenė ir „elytas” labai nustebo sužinojęs, kad jokio teisingumo Lietuvoje nėra ir niekada nebuvo – viskas perkama ir parduodama, įskaitant ir kelių metų amžiaus vaikų prievartavimą, kaip Garliavoje.
„Laisvas laikraštis” apie tai rašo jau dešimt metų – jokios teismų sistemos Lietuvoje nėra, yra tik grupelė VSD pakabintų apgailėtinų „žmogystų” su grandinėmis ant kaklo. Kurie pagal komandą sprendžia, kam gyventi, o kam mirti.
Tai, kad Masiulis ir Co. bus išteisinti buvo aišku jau tada, kai Masiulis, pažadėjęs „daug papasakoti”, ir tuo išgasdinęs visą Grybauskaitės dvarą, staiga užsičiaupė, ir sukūrė pasakėčią apie Kurlianskio paskolą. Tada visi juokėsi ir sakė, kad pasakėčiomis teismas netikės. tačiau patikėjo. Žuvis pūna nuo galvos, todėl pažiūrėkime, kas vadovauja šiai „teisinei valstybei”.
Jos aukščiausias organas – Konstitucinis teismas. Kad tai bordelis, buvo aišku dar prieš bene 15 metų, kai toks KT pirmininkas Kūris išaiškino Konstituciją priešingai, nei ten parašyta, nes labai reikėjo pašalinti tokį prezidentą Rolandą Paksą, kurį visas ‘elytas” laikė išsišokėliu. Kūris išsikvietė Konstitucijos dvasią ir išaiškino, kad per apkaltą nušalinti politikai yra nurašyti visam gyvenimui. Nors Konstitucijoje parašyta priešingai, tačiau „elytas” per daug bijojo Pakso, ir todėl atsirado toks „išaiškinimas”.
Turėjau reikalų ir aš su Konstituciniu teismu, kurio vienas narys, buvęs aukščiausiojo teismo pirmininkas Vytautas Greičius yra išsikviečiamas ant kilmėlio tokiais žodžiais : „man pojebat, ko tu nori“ (taip teisėją kviečiasi MG Baltic „žurnalistas” Tomas Dapkus), o kitas, KT pirmininkas Dainius Žalimas bandė prastūmti į KT dirbti savo meilužę. T.y. teismo ūkvedę Ingridą Danėlienę teismo pirmininkas bandė prastūmti į KT, o vėliau, jau baigęs savo kadenciją, D.Žalimas nebesislapstė ir ją vedė.
Itin juokinga, kad Dainius Žalimas, būdamas Konstitucinio teismo pirmininku, ir bandęs savo meilužę paversti KT teisėją kaip kokiame Uzbekistane, šiuo metu pristatomas kaip itin perspektyvus kandidatas į prezidentus, kasdien protingai rodomas per valstybinę televiziją (kaip Nausėda) ir Šimonytė jį rengia būti Lietuvos atstovu Europos audito rūmuose.
Beje, apie Dainiaus Žalimo draugę Seime, ją bandant prastūmti į KT, ironiškai atsiliepė tik Petras Gražulis:
P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­ro tuo klau­si­mu kal­bė­ti nė­ra taip leng­va, bet man (Pir­mi­nin­kas: „Ma­lo­nė­ki­te už­si­dė­ti kau­kę.“) kaž­kaip po P. Urb­šio kal­bos pa­si­ma­to, Po­vi­lai, vi­sas lai­kas dve­jo­pi stan­dar­tai. Pa­žiū­rėk, ko­kius tu kė­lei rei­ka­la­vi­mus dėl R. Kar­baus­kio ir G. Kil­di­šie­nės san­ty­kių. Kiek tu, kai sa­ko, ro­dei pirš­tu į R. Kar­baus­kį, lyg ir, at­ro­do, nie­ko ten ne­bu­vo.
Bet da­bar vi­sa teis­mų sis­te­ma, Sei­mo na­riai ži­no, ko­kiu bū­du ir kaip ši­ta kan­di­da­tė ta­po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo kanc­le­re. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas, kiek kal­ba vi­suo­me­nė, su­si­ra­do gra­žią drau­gę, ją pa­da­rė kanc­le­re Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, o da­bar no­ri sa­vo gy­ve­ni­mo gal drau­gę pa­da­ry­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ja.
Koks tai pa­vyz­dys vi­suo­me­nei? Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ima pa­čius svar­biau­sius spren­di­mus. Tai ko­kius jis ga­li pri­im­ti spren­di­mus, jūs pa­sa­ky­ki­te? Ir tai vi­si ži­no, ir, Po­vi­lai, tu pats ži­nai tuos da­ly­kus ir ty­li, ir kal­ti­ni vėl vals­tie­čius. Ir, man at­ro­do, gė­da Sei­mo Pir­mi­nin­kui, kad jis pa­si­rin­ko ši­to­kią kan­di­da­tū­rą ir tei­kia ją. Aš ga­lė­čiau dar pa­šmaikš­tau­ti, pa­sa­ky­ti, na, tai pa­lau­ki­te, kas yra, tai gal ir Bi­ru­tę įtai­sy­ki­te bent Žu­vi­nin­kys­tės de­par­ta­men­to di­rek­to­re kaž­ko­kia, įstei­ki­te ko­kias nors pa­rei­gas. Kas čia da­ro­si? Vie­nas žmo­gus kal­ti­na­mas per­dė­tai, o ki­tiems vis­kas ga­li­ma mū­sų vals­ty­bė­je ir jie ro­do dar kaž­ko­kį pa­vyz­dį. Bai­ki­te juo­kus! Po­vi­lai, su­si­mąs­tyk, ką tu kal­bi.

P.Gražulis : Gal Konstitucinio teismo pirmininkas Žalimas gražią savo draugę nori padaryti teisėja?“

Dar juokingiau, kad D.Žalimo įrankiu tapo tuometis Seimo pirmininkas buvęs „valstietis” V.Pranckietis. Jis į KT teisėjus pasiūlė šio teismo ūkio reikalams vadovavusią Ingridą Danėlienę. Nuostabą sukėlė ne tiktai pati kandidatūra, bet ir tai, kad anksčiau V.Pranckietis aiškino, jog teiks tik didelį autoritetą teisininkų bendruomenėje turintį profesionalą. Tad kodėl pasirinkta beveik jokio savarankiško teisinio darbo patirties neturinti I.Danėlienė? Teisininkų bendruomenėje ir Seime, kuris netrukus turės svarstyti I.Danėlienės kandidatūrą, puse lūpų imta kalbėti, kad kandidatę tokiam karjeros šuoliui galėjo paskatinti draugystė su Konstitucinio teismo pirmininku Dainiumi Žalimu.
Gintaras Kryževičius – dešimtmečio pūlinys teismų sistemoje
Kitas dar skaudesnis pūlinys yra buvęs aukščiausiojo, dabar – vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, vienas iš „teisėjų savivaldos” vadovų.
Apie G.Kryževičiaus žygius jau sklando legendos.

Kaip žinia, ekscelencija Gitanas Nausėda pernai vasarą Seimui siūlė aukščiausiojo teismo pirmininke paskirti tokią nuolatinę dokumentų klastotoją Sigitą Rudėnaitę.

Jo ekscelencija pranešė, kad penktadienį susitiko su Teisėjų tarybos pirmininke Sigita Rudėnaite. Prezidentas labai susirūpinęs teisėjų persidirbimu. Tačiau susitikime nebuvo kalbėta apie masinę korupcija Lietuvos teismų sistemoje, masinį dokumentų klastojimą ir nutarčių padirbinėjimą.
Simboliška, kad G.Nausėda susitiko ir kalbėjo su teisėjų tarybos pirmininke Sigita Rudėnaite, kuri kartu su savo meilužiu, buvusiu aukščiausiojo teismo pirmininku (dabar – vyriausiojo administracinio teismo) Gintaru Kryževičiumi nagrinėjo bylas aukščiausiame teisme.
Taip ta pati S.Rudėnaitė, kuri drąsiai klastoja savo nutartis ir taip rodo savo pavyzdį eiliniams teisėjams. Kai paprašiau kelti bylą Rudėnaitei, tai jos kolegos man parašė, kad visi mano suminėti faktai nėra „faktai“, o tik mano haliucinacijos.

 

Dar ironiškiau, kad G.Nausėda puikiai žino apie tai, kad visa teismų sistema yra pakabinta ant kompromato ir padarytų nusikaltimų, todėl neabejotina, kad yra šantažuojama ir dirba nusikaltėliams. Kita vertus, Nausėda eina seniai pramintu Grybauskaitės keliu – tie pakabinti teisėjai yra naudingi prezidentūrai, nes padeda pridengti jos nusikaltimus.

januskiene

Dar kvailiau, kad net tos pačios Rudėnaitės kolegė aukščiausiame teisme, teisėja Janina Januškienė (nuotr. viršuje), išėjusi į pensiją, neišlaikė ir brūkštelėjo postą facebooke :
janusk
Iš šio posto sužinojome, kad aukščiausiojo teismo pirmininke Sigita Rudėnaitė tapo tik todėl, kad yra buvusio šio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus meiluže. Ji taip pat atskleidė ir sunkius nusikaltimus – kad jau minėtas Kryževičius buvo mafijos bosas, kuris pats viską sprendžia. Kaip žinia, teismų įstatymas numato, kad niekas negali daryti teisėjams spaudimo priimant sprendimus.
Dabar paaiškėjo, kad LAT sprendimai buvo priimami tokie, kokius nurodydavo G.Kryževičius. Paaiškėjo ir tai, kad Kryževičius prieš tai į LAT pirmininko postą kišo Laužiką, kuris vėliau pagautas imantis kyšius ir dabar tos pačios mafijos nariai visokiais būdais bando jį „ištraukti“.
LL turi vieną nusikalstamą Sigitos Rudėnaitės nutartį, kuriame ji man nurodė, kad cenzūra neprieštarauja jokiems Lietuvos teisės aktams. Nors cenzūrą tiesiogiai draudžia tiek LR Konstitucija, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymas, tačiau Rudėnaitė nusprendė, kad tokių dalykų nėra. Teisėjai šiuo metu bando visokiais būdais nuslėpti Rudėnaitės nusikaltimus, nurodydami, kad Rudėnaitės nutartis yra ne nutartis, o šiaip popiergalis. Ir taip šita mafija tik traukia dar daugiau savo narių į teisiamųjų suolą.
Dar blogiau, paaiškėjo, kad meilužiia dviese sėdėjo, ir nagrinėjo bylas aukščiausiame teisme – dėl to tiek EŽTT, tiek ir STT turėjo daug vargo, „taisant jų darbelius“.
Praėjo pusė metų, tačiau į šią žinią niekaip nereaguoja nei prezidentas Gitanas Nausėda, kuris atsakingas už tai, kad teismai laikytų Konstitucijos, nei minėtieji teisėjo S.Rudėnaitė ir G. Kryževičius.
Kaip žinia, prezidentas Gitanas Nausėda jau siūlė praeitos kadencijos Seimui Sigitos Rudėnaitės kandidatūrą į LAT pirmininkus, tačiau Seimas jos kandidatūrai nepritarė.
Tada kandidatė „labai įsižeidė“, kad Seimas nepritarė jos kandidatūrai ir kreipėsi į savo kolegas teisėjus, kad toks SEimo sprendimas „būtų panaikintas kaip neteisėtas“.
Tada atrodė, kad ši vadinamoji teisinė sistema peržengė paskutines raudonas linijas – vos Seimas priėmė specialų įstatymą, kad teisėjams kratyti nereikia specialaus Seimo sutikimo, ir kitą dieną Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad patenkina Seimo atleistos buvusios laikinosios Aukščiausiojo Teismo (LAT) vadovės Sigitos Rudėnaitės prašymą ir grąžino ją į LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas.
Dra juokingiau, kad kai Seimas balsavo už jos atleidimą iš LAT civilinių bylų skyriaus pirmininkės ir paskui atmetė jos kandidatūrą į LAT pirmininkes, tai panelė Rudėnaitė turėjo tapti bedarbe – iš darbo buvo atleista, į naujas pareigas nepaskirta – turėjo keliauti į darbo biržą.
Mat teismų įstatymas aiškiai sako :
1. Aukščiausiojo Teismo pirmininką iš paskirtų šio teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu.
2. Aukščiausiojo Teismo skyriaus pirmininką iš paskirtų šio teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu.
3. Dėl Aukščiausiojo Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko skyrimo Respublikos Prezidentui pataria Teisėjų taryba.
Ir štai – stebūklas – S. Rudėnaitės kandidatūrą į LAT pirmininkes atmetė slaptu balsavimu. Atrodo, kad daugiau nėra apie ką kalbėti, tačiau visa ši mantijomis apsikarsčiusi gauja nesutinka su Seimo apsisprendimu – neva Seimas negali kištis į „teisėjų savivaldą“.
Tai, kad aukščiausiojo teismo gauja prieš pusę metų buvo apskirtai legalizavusi kyšius teisėjams – paskelbė, kad kratos pas bet kuriuos kyšį paėmusius teisėjus yra neteisėtos, jeigu nėra SEimo pritarimo (tai reiškia, kad pvz., STT, pamačiusi, kaip teisėjas X ima kyšį, turi su įrodymais bėgti į Seimą, tas sudaro komisiją ir pusę metų svarsto, ar galima daryti past kyšininką kratą, per tą laiką kyšis jau seniai pragetas) ir iš esmės tai reiškia, kad krata pas bet kurį nusikaltimą padariusi teisėją yra neteisėta. Tik konstitucinis teismas išaiškino, kad šis aukščiausiojo teismo išaiškinimas yra neteisėtas.
O dabar šios korumpuotos gaujos atstovė Rudėnaitė kreipėsi į savo gaujos narius prašydama pripažinti jos atleidimą iš LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų neteisėtu ir pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę – grąžinti ją į buvusias pareigas, kol bus priimtas teismo procesinis sprendimas dėl ginčo esmės.
Facebook komentarai
});}(jQuery));