Teisėjai smaginasi traiškydami laisvą spaudą

gauja

gauja

Teisėjai smaginasi uždarinėdami laisvą spaudą

Aurimas Drižius

Šiandien kreipiausi į taip vadinamą generalinę prokuratūrą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų nuolatinių nusikaltimų – bylų ir dokumentų klastojimų ir piktnaudžiavimo, bylų nagrinėjimo atsakovams nieko apie tai nežinant.

Mat 2022-10-04 gavau įmonės „Hostex“, kuri yra įregistravusi domeną www.laisvaslaikrastis.lt, pranešimą apie tai, kad mes neva pažeidžiame LR įstatymus ir kad ji bus priversta nutraukti sutartį dėl domeno registracijos:

Teisėjai smaginasi traiškydami laisvą spaudą 2

hostex2

Žinia apie tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas jau išnagrinėjo kažkokią administracinę bylą NR. eI2-6259-596/2022, kurioje nusprendė, kad mes pažeidėme LR įstatymus, yra mums visiška naujiena, Nei teismas, nei pareiškėjas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) nieko apie šią bylą mums nėra pranešę.
Tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nuolat nagrinėja administracines bylas už akių, atsakovams nieko apie tai nežinant, jau tapo tradicija ir nuolatine nusikalstama veikla.
Pranešu prokuratūrai, kad minėta administracinė byla Nr. eI2-6259-596/2022, kurioje teismas pripažino, kad www.laisvaslaikrastis.lt tariamai pažeidė LR įstatymus, buvo išnagrinėta mums apie tai nieko nepranešus ir nežinant.
Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė pateikti minėtą nutartį, kuriuo pripažįstama, kad mes neva pažeidėme įstatymus, net po to, kai raštu į juos kreipėmės.
Tokiu būdu Vilniaus apygardos administracinis teismas ir jo neįvardijami teisėjai padarė nusikaltimą – piktnaudžiavo tarnyba, klastojo dokumentus, viršijo tarnybos įgaliojimus.
Tai yra minėto teismo teisėjai išnagrinėjo administracinę bylą, nutarė, kad mes pažeidėme įstatymus, tačiau nieko mums apie tai nepranešė, ir net atsisakė pateikti minėtą teismo nutartį tuo pagrindu, kad mes „nesame bylos dalis“.
Tai absurdas, nes Administracinių bylų teisenos įstatymo 46 straipsnis. Ginčo šalys, proceso šalys ir dalyviai nurodo:

Administracinio ginčo šalys yra pareiškėjas ir atsakovas.

 1. Administracinės bylos proceso šalys yra pareiškėjas (skundą (prašymą, pareiškimą) padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (viešojo administravimo subjektas ar kitas asmuo, kurio teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (tai yra tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos). Teismas nutarė, kad mes pažeidėme LT įstatymus, mums nieko apie tai nepranešus ir mums nedalyvaujant. Nors įstatymas aiškiai nurodo, kad turėjome būti traukiami bylon, nes esame tie, kurių „teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos“.
  Be to, ABTĮ 49 str. Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla
 2. Proceso dalyviai turi teisę teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga (įskaitant elektroninę bylą) ir teismo (teisėjo) leidimu gauti mokamas jų kopijas (skaitmenines kopijas) bei išrašus.
 3. Proceso šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagą, kurių duomenys sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Dėl to teismas priima nutartį.
 4.  52 straipsnis. Kitos proceso šalių teisės ir pareigos
 5. Proceso šalių procesinės teisės yra lygios. Proceso šalių procesinių teisių ypatumus atskirų kategorijų bylose nustato specialūs įstatymai.
 6. Proceso šalys turi teisę pareikšti nušalinimus ir prašymus, pageidavimus gauti procesinius dokumentus elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, prašyti teismo priimti nutartį dėl bylos medžiagos neviešinimo, gauti teismo sprendimų ar nutarčių, kuriais išsprendžiama byla, nuorašus (skaitmenines kopijas), apskųsti teismo sprendimus bei nutartis ir naudotis kitomis šio įstatymo suteiktomis teisėmis.
 7. Proceso šalims jų procesinės (išskyrus teismus, advokatus ir prokurorus) teisės išaiškinamos įteikiant ar išsiunčiant kartu su šaukimu į teismą jų teisių išaiškinimą. Proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai.
  67 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas teisme nurodo, kad :
 8. Teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą, pareiškimą), prireikus išsprendžia šiuos būtinus pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teisme klausimus:
  1) imasi priemonių reikalavimui užtikrinti;
  2) įpareigoja pareiškėją, kitą proceso dalyvį ar byloje nedalyvaujantį asmenį pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu ar elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis (kai skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas elektroninių ryšių priemonėmis) dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą;
  3) išsiunčia trečiajam suinteresuotam asmeniui ir atsakovui skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašus (skaitmenines kopijas) paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ir pareikalauja iš atsakovo per nurodytą terminą, paprastai ne trumpesnį kaip keturiolika kalendorinių dienų nuo skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašo (skaitmeninės kopijos) gavimo dienos, pateikti teismui atsiliepimą;
  Primenu, kad taip vadinamas teismas pažeidė visus šio įstatymo straipsnius – nepranešė apie bylą, neleido susipažinti, neleido žinoti, sprendimą priėmė už akių, mums nedalyvaujant ir neleidus pateikti atsiliepimo.
  Tai ne pirmas kartas, kai teismas priima nutartis už akių, nieko apie tai nepranešęs astakovui.
  Lygiai taip pat Vilniaus apygardos administracinis teismas pasielgė ir nagrinėdamas administracinę bylą Nr. eI2-4913-983/2022.
  Šioje byloje ta pati ŽEIT kreipėsi dėl www.laisvaslaikrastis.lt, teismas dar kartą išnagrinėjo bylą mums apie tai nepranešęs. Negana to, Vilniaus apygardos administracinis teismas (kopija pridedama) pranešė, kad ir nereikėjo mūsų informuoti, kadangi mes nesame proceso šalis.
einikienes page 0001
Teisėjai smaginasi traiškydami laisvą spaudą 3

 

 1. Lygiai ta pat pasakė ir Vyriausias administracinis teismas (Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija (Iveta Pelienė, Beata Martišienė, Veslava Ruskan (nuotr. apačioje) man rugpjūčio 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-599-602/2022 išaiškino, kad nuo šiol bet kokia žiniasklaidos priemonė, kritikuojanti valdžią, turi būti nedelsiant uždaroma, jai apie tai nieko nežinant ir jos neišklausius ar neįspėjus.
 2. troika1Toks taip vadinamo teismo išaiškinimas kategoriškai prieštarauja tiek Konstitucijai, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymui. Nors minėti teisės aktai nurodo, kad „draudžiama persekioti už kritiką“, be to, aiškiai nurodo, kad žiniasklaidos priemonė gali būti uždaroma tik už nuolatinius įstatymų pažeidimus, tačiau teisėjos nusprendė, kad minėti įstatymai jau seniai nebegalioja ir nebeveikia. Todėl bet kokia žiniasklaidos priemonė turi būti nedelsiant uždaryta, „valdžiai pareikalavus“.
  Primenu teismams, kad jie turi vadovauti veikiančiais įstatymais, o Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis. Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus
  Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
  52 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas, nutraukimas ir prieigos prie viešosios informacijos pašalinimas
 3. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, veikla gali būti laikinai sustabdoma arba nutraukiama šiame straipsnyje nustatytais atvejais.
 4. Inspektoriaus prašymu Vilniaus apygardos administracinis teismas gali sustabdyti viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus po to, kai buvo nustatytos visos šios sąlygos:
  1) toks pažeidimas per paskutinius 12 mėnesių jau buvo padarytas ir už šį pažeidimą buvo taikytas įspėjimas ar kitos šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės;
  2) inspektorius raštu pranešė viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui apie įtariamą pažeidimą ir apie priemones, kurių ketina imtis, jeigu toks pažeidimas pasikartos;
  Jokių įstatymų mano attsovaujamas portalas ir įmonė nėra pažeidusi, tačiau yra neteisėtai persekiojamos už nuolatinę vyriausybę ir seimo kritiką.
  Atkreipiu teismo dėmesį, kad priimdamos minėtą nutartį, minėtos teisėjos ne vieną kartą suklastojo ją, įrašydamos žinomai melagingus duomenis, ir jais pasiremdamos, ją priėmė.

zeit

 1. Kreipiausi skundu į administracinį teismą dėl to, kad dar kovo viduryje tokia Seimo daugumos paskirta Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) vadovė Ramanauskaitė išsiuntinėjo visoms telekomunikacijų bendrovėms pranešimą, reikalaudamas nedelsiant uždaryti („apriboti prieigą“) prie www.laisvaslaikrastis.lt. Ramanauskatės pasamdyta „ekspertė“ Aliona Gaidarovič nusprendė, kad du mūsų portale perspausdinti straipsniai iš garsaus britų portalo www.off-quardian.org yra „dezinfomacija“
  https://off-guardian.org/2022/02/27/7-fake-news-stories-coming-out-of-ukraine/
  https://off-guardian.org/2022/03/02/reality-check-a-no-fly-zone-over-ukraine-means-war/
  Iš esmės tai buvo tu tekstai, kurių viename buvo įspėjama, kad NATO paskelbta „neskraidymo zona“ virš Ukrainą reiškia trečią pasaulinį karą, o kitame tekste buvo nemažai pavyzdžių apie tai, kad Ukraina skelbia nemažai šio karo „feikų“, pvz., kompiuterinio žaidimo „armada“ vaizdus pateikia kaip savo pergalių prieš rusų aviaciją įrodymus.
 2. Žodžiu, jokios „dezinformacijos“ šiuose tekstuose nėra, ir ne „alionų“ kompetencija yra spręsti apie britų spaudos kokybę. Padaviau ieškinį dėl tokių ramanauskaičių-alionų bandymų sužlugdyti laisvą laikraštį į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Nurodžiau, kad net po to, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir Seimas suteikė daugiau galių minėtoms bobelėms, įstatymas vis tiek reikalauja, uždarius žiniasklaidos priemonę, nurodyti, kad toks uždarymas galioja tik 72 valandas, o paskui ŽEIT jau turi kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žiniasklaidos suvaržymo. taip pat papraščiau taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir atšaukti minėtą ŽEIT raštą, nes portalas iki šiol blokuojamas, juo remiantis, nors jau praėjo ne 72 valandos, o beveik pusė metų.

gaidyte

 1. Tada ir prasidėjo cirkai – mano skundą ėmusi nagrinėti tokia Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Gaidytė-Lavrinovič (nuotr.) iš karto ėmėsi klastoti šią bylą – parašė, kad niekas jau seniai nebeblokuoja www.laisvaslaikrastis.lt, todėl šio klausimo ir nereikia spręsti. Nors portalas iki šiol, tai yra beveik pusę metų yra blokuojamas Lietuvos telekomunikacijų bendrovių ŽEIT nurodymu, ir tai labai lengva patikrinti – tereikia pabandyti jį atsidaryti, tačiau Gaidytė – Lavrinovič nurodė, kad nieko to nėra. Akivaizdu, kad teisėja Gaidytė net nepabandė atsidaryti minėto portalo www.laisvaslaikrastis.lt ir įsitikinti, ar ji neklastoja savo nutarties.
  Nes pabandžius atsidaryti minėtą portalą gaunamas štai toks rezultatas:
nepavyko

Tačiau teisėja Gaidytė-Lavrinovič nustatė, kad portalas puikiai veikia, niekas jo neblokuoja, ir nurodė, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir panaikinti ŽEIT sprendimą uždaryti portalą, nes neva „minėtas sprendimas jau nebegalioja, jis galiojo tik 72 valandas“. Taip teisėja Gaidytė-Lavrinovič suklastojo savo nutartį, įrašiusi į ją žinomai melagingus duomenis.
Minėtos kolegijos narės pakartojo minėtą nesąmonę ir nusikaltimą, nurodžiusios, kad „pažymėtina, kad pareiškėjo argumentai dėl to, kad teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič veikė neteisėtai („klastojo informaciją“) nepagrįsti jokiais įrodymais ir laikytini prielaidomis. Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamos nutarties turinį, pažymi, kad teisėja, pateikdama atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą motyvus, vykdė teismo (teisėjų) jurisdikcinę veiklą, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas ir tai negali savaime būti vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas“.
Nežinau, kaip man dar kitaip įrodyti akivaizdžius dalykus – portalas www.laisvaslaikrastis.lt iki šiol tai yra rugsėjo 3 d. yra neteisėtai blokuojamas ir tai tęsiasi daugiaunei pusę metų. Tai yra visiška teismų nusikalstama savivalė ir piktnaudžiavimas.

 1. Tada apskundžiau šią nutartį taip vadinamai „vyriausiam administraciniam teismui“. Nurodžiau, kad nors teismas pripažino, kad ŽEIT sankcijos galėjo būti taikomis tik 72 valandas, tačiau jos taikomos iki šiol, tai yra daugiau nei šeši mėnesiai. Pati ŽEIT vadovė Ramanauskaitė, išsiuntusi telekomunikacijų bendrovėms nurodymą užblokuoti portalą, pamiršo ten įrašyti, kad tas draudimas gali būti taikomas tik 72 valandas. Todėl visos „telios“, bitės ir tele2 toliau blokuoja www.laisvaslaikrastis, ir daro tai neteisėtai (dėl to pareikštas atskiras ieškinys).
  Portalas uždarytas nuo kovo mėn. nors įstatymas leidžia jį uždaryti tik 72 valandomis. Negana to, šia trijulė iš vyriausiojo administracinio teismo man išaiškino, kad nėra jokio ryšio tarp ŽEIT rašto ir portalo blokavimo: „Akcentuotina, kad nėra pagrindo laikinai – iki bylos išnagrinėjimo, apriboti rašto, kuris jau yra nebegaliojantis, galiojimo. Pastebėtina, kad pareiškėjas nepagrįstai tapatina Rašto galiojimą su faktiniu Portalo prieigos blokavimu“.
  Pakartoju – visos telekomunikacijų bendrovės uždarė portalą, remdamosis minėtu ŽEIT raštu, ir iki šiol jį blokuoja, remdamamosis minėtu dokumentų, o taip vadinamas „teismas“ man parašo, kad tai nėra susiję. Akivaizdu, kad tai dar vienas nusikaltimas, kurį padarė šios kolegijos narės – sąmoningas dokumento klastojimas.
  Aš nežinau, ar tos teisėjos apskritai bent skaitė mano skundą, jeigu rašo tokais nesąmones? Portalas uždarytas dėl neteisėto ŽEIT sprendimo. Įstatymas numato, kad jis galėjo būti taikomas tik 72 valandas, tačiau jis taikomas jau 5760 valandas (tai yra pusę metų) ir „vyriausias administracinis teismas man išaiškina“, kad „vzio zakoono“.
 2. Tai, kad visi teismai klastoja savo nutartis, reiškia, kad visa teismų sistema veikia organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje. VAT nieko nepasisakė ir dėl šių mano išdėstytų aplinkybių ir niekaip jų nevertino : atsiliepime į ŽEIT rašte nurodžiau, kad kitoje administracinėje byloje ŽEIT nurodė, kad teismas jau priėmė nutartį uždaryti portalą laisvaslaikrastis.lt, tačiau nei teismas, nei ŽEIT mūsų apie tai neinfomavo. Paprašius pateikti minėtą dokumentą, Vilniaus apygardos administracinis teismas net oficialiai raštu atsisakė mums pateikti savo šedevrą, kuriuo suteiktas leidimas blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt. Nors teismas nusprendė uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau pats portalas „nėra šio proceso šalis“.
 3. Žinoma, kad tai sunki tiek ŽEIT, tiek ir Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų nusikalstama veikla. Nors minėtoje byloje yra sprendžiamas mūsų likimas, tačiau tiek teismas, tiek ir ŽEIT mums nieko apie tai nepraneša, o žiniasklaidos uždarymo klausimą sprendžia slapta, mums nieko apie tai nežinant. Nors Administracinių bylų įstatymas nurodo, kad „priėmus skundą nagrinėti teisme, teisėjas.. įpareigoja pareiškėją, kitą proceso dalyvį ar byloje nedalyvaujantį asmenį pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu ar elektronine forma dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą;
  Žodžiu, teisėjų daromi nusikaltimai ir nebaudžiamumas pasiekė tokį lygį, kad teismai nagrinėja žmogaus ar įmonės likimą, jai nieko apie tai nežinant, ir nepranešus. Paskui net atsisako pranešti apie savo nutartį tam žmogui, nes jis „nėra proceso dalis“. Nežinau, tačiau net prie Grybauskaitės tie banditai su juodomis mantijomis ir grandinėmis ant kaklų nebuvo tiek suįžūlėję, kad spręstų žmogaus likimą jam nieko apie tai nežinant. Net Stalino „troikos“ formaliai apklausdavo teisiamąjį ir leisdavo jam pasisakyti, prieš sušaudant ar ištremiant.
 4. „Teisinėje gerovės valstybėje“ tokia praktika nebereikalinga – žmogaus likimas sprendžiamas už akių, jam nedalyvaujant. Visi tie mano argumentai buvo išdėstyti skunde dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų banditizmo ir skirti taip vadinamo vyriausiojo administracinio teismo teisėjams. Tačiau pastarosios apie tai nepasisakė nė žodžio. „Vsio zakonno“. Skundą atmesti.
 5. VAT kaip normalią teisinę praktiką nurodė teisėjos Gaidytės nuolatines klastotes šioje byloje. Bylą nagrinėjanti teisėja Lavrinovič ne kartą šioje byloje klastojo savo nutartis, įrašydamos į jas žinomai melagingus duomenis.
 6. Dar 2022-06-27 kreipiausi į šio teismo pirmininką dėl organizuoto nusikalstamo susivienijimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme, teisėjos Lavrinovič nušalinimo, nuolatinio žalos darymo ir laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodžiau tokias aplinkybes : kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu, kuriame nurodžiau, kad Žurnalistų etikos inspketoriaus tarnyba (ŽEIT) jau daugiau nei du mėnesius neteisėtai blokuoja mano administruojamą žiniasklaidos priemonę portalą www.laisvaslaikrastis.lt. Tai yra iš trečių asmenų sužinojęs, kad dėl ŽEIT veiksmų yra blokuojama prieiga prie portalo, kreipiausi į teismą. Tada ŽEIT parašė, kad dar kovo 18 d. išsiuntinėjo raštą visiems mobilaus ryšio operatoriams, kad būtų blokuota prieiga prie mūsų portalo. Tokio sprendimo „pagrindas“ : ŽEIT „specialistė“ Aliona Gaidarovič „nustatė“, kad du straipsniai, kuriuos portalas www.laisvaslaikrastis.lt paviešino, ir kurie paimti iš Didžiosios Britanijos portalo off-quardian.org, yra neva „dezinformacija“. Žinoma, kad tai abusrdas, nes jokios dezinformacijos ten nėra. Tuo labiau, kad ir ŽEIT „specialistės“ neturi reikiamos kvalifikacijos vertinti Didžiosios Britanijos spaudos publikacijų, tai nėra jų kompetencija.
 7. ŽEIT atsiliepimė nurodė, kad blokuodama priegą prie www.laisvaslaikrastis.lt, ji rėmėsi SEimo priimtu nutarimu dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Nors minėtas Seimo nutarimas numato, kad Žurnalistų etikos inspekcijos tarnyba gali laikinai apriboti prieigą prie visuomenės informavimo priemonės ne ilgiau 72 valandoms, o vėliau turi kreiptis į teismą, tačiau tas blokada tęsiasi nuo kovo 18 d. iki šiandien, rugsėjo 3 d., tai yra beveik pusę metų. ŽEIT net nekreipėsi į teismą dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau atsiliepime teismui nurodė, kad du straipsniai, kurie yra paimti iš britų portalo off-quardian.org, yra dezinformacija. Žinoma, kad tai ŽEIT „eksperčių“ haliucinacijos, nes jokios dezinformacijos ten nėra, tuo labiau ŽEIT neįgaliota vertinti Didžiosios Britanijos spaudos ir ją skirstyti į gerą ir blogą. Tačiau portalas laisvaslaikrastis.lt yra užblokuotas jau nuo kovo 18 d., tai yra daugiau nei 160 dienų, Kasdien mums daroma žala, kurią teks dengti mokesčių mokėtojams.
 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas, užuot vykdęs teisingumą, vykdo sunkius nusikaltimus. Kai paprašiau teismo laikinųjų apsaugos priemonių ir teismo įpareigojimo ŽEIT atblokuoti neteisėtai užblokuotą portalą, tai teisėja Gaidytė-Lavrinovič suklastojo savo nutartį ir savo gegužės 23 d. nutarime man nurodė, kad : „Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą., kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjos internetinio tinklapio nėra ribojama“.
 9. Tada kreipiausi dėl teisėjos Lavrinovič nušalinimo, nurodžiau, kad tai akivaizdus ir įžulus Gaidytės-Lavrinovič pačios išgalvotas melas, nes bandant prisijungti prie www.laisvaslaikrastis.lt per bet kokį mobilaus ryšio operatorių, portalas bus nepasiekiamas. Visi mobilaus ryšio operatoriai iki šiol vykdo neteisėtą ŽEIT nurodymą, ir blokuoja prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt. Tuo labai lengva įsitikinti, tiesiog pabandžius prie jo prisijungti per bet kurį operatorių – to nepavyks padaryti.
 10. Skunde nurodžiau, kad atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus piktybiškai neinformuoja visų įmonių, kad jų blokavimas ne tik neteisėtas, tačiau galėjo būti taikomas tik tris dienas. Nurodžiau Gaidytei-Lavrinovič, kad jos buvo prašoma panaikinti šį bloką, nes jis kasdien mums daro didelę žalą. Vietoj to Gaidytė – Lavrinovič sugalvojo melą, kad tas blokavimas jau panaikintas. Kodėl jūs taip bjauriai meluojate ir kas jums taip liepė?
 11. Kai paprašiau nusišalinti teisėją Lavrinovič nuo šios bylos, nes ji jau suklastojo dokumentus šioje byloje, jos kolegė teisėja Einikienė man nurodė, kad dokumentų klastojimas bylose yra visiškai normalus ir teisėtas dalykas – „teisėja tiesiog nagrinėjo bylą“.
  Be to, teisėja Einikienė nuodė, kad klastoti nutartis – jokia problema : „Pažymėtina, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas“.
  Kitaip sakant, dokumento suklastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis, įvardijamas kaip „procesinių sprendimų priėmimas“.
 12. Akivaizdu, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme veikia organizuota nusikalstama grupuotė – teisėjos klastoja savo nutartis ir viena kitą pridenginėja, nes apsimeta, kad vykdo kažkokias administravimo funkcijas. Ir tai vyksta teisme, kuris vykdo „teisingumą“? Atkreipiu dėmesį, kad portalas iki šiol blokuojamas, ir mūsų įmonei kasdien daroma žala dėl tokių ŽEIT ir teismo klastočių. Pareiškus minėtoms teisėjoms nušalinimą, šio teismo laikinoji pirmininkė Miliuvienė nurodė, kad jokių klastočių jos nepadarė, taip pat Miliuvienė taip pat suklastojo savo nutartį.
 13. Remdamasis išdėstytu, pareikalavau nedelsiant nuo mano skundų nagrinėjimo nušalinti teisėjas Lavrinovič,Einikienę, Miliuvienę, o taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nurodymą apriboti prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt. Taip pat kreipiausi į Teisėjų etikos komisiją dėl drausmės bylų teisėjoms, kurios nuolat klastoja savo nutartis. Minėta komisija nurodė, kad klastoti nutartis yra teismo pareiga.
 14. ABTĮ 86 str. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nurodo : „1. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. 2. Priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina teismo posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas, pareiškimas) yra tenkintinas. Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti tenkinamas visiškai ar iš dalies. 3. Teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus.
 15. Tiek teisėjos Lavrinovič, tiek ir VAT kolegija šioje byloje nesilaikė esminių minėto straipsnio reikalavimų – daug kartų įrašė į nutartis žinomai melagingus ir savo išgalvotus, niekuo nepagrįstus duomenis apie tai, kad preiga prie www.laisvaslaikrastis.lt jau nebėra blokuojama. Tai melas, kurį aš kartoju jau trijose skunduose, tačiau teisėja Lavrinovič skundžiamame nutarime nurodo, kad „Teismas, įvertinęs tai, kas nustatyta, konstatuoja, kad ginčijamas sprendimas nebuvo sankcionuotas, taigi sprendime nurodytas įpareigojimas operatoriams blokuoti prieigą prie pareiškėjos valdomo interneto tinklapio yra pasibaigęs. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjas prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjas internetinio tinklapio nėra ribojama. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja nepateikė nei vieno argumento, pagrindžiančio būtinumą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės“.
  VAT kolegija pakartojo tą patį melą : „Akcentuotina, kad nėra pagrindo laikinai – iki bylos išnagrinėjimo, apriboti rašto, kuris jau yra nebegaliojantis, galiojimo. Pastebėtina, kad pareiškėjas nepagrįstai tapatina Rašto galiojimą su faktiniu Portalo prieigos blokavimu“.

VAT kolegija nurodė ir dar vieną melą : „Administracinio teismo funkcija tikrinti taip pat ir nebegaliojančių sprendimų teisėtumą, nesuponuoja galimybės ir būtinumo laikinai stabdyti jau nebegaliojančio sprendimo vykdymą“.
Kartoju – minėtas ŽEIT sprendimas yra galiojantis, apie tai, kad jo galiojimas pasibaigęs, niekas nėra informuotas, todėl jis ir toliau taikomas.

VAT kolegija nurodė ir dar vieną melą : „Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjas nepagrindė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybės (1) prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo, 2) argumentų dėl to, kad administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas).

Tai, kad portalas yra nepasiekiamas nuo kovo vidurio, ir 80 tūkst. pastovių jo skaitytojų negali jo skaityti, o taip pat tai, kad dėl neteisėtų ŽEIT sprendimų portalui kasdien daroma didelė žala, VAT kolegija nurodė, kad aš neįrodžiau, kad „iš pirmo žvilgsnio“ jai neatrodo, kad portalui buvo padaryta didelė žala.

 1. Apibendrinant nurodau, kad tiek apygardos, tiek ir VAT nutartys šioje byloje yra klastotės, teisėjoms sąmoningai į jas rašant melagingus ir išgalvotus dalyklus. Tai, ar portalas uždarytas ar ne, labai lengva patikrinti tiesiog pabandžius jį atsidaryti internete. Tačiau „teisėjos“ to net nebandė padaryti, o rėmėsi savo haliucinacijomis ir sapnais.

Toks sprendimas yra visiškai nepagrįstas ir melagingas, įrašytas sąmoninga tyčia, nes portalas iki šiol blokuojamas ir neveikia. Teisėja Lavrinovič atmetė prašymą panaikinti neteisėtą ŽEIT nutartį ir nurodė, kad spręs šį klausimą rugsėjo pabaigoje, tai yra praėjus šešiems mėnesiams nuo žiniasklaidos priemonės neteisėto uždarymo pradžios. ŽEIT, kovo 18 d.,išsiuntęs visoms mobilaus ryšio operatoriams nurodymą blokuoti prieigą prie portalo, nenurodė, kad jis galioja tik 72 valandas. Todėl operatoriai iki šiol blokuoja prieigą, o ŽEIT atsisako panaikinti savo neteisėtą nurodymą, ir todėl žiniasklaidos priemonė iki šiol yra uždaryta.
Šiomis aplinkybėmis Vilniaus apygardos teismo teisėjai padarė nusikaltimą – piktnaudžiavimą tarnyba. Mat išnagrinėjo dvi minėtas administracines bylas, nieko nepranešę apie jas man, atsakovams, www.laisvalaikrastis.lt administratoriui.
Teisėjai padarė ir dar vieną nusikaltimą – neatliko tarnybos pareigų, nes bylas turėjo nagrinėti pagal galiojančius įstatymus, tai yra ABTĮ, tačiau išnagrinėjo jas Stalino stiliuje. Net Stalino laikais bylos buvo nagrinėjamas pranešus apie kaltinimus kaltinamiesiems arba atsakovams.
Man, portalo administratoriui, buvo padaryta didelė žala, kadangi del teisėjų nusikaltimų daugiau kaip pusė metų neveikia portalas www.laisvaslaikrastis.lt, o beveik 80 tūkst. žmonių jo negali skaityti.
priedai :

 1. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022-07- raštas Nr. 1RT-, kuriame aš informuojamas, kad nesu bylos dalis
 2. Hostex pranešimas apie tai, kad www.laisvaslaikrastis.lt yra teismo pripažintas pažeidęs įstatymus administracinėje byloje Nr. . eI2-6259-596/2022

Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));