mitingas
Tautos programa
 

Tautos programa 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams

 
Nė karto Lietuvos Respublikos istorijoje, tiesiogiai Tauta nebuvo pateikusi savo privalomos vykdymui programos, Lietuvos Respublikos politiniams kandidatams ir politikams. Paprastai, politikai pristato savo asmenines arba partines rinkimų programas.
 
Todėl yra glaustai pristatoma pirmoji Tautos programa (siūloma programa Tautos analizei), 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams (neįvykus pirmalaikiams rinkimams, taipogi – pirmalaikiams rinkimams), privaloma vykdyti kandidatams ir būsimiems išrinktiesiems (kandidatai privalomą programą gali išplėsti ir kitomis savo papildomomis nuostatomis):
 
1. Grąžinti Tauro kalno sklypą Tautai, kuris yra vienintelis Lietuvos Respublikoje nekilnojamojo turto vienetas, tiesiogiai priklausantis lietuvių Tautai.
 
Pastaba: įgyvendinti per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
 
2. Išieškoti personaliai iš atsakingų asmenų (arba jų šeimų / partnerių ir / arba pirmos eilės giminių), priėmusių atitinkamus sprendimus dėl Tauro kalno sklypo panaudojimo ir „Tautos namų” vardo panaudojimo, padarytą grynąjį nuostolį Tautai – valstybės biudžetui: 5 521 310 EUR + 413 407 EUR = 5 934 717 EUR be PVM (Nacionalinės koncertų salės projektavimo ir „Profsąjungų” rūmų griovimo perteklinės, sąmoningai padarytos išlaidos; tai – šiam etapui padarytas grynasis nuostolis, nepradėjus koncertų salės statybos darbų ir jų finansavimo).
 
Pastaba: įgyvendinti per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.
 
3. Privalomai įsteigti viešąją įstaiga (VšĮ), kurios steigėjai personaliai lygiomis dalimis ir privalomai būtų šie fiziniai asmenys (kandidatai arba užimantys pareigas): Vilniaus miesto savivaldybės meras, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas, Vilniaus miesto savivaldybės VISI tarybos nariai, VISI Seimo nariai, VISI ministrai, Premjeras, Prezidentas, VISI politinių partijų pirmininkai. VšĮ privalėtų finansuoti Nacionalinės koncertų salės statybą ant Tauro kalno ir šios koncertų salės veiklos ir eksploatavimo išlaidas. Kadangi lietuvių Tauta nesutinka būti Nacionalinės koncertų salės statybos ant Tauro kalno ir koncertų salės veiklos bei eksploatavimo finansuotoja – UŽ pasisako 0,80 % ir mažesnė Tautos dalis, PRIEŠ pasisako 99,20 % ir didesnė Tautos dalis. Jeigu iki 2024 m. spalio 13 d. Seimo rinkimų Nacionalinės koncertų salės statyba ant Tauro kalno būtų pradėta finansuoti ir statyti, padarytas Tautos investicijas privalomai ir pilna apimtimi perkelti į VšĮ, kartu iš VšĮ gaunant skolos valstybės biudžetui analogiškos sumos įsipareigojimo raštą.
 
Pastaba: įgyvendinti per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios. 
 
4. Atstatyti ir normalizuoti geros kaimynystės ir tarptautinius tarpvalstybinius diplomatinius ir ekonominius santykius su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kinijos Liaudies Respublika, kviečiant į Lietuvos Respubliką aukščiausio valstybinio vizito šių šalių vadovus, taikant aukščiausią diplomatinį priėmimo lygį – raudoną kilimą ir Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopą.
 
Pastaba: įgyvendinti (išsiųsti oficialius kvietimus) per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
 
5. Vykdyti gilų ekonominį bendradarbiavimą su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kinijos Liaudies Respublika, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos strateginius, geopolitinius ir saugumo nacionalinius tikslus ir interesus.
 
6. Tęsti glaudų ekonominį bendradarbiavimą su Kinijos Respublika (TAIVANU).
 
7. Tęsti glaudų daugialypį bendradarbiavimą ir palaikyti stabilius ir glaudžius ryšius su JAV, Europos Sąjunga ir NATO.
 
8. Nuleisti referendumo surengimo kartelę – sumažinti reikalingų surinkti parašų skaičių nuo 300 tūkst. piliečių parašų iki 50 tūkst. piliečių parašų.
 
Pastaba: įgyvendinti per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.
 
9. Sukurti įstatyminę bazę ir tvarką dėl rinkėjų Seimo nario atšaukimo ir mandato panaikinimo, kaip nepateisinusiojo pasitikėjimo ir valios (neskaitant apkaltos).
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
10. Sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 71. Pagal dabartinę galiojančią Seimo sudėties apimtį ir jo darbą, tai – neatsakingųjų ir nepareigingųjų asmenų sambūris – politinė gauja, kurioje:
 
– didžioji dalis būna ir yra išrinkta pagal partinius sąrašus;
– veikia ir priima sprendimus tik keliolika ar keliasdešimt asmenų;
– likusieji Seimo nariai – šildo kėdes ir „sėdi ant rankų”;
– už Seimo ribų ieško galimybių parduoti savo menamą įtaką, stumiant arba priimant vieną ar kitą įstatymą ar jo projektą;
– pagal rodomus „vyresniųjų” gestus arba duodamus signalus, tik kilnoja rankas balsuojant;
– dažnai posėdžiuose nedalyvauja didelė, kartais, net, pusė ar didesnė Seimo sudėties dalis;
– vyksta į nereikalingas ir ne aktualias Lietuvai komandiruotes – keliones, taip pat vykdo kitas neaiškias priemones, kaip susitikimus tiek užsienyje, tiek Lietuvoje su užsienio komercinėmis struktūromis – privačiais asmenimis su tikslu aptarinėti perversmus kitose valstybėse ir pan..
  
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
11. Pakeisti Seimo rinkimų apygardų tvarką – iš rinkėjų ir jų skaičiaus apygardų pasiskirstymo į teritorinį apygardų pasiskirstymą, numatant 60 teritorinių vienmandačių rinkiminių apygardų (60 savivaldybių). Tokiu būdu tolygiai vystant visus Lietuvos miestus ir rajonus (regionus), nepriklausomai nuo gyventojų skaitlingumo juose – galimai, pagal tolygų atstovų skaičiaus pasiskirstymą Seime, dideliuose miestuose ilguoju laikotarpiu pristabdant vystymąsi, o mažesniuose – ilguoju laikotarpiu aktyvinant arba didinant vystymąsi, kadangi atstovaujančiųjų Seimo narių skaičius būtų vienodas visuose regionuose, o šešiuose didžiausiuose miestuose ir jų rajonuose (apygardose) – proporcingai vienodai didesnis Seimo narių skaičius (išskyrus Alytaus rajoną), t.y. 60 narių + 11 narių = 71 Seimo narys.
 
Pastabos: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
12. Privalomai įpareigoti kandidatus į Prezidento, Seimo narių, ministrų, merų ir administracijų direktorių pareigybes arba veikiančius pareigose, viešai skelbti savo (imtinai iki senelių kartos) buvusį ir esamą legitimų priklausymą užsienio valstybių saugumo tarnyboms. Tokios informacijos paskelbimas Lietuvos Respublikos piliečių „teismui” vienodai leistų kandidatuoti ir užimti šias pareigas. Tuo tikslu papildyti Baudžiamąjį kodeksą straipsniu, pagal kurį, nepaskelbus savalaikiai ir faktui paaiškėjus vėliau, būtų skiriama reali 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją. 
 
13. Visų valdininkų (neskaičiuojant švietimo, teisėsaugos, gelbėjimo, gynybos, sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų ir kitų būtinų arba gyvybiškai svarbių sričių) skaičių aritmetiškai sumažinti 50 %, o, pagal atskirą skirtingų sričių institucijų analizę – iki 70 %, pagal darbo stažo, kvalifikacijos ir pensijinio amžiaus kriterijus.
 
Pastabos: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
14. Nustatyti valdininkų: Seimo narių, ministrų, Prezidento, savivaldybių merų ir administracijos direktorių kintamą darbo užmokestį, susiejant su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu ir su vidutiniu darbo užmokesčiu konkrečios savivaldybės teritorijoje, sekančiai:
 
Seimo nariai: vidutinis šalies darbo užmokestis + 200 % (papildomai numatant darbo priemonių įsigijimo vienkartines išlaidas, dviejų kelionių – pirmyn ir atgal/savaitę į savo apygardą išlaidas ir minimalias 50 EUR/mėn. kanceliarijos išlaidas);
ministrai: vidutinis šalies darbo užmokestis + 400 %;
Prezidentas: vidutinis šalies darbo užmokestis + 1000 %;
merai ir administracijų direktoriai: šešių didžiausių miestų: vidutinis darbo užmokestis savivaldybės teritorijoje + 200 %, kitų miestų ir rajonų: vidutinis darbo užmokestis savivaldybės teritorijoje + 250 %.
 
Valstybinių monopolistinių arba dominuojančių įmonių vadovų darbo užmokestis negali viršyti ministrų atlyginimų dydžio, o savivaldybių įmonių vadovų darbo užmokestis – merų ir administracijos direktorių atlyginimų dydžio.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
15. Įvesti personalinę finansinę atsakomybę vykdomosios valdžios valdininkams ir papildyti Baudžiamąjį kodeksą, kad, savo sprendimais padarius apskaičiuotą arba nustatytą žalą valstybei arba negautas pajamas 0,5 mln. EUR ir daugiau, skirti realią 20 metų laisvės atėmimo bausmę, o savo sprendimais padarius apskaičiuotą arba nustatytą žalą valstybei arba negautas pajamas 10 mln. EUR ir daugiau – 20 metų laisvės atėmimo bausmę su turto konfiskavimu.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
16. Panaikinti Premjero institutą ir Vyriausybės aptarnavimo aparatą, vadovavimą Vyriausybei ir aptarnavimo funkcijas perleidžiant valstybės vadovui – Prezidentui ir Prezidentūros kanceliarijai. Pagal galiojantį valdžių padalijimo arba atskyrimo principą ir, dabar realiai tokį principą taikomą valstybės valdyme, Premjeras personaliai ir Vyriausybė kolegialiai neprisiima ir neneša jokios atsakomybės už Vyriausybei pavaldžių ministerijų ir ministrų sprendimus, veiksmus, rezultatus ir pasekmes. Tai – realybė ir faktas.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
17. Panaikinti politinių partijų finansavimą ir rėmimą valstybės biudžeto lėšomis, paliekant galimybę finansuoti partijų narių įnašais ir laisvanorišku gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimu. Šiuo metu iš valstybės biudžeto politinėms partijoms (realiai ir faktinai – keliasdešimčiai asmenų) yra skiriama apie 500 000 EUR/mėnesį arba apie 6 000 000 EUR/metus.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
18. Panaikinti daugiapartinę sistemą ir įstatymu uždrausti politines partijas arba joms prilygstančias politines organizacijas Lietuvos Respublikoje. Mini valstybėje – Lietuvoje esama daugiapartinė – 25 – 30 partijų sistema su neskaitlingomis politinėmis partijomis žlugdo ir kompromituoja demokratiją šalyje bei ekonominį šalies vystymąsi.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
Ta pačia proga pasiūlymas Tautai – 2024 m. spalio 13 d. Seimo rinkimuose visam laikui eliminuoti iš Lietuvos politinės arenos sekančias, vykdančias pseudodemokratiją, partijas:
 
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partiją;
Liberalų sąjūdį;
Laisvės partiją;
Lietuvos socialdemokratų partiją;
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą;
Darbo partiją.
 
19. Sudaryti sąlygas Laisvam žodžiui, keičiant Nacionalinio transliuotojo finansavimo tvarką – 50 % Nacionalinio transliuotojo biudžeto lėšų (tai sudaro apie 25 000 000 – 27 000 000 EUR) proporcingai ir, pagal auditorijos dydžio kriterijų, paskirstant kitoms Lietuvoje registruotoms ir veikiančioms žiniasklaidos priemonėms, kurių steigėjai ir akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir / arba Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurių steigėjai ir akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
20. Parengti įstatyminę bazę (įstatymų projektus), priėmimui naujojo – 2028 m. Seimo kadencijoje, dėl „privačios armijos” statuso įvedimo ir tokios armijos atsiradimo prielaidų, pagal sekančias gaires:
 
– nustatant privačios armijos skaičių iki vienos;
– numatant ribinį armijos skaitlingumą – ne mažiau 5 000 – iki 10 000 gerai fiziškai, psichologiškai ir ideologiškai paruoštų kareivių;
– numatant ginkluotės tipą ir ginklų rūšis, leidžiant disponuoti visais ginklais, išskyrus karinę aviaciją, branduolinį ir cheminį ginklus;
– įstatymu nustatant armijos veikimo „raudonas linijas”, tačiau armijai veikiant, vadovaujantis protingumo kriterijais;
– privačioje armijoje sprendimus priimant ir duodant komandas pajėgoms, išskirtinai, tik nedaugeliui arba keletui legitimizuotų vadų;
– vadovaujantys ir priimantys sprendimus vadai – Lietuvos piliečiai, kareiviai – Lietuvos ir ne Lietuvos piliečiai;
– privačios armijos veikimo tikslas ir funkcijos – NE KARO VEIKSMAI;
– privačios armijos pagrindinės funkcijos – ginti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės interesus ir teises valdžios, valdymo, teismų institucijose, teisėsaugos struktūrose, dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką, preventyviai įtakoti ir reguliuoti nusikalstamumą, užkardyti arba panaikinti valstybės biudžeto pinigų plovimą ir grobstymą stambiu mastu, užkardyti arba panaikinti Europos Sąjungos ir jos fondų skiriamų pinigų plovimą ir grobstymą stambiu mastu ir pan.;
– valstybės kariuomenei paliekant esamas funkcijas ginti šalies nepriklausomybę, jos teritorinį vientisumą, užtikrinti taiką;
– išlaikant ginkluotųjų pajėgų struktūrų hierarchiją (ne pavaldumą) sekančia eilės tvarka: valstybės kariuomenė, privati armija ir kitos;
– reikia pripažinti – aukų visiškai išvengta nebūtų, tačiau jų būtų ypatingai arba nereikšmingai mažai, palyginus su efektu Tėvynės labui.
 
Privačios armijos veikimo, vadovaujantis protingumo kriterijais, pavyzdžiai:
 
1-as pavyzdys:
jeigu iš Vyriausiojo policijos komisariato Teismo laboratorijos, į kurią be atsakingo pareigūno priežiūros negali patekti niekas – net valytoja, nežinomomis aplinkybėmis dingtų 2 kg narkotikų – kokaino, atseit, valytojai per neapsižiūrėjimą miltelius sušlavus į „šupeliuką” ir išpylus į šiukšlių dėžę, pastarosios turiniui – į šiukšlių konteinerį, o pastarojo turiniui – į regioninį sąvartyną ir, į regioninį sąvartyną atvykus Nacionalinio transliuotojo arba komercinės žiniasklaidos priemonės korespondentams taip ir nesugebėjus nustatyti bei surasti išbarstytų miltelių vietos, tokiu atveju privati armija atvyktų į policijos komisariatą, nustatytų arba identifikuotų atsakingą pareigūną (-us), kuris (-ie) privalėtų suuostyti 2 kg gryno arba ne tokio gryno kokaino, o neparodžius noro tai daryti arba atsisakius tai daryti, analogiškas kiekis – 2 kg gryno arba ne tokio gryno kokaino būtų pareigūnui (-ams) sumaitintas, visą procesą nufilmuojant, o video medžiagą vėliau išplatinant visiems šalies policijos komisariatams.
 
2-as pavyzdys:
policijos pareigūnui arba ekipažui paskyrus piniginę baudą 20 EUR vairuotojui, kuris užsisegė saugos diržą jau pajudėjęs arba pradėjęs važiuoti, privati armija pasirūpintų, kad tas pareigūnas arba ekipažo nariai du mėnesius privalėtų atidirbti be darbo užmokesčio, neturint jokios galimybės nei atsisakyti tai daryti, nei išeiti iš darbo pagal prašymą.
 
3-ias pavyzdys:
veikiant žinomai organizuoto nusikalstamumo grupuotei, privati armija pakviestų organizuoto nusikalstamumo grupės vadovus prie pietų arba vakarienės stalo ramiam ir konstruktyviam pokalbiui, po kurio ta grupuotė nedarytų jokių organizuotų nusikaltimų arba nusižengimų, o organizacijos vadovai nemiegotų naktimis, stengdamiesi preventyviai atlikti viską, kad nusikaltimai arba nusižengimai neįvyktų arba nepasikartotų.
 
4-as pavyzdys:
svarstant ir priimant Seime kokį nors labai svarbų, aktualų arba rezonuojantį visuomenėje įstatymą, privati armija ateitų į Seimo posėdžių salę pabūti viešais stebėtojais (tik stebėtojais).
 
Suprantama, kad privati armija neužsiimtų absoliučiai visais tokiais ar panašiais atvejais šalyje – tai būtų tik atsitiktiniai, vienetiniai, pavyzdiniai ir parodomieji atvejai.
 
Būtų didelė sėkmė, jeigu visuomenėje susiformuotų nuomonė, o armijos šūkis taptų: „Geriau yra su privačia armija neturėti jokių reikalų!”.
 
Pastaba: įgyvendinti / parengti įstatymų projektus per kadenciją.
 
21. Per 2024 m. Seimo kadenciją politikai privalo inicijuoti diskusijas visuomenėje ir politinėje erdvėje dėl Lietuvos Respublikos politinės – administracinės santvarkos keitimo iš parlamentinės – prezidentinės respublikos į konstitucinę – monarchinę respubliką arba į monarchinę respubliką su išankstine ypatingąja sąlyga – potencialus monarchas privalo disponuoti mažiausiai 135 000 000 000 EUR grynųjų pinigų suma (tai yra Lietuvos arba joje esančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė). Vėliau savo gaires tuo klausimu pateiktų Tauta. 
 
Ši glaustai pateikta Tautos programa nuo dabar apimtų apie 6 metus, o siūlomos išplėstos programos apimtis – 10 metų ir daugiau. Tai – evoliucija.
 
Tautos programos autorius
(pavardė redakcijai žinoma)
Facebook komentarai
});}(jQuery));