Šiaulių apygardos teismo pirmininkas B.Kalainis pasisavino visą giminės turtą

trys

trys

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas B.Kalainis pasisavino visą giminės turtą

 

 trys

Romaldas Drigotas (pirmas kairėje) daig papasakojo apie savo pusbrolio B.Kalainio (dešinėje) darbelius

 

Šiaulių apygardos teismo ilgamečio pirmininko Broniaus Kalainio pusbrolis Romualdas Drigotas papasakojo, kai B.Kalainis susigrobė visą tėvų turtą. Iš savo pusbrolio R.Drigotas sužinojo, kad Šiaulių apygardos teisme visi Garliavos bylos dalyviai bus nuteisti – „tuo jau pasirūpinta”.

 

R.Drigotas neseniai kreipėsi į prezidentę, nurodydamas visas šias aplinkybes apie Šiaulių apygardos teismo darbą:

 

 

 

2. B. Kalainis man, kaip pusbroliui, yra nemažai papasakojęs ir pateikęs Įvairaus pobūdžio informacijos apie Šiaulių apygardos teismo darbą, bet ir yra mane pasikvietęs į savo darbo kabinetą Šiaulių apygardos teisme. Šiame kabinete esu atminčiai padaręs foto nuotraukas. Šias foto nuotraukas turiu. B.Kalainis savo darbo kabinete man parodė jo gautus apdovanojimus iš Lietuvos policijos departamento generalinio komisaro, Šiaulių regiono prokuratūros bei Lietuvos generalinės prokuratūros vadovybės ir kt. Tvirtai manau, kad minėtų institucijų vadovybės dovanos, apdovanojimai – realiai parodo, kad Šiaulių apygardos teismo buvęs vadovas B.Kalainis ne tik galimai, bet realiai nebuvo nepriklausomas, skaidrus teisėjo vardu ir teisėjo priesaika, nes buvo dovanomis, pažintimis ir savo įtaka susijęs su policijos, prokuratūros sistemų žmonėmis. Tokie faktai parodo hibdridinius B.Kalainio veiksmus ir glaudų bendradarbiavimą su prokuratūros, policijos struktūrų asmenimis dėl galimų galimybių užmegzti ryšius su B.Kalainiu.

 

Tai tik parodo minėto teismo vadovo B.Kalainio kaip teismo teisėjo savarankiškumo ir nepriklausomo principų teisėjui išeskalavimą ir pažeidžiamumą su Lietuvos Respublikos Konstitucijos įstatymu, kad Lietuvos Respublikoje teismų teisėjai yra savarankiški ir nepriklausomi.

 

2. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mano pusbrolis B.Kalainis save yra sukompromitavęs prieš mano gimines. Savanaudiškų, finansinių paskatų vedamas B.Kalainis sutarė su savo pussesere J.Šimaitiene (mano sesuo) bendru suokalbiu nusisavinti apgaulės būdu ir nuslėpimu mano senelių Emilijos ir Jeronimo Drigotų turtą, žemės valdas ir pastatus. Mano seneliai Emilija ir Jeronimas Drigotai gyveno Nariūnėlių kaime Pakruojo rajone. B.Kalainis su pussesere J.Šimaitiene ir E. ir J.Drigotų turtą, pastatus ir visas žemės valdas pelningai pardavė. Kad B.Kalainiui nebūtu gėda dėl senelių turto po mirties su pussesere J.Šimaitiene pasisavinimo, tai B.Kalinis dėl sąžinės graužaties ir egoistinio finansinės gėdos sumažinimo – simboliškai (Iš gera kaina parduoto viso senelių Drigotų po mirties turto) menkas pinigų sumas davė seseriai ir broliui.

 

B.Kalainio ir jo pusseserės J.Šimaitienės apgaule ir suokalbiu pasisavinus ir pelningai pardavus mano senelių E. ir J.Drigotų turtą, pastatus ir žemės valdas iš esmės – mano dalis iš senelių turto buvo išeliminuota ir aš negavau (man priklausančios turto dalies) – nieko. Po senelių pelningai parduoto turto, pastatų ir žemės valdų B.Kalainif nusipirko dideli namą Šiauliuose, o jo pussesere J.Šimaitienė iš gautų senelių E. ir J. Drigotų parduoto turto ir žemių – pirko Pakruojo rajone žemės plotus. Šiai dienai J.Šimaitienė turi įsigijusi žemės plotų apie 50 ha ir žemės ūkio technikos bei mašinų.

 

2. B.Kalainio ir jo giminaitės (finansinis „apetitas“) su J.Šimaitiene „prichvatizavus“ senelių E. ir J.Drigotų visą turtą bendra suokalbio veika nepasibaigė ir J.Šimatienė nuvykusi į Šiaulius pas B.Kalainį kartu aptarė kitą „turto pasisavinimo finansinį kąsneli“ – iš garbaus amžiaus mano krikštamotės Veronikos Beleckaitės, gyvenusios Staškavičių kaime, Pakruojo rajone. Man mano krikštamotė V.Beleckaitė pasakė, kaip einant jai į gyvenimo pabaigą, kad V.Beleckaitė surašytų savo viso turto (pinigai, žemės valdos ir pastatai) testamentą J.Šimaitienei ir giminaičiui B.Kalainiui. J.Šimaitienė V.Beleckaitei patarė ir pasiūlė artimiausiu metu testamentą surašyti važiuoti į Šiaulius pas giminaitį B.Kalainį, nes teisininkas B.Kalainis patartų V.Beleckaitei kaip geriau ir išsamiau surašyti testamentą.

 

V.Beleckaitė gerai žinodama dukterėčios J.Šimaitienės bendrus finansinius triukus ir susitarimus iš E. ir J. Drigotų turto nusisavinimo – man atvykus į tėviškę pas savo tetą V.Beleckaitę, ji man papasakojo J.Šimaitienės sugalvotą planą ir bendru susiderinimu su B.Kalainiu – kad V.Beleckaitės atžvilgiu daryti veiksmus, kad V.Beleckaitė parašytų testamentą (viso savo turto) – J.Šimaitienei ir jos giminaičiui B.Kalainiui.

 

7. V.Beleckaitė nesutiko ir atsisakė J.Šimaitienei ir minėtam giminaičiui parašyti savo viso turto testamentą. Nesutikusi tai padaryti ir surašyti testamentą V.Beleckaitė iš J.Simaitienės pajuto grasinimus, užgauliojimus ir psichologinį spaudimą. Man V.Beleckaitė pasakė, kai jei V.Beleckaitė jai (J.Šimaitienei) ir B.Kalainiui neparašys (viso savo turto, pastatų ir žemės valdos) testamento – tai jai, V.Beleckaitei, savo gyvenimą reikės pabaigti ne čia, savo namuose, bet bus išvežta į priglaudą (senelių namus).

 

Kartą atvykus man į tėviškę pas V.Beleckaitę, ji raudodama manęs prašė jai padėti senatvėje, nes jos dukterėčia J.Šimaitienė ruošia ir rezga bendrus veiksmus ir suokalbį (kokiu būdu pasisavinti turtą) su giminaičiu B.Kalainiu iš V.Beleckaitės bei V.Beleckaitę išvežant į senelių prieglaudą.

 

V.Beleckaitei nesutikus parašyti testamentą J.Šimaitienei ir B.Kalainiui – kuo toliau iš J.Simaitienės V.Beleckaitė juto psichologinį spaudimą, grasinimus, nepagarbą. V.Beleckaitė man pasakė, kad ji testamento (viso savo turto, žemės ir pastatų) J.Simaitienei ir B.Kalainiui nerašys. V.Beleckaitė (man raudodama dėl dukterėčios užgauliojimų ir suokalbio su B.Kalainiu) pasakė, kad ji visą savo turtą: pingų santaupos, pastatai, žemės valdos – testamentu surašys man. Kad tai patvirtintų, V.Beleckaitė manęs paprašė jos žodžius ir kalbą įrašyti į mano mobilaus telefono vaizdą ir diktofoną – kad V.Beleckaitė laisva valia tokiu būdu pareiškia, kad testatamentu savo krikšto sūnui Romaldui Drigotui palieka visą savo turtą palikimui. Šis V.Beleckaitės prašymas dėl testamento visą savo turtą: žemes, santaupas, pastatus palikti R.Drigotui yra užfiksuotas ir išlikęs mano mobiliajame telefone.

 

V.Beleckaitė pasakė ir paprašė manęs kitam kartui atvažiuoti ir kartu važiuoti j Pakruojį pas notarą pasirašyti jai testamentą dėl viso savo turto (pinigų santaupos, pastatai, žemės valdos) Romaldui Drigotui. Netrukus (dėl pergyvenimų ir J.Šimaitienės psichologinio spaudimo į V.Beleckaitės turtą ir jos palikimą) V.Beleckaitė mirė.

 

Tokiu būdu dukterėčia J.Šimaitienė su giminaičiu B.Kalainiu iš mano krikštamotės V.Beleckaitės viso turto ir palikimo finansiniu planu ir suokalbiu – nespėjo geru kąsniu pasisotinti ir papildyti savo pinigines.

 

Giminaitis, „didžiai ir finansiškai gerbtinas“ B.Kalainis nedrįso atvykti į mano tetos V.Beleckaitės laidotuves. ^Teisingas ir morališkai skaidrus teisėjas B.Kalainis juto gėdą atvykti į šias laidotuves.

 

 

 

 

 

„Pilietiškai atkreipiu Jūsų dėmesį, negalėdamas būti pasyviu stebėtoju dėl Šiaulių apygardos teismo teisėjų darbo, šio teismo darbuotojų etikos ir aukštos moralės kriterijų ignoravimo valstybės tarnybos tarnautojo darbe bei Garliavos įvykių bylos modeliavimo (sumodeliavimo) proceso Šiaulių apygardos teisme akcentuotina:

 

L Iš Lietuvos žiniasklaidos netolimoje praeityje rezonansiškai žinome apie Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Boleslovo Kalainio patarėjos Indrės Galvanauskaitės baudžiamąją bylą Panevėžio apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Nr. 300 str. „Dokumento suklastojimas“. Šis I.Galvanauskaitei nemalonus teisminis faktas su ilga tąsa nusitęsė „taip kaip faktiškai reikia“ pagal teisme „senaties strategiją“, kad ši dama ir toliau bet kokiu atveju patarinėtų skyriaus pirmininkui B.Kalainiui.

 

Dokumentų klastotoja I.Galvanauskaitė dėl savo negatyvios veikos daro gėdą ne tik sau kaip valstybės tarnybos tarnautojai dėl etikos ir aukštos moralės ignoravimo ir menkinant, diskredituojant Šiaulių apygardos teismo įvaizdį iš esmės.

 

Kad I.Galvanauskaitė dėl savęs ir etikos bei aukštos moralės principų diskreditavimo darant gėdą ir menkinant ne tik Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų darbą dėl teisingo teismo, bet taip pat darant menkinimą visam Šiaulių apygardos teismo įvaizdžiui – aš raštu atkreipiau į tai dėmesį Šiaulių apygardos teismo pirmininkui Vytautui Kursevičiui ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui Algimantui Valantinui.

 

Gauti atsakymai iš minėtų teismų vadovų surašyti gynybine „taktika ir strategija“ advokatiniu principu ginti ir apginti susikompromitavusia Šiaulių apygardos teisme I.Galvanauskaitės reputaciją, kad tai yra nepakeičiama persona ir „duetas“ su vadovu B.Kalainiu. Atsakyta formaliai ir paviršutiniškai.

 

2. Atkreiptinas dėmesys j tai, kad i mano raštus Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V.Kursevičius ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas A.Valantinas niekaip negebėjo man raštu atsakyti j svarbų klausimą, ar Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnybos tarnautojos I.Galvanauskaitės darbas, etikos ir aukštos moralės kriterijų ignoravimas su buvusiu ir esamu jos šleifo dėl dokumentų klastojimo fakto ir pomėgio tai daryti – ar yra priimtina teisinė praktika Šiaulių apygardos teisme su šio teismo teisingo teismo Įvaizdžio sumenkinimo?

 

3. Akcentuotina, kad dėl etikos ir aukštos moralės kriterijų trūkumų ir jų devalvavimo bei kitų negatyvų nuo patarėjos I.Galvanauskaitės („imidžo“ su dokumentų klastojimo šleifu) mažai atsilieka ir jos vadovas Boleslovas Kalainis. B.Kalainis „pasižymėjo“ Lietuvoje rezonansiškai, kai jis pagal savo tarnybos tarybinėje kariuomenėje (Maskvoje) praleistus apmokymus milicijos ir saugumo (KGB) struktūrose, tam tikras „schemas ir metodiką“ ir teisine taktika bandė praktiškai pritaikyti su prokurorais – sankcionuodamas Lietuvos žurnalistams, kurie aktualiai ir faktinai rašo apie policijos pareigūnų, prokurorų, teisėjų negatyvias veikas su saviveiklomis bei savavaldžiavimu. Buvo atliekamos patikros, kratos prieš žiniasklaidos atstovus, norint juos Įbauginti keletui metų i prieki. B.Kalainio saviveikla buvo pristabdyta, kai i tai sureagavo Lietuvos prezidentūra, Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir centrinė Lietuvos žiniasklaida. Žurnalistų persekiojimo ir sankcijos be faktinio pagrindo liovėsi, kai B.Kalainis buvo pakviestas pasiaiškinti dėl veikų žurnalistų atžvilgiu „ant tautinio kilimo“ j Vilnių (Prezidentūra, LR Seimas, Lietuvos Aukščiausiojo teismo vadovybė). B.Kalainis dėl triukų su sankcijomis prieš žurnalistus turėjo daug nepatogumų ir prasidėjo jo Įtakos mažėjimas su karjeros saulėlydžio prieblanda.

 

Netrukus B.Kalainis savo „skaidrios” karjeros postą Šiaulių apygardos teismo pirmininko turėjo užleisti Vytautui Kursevičiui. Tačiau B.Kalainio Įtaka ir plačios pažintys išliko iki šiol ne tik Šiaulių regiono teismų sistemoje, bet ir šio regiono policijos prokuratūros elite ir kitose grandyse bei Vilniuje analogiškose sistemose. B.Kalainis yra Įtakingas „Lions“ klubo narys Šiauliuose. Ar tokia B.Kalainio „laisvalaikio ir labdaringumo“ veika ir bendravimas tenkina ir atitinka skaidraus teismo teisėjo neutralumo ir neitakojimo ar galimo poveikio veiksmams ir kriterijams, jeigu iškiltų teisinės problemos ar teisenos bylos „Lions“ klubo atstovams?

 

 

 

8. Iš žiniasklaidos „Laisvas laikraštis“ 2018-01 -02 apygardos teisme nagrinėjamu iš šio proceso dalyvių yra pažymima ir akcentuojama (pridedama straipsnio kopija), kad šioje byloje cit.; „Gintaras Banaitis savo byloje nerudo pilnos išklotinės, kuri jam yra svarbi ginantis, be to, ši nesutampa su garso įrašu“. Dar keistesnį šios Garliavos bylos kuriozą aptiko kaltinamoji Tatjana Buravec. Pasirodo T.Buravec beklausant neva savo pokalbių įrašų kopijas ir paaiškėjo, kad įrašuose visai ne jos balsas.

 

Manau, kad Šiaulių apygardos teisme Garliavos įvykių proceso dalyviai turi teisę realiai ir motyvuotai surašyti skundą šioje byloje pirmininkaujančiajam teisėjui R. Jurgavičiui Šiaulių apygardos teismo pirmininkui V.Kursevičiui ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui A.Valantinui dėl byloje esančių garso įrašų proceso dalyviams atitikimo ir autentiškumo bei kokybės ir kitų esančių neatitikimų su prieštaravimais įtraukiant šias aplinkybes:

 

Ar priimtina teisinė praktika Šiaulių apygardos teisme, kai iki šiol Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko B.Kalainio patarėja I.Galvanauskaitė, kuri buvo patraukta į teismą pagal baudžiamąją atsakomybę LR BK Nr. 300 str. „Dokumento suklastojimas“ – ar ši valstybės tarnybos tarnautoja dėl tokių savo negatyvių veikų šleifo bei ignoravimo etikos ir aukštos moralės kriterijus diskredituojant Šiaulių apygardos teismo įvaizdį – atitinka teisingo teismo principus ir Lietuvos Respublikos Konstituciją ir jos nuostatas iš esmės?

 

Tuo pačiu akcentuotina, kad I. Galvanauskaitei dirbant „nepakeičiamu duetu“ su Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku B.Kalainiu – I.Galvanauskaitei turint šleifą ir pomėgį klastoti dokumentus – Garliavos įvykių proceso dalyviams šioje baudžiamojoje byloje kažkodėl garso įrašai ir kiti veiksniai kelia neatitikimus tikrovei bei faktinius prieštaravimus fragmentiškai.

 

Ar tokie veiksniai nesukelia gilesnių faktinių įžvalgų, įvertinimų ir išaiškinimo iš esmės teismo darbuotojos I.Galvanauskaitės atžvilgiu?

 

9. Šiaulių apygardos teismo pirmininkui raštu nereaguojant dėl Indrės Galvanauskaitės išeliminavimo iš Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjos pareigų- sudaro pagrindas dėl išdėstytų faktinių motyvų Garliavos įvykių dalyvių šio teismo proceso dalyvių garso įrašų ir kitokiems neatitikimams su prieštaravimais – kad teisingo teismo procesas Šiaulių apygardos teisme nėra skaidriai užtikrintas. Be to, šiame teisme dirba prieštaringos reputacijos Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja I.Galvanauskaitė, menkinanti Šiaulių apygardos teismo Įvaizdi ir galimai galinti daryti savo pomėgių negatyvius veiksnius Į Garliavos Įvykių proceso dalyvių baudžiamąją bylą Šiaulių apygardos teisme fragmentiškai ir iš esmės.

 

 

 

10. Iš Lietuvos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininko Donato Šulco (Reikalavimas. Dėl Šiaulių apygardos teismo teisėjų atleidimo iš pareigų) Konstitucijos 111 str. (Lietuvos Respublikos Prezidentei J.E. Daliai Grybauskaitei (pridedama originalo kopija 2017-08-28 Nr. PI7/08-08 – realiai matome, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nuosprendį paaiškėjo, kad nuosprendį pasirašė ne ta teismo sudėtis, kuri Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Vaclovo Iždono 2015-07-23 potvarkiu buvo paskirta ir dalyvavo nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, o kita sudėtis – teisėjai Zigmas Kavaliauskas, Raimundas Jurgaitis ir Vidmantas Mylė (teisėjas Boleslovas Kalainis, dalyvavęs šioje byloje apeliacine tvarka, nuosprendžio nepasirašė.

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V.Kursevičius, teikdamas informaciją Lietuvos Aukščiausajam teismui, tyčia nuslėpė faktus, kad Šiaulių apygardos teismo posėdžio pirmininkas Z.Kavaliauskas j 2015 m. lapkričio 5 d. ir 2015 m. gruodžio 16 d. teismo posėdžių protokolus žinomai melagingai Įrašė posėdyje nedalyvavusi teisėją V.Mylę, kuris nebuvo paskirtas apeliacinės instancijos teismo teisėjų.

 

 

 

Todėl Šiaulių apygardos teismo pirmininkui V.Kursevičiui atsakant raštu Lietuvos Aukščiausajam teismui savo darbo ir kitų teisėjų darbo gėdą reikėjo kažkaip sugalvoti dėl šio piktnaudžiavimo pareigų neatitikimo – V.Kursevičius sugalvojo žodį – neapdairiai.

 

Tai reiškia, kad šio teismo pirmininkas V.Kursevičius raštu pripažįsta, kad jo vadovaujamame teisme teisėjas (-ai) dirba neapdairiai ir parodo, kad teisėjai savavaldžiauja, piktnaudžiauja ir nesugeba vykdyti teisingo teismo Šiaulių apygardos teisme. Dėl tokių šio teismo teisėjų darbo piktnaudžiavimo veikų raštu kreiptasi į Lietuvos generalinį prokurorą atlikti ikiteisminį tyrimą. Iškeltas klausimas minėtiems Šiaulių apygardos teismo teisėjams – dėl teisėjo vardo pažeminimo.

 

Mes matome, kad Šiaulių apygardos teisme teisėjai gali įvairiai manipuliuoti savo pareigomis, procesais ir priiminėti teismo verdiktus „Lietuvos vardu“. Bet kokiu atveju piktnaudžiaujančių tarnyba teisėjų atžvilgiu Šiaulių apygardos teismo vadovas V.Kursevičius „įjungia“ savo raštuose „aukštą“ teisinio „mentaliteto“ gynybinę taktiką ir strategiją užtušuoti ir užglaistyti „apsidirbusių“ ir „prisidirbusių“ šio teismo teisėjų „darbelius“ – kurie daro gėdą visam Šiaulių apygardos teismo įvaizdžiui.

 

Tokiu būdu V.Kursevičius sumažareikšmindamas ir užglaistydamas savo kolegų Šiaulių apygardos teisme darbo piktnaudžiavimus dėl tarnybos arba etikos ir aukštos moralės principų ignoravimo – tuo pačiu užglaisto ir savo (kaip teismo vadovo negebėjimą skaidriai ir kokybiškai principingai vadovauti) darbo vadovavimo trūkumus, kad to nepastebėtų visuomeninė žiniasklaida.

 

11 .Paminėtina, kad signataras Zigmas Vaišvila (pridedama kopija) žiniasklaidai pažymi ir neklysta teigdamas:“ Visa Lietuvos teismų sistema yra didelis anekdotas (Aš šį signatarą ir jo mintis papildyčiau, kad Lietuvoje teismų sistema ir teisėtvarka panašėja pagal scenarijus, „schemas ir kitus teisinius triukus į „Klojimo teatro“ režisūras su gėdą darančiais personažais, kurie labai mėgsta savavaldžiavimus ir pasityčiojimus iš Lietuvos piliečių.

 

12. Nuoširdi pagarba ir padėka už drąsą ir tiesos žodį Nijolės Sadūnaitės kalbai, pasakytai šių metų sausio 13-ją Seime, įteikiant Laisvės premiją! Si kalba parodė Lietuvai, kad mažametės mergaitės traumavimas, nežinoma mergaitės ištremtis yra svarbiausia – negu hibridinio pobūdžio ir melu grįsti policijos, prokuratūros ir teismų sistemos veiksmai. Drąsi kalba N.Sadūnaitės š. m. sausio 13-ją Seime sudarė nepatogumus Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovui S.Skverneliui ir teisėtvarkos hierarchams, kurie pajuto sau gėdą už „ vaikę: ir savo pas^yzzmą dėl Garliavos įvykių.

 

N.Sadūnaitė priminė, kad užmaršties ir skaudulių (dėl įvykių Garliavoje, kai policija iki dantų ginkluota susidorojo su taikiais Lietuvos piliečiais) nėra ir negali būti!

 

13. Tai, kas paminėta ir akcentuota R.Drigoto šiame rašte, prašau reaguoti Šiaulių apygardos teismo pirmininką V.Kursevičių, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininką A.Valantiną, Lietuvos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininką D.Šulcą ir Garliavos įvykių proceso dalyvius bei dalyvę Šiaulių apygardos teisme A.Skučienę – ar Šiaulių apygardos teisme gali toliau skaidriai ir kokybiškai vykti teismo procesai iš esmės Garliavos įvykių dalyvių baudžiamasis procesas, kai Šiaulių apygardos teisme iškyla negatyvūs faktai, reiškiniai teisėjų atžvilgiu dėl darbo piktnaudžiavimų, pareigų neatlikimo, teisėjo vardo pažeminimo, etikos ir aukštos moralės kriterijų ignoravimo Šiaulių apygardos teisme Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjos Indrės Galvanauskaitės atžvilgiu menkinant Šiaulių apygardos teismo įvaizdį?

 

 

 

Siame rašte ir pridedamuose faktuose, Šiaulių apygardos teismo pirmininkui V.Kursevičiui atsakant raštu formalia atmestine ir paviršutiniška rašytine taktika ir nesiimant realių veiksnių dėl negatyvių apraiškų pašalinimo iš Šiaulių apygardos teismo, kad būtų užtikrintas skaidrus ir kokybiškas (teisingas teismas) procesas Garliavos įvykių dalyvių baudžiamajame procese – iškils realus prieštaravimas, kad Šiaulių apygardos teismas ir pirmininkas nesugeba užtikrinti teisingo teismo proceso. Tokiu būdu iškyla šiam teismui kliuvinys ir prieštaravimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos normų ir Europos Žmogaus teisių konvencijos te’isenos ir jos aktų – teisingam teismo procesui atlikti iš esmės.

 

14. Maloniai prašau Šiaulių apygardos teismo pirmininką V.Kursevičių raštu atsakyti kas realiai ir efektyviai, operatyviai bus daroma šiame teisme šalinant iš esmės teisėjų ir kai kurių (paminėtų) teismo darbuotojų negatyvias veikas ir negatyvias apraiškas, kurios daro gėdą ne tik teisme dirbančiam asmeniui, bet ir menkina Šiaulių apygardos teismo Įvaizdi?

 

15. Atsakymas lauktinas raštu.

 

 

 

Pagarbiai

 

Romaldas Drigotas

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));