Sergejus Minkevičius : „Aš esu nusikaltėlis“

0sniego

0sniego

 

Sergejus Minkevičius : „Aš esu nusikaltėlis“

 

0sniego

Šių metų rugpjūčio 18 d. aš buvau iškviestas pokalbiui su Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotoju Jociumi į 11 gyvenamojo korpuso 8 ir 9 būrių viršininkų kabinetą. Pokalbio metu buvo aptariami įvairūs buitiniai-organizaciniai klausimai, tarp kurių buvo ir klausimas – kaip aš jaučiuosi būdamas pervežtas iš sektoriaus, kuriame bausmę atlieka buvę pareigūnai ir valstybės tarnautojai (Sniego g.), į šį sektorių, kur šiuo metu atlieku bausmę (Rasų g.). Atsakiau, kad jaučiuosi labai nejaukiai. Direktoriaus pavaduotojas į tai atsakė, kad vis tiek anas sektorius bus uždarytas, o ten esantys nuteistieji bus pervežti. Šiuo klausimu pagaliau buvo priimtas sprendimas, o aš buvau „tas eksperimentas”, kuris parodė, kad buvę pareigūnai ir valstybės tarnautojai geba pritapti prie kitos aplinkos (aplinkos, kurioje atsidūriau aš…).

Kyla logiškas klausimas – negi Lietuvos penetencinė sistema visai išprotėjo? Beveik tris mėnesius aš galvojau, kad Vilniaus pataisos namai klaidingai įvertino turimą informaciją, kad neva aš dariau neigiamą poveikį, įtaką kitiems nuteistiesiems, neva organizuodavau uždraustų daiktų patekimą į pataisos namus (nors mane perkėlus į Rasų g. sektorių, po 2016-05-25 ne kartą stebėjau kaip uždrausti daiktai buvo vežami mašinose, permetami per apsaugos perimetrą telefonai ir alkoholiniai gėrimai; stebėjau nuteistųjų muštynes, praskeliant galvas štangomis – visa tai galima nesunkiai patikrinti), o pasirodo, kad tai buvo tik pretekstas atlikti savo eksperimentą, turint tikslą uždaryti Sniego g. sektorių, kad buvę pareigūnai ir valstybės tarnautojai bausmės ten nebeatlikinėtų. Pažymėtina, kad eksperimentas buvo atlikinėjamas mano sąskaita: dvasiniais, moraliniais išgyvenimais; nuolatine fizinio susidorojimo grėsme ir net materialiniais nuostoliais.

Ne tik penetencinės sistemos pareigūnai, bet ir visi Lietuvos visuomenės sluoksniai supranta, kad mūsų valstybėje iki šiol tarp nuteistųjų egzistuoja hierarchinė sistema (kastų sistema). Ši sistema yra Sovietų Sąjungos laikų palikimas ir gyvuoja iki šių dienų. Vadovaujantis šia sistema, nuteistieji yra suskirstomi į kastas: išrenkami lyderiai, nustatomi atstumtieji (atstumtuosius pataisos namų administracija vadina – nuteistieji su charakterio ypatumais). Šioje „sistemoje” buvę pareigūnai ir valstybės tarnautojai užima žemiausią vietą. Tokie žmonės (kai kam patogiau vadinti – kaliniai), patekę į bendras įkalinimo vietas (jeigu dėl kokių tai aplinkybių atsiduria tokioje aplinkoje) stengiasi nuslėpti faktus apie tai, kad jie kažkada tarnavo ar dirbo valstybei. Tokių faktų slėpimas yra būtina sąlyga, kad išvengti sunkių, neigiamų pasekmių. Pažymėtina, kad nuteistųjų mentalitetas yra keičiamas ir tai yra būtina daryti. Tačiau ar tokie drastiški eksperimentai privalo būti atliekami mano sąskaita (mano sveikatos ir gyvybės sąskaita)? Aš buvau pompastiškai atvežtas iš Sniego g. sektoriaus į Rasų g. sektorių atskiru etapu, atskirą dieną (kai paprastai nuteistieji nėra etapuojami) ir net etapams neįprastu laiku (apie 16.30 vai.). Vakare jau visas Rasų g. sektorius žinojo, kad yra atvežtas „mentas44. Kitą dieną aš buvau perkeltas iš karantino į gyvenamąjį korpusą Nr. 1. Kaip svarbiausia eksperimento sudedamoji dalis – aš praėjau „vandens procedūras44 (apmetimas vandeniu pripildytais maišais), apmėtymą kiaušiniais, palydą sirenomis, atvirus grasinimus, kitą psichologinę prievartą (per vieną dieną aš tapau 3 komisariato operatyviniu darbuotoju, Aro instruktoriumi ir dar nežinia kuo, bet su kuriuo reikia atsiskaityti!!!). Vakare su manimi turėjo būti susidorota fiziškai. Mano prašymas paaiškinti kodėl tą dieną, kai aš buvau perkeltas į gyvenamąjį korpusą Nr. 1, vakare atėję pareigūnai priverstinai ir labai operatyviai išvedė mane iš I gyvenamojo korpuso ir patalpino į medicinos izoliatorių – ilgai gulėjo neatsakytas. Vėliau pataisos namų administracija atsakė, kad man grėsė pavojus… Visas Rasų g. sektorius žino, kad tą vakarą su manim turėjo būti fiziškai susidorota. Šiame gyvenamajame korpuse (Korpusas Nr. II) aš randuosi jau beveik trys mėnesiai. Kartais vis dar girdžiu sirenas, kuriomis mane lydi nuteistieji, kai aš praeinu šalia jų, kartais girdžiu (o, eina pL.as mentas). Šiuo metu gyvenu II gyvenamajame korpuse, kuris nuteistųjų tarpe yra vadinamas „dramblynu” (o tai pati žemiausia kasta nuteistųjų tarpe), {domiausia yra tai, kad pataisos namų administracija puikiai žino apie šią hierarchinę sistemą ir ją palaiko, kadangi jiems nuo to mažiau problemų. Tik vadina ne taip grubiai: nuteistieji su specifiniais ypatumais.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokių eksperimentų pasėkoje pašlijo mano santykiai su šeima (santykiai praktiškai nutrūko). Mano sutuoktinei buvo labai nemalonu sužinoti, kad aš esu „dramblyne”.

Pats sektorius pamažu aprimo, kad kartu su jais bausmę atlikinės buvę pareigūnai ir valstybės tarnautojai. J šį sektorių (iš Sniego g. sektoriaus) pamažu veža ir kitus nuteistuosius (Šiuo metu čia yra atvežtas ir jau pora savaičių čia randasi nuteistasis Denis Naumovas, kuris man padėkojo, kad viso šio proceso metu „bandomasis triušis44 buvau aš, o ne jis).

Pastebėtina, kad šis eksperimentas man labai brangiai kainavo: pažemintas žmogaus orumas; prarasta šeima; nuolatinė nervinė įtampa, stresai ir kiti neigiami padariniai. Jtariu, kad mano atvežimas į Rasų g. sektorių turi gilesnių tikslų, nei paprastas KŽS dalies susidorojimas su manimi. Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojo žodžiai tai tik patvirtino. Kad aš buvau „eksperimentas44 gali patvirtinti kitas nuteistasis Ivanas Verenič, kuris tuo metu buvo kabinete kartu su manimi. II gyvenamojo korpuso koridoriuje yra vaizdo kameros, kurios užfiksavo kaip aš su minėtu nuteistuoju įeinu į kabinetą pokalbiui su direktoriaus pavaduotoju Jociumi.

Aš esu nusikaltėlis. Žmogus prieš 17 m. ir 10 mėn. padaręs sunkius nusikaltimus. Bet nusikaltėlis, kuris suformavo sau vertybių sistemą, kurioje nėra vietos jokiems nusikaltimams!!! Galbūt penetencinė sistema man ir padėjo tai suprasti – nežinau. Esu linkęs galvoti, kad tai mano paties darbas. Tačiau taip, kaip pasielgė Vilniaus pataisos namų administracija – neleistina. Keisti nuteistųjų mentalitetą reikėjo kitais metodais, o ne sugriaunant mano gyvenimą, žeminant mano orumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 5 str. 3 d. nustato, jog „Bausmės vykdymo institucija arba pareigūnas gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis44. Kaip matome iš aukščiau pateiktų faktų – pataisos namų administracija (galimai gavusi nurodymus iš aukštesnių institucijų), atlikdama tokius eksperimentus vadovavosi ne įstatymais, o savo susikurtomis taisyklėmis, taip sukeldami realų pavojų mano gyvybei ir sveikatai, suardydami mano šeimos santykius. Dar daugiau, BVK 7 str. 1 d. nustato, kad: „Vykdant bausmę, nesiekdama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą44, o šio straipsnio 3 d. nustato: „Su nuteistuoju, kurio laisvė apribota, net ir jo sutikimu draudžiami medicinos, biologiniai ir kitokie mokslo bandymai44.

BVK 70 str. 3 d. nustato: „Izoliuoti nuo kitų nuteistųjų toje pačioje pataisos įstaigoje arba atskirose pataisos įstaigose, jeigu yra tokia galimybė, laikomi: neteistieji, kuriems paskirtas laisvės atėmimas pirmą kartą už nesunkius ir apysunkius nusikaltimus; nuteistieji už tyčinius ir neatsargius nusikaltimus; buvę ar esantys valstybės politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnai, kuriems pirmą kartą paskirta terminuoto laisvės atėmimo bausmė; pavojingi recidyvistai, nuteisti už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus; nuteistieji, sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze; nuteistieji, kuriems paskirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos”. Taigi, kaip matome iš pateiktų įstatymo normų, buvę pareigūnai turi būti laikomi atskirai nuo kitų nuteistųjų, tuo labiau, kad tuo tikslu ir buvo įkurtas sektorius esantis Sniego g., tad pagrįstai manytina, jog Vilniaus pataisos namai turėjo visas galimybes buvusius pareigūnus laikyti atskirai nuo kitų nuteistųjų. Dar daugiau, nors perkėlimas iš Sniego g. sektoriaus į Rasų g. sektorių buvo priimtas vadovaujantis BVK 70 str. 3 d. – ši įstatymo norma nenumato pataisos namų administracijos teisės perkelti nuteistąjį iš vienos kalinimo vietos į kitą, tad toks sprendimo motyvavimas akivaizdžiai atitinka pareigūnų savavaldžiavimo ir tarnybinių įgaliojimų viršijimo požymius. Dar daugiau, BVK 69 str. 1 d. aiškiai nustato, jog „Nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės atėmimas, visą bausmę turi atlikti vienoje pataisos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą tęsti bausmės atlikimo leidžiama dėl nuteistojo ligos, kitų išimtinių aplinkybių, dėl kurių toliau laikyti nuteistąjį toje pačioje pataisos įstaigoje negalima, arba kitais šiame Kodekse nustatytais atvejais”. Kaip matome iš Vilniaus pataisos namų 2016-08-12 rašto Nr. 42-1141(1), jame nėra nurodyta kokios išimtinės aplinkybės įtakojo mano perkėlimą, tad pagrįstai laikytina, kad tokių aplinkybių ir nebuvo.

Priimant sprendimą dėl mano perkėlimo iš Sniego g. sektoriau į Rasų g. sektorių buvo vadovaujamasi ir BVK 144 str. 5 d., kuri numato: „Kai kitomis priemonėmis negalima užkirsti kelio šiurkščiam teisėtvarkos pažeidimui ir būtina pažeidimą padariusį nuteistąjį laikinai, kol nėra pataisos įstaigos direktoriaus, izoliuoti, jis gali būti laikinai uždarytas į baudos arba drausmės izoliatorių ar į karcerį. Toks nuteistojo laikinas izoliavimas galimas tik iki pataisos įstaigos direktoriaus atvykimo į pataisos įstaigą, bet ne ilgiau kaip dvidešimt keturioms valandoms ir nelaikomas nuobauda. Jeigu už padarytą režimo pažeidimą paskiriama nuobauda – uždaryti nuteistąjį į baudos arba drausmės izoliatorių ar į karcerį arba perkelti į kamerų tipo patalpas, laikino izoliavimo laikas įskaitomas į bendrą nutarimu paskirtos nuobaudos laiką”. Kaip matome iš šių įstatymo normų, nuteistasis, kuris padarė šiurkštų teisėtvarkos pažeidimą, gali būti laikinai uždarytas į baudos ar drausmės izoliatorių ar į karcerį. Šios įstatymo normos nenumato galimybės nuteistąjį (buvusį pareigūną) perkelti į bendrąjį nuteistųjų sektorių. Dar daugiau, kaip matome iš Vilniaus pataisos namų 2016-08-12 rašto N r. 42-1141(1), aš iš Sniego g. sektoriau į Rasų g. sektorių buvau perkeltas Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymu 2016-05-25. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2016-04-01 įsigaliojo nauja BVK 144 str. redakcija, kurioje apskritai nėra 5 d., tad pagrįstai manytina, kad mano teisės buvo suvaržytos negaliojančios įstatymo normos pagrindais. Pažymėtina irtai, kad nauja BVK 144 str. redakcija taip pat nenumato galimybės perkelti nuteistojo iš specializuoto sektoriaus (buvę pareigūnai) į bendrą sektorių. Dar daugiau, izoliacija apskritai negali trukti ilgiau nei 24 vai., o aš šių įstatymų pagrindu randuosi atskirtas nuo Sniego g. sektoriaus jau daugiau nei 3 mėn. Pažymėtina ir tai, kad aš apskritai neturiu jokių nuobaudų, tad Vilniaus pataisos namų administracijos argumentai, jog aš galėjau kelti konfliktines situacijas su kitais nuteistaisiais ar kitaip pažeisti pataisos namų vidaus tvarką – yra „iš piršto laužti’4. Kitą vertus, jei Vilniaus pataisos namų administracija turėjo informacijos, jog gali kilti konfliktas tarp manęs ir kitų nuteistųjų (pvz., kiti nuteistieji planavo susidoroti su buvusiu „mentu”), tai vadovaujantis BVK 144 str. nuostatomis, izoliuoti turėjo būti asmenys, kurie planavo susidorojimą su manimi, o ne aš, prieš kurį buvo planuojami neteisėti veiksmai. Kaip matome iš pateiktų argumentų ir įstatymų normų, Vilniaus pataisos namų administracija eina lengviausiu keliu, taiko perkėlimus iš vieno sektoriaus į kitą sektorių eksperimento dėlei, patalpina nekaltus ir neprasižengusius asmenis į izoliatorių, taiko kitas neteisėtas priemones, aiškina įstatymus taip kaip tai patogu jiems, kas vėlgi vertintina kaip savatfaldžiavimas, tarnybinių įgaliojimų viršijimas, nepakeliamų kalinimo sąlygų sudarymas, pavojaus gyvybei ir sveikatai sukėlimas, o galimai ir kaip kankinimas bei žmogaus orumo žeminimas.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Vilniaus pataisos namų 2016-08-12 rašte Nr. 42-1141(1) nurodyta, kad perkėlimas iš Vilniaus pataisos namų I gyvenamąjo korpuso į II gyvenamąjį korpusą buvo taikytas dėl mano „paties saugumo”. Kaip žinia, nei BVK, nei joks kitas įstatymas tokios perkėlimo tvarkos nenustato. Minimame rašte taip pat nurodyta, kad apie būsimą perkėlimą mane informavo Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas. Iš šiame rašte pateiktų argumentų darytina pagrįsta išvada, kad perkėlimas iš vieno gyvenamojo korpuso į kitą nebuvo numatytas įstatymo, o Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas tik informavo mane apie įvyksiantį perkėlimą, tačiau net nepasivargino išaiškinti tokių veiksmų teisinio pagrindo ir motyvų, kas eilinį kartą įrodo neteisėtus Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmus. Vadovaudamasis aukščiau nurodytais argumentais,

 

Prašau:

1. Generalinės prokuratūros – pradėti ikiteisminį tyrimą prieš Vilniaus pataisos namų administraciją pagal nusikalstamos veikos požymius numatytus BK 100 str. BK 228 str. 1 d.; BK 229 str.; BK 294 str. 2 d. o galimai ir kitus BK straipsnius (jei paaiškėtų kiti nusikalstamos veikos požymiai). Išreikalauti iš Vilniaus pataisos namų ir kitų institucijų visus ikiteisminiam tyrimui reikalingus dokumentus ir duomenis.

2. Seimo kontrolierių institucijos – įvertinti nurodytus faktus, nustatyti jų teisinį pagrindą, galimus pažeidimus, imtis priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų ir atlikti kitus būtinus veiksmus;

3. Kalėjimų departamento prie TM – nedelsiant atlikti neatidėliotinus veiksmus, imtis priemonių nurodytiems faktams išsiaiškinti, atstatyti mano pažeistas teises, teikti visokeriopą pagalbą prokuratūrai ir atlikti kitus būtinus veiksmus.

4. „Laisvas laikraštis” vyr. redaktoriaus A.Drižiaus – kontroliuoti kaip vykdomas tyrimas dėl pareigūnų savivalės ir akivaizdžiai nusikalstamų veiksmų, nušviesti šio incidento ir jo tyrimo detales.

 

Tikiuosi greito, išsamaus ir nešališko tyrimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Vilniaus pataisos namų 2016-08-12 rašto Nr. 42-1141(1) kopija – 1 lapas;

2. Nuteistojo Ivano Verenič 2016-08-22 raštiško patvirtinimo kopija – 1 lapas.

 

 

 

Sergėjus Minkevičius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));