skip to Main Content

Milijardinė „Independence“ afera Seime legalizuota per 24 minutes

 

 

Vakar Seimas nubalsavo už tai, kad Lietuvos vyriausybė įsigytų suskystintas gamtines dujas vežantį laivą „Independence“. Milijardinei aferai legalizuoti Seimas skyrė lygiai 24 minutes – klausimas pradėtas svarstyti 10.16, baigtas 10.40.

 

Nors minėtas laivas Pietų Korėjos statykloje kainuoja tik 220 mln. eurų, Lietuvos Respublika už jo nuomą ir galiausiai išpirkimą sumokės 1,4 mlrd. Eurų – tokius skaičius pateikė Seimo narys Artūras Skardžius, balsavęs prieš šį įstatymą.

 

Vyriausybės pranešime teigiama, kad „priimtais pakeitimais nuspręsta sukurti teisinį pagrindą Vyriausybei ir SGD terminalo operatoriui priimti sprendimus iki 2024 m. pabaigos ekonomiškai naudingiausiu būdu nuosavybės teise įsigyti SGD laivą bei leisti nustatyti finansavimo mechanizmą SGD laivo įsigijimui ir SGD terminalo veiklos sąnaudų mažinimui“.

 

Pateikiame Seimo posėdžio stenogramą, kurioje buvo legalizuota ši afera:

 

Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo Nr. XI-2053 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2698(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.1 klau­si­mas – Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo 11 strai­psnio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2698. Pra­ne­šė­jas – taip pat V. Po­de­rys. Pri­ėmi­mas. Ta­čiau pa­siū­ly­mų, pa­tai­sų nė­ra, į tri­bū­ną ne­kvie­čia­me.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai prieš. Dėl vi­so įsta­ty­mo mo­ty­vai prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Iš­ties ne­su­pran­tu, ko­dėl to­kia si­tu­a­ci­ja, ka­da du­jas per­ka­me bran­giai, o par­duo­da­me pi­giai ir kiek­vie­nais me­tais tu­ri­me kom­pen­suo­ti apie 20–25 mln. eu­rų dėl to­kios si­tu­a­ci­jos. Ir kas at­si­ti­ko, kad į to­kią si­tu­a­ci­ją pa­te­ko Vy­riau­sy­bė?

Pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė ban­dė ma­žin­ti kie­kį, per­si­de­rė­ti, bet, pa­si­ro­do, prie­žas­tys yra tos, kad dar 2012 me­tais po rin­ki­mų spa­lio mė­ne­sį A. Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė pri­ėmė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą „Dėl Gam­ti­nių du­jų tie­ki­mo di­ver­si­fi­ka­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo“. Ta­da jo ar­ti­mas ben­dra­žy­gis D. Tuč­kus pra­dė­jo va­do­vau­ti „Lit­ga­sui“. Tai ta įmo­nė, ku­ri per­ka šian­die­ną du­jas iš nor­ve­gų įmo­nės „Sta­toil“. Kaip ma­to­me, tas kie­kis nė­ra di­de­lis – 300 mln. ku­bi­nių met­rų, bet kiek­vie­nais me­tais ga­ran­tuo­ja 20–25 mln. nuos­to­lio kom­pen­sa­vi­mą vi­siems du­jų var­to­to­jams, taip pat ir elek­tros var­to­to­jams.

Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei­gu pa­jė­gu­mas bū­tų šim­tap­ro­cen­ti­nis, jei­gu pirk­tu­me 4 mlrd. ku­bi­nių met­rų, koks ta­da bū­tų nuos­to­lis, kai da­bar var­to­ja­me ma­žiau ne­gu vie­ną de­šim­ta­da­lį to kie­kio, ku­rį ga­lė­tų iš­du­jin­ti ir im­por­tuo­ti per su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą. To­dėl ne­su­pran­tu, kas vyks­ta ir ko­dėl tai vyks­ta, ko­dėl mes ne­per­ka­me už rin­kos kai­ną, nes aiš­kiai iš tri­bū­nos at­sa­kin­go aukš­to pa­rei­gū­no bu­vo pa­sa­ky­ta, kad pirk­si­me už tei­sin­gą kai­ną. „Gaz­pro­mas“ par­duo­da už po­li­ti­nę kai­ną, o čia pirk­si­me…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. SKARDŽIUS (LSDDF). …už tei­sin­gą kai­ną, bet taip nė­ra.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, aš siū­lau pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes iki šiol ga­lio­jan­ti tvar­ka yra ta, kad „Lit­ga­sas“ – spe­cia­liai pa­skir­ta įmo­nė, iš jos su­skys­tin­tas gam­ti­nes du­jas iš­per­ka be­veik pri­va­lo­mai tam tik­ros įmo­nės. Šiuo at­ve­ju mes sako­me, kad apie 50 % tu­ri re­a­li­zuo­ti per bir­žą. Šiuo at­ve­ju tai tu­rės įta­kos ir du­jų kai­nų su­ma­ži­ni­mui, ir pa­ti įmo­nė ieš­kos ga­li­my­bių at­pi­gin­ti du­jas ir su­si­ju­sias są­nau­das gy­ven­to­jams. Dė­kui.

PIRMININKAS. Sa­ky­ti nuo­mo­nes dau­giau ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 103, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2698) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.20 val.

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 32 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2699(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.2 klau­si­mas – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo 32 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2699(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – taip pat V. Po­de­rys. Taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų.

Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui. 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Mo­ty­vai už, prieš. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 99, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2699(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

 

10.22 val.

Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo Nr. XI-2053 5 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2968(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.1 klau­si­mas – Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo 5 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2968(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – taip pat V. Po­de­rys, ta­čiau pa­siū­ly­mų, pa­tai­sų nė­ra. Į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Jam ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Mo­ty­vai už. Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Pra­šom. (Bal­sas sa­lė­je: „Nė­ra.“) M. Ma­jaus­ko nė­ra. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų lie­ka tik pa­dė­ko­ti bu­vusios Vy­riau­sy­bės va­do­vui A. Ku­bi­liui už to­kią do­va­ną Lie­tu­vai. Lai­vo, ku­rio kai­na yra 220 mln. eu­rų – tiek mo­kė­jo kom­pa­ni­ja „Ho­egh LNG Li­mi­ted“, pirk­da­ma lai­vą iš Ko­rė­jos lai­vų sta­tyk­los, de­šim­ties me­tų nu­oma nė­ra at­šau­kia­ma. Ją pa­da­rė A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, su­da­rė to­kią su­tar­tį, tai kai­nuos mums 700 mln. eu­rų.

Ta­čiau dar ne vis­kas. Ši nu­oma yra so­cia­li­zuo­ta, va­di­na­si, už ją tu­ri­me mo­kė­ti mes vi­si, ir ta nu­oma, pra­ėjus ket­ve­riems me­tams, ma­to­me, yra ne­pa­ke­lia­ma. To­dėl da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė pri­vers­ta sko­lin­tis 308 mln. eu­rų, kad su­ma­žin­tų nu­omą li­ku­siems še­še­riems me­tams. Iš sko­lin­tų pi­ni­gų mo­kė­ti nu­omą, užuot už 220 mln. A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė bū­tų ga­lė­ju­si nu­pirk­ti tą lai­vą. Da­bar rei­ka­lin­ga to­kia su­ma, kad bū­tų su­ma­žin­ta nu­oma, ir dar 20 me­tų – iki 2044 me­tų – pa­di­din­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus. Iš vi­so tu­rė­si­me 30-ies me­tų lai­ko­tar­pį, per ku­rį su­mo­kė­si­me 1 mlrd. 400 mln. eu­rų ir dau­giau. Įsi­vaiz­duo­ki­te: į to­kią si­tu­a­ci­ją įstum­ti vals­ty­bę, pa­da­ry­ti įkai­tais, ži­nant, kad 2018 me­tais, da­bar jau tas ter­mi­nas nu­si­kė­lė, pra­dės veik­ti jung­tis su Len­ki­ja ir bū­si­me pa­kan­ka­mai sau­gūs dėl du­jų tie­ki­mo, ku­rių var­to­ji­mas dėl at­lie­kų de­gi­ni­mo, dėl bio­ku­ro yra taip su­men­kęs, kad vi­so la­bo 300 mln. ku­bi­nių met­rų be „Ache­mos“ mes nau­do­ja­me. Ko­le­gos, siū­lau rim­tai pa­mąs­ty­ti ir pa­dė­ko­ti A. Ku­bi­liui. Ačiū jums, ger­bia­mas A. Ku­bi­liau.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys V. Po­de­rys. Pra­šom.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, ne­si­žval­gant at­gal, ga­lios su­tei­ki­mas pirk­ti yra tei­sin­gas spren­di­mas jau vien dėl to, kad tai leis­tų su­ma­žin­ti iš­lai­ky­mo są­naudas, ku­rios bū­tų iš­skleis­tos il­ges­niam lai­kui. Iš­lai­ky­mo są­nau­dos ma­žė­tų treč­da­liu jau nuo ki­tų me­tų.

Ki­tas da­ly­kas, tu­rė­da­mi sa­vo ter­mi­na­lą mes su juo ga­li­me elg­tis taip, kaip no­ri­me, – pirk­ti ar par­duo­ti, ar par­da­vus ki­tą nu­si­pirk­ti. Ki­taip sa­kant, dau­giau lais­vės ir ga­li­my­bių ap­si­sprę­s­ti. To­dėl agi­tuo­ju bal­suo­ti už. Dė­kui, Pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). At­si­ri­bo­da­mas nuo kai ku­rių A. Skar­džiaus ar­gu­men­tų aš no­riu pa­dė­ko­ti A. Ku­bi­liui, kad la­bai daug pa­da­rė, kad at­si­ras­tų ši­tas ne­pri­klau­so­my­bės ga­ran­tas. Ta­čiau jei­gu kal­bė­tu­me apie šios die­nos spren­di­mą, kad po še­še­rių me­tų mes įsi­gy­si­me, tai man at­ro­do taip, Lie­tu­va yra nau­jas žai­dė­jas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų rin­ko­je. Ir ma­tė­me, kad iš kar­to po ter­mi­na­lo įve­di­mo į ri­kiuo­tę prieš ket­ve­rius me­tus mes jau kei­tė­me kai ku­riuos es­mi­nius da­ly­kus. Tar­ki­me, 540 mln. ku­bi­nių met­rų pri­va­lo­ma įsi­gy­ti, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad tiek ne­rei­kia. Mes ma­to­me, kaip du­jų var­to­ji­mo rin­ka Lie­tu­vo­je kren­ta že­myn. Mes ne­ži­no­me „Ache­mos“ at­ei­ties, mes ne­ži­no­me, kaip bus su Ka­li­ning­ra­do su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lu. Mes ži­no­me ki­tus da­ly­kus, kad ak­ty­vė­ja į Eu­ro­pą im­por­tuo­ja­mų ame­ri­kie­tiš­kų su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų da­lis mū­sų rin­ko­je. Mes ži­no­me, kad di­dė­ja re­no­va­ci­jos tem­pai, vėl tai ma­žins du­jų po­rei­kius. Mes ži­no­me, kad at­si­ran­da GIPL jung­tis, du­jo­tie­kio jung­tis, su Len­kija. Ir štai, li­kus dar še­še­riems me­tams, mes jau da­bar pri­ima­me spren­di­mą, ką da­ry­si­me su SGD ter­mi­na­lu. Ma­no ma­ny­mu, mes tu­ri­me lai­ko re­zer­vą ir šian­dien yra per anks­ti spręs­ti apie šią nuo­lat kin­tan­čią rin­ką, ro­dan­čią la­bai aiš­kią ten­den­ci­ją – Lie­tu­vai du­jų at­ei­ty­je rei­kės dar ma­žiau, ko ge­ro, ne­gu mes da­bar var­to­ja­me. Ši­ta ten­den­ci­ja tę­sia­si jau ga­na se­niai. Tu­rė­tu­me pri­ar­tė­jus 2024 me­tų lai­ko­tar­piui pri­im­ti spren­di­mą, o ne da­bar pri­im­ti, dar tik ket­ve­rius me­tus eks­plo­a­ta­vus ši­tą ter­mi­na­lą ir li­kus dar še­še­riems me­tams iki ga­lu­ti­nio spren­di­mo pri­ėmi­mo, lyg ne­ma­ty­tu­me rin­ko­je be­si­kei­čian­čių ten­den­ci­jų.

PIRMININKAS. Lai­kas.

E. GENTVILAS (LSF). To­dėl aš su­si­lai­kau dėl ši­to spren­di­mo, gal­vo­da­mas, kad iš prin­ci­po jis ga­li bū­ti ir toks, ta­čiau ne šian­dien pri­im­tas.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kar­tais ma­tau, kaip ig­no­ruo­ja­ma bu­vu­si A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė. Taip, ji tu­rė­jo pri­im­ti ir­gi svar­bius spren­di­mus dėl ter­mi­na­lo. A. Ku­bi­lius sa­vo lai­ku ini­ci­ja­vo šį pro­ce­są, bet ga­lu­ti­nai tai bu­vo pa­da­ry­ta bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės. Pa­brė­šiu, bu­vu­si Vy­riau­sy­bė – tai A. But­ke­vi­čiaus. Svar­būs spren­di­mai bu­vo pa­da­ry­ti. Vi­siš­kai su­tin­ku su prieš tai kal­bė­ju­siu E. Gent­vi­lu, taip, si­tu­a­ci­ja du­jų rin­ko­je kin­ta, mes ne­ga­lė­jo­me vi­sų kom­po­nen­tų nu­ma­ty­ti prieš de­šimt­me­tį. Kai ku­riuos po­ky­čius ga­li­ma prog­no­zuo­ti, ku­rie bus po ke­le­rių me­tų. Aš ma­nau, kad ši­ta­me įsta­ty­me rei­ka­lin­gi sau­gik­liai yra įra­šy­ti. Svars­ty­da­mi ko­mi­te­te mes juos ma­tė­me – įra­šy­ta, kad jei­gu bus ver­ti­ni­mai dėl po­ky­čių du­jų rin­ko­je, tai ga­li bū­ti pri­im­ti spren­di­mai net ir už­da­ry­ti ter­mi­na­lą. Šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad įsta­ty­mas bet ko­kiu at­ve­ju yra bū­ti­nas, rei­ka­lin­gas, to­dėl siū­lau jį pa­lai­ky­ti ir ne­dė­ti į jį ko­kių nors per­tek­li­nių po­li­ti­zuo­tų da­ly­kų. Tai yra jau mū­sų eko­no­mi­kos da­lis ir, tie­są sa­kant, la­bai svar­bi su­dė­ti­nė ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės da­lis.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš ma­nau, kad šis san­do­ris, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas dėl su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lo, yra ir ža­lin­gas, ir net pik­ty­biš­kas mū­sų vals­ty­bei. Jo nu­oma per me­tus kai­nuo­ja 66 mln. eu­rų, tuo tar­pu su­tar­tis su­da­ry­ta de­šim­čiai me­tų. Pa­skai­čiuo­ki­te, kiek per 10 me­tų mes su­mo­ka­me, kai nau­jas lai­vas kai­nuo­ja apie 220 mln. eu­rų, per­mo­kė­ta dau­giau ne­gu du kar­tus per 10 me­tų ir lai­vas – ne mū­sų, lai­vas nuo­mo­ja­mas. Jei­gu mes iš kar­to bū­tu­me lai­vą iš­si­pir­kę, o ne nuo­mo­ję, gal ir per di­de­lis šis lai­vas, bet mes ta­da bū­tu­me ga­lė­ję jį par­duo­ti, ieš­ko­ti ma­žes­nio, at­si­žvelg­ti į rin­kas. Mes esa­me įkai­tai. Da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je – vi­siš­ki įkai­tai. 10 me­tų mes tu­rė­si­me nuo­mo­ti ir vi­są šią naš­tą ne­ša mo­kes­čių mo­kė­to­jai.

O jei­gu dar pa­žiū­rė­si­me į san­do­rį, su­da­ry­tą dėl du­jų pir­ki­mo. Du­jos taip pat rin­ko­je nė­ra vi­sa­da vie­no­dos kai­nos, jos tai brangs­ta, tai pin­ga. Mes šian­dien per­ka­me bran­giai, o par­duo­da­me pi­giai ir vėl vi­są šią naš­tą ne­ša mū­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jai ar du­jų var­to­to­jai. Per me­tus mums nuos­to­lis iš su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lo to­kio san­do­rio ir du­jų pir­ki­mo – apie 100 mln. eu­rų. Ati­duo­ki­me šiuos pi­ni­gus mo­ky­to­jams ir ne­bus, po­nai kon­ser­va­to­riai, strei­kų, bet jū­sų yra su­da­ry­tas toks san­do­ris! Aš ma­nau, kad tik­rai už to­kį san­do­rį tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Tai yra ko­rup­ci­nis san­do­ris, ža­lin­gas mū­sų vals­ty­bei ir ne­nau­din­gas toks san­do­ris, ku­rį pa­da­rė, tik­rai nau­din­gas tiems,..

PIRMININKAS. Lai­kas!

P. GRAŽULIS (MSNG). …ku­rie pri­me­tė gal­būt už di­de­lius pi­ni­gus to­kį san­do­rį.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš dė­kin­gas ko­le­goms, P. Gra­žu­liui, A. Skar­džiui, kad taip su­reik­š­mi­na A. Ku­bi­liaus ir juo Vy­riau­sy­bės nuo­pel­nus su­da­rant nuo­mos su­tar­tį dėl su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo nuo­mos. Bet, de­ja, aš ne­ga­liu tiek pri­skir­ti tų nuo­pel­nų A. Ku­bi­liui, nes jo Vy­riau­sy­bė pri­ėmė tik stra­te­gi­nį spren­di­mą, o nuo­mos su­tar­tį pa­si­ra­šė ir nuo­mos kon­kur­są su­ren­gė R. Ma­siu­lis, jo va­do­vau­ja­ma „Klai­pė­dos naf­ta“. Aš ma­nau, kad tur­būt ge­rai vis­ką pa­da­rė, jei­gu jis yra kvie­čia­mas mi­nist­ru dirb­ti net į dvi Vy­riau­sy­bes. Į A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bę tur­būt bu­vo re­ko­men­duo­tas A. Skar­džiaus, ku­ris at­sa­kin­gas bu­vo už ener­ge­ti­ką, va­do­va­vo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jai, ir šios Vy­riau­sy­bės taip pat į ki­tą su­dė­tin­gą sri­tį pa­skir­tas, nors po­li­tiš­kai ne­bu­vo su­si­jęs nei su vie­na, nei su ki­ta po­li­ti­ne dau­gu­ma.

Tai­gi čia ne­vai­din­ki­te, ne­ap­si­me­ti­nė­ki­te dėl tos su­tar­ties, jei­gu taip aukš­tai įver­ti­na­te tos su­tar­ties su­da­ry­to­jo nuo­pel­nus. Nė­ra Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je ki­to as­mens, ku­ris bū­tų ta­pęs dvie­jų Vy­riau­sy­bių mi­nist­ru. (Bal­sai sa­lė­je) Tai štai su­tar­tis yra ge­ra ir mes bū­si­me pir­mi nuo­mi­nin­kai, ku­rie iš­si­pirk­si­me ter­mi­na­lą. Nė vie­nai ša­liai tai nė­ra pa­vy­kę pa­da­ry­ti. Tai ir­gi ga­li­me di­džiuo­tis tuo, kad yra pri­pa­ži­ni­mas mū­sų kom­pe­ten­ci­jų, kad mes pa­jė­gia­me tą lai­vą val­dy­ti ir, ma­nau, pa­jėg­si­me ko­mer­ciš­kai jį tei­sin­gai nau­do­ti.

PIRMININKAS. B. Ma­te­lis – mo­ty­vai už.

B. MATELIS (MSNG). Ačiū. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš į šį pro­jek­tą žiū­riu kaip į dvie­jų Vy­riau­sy­bių, ku­rios pri­klau­so, ga­li­ma sa­ky­ti, skir­tin­goms ide­o­lo­gi­joms, tiek so­cial­de­mok­ra­tų, tiek kon­ser­va­to­rių, su­ge­ban­čių pa­kil­ti aukš­čiau vi­sų gin­čų ir pri­im­ti Lie­tu­vai nau­din­gus spren­di­mus, net ir kei­čian­tis Vy­riau­sy­bei…

Iš tie­sų pri­tar­čiau E. Gent­vi­lo nuo­gąs­ta­vi­mams dėl to, kaip vis­kas tę­sis to­liau, bet mes ži­no­me to­kią pa­pras­tą tie­są, kad jei­gu bū­tų žmo­gus, ku­ris ži­no­tų, ko­kia du­jų kai­na bus po de­šim­ties me­tų ar pen­ke­rių me­tų, tai tas žmo­gus gau­tų No­be­lio eko­no­mi­kos pre­mi­ją. Ta­čiau to­kių nė­ra. Šiuo at­ve­ju rin­ko­je yra su­si­klos­čiu­si to­kia si­tu­a­ci­ja, kad su­skys­tin­tų du­jų rin­ka ple­čia­si. Dau­giau du­jų nau­do­ja ir lai­vai, ir sun­ku­sis trans­por­tas, yra ga­li­my­bių su­skys­tin­tas du­jas tiek­ti į te­ri­to­ri­jas, ku­rios yra už­da­ros nuo vamz­dy­no, to­kių te­ri­to­ri­jų yra ir Lie­tu­vo­je, kon­kre­čiai Drus­ki­nin­kai. Ta rin­ka da­bar su­si­klos­čiu­si to­kia, kad yra pa­lan­ki bū­tent to­kiam spren­di­mui, koks da­bar pa­siū­ly­tas. Tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų dau­giau Sei­mo na­rių ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 99, prieš – 1, su­si­lai­kė 17. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3968) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­tar­ki­me iš anks­to, kad re­pli­kai skir­si­me iki vie­nos mi­nu­tės ir mik­ro­fo­ną iš­jung­si­me. Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – A. But­ke­vi­čius.

A. BUTKEVIČIUS (LSDDF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, gal tru­pu­tį dau­giau ne­gu mi­nu­tę, nes čia tik­rai, pa­sa­ky­čiau, ne­są­mo­nių bu­vo pri­kal­bė­ta.

Pir­miau­sia aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, kas at­si­me­na, ko­kia du­jų kai­na bu­vo Lie­tu­vai tai­ko­ma, kai bu­vo už­sa­ky­tas lai­vas? 500 do­le­rių už 1 tūkst. kub. met­rų. Ko­kia da­bar kai­na, jūs tik­riau­siai ir­gi ga­li­te pa­si­žiū­rė­ti į tam tik­rus do­ku­men­tus, ku­riuos pa­tei­kia du­jų tie­kė­jai. Aš pui­kiai ži­nau, ka­da vy­ko de­ry­bos su „Gaz­pro­mu“, aš pui­kiai ži­nau, kai mums rei­kė­jo per trum­pą lai­ką įgy­ven­din­ti dar tris pro­jek­tus, ger­bia­mas Gent­vi­lai, Klai­pė­dos mies­te, ir du­jo­tie­kio su­jun­gimas, ir iš­gi­li­ni­mas, kad lai­vas ga­lė­tų įplauk­ti, ir ter­mi­na­lo sta­ty­ba. Vi­sa tai bu­vo Eu­ro­pos ener­ge­ti­kų są­jun­gos įver­tin­ta kaip di­džiau­sia Lie­tu­vo­je pa­da­ry­ta pa­žan­ga, di­džiau­sia pa­žan­ga, pa­da­ry­ta vi­so­je Eu­ro­po­je, kai Lie­tu­va ta­po ener­ge­tiš­kai ne­pri­klau­so­ma vals­ty­be.

Ga­lė­čiau pa­pa­sa­ko­ti, kaip bu­vo truk­do­ma iš iš­orės, kad ter­mi­na­las ne­bū­tų pa­sta­ty­tas lai­ku, bet tai liks is­to­ri­jo­je, gal ka­da nors tai bus ap­ra­šy­ta. „Gaz­pro­mo“ va­do­vai man tie­siai į akis pa­sa­kė, kad mes ži­no­me, už ko­kią kai­ną jūs pirk­si­te, kai ati­da­ry­si­te ter­mi­na­lą, ir iš kar­to kai­na su­ma­žė­jo 30 %. Jei­gu ne­tu­rė­tu­me ter­mi­na­lo, ne­ži­nau, ko­kia kai­na šian­dien Lie­tu­vai bū­tų tie­kia­mos du­jos.

Ki­tas da­ly­kas, tuo me­tu lai­vų įsi­gy­ti ne­bu­vo įma­no­ma, nes pa­sau­ly­je bu­vo di­džiu­lis trū­ku­mas lai­vų, ku­rie ga­lė­tų ga­ben­ti du­jas, bu­vo di­džiu­lė kon­ku­ren­ci­ja. Ir kal­bė­ti, pra­ėjus kaž­kiek me­tų, yra tru­pu­tį gė­da. O ko­kia at­ei­tis bus, tai pri­klau­sys nuo veik­los. Jei­gu tu­rė­si­me jung­tį su Len­ki­ja, va­di­na­si, „Klai­pė­dos naf­ta“ jau ruo­šia­si, kad Klai­pė­da tiek­tų ir į Len­ki­ją. Ant­že­mi­nis du­jų ter­mi­na­las, ku­ris ir­gi pa­sta­ty­tas dėl to, kad yra pa­sta­ty­tas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las, pri­klau­so nuo Lie­tu­vos veik­los. Vie­na yra pro­ble­ma: Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ne­įti­ki­no­me, kad yra re­gio­ni­nis pro­jek­tas, nes šian­dien du­jos yra tie­kia­mos ir į Lat­vi­ją, ir į Es­ti­ją. Kas ga­li pa­neig­ti, kad tai yra ne re­gio­ni­nis? Čia aš ma­tau kai ka­da, ga­li­ma sa­ky­ti, di­džiu­lę Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ne­kom­pe­ten­ci­ją ar­ba ne­no­rą jį pri­pa­žin­ti re­gio­ni­niu, ta­da bū­tų skir­tas fi­nan­sa­vi­mas…

PIRMININKAS. Ačiū.

A. BUTKEVIČIUS (LSDDF). …Eu­ro­pos Są­jun­gos.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Man at­ro­do, Eu­ro­pos Są­jun­ga siū­lė tam tik­rus va­rian­tus ir jis bū­tų tik­rai re­gio­ni­nis. O dėl R. Ma­siu­lio. Pre­zi­den­tė R. Ma­siu­lį siū­lė vi­soms vy­riau­sy­bėms, kiek­vie­nai: ir kon­ser­va­to­riams, ir bu­vu­siai val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ir da­bar pa­siū­lė R. Ma­siu­lį. Gal­būt kai ku­rias sa­vo klai­das už­tu­šuo­tų bū­da­mas mi­nist­ru.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū. Dėl du­jų kai­nos. Lie­tu­va tu­ri ne na­mų ūkiui vie­ną aukš­čiau­sių kai­nų, tai yra šeš­ta aukš­čiau­sia kai­na Eu­ro­po­je, ma­žiau mo­ka Len­ki­ja, Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Vo­kie­ti­ja, mes tu­ri­me 39 eu­rus už me­ga­vat­va­lan­dę. Na­mų ūkiams kai­na to­kia pat, kai Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Len­ki­ja, Veng­ri­ja, Bul­ga­ri­ja, Kro­a­ti­ja, Slo­va­ki­ja – 40 eu­rų už me­ga­vat­va­lan­dę. Tad, kol tu­rė­jo­me kom­pen­sa­ci­ją, duo­tą „Gaz­pro­mo“, be­je, ją iš­rū­pi­no A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė, tol kai­nos ten ne­ki­lo. Nuo ki­tų me­tų, kaip ži­no­te, ir elek­tros, ir du­jų kai­nos dar ky­la, ka­dan­gi tai yra su­si­ję. Tad kal­bė­ti apie tai, kad Len­ki­ja kaž­ką to­kio… Jie ga­vo eu­ro­pi­nius pi­ni­gus ir jų ter­mi­na­lai – 300 mln. tik iš sa­vų, o mū­sų pi­ni­gai – 700 mln. nu­ke­liaus į Ber­mu­dus.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));