FNTT šefas Mikulskis pažadėjo, kad FNTT daugiau neslėps sunkių nusikaltimų

Guobys

Guobys

Laba diena Gerb. Antoni Mikulski ir Raimondai Kajėnai,

 
kodėl ir toliau FNTT darbuotojai klastoja faktines aplinkybes ir suklastototų faktinių aplinkybių tūrinio pagrindu atmetinėja skundus? (žiūrėkit prisegtuką). Mes gi susitikimo metu sutarėme, kad daugiau taip nebus daroma. Taip po gi, nieko nėra pasisakyta apie mano skunde išdėstytas visas naujas aplinkybes, lyg jų būčiau net nerašęs.
Kada galima būtų susitikti, kad aptarti kokiomis toliau priemonėmis imsime stabdyti FNTT darbuotojų sąmoningą dokumentų klastojimą, bei akivaizdų bendradarbiavimą su kriminaliniais nusikalteliais? Primenu, kad Jūs esate vadovai ir privalote imtis priemonių, kad Jūsų priimti į darba darbuotojai stabdytų kriminalinius nusikaltimus, o ne slėptų nuo visuomenės bei atstovautų tik banditų interesus.
Laukiu susitikimo datos.
 
Pagarbiai,
 
Guobys
Remigijus Guobys PhD
CEO
 
Fort Engineering Ltd
Unit E 
Bramingham Business Park 
Enterprise Way 
Luton Bedfordshire 
LU3 4BU

 

 

SKUNDAS DĖL IKITEISMINIO TYRIMO PRADĖJIMO

2020 m. vasario 17 d.

Jungtinė Karalystė

  1. Aš, pareiškėjas Remigijus Guobys (toliau – pareiškėjas), nuo 2002 m. esu Vilniuje, Kirtimų g. 57A, veikiančios bendrovės UAB „Plieninis skydas” akcininkas ir nuosavybės teise valdau 50 procentų bendrovės akcinio kapitalo, o likusią 50 procentų bendrovės akcinio kapitalo dalį nuosavybės teise valdo mano brolis Rolandas Guobys. Pagrindinė bendrovės veiklos kryptis – šarvuotų ir apsauginių durų gamyba bei prekyba jomis. Nuo 2002 m. iki 2014 m. ėjau ir šios bendrovės gamybos direktoriaus pareigas, o nuo 2002 m. iki dabar generalinio direktoriaus pareigas bendrovėje eina mano brolis Rolandas Guobys.
  2. Iš pat pradžių UAB „Plieninis skydas“ sėkmingai vykdė veiklą, kasmet didino uždirbamą pelną, iš kurio akcininkai gaudavo dividendus, tvarkingai mokėjo mokesčius Lietuvoje, kas leido bendrovei plėsti savo verslą, tačiau vėliau, nuo 2014 metų, man nebedirbant bendrovėje ir likus tik akcininku, viskas pasikeitė.
  3. Pirmiausiai, iš buvusios bendrovės finansininkės Ivonos Babič paaiškinimų man tapo žinoma, kad į UAB „Plieninis skydas“ buhalterinę apskaitą buvo pradėta įtraukinėti bendrovės, kuri verčiasi šarvuotų ir apsauginių durų gamyba bei prekyba, veiklai visiškai nebūdingais avansiniais atsiskaitymais. Kaip vėliau sužinojau, prisidengiant tokiais avansiniais atsiskaitymais UAB „Plieninis skydas” direktoriui Rolandui Guobiui buvo išduota beveik 2 mln. litų suma (630 613 eurų), kuri nebuvo skirta jokiems prekių ar paslaugų pirkimams, susijusiems su bendrovės ūkine – komercine veikla, o vėliau šios piniginės lėšos bendrovei nebuvo grąžintos. Manytina, kad Lietuvoje įvedus euro valiutą, pasisavintos 2 mln. litų pinigų sumos R. Guobys, kaip fizinis asmuo, nebūtų galėjęs pasikeisti į eurus, būtent todėl, imituodamas finansinius atsiskaitymus su užsienio įmonėmis, į UAB „Plieninis skydas” buhalteriją įtraukė 630 613 eurų dydžio avansinius mokėjimus už realiai neegzistuojančius prekių įsigijimo ar paslaugų suteikimo sandorius. Siekdamas išsiaiškinti šias aplinkybes ne kartą iš R. Guobio, kaip UAB „Plieninis skydas“ direktoriaus, reikalavau bendrovių veiklos dokumentų, tačiau jie nebuvo pateikiami arba buvo pateikiami ne visi. Tačiau šias aplinkybes, kad minėtus pinigus gavo pats Rolandas Guobys ir kad gautos piniginės lėšos nebuvo pagrįstos, galėtų patvirtinti UAB „Plieninis skydas“ darbuotojai V. Kajackas ir I. Vinciūtė, bei buvusi bendrovės UAB „Plieninis skydas” vyriausioji finansininkė I. Babič.

Be to, man pasitraukus iš UAB „Plieninis skydas“ gamybos direktoriaus pareigų, 2014 metais, gamybos direktoriaus pareigas bendrovėje užėmė Vaclovas Biekša. V. Biekša šiose pareigose išdirbo nuo 2014 m. iki 2019 m. pavasario, tačiau, jam pasitraukus iš bendrovės veiklos, V. Biekša patvirtino mano aukščiau išdėstytus įtarimus dėl vykdomų galimai neteisėtų Rolando Guobio veiksmų kaip teisingus. Iš esmės V. Biekša patvirtino, kad R. Guobys iš UAB „Plieninis skydas“ kasos galimai savinasi pinigus, vėliau buhalterinėje apskaitoje dalį šių lėšų pasisavinimą pagrindžiant fiktyviomis sutartimis bei sąskaitomis-faktūromis, taip pat, lėšų savinimasis vyksta per fiktyvų Rolando Guobio žmonos Astos Guobienės ir uošvės Nijolės Balakauskienės įdarbinimą bendrovėje, nors realiai jos ten nedirba.

  1. Biekša man nurodė, kad jis pats matydavo kaip Rolandas Guobys pasiimdavo jam reikiamą pinigų sumą iš dėžutės ir parašydavo raštelį, kiek pinigų ir kada jis pasiėmė, o vėliau buhalterė susumuodavo jo paimtas pinigines lėšas ir įtraukdavo jas į apskaitą, kaip išduotas avansu atsakingam asmeniui, o dar vėliau dalis paimtų pinigų buhalterinėje apskaitoje būdavo pateisinama fiktyviomis sutartimis bei sąskaitomis faktūromis, dalis taip ir likdavo negrąžinta bendrovei. V. Biekša įvardino konkrečias bendroves – UAB „DRT Group“ ir UAB „Joalge“, su kuriomis nors UAB „Plieninis skydas“ nebuvo sudaręs sutarčių ir iš kurių negaudavo jokių prekių ar paslaugų, kadangi tai buvo garažinio tipo servisai, kai, tuo tarpu, UAB „Plieninis skydas“ automobilių parką skirtingais laikotarpiais sudarė apie 20 visiškai naujų automobilių, kurių techninis aptarnavimas buvo atliekamas firminiuose, gamintojų autorizuotuose, servisuose, tačiau šios bendrovės esant reikalui (UAB „Plieninis skydas“ kasoje esant pinigų deficitui) išrašydavo sąskaitas už, neva, suteiktas paslaugas, tokiu būdu pateisinant, kodėl kasoje nėra tam tikros sumos pinigų, arba tokiu būdu UAB „Plieninis skydas“ pervesdavo lėšas servisams, neva, kaip atsiskaitymą už paslaugas, o vėliau UAB „DRT Group“ direktorius šias pervestas lėšas atveždavo atgal asmeniškai Rolandui Guobiui grynaisiais pinigais.

Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad UAB „DRT Group“, j. a. k. 302810283, direktorius yra Dariušas Tomaševičius, kuris, taip pat, yra UAB „Plieninis skydas“ finansininkės Elžbietos Tomaševičienės vyras, kas pagrindžia UAB „Plieninis skydas“ bei UAB „DRT Group“ „bendradarbiavimo“ ryšius išrašant fiktyvias sąskaitas-faktūras ir jas apskaitant bendrovės buhalterijoje. Galima įtarti, jog netiesioginiais ryšiais su UAB „Plieninis skydas“ ar UAB „DRT Group“ yra susijęs ir kitas automobilių servisas UAB „Joalge“, kurio faktinis veiklos vykdymo (ne registruotos buveinės) adresas sutampa su UAB „DRT Group“ adresu. Kaip matyti iš viešai prieinamos informacijos, tiek UAB „DRT Group“, tiek UAB „Joalge“ teikia įvairaus automobilių remonto bei serviso paslaugas, tuo tarpu, V. Biekšos teigimu automobilių servisai sąskaitas-faktūras UAB „Plieninis skydas“ išrašydavo už, neva, tokias netipines paslaugas kaip, pavyzdžiui, už UAB „Plieninis skydas“ gaminamų durų sudedamųjų dalių dažymą, nors realiai servisai tokių paslaugų net negalėjo suteikti, kadangi durų dažymą atlikdavo patys UAB „Plieninis skydas“ darbuotojai, o dažymo ir džiovinimo kameros yra pačioje bendrovėje, dėl ko tokių paslaugų užsakymas būtų ne tik nelogiškas, bet ir neekonomiškas, prieštaraujantis bendrovės siekiui gauti didesnį pelną, o, tuo tarpu, patys automobilių servisai apskritai ne tik kad neteikia tokių paslaugų, tačiau net ir neturi tam reikalingų priemonių ar patalpų.

Galimą tarp šių bendrovių išrašytų sąskaitų-faktūrų Aktyvumą pagrindžia ir tai, kad, kaip nurodė V. Biekša, – UAB „Plieninis skydas“ buhalterijoje nebuvo vykdytų transportavimo užsakymų važtaraščių, pagal kuriuos UAB „Plieninis skydas“ produkcija, neva, būdavo pateikiama servisams dažymo paslaugai, o vėliau atsivežama atgal į bendrovę, kas buvo įprasta bendrovės praktika paslaugų užsakymų atvejais, taip pat, buhalterijoje nėra jokių kitų lydimųjų dokumentų ar sutarčių, kurios pagrįstų, kad tokios paslaugos realiai buvo suteiktos.

Susidarius tokioms aplinkybėms bei daugeliui UAB „Plieninis skydas“ buvusių darbuotojų, kurie dirbo bendrovėje nuo 2014 metų ar anksčiau, tvirtinant tą patį, galima įtarti, kad UAB „Plieninis skydas“ direktorius Rolandas Guobys galimai savinosi bendrovės lėšas, vėliau lėšų trūkumą bendrovės kasoje pridengdamas fiktyviais sandoriais, neva, sudarytais su automobilių servisais, užsienio įmonėmis, tokiu būdu galimai legalizuodamas dalį iš pasisavintų piniginių lėšų.

  1. Negana to, UAB „Plieninis skydas“ darbuotojai man pranešė, kad bendrovę audituojanti įmonė „BDO auditas“, vykdydama jai pavestas pareigas, pastebėjo, jog skiriasi UAB „Plieninis skydas“ produkcijos užsakymų ir vėliau išrašomų sąskaitų – faktūrų kainos. Po šio įvykio, gavus auditorių pastabas, UAB „Plieninis skydas“ direktorius R. Guobys bendrovės buhalterei liepė atskirti gaunamų užsakymų kopijas nuo išrašomų sąskaitų – faktūrų ir saugoti jas skirtinguose segtuvuose, o nuo to laiko tikėtina iki dabar, t. y. per paskutinius kelerius metus, UAB „Plieninis skydas“ nebebuvo daromas privalomas bendrovės auditas, nebebuvo teikiama informacija statistikos departamentui, taip pat, kaip nurodė V. Biekša – jo žiniomis, per visą jo bendrovės darbo laiką bendrovėje kasos likutis išvis nei karto nebuvo tinkamai inventorizuotas.

Šias aplinkybes patvirtina ir prie skundo pridedamas advokato Gedimino Pranevičiaus liudijimas. Advokatas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal mano, pareiškėjo Remigijaus Guobio, ieškinį atsakovams Rolandui Guobiui ir UAB „Plieninis skydas“ dėl akcininko neturtinių teisių gynimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (ieškiniu siekiama apginti savo, kaip UAB „Plieninis skydas“ akcininko, neturtines teises gauti ir susipažinti su UAB „Plieninis skydas“ finansinių ataskaitų rinkiniu už 2018 m., taip pat, įpareigoti UAB „Plieninsi skydas“ pateikti audito bendrovei UAB „BDO auditas ir apskaita“ visą reikalingą medžiagą, kad galėtų būti pabaigtas bendrovės auditas), trečiasis asmuo UAB „BDO auditas ir apskaita“. Advokatas paliudijo, kad po 2020 m. vasario 6 d. civilinės bylos teismo posėdžio, kuomet teisėja jau buvo išėjusi, tačiau teismo sekretorė dar buvo likusi, tarp UAB „BDO auditas ir apskaita“ direktorės Virginijos Sirevičienės ir UAB „Plieninis skydas“ direktoriaus Rolando Guobio, bei jį atstovaujančio advokato padėjėjo Dariaus Orlos, kilo ginčas, kurio metu UAB „BDO auditas ir apskaita“ direktorė Virginija Sirevičienė Rolandui Guobiui, kaip UAB „Plieninis skydas“ direktoriui, visiems girdint, užtikrintai pasakė, kad žino, jog UAB „Plieninis skydas“ apgaulingai tvarko apskaitą.

 

Advokato liudijimas 20200211 s0211

Taigi, susidarius tokioms aplinkybėms, kad privalomasis UAB „Plieninis skydas“ auditas jau nėra atliktas bendrovėje net keletą metų, kad audito bendrovės, kuri būtent paskutinį kartą ir atliko UAB „Plieninis skydas“ auditą, direktorė nieko nebijodama ir visiems girdint išsakė poziciją, žinanti, kad UAB „Plieninis skydas“ apgaulingai tvarko apskaitą, bei atsižvelgiant į tai, kad man, kaip šios bendrovės akcininkui, nors ir turint įstatyme numatytas teises, gauti ir susipažinti su bendrovės dokumentais, tačiau tenkant net inicijuoti teisminius ginčus, jog gaučiau bendrovės dokumentus bei įpareigočiau tinkamai atlikti bendrovės auditą, kyla pagrįstas įtarimas, jog bendrovėje yra apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita, o atitinkamai tikėtina yra ir slepiami mokesčiai, valstybinėms institucijoms pateikiami melagingi duomenys.

  1. Taip pat, turėtų būti įvertintos ir kitos svarbios aplinkybės – Rolandas Guobys, kaip UAB „Plieninis skydas“ ir kaip pirkėjas, su Laimučiu Bujausku, kaip pardavėju (kuris taip pat yra Rolando Guobio artimas draugas), 2015 m. birželio 2 d. sudarė preliminariąją žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo bendrovės vardu pirkti žemės sklypą, unikalus Nr. 4400­4003-1981, adresu Galvės g. 70, Vilnius. Pagal šią preliminarią sutartį bendrovė už žemės skypą sumokėjo net 579 240 eurų avansą grynaisiais pinigais, nors 2015 m. šio sklypo vertė buvo tik 145 000 eurų. Rolandas Guobys bandė teisintis, kad ruošiamas įsigyti žemės sklypas yra didelės vertės ir į jį ruošiamasi investuoti – statyti naują įmonės gamyklą, tačiau sudaryta preliminarioji sutartis kėlė daug įtarimų ne vien dėl nepagrįstos kainos, bet ir dėl to, kad sutartyje buvo įtraukta bendrovės tikslams prieštaraujanti sąlyga, jog, jei pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta, avansas liks žemės sklypo pardavėjui, kas reikštų, jog bendrovė patirtų 579 240 Eur nuostolį, be to, daugiau nei 3 metus pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis taip ir nebuvo pasirašoma, šios sutarties sudarymo terminą vis nukeliant toliau, kas, įvertinus nurodytas aplinkybes, rodė, jog ateityj e pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis tikriausiai taip ir nebūtų buvusi sudaryta, o tai dar labiau kėlė įtarimus, kad tokiu būdu galimai gali būti legalizuojamos piniginės lėšos, gautos iš aukščiau aprašytų neteisėtų R. Guobio veiksmų.

Tik 2018 m. liepos 24 d., man kreipusis į teismą dėl šio sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei kilus grėsmei, jog ieškinys gali būti patenkintas, kas reikštų, jog L. Bujauskas turėtų vis dar turėti išsaugojęs gautas lėšas kaip avansą (579 240 Eur) ir turėtų jas bendrovei grąžinti, 2018 m. gruodžio 28 d. L. Bujauskas su UAB „Plieninis skydas“ sudarė pagrindinę žemės sklypo
pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal Pagrindinę sutartį UAB „Plieninis skydas“ žemės sklypą įgijo iš viso už 868 860 Eur, t. y. sudarydama Pagrindinę sutartį bendrovė L. Bujauskui papildomai prie avanso sumokėjo dar net 289 620 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad visa ši pardavimo suma buvo sumokėta grynaisiais pinigais įmonės vardu, nors bendrovės UAB „Plieninis skydas“ kasoje niekada nebūdavo laikoma daugiau nei 30 tūkst. Eur grynaisiais pinigais.

Be to, nagrinėjamos civilinės bylos metu paaiškėjo, kad 2018 m. gruodžio 28 d. pirkimo- pardavimo sutartis sudaryta ne tik kad bendrovei nepalankiomis sąlygomis, ko turėtų siekti bendrovės direktorius R. Guobys, sudarydamas sutartis su trečiaisiais asmenimis, tačiau atlikus ekspertizę (2018 m. lapkričio 15 d. ekspertizės aktas Nr. EKZ-2018/01) nustatyta, kad maksimali parduodamo žemės sklypo, esančio Galvės g. 70, Vilnius, vertė yra 240 000 Eur, t. y. bendrovė beveik 4 kartus sumokėjo didesnę kainą nei maksimaliai vertas pats žemės sklypas. Dar daugiau – paaiškėjo, jog nupirktas žemės sklypas yra susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijoje, kas reiškia, jog šiame žemės sklype gali būti statomi tik transporto ar garažų paskirties pastatai, o tai nėra niekaip susiję su UAB „Plieninis skydas“ vykdoma komercine veikla ir šiame įsigytame žemės sklype negalėtų būti statoma Rolando Guobio nurodyta gamykla. Taipogi, žemės sklype nėra įvestos ir įrengtos jokios komunikacijos, jame nėra jokių pastatų, kas reiškia, kad tam, jog šiame žemės sklype UAB „Plieninis skydas“ atidarytų gamyklą (nors to negalėtų padaryti dėl žemės sklypo paskirties) jam reikėtų investuoti dar daugiau lėšų.

Taigi, visos šios aplinkybės patvirtina įtarimus, kad tarp UAB „Plieninis skydas“ ir L. Bujausko sudaryta 2015 m. birželio 2 d. Preliminari žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, o vėliau ir 2018 m. gruodžio 28 d. Pagrindinė sutartis, buvo apsimestinė ir buvo sudaryta tik galimai siekiant legalizuoti Rolando Guobio iš bendrovės kasos paimtus grynuosius pinigus, kurių (apie 2 mln. Litų) iš pat pradžių jis nebūtų galėjęs 2015 metais, įvedus euro valiutą, pasikeisti į eurus, o vėliau galimai tokiu būdu legalizavo dalį pinigų gautų iš fiktyviai sudarytų sandorių su Rolandui Guobiui artimomis bendrovėmis.

  1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 166 str. 1 d. 1 p.,

p r a š a u :

pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šiame skunde nurodytų galimai nusikalstamų Rolando Guobio, UAB „Plieninis skydas“ direktoriaus, veiksmų.

Kilus klausimams ar siekiant informuoti dėl priimto sprendimo, prašau kreiptis nurodytu pareiškėjo Remigijaus Guobio elektroniniu paštu.

PRIDEDAMA: advokato liudijimas, 1 lapas.

Pagarbiai

Remigijus Guobys

 

3733 Page 3

 

3733 Page 4

Facebook komentarai
});}(jQuery));