Egidijaus Kūrio mėšlo krūvos Seimas neišmėžia jau 20 metų

dvasios

dvasios

Egidijaus Kūrio mėšlo krūvos Seimas neišmėžia jau 20 metų

 

Seimo Ateities komitetas pranešė, kad „rastas politinis konsensusas dėl Konstitucijos pataisos, kuria būtų įgyvendintas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas“.

Eina kalba apie LR prezidentą Rolandą Paksą, kuris taip išgąsdino mafijinę Lietuvos respubliką, kad buvo panaudoti visi šios mafijos resursai, kad sudoroti tautos išrinktą prezidentą.

Tai yra prostitucinis teismas ir jo pirmininkas Egidijus Kūris, aptarnaudami minėtą mafiją, išsišaukė konstitucijos dvasią, kuri jam pasakė, kad R.Paksas „sulaužė priesaiką“.

Tada minėtas prostitucinis teismas išaiškino, kad „konstitucijos dvasia“ nurodo, kad priesaiką neva sulaužęs politikas daugiau niekada negali dalyvauti politikoje ar rinkimuose.

Pernai Lauros Matijošaitytės vadovaujama VRK neregistravo Neringos Venckienės kandidate SEimo rinkimuose, panaudodama minėtas Egidijaus Kūrio haliucinacijas, ir taip padarė šiuos rinkimus neteisėtais.  VRK ir vėliau Vyriausias administracinis teismas nurodė, kad negali registruoti Neringos Venckienės rinkimuose, neva „konstitucijos dvasia“ to neleidžia.

Šį terminą – „konstitucijos dvasia“ pirmą kartą sugalvojo toks buvęs prostitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris, ir, iššaukęs šią dvasią, jis išaiškino, kad joks politikas niekada nebegali dalyvauti politikoje, jeigu iš posto yra pašalinamas apkaltos būdu.

Tiesa, pačioje Konstitucijoje apie tai nekalbama nė žodžio. ten pasakyta labai aiškiai, kas negali būti renkamas į Seimą :

56 straipsnis

Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.
Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti neveiksniais.

Paaiškėjo, kad jau minėtas Kryževičiaus atstovaujamas teismas remiasi vyriausiojo teisinės sistemos žynio Egidijaus Kūrio iššauktų dvasių išaiškinimu, kad neva žmogus, kuris iš renkamų pareigų pašalinamas apkaltos būdu, jau niekada nebegali atstovauti žmonėms.

Tiesa, dvasios ir vyriausias konstitucijos žynys reikalingi tik tam, kad paneigti Konstituciją, kurioje nieko panašaus nėra. Joje parašyta labai aiškiai, kam draudžiama dalyvauti rinkimuose :

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnis numato tik tokias sąlygas, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu:

  1. nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį,
  2. teismo pripažintas neveiksniu arba nepakaltinamu,
  3. susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei,
  4. rinkimų dieną yra jaunesnis kaip 25 metų,
  5. nuolat negyvena Lietuvoje,
  6. teisėjas, kol eina šias pareigas,
  7. rinkimų dieną atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą,
  8. likus 65 dienoms iki rinkimų neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys,
  9. statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinių partijų veikloje.

Sąrašas yra baigtinis. Jokių kitų apribojimų nei Konstitucijoje, nei įstatymuose nėra, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu.

„Kartu leiskite maloniai priminti, kad nei LR Konstitucijoje, nei LR Konstitucinio Teismo įstatyme nėra tokių dalykų, kurie gali būti pavadinti „konstitucinėmis dvasiomis“ ir tuo labiau jų priešpastatymu kaip aukštesnėmis už Konstitucijos tekstą. Taip pat abiejuose šiuose įstatymuose LR Konstituciniam Teismui nėra suteikti įgaliojimai kurti „konstitucines dvasias“ (ar jas matyti kažkur danguje) ar „oficialiąją konstitucinę doktriną“, kaip kažkokį LR Konstitucijos pakaitalą. Tai Konstitucijoje nenumatyta veikla. Tokių įgaliojimų LR KT neturi. Todėl, tas kas yra daroma be įgaliojimų yra neteisėta. Elementaru“, – teigia daktaras Jonas Ramanauskas.

O tam, kad paneigtų Konstituciją, vyr. žynys E.Kūris pateikia ne tokį lengvą paaiškinimą:

Konstitucijos dvasia (Egidijaus Kūrio haliucinacijos)

Santrauka

Straipsnis skirtas konstitucijos sampratai, kuri analizuojama remiantis normatyvinio ir deskriptyvinio metodų skirtumu, aptarti. Teigiama, jog „konstitucinį minumą“ sudaro konstituciškai išskiriami valdžių sandaros santykiai, tuo tarpu kiti, tegu ir visuotinai paplitę konstitucijų turinio elementai, įskaitant ir žmogaus teisių katalogą, išskiriami deskriptyviai. Tokia konstitucijos samprata, kai ir vienu, ir kitu metodu išskiriami konstitucijų požymiai įtraukiami į bendrąją konstitucijos sąvoką, atskleidžia konstituavimo ir konstitucionalizavimo skirtumo ignoravimą. Toks ignoravimas lemia tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais išryškėjusi teisės konstitucionalizacijos tendencija suprantama kaip vienpusis procesas, reiškiantis vis didesnį konstitucijos skverbimąsi į ordinarinę teisę, tačiau nutylima, jog įvairių teisės šakų nuostatų eskalavimas iki konstitucinio lygmens reiškia, jog pati konstitucija yra teisės konstitucionalizacijos rezultatas. Ji yra pirmiausia fundamentalių principų kompleksas. Konstituciniai principai užtikrina abi konstitucijos „egzistencines sąlygas“ – jos stabilumą ir dinamiškumą. Konstitucinių principų plečiamasis aiškinimas leidžia įtvirtinti konstitucijos dvasios primatą prieš konstitucijos raidę, anaiptol nepaneigiant konstitucijos lingvistinio aiškinimo reikšmės.

Pilnas tekstas:

PDF

 

Kadangi EŽTT pripažino, kad minėtos Kūrio haliucinacijos yra neteisėtos, tai Seimas jau 20 metų „sprendžia dvasių klausimą“

Apie tai pranešė Seimo „Ateities komitetas“:

„Lietuvai jau 10 metų nevykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimo Pakso byloje, Ateities komitetui, veikiančiam kaip politinio lygmens, taip pat ir dėl konstitucinių pataisų, diskusijų platformai, pavyko sutelkti frakcijų atstovus ir rasti konsensusą dėl EŽTT sprendimą įgyvendinančių Konstitucijos pataisų, kurios galėtų turėti politinį palaikymą Seime,

Seimo frakcijoms aptarus visuomeniškai aktyvių konstitucinės teisės ekspertų suformuluotus du galimus Konstitucijos 74 straipsnio 2 dalies variantus, rastas bendras konsensusas dėl konkrečios formuluotės:

„Asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, gali užimti Konstitucijoje nurodytas pareigas, kurių ėjimo pradžia pagal Konstituciją yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu, kai nuo Seimo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pašalintas iš užimamų pareigų ar panaikintas jo Seimo nario mandatas, praėjo ne mažiau kaip dešimt metų.“

Įgyvendinus antrąjį konstitucinių pokyčių plano etapą, liko paskutinis ir svarbiausiasis lygmuo – suformuluotų konstitucinių pataisų svarstymas Seime pagal Seimo statuto nustatytas procedūras.

Kovo 5 d. Seimo Ateities komiteto posėdyje komiteto pirmininkas Raimundas Lopata, atsižvelgdamas į tai, kad Konstitucijos pataisoms priimti yra reikalingas labai platus politinis palaikymas, o Ateities komitetas, būdamas sudarytas iš visų Seime veikiančių frakcijų atstovų, veikia kaip plati politinių diskusijų platforma, aptarė galimų konstitucinių pokyčių preliminarų veiksmų planą.

Šio plano pirmasis lygmuo – visuomeniškai aktyvių konstitucinės teisės ekspertų subūrimas į ekspertų grupę, kurioje aktyviai diskutuojama dėl Konstitucijos pataisų turinio. Antrasis – formuluočių gryninimo ir konsensuso paieškos – etapas, kuriame veikia Ateities komitetas, kaip politinio lygmens diskusijų platforma. Ekspertams pateikus konkrečius keistinų konstitucinių normų pasiūlymus, diskusijos perkeliamos į politinį lygmenį įtraukiant ir Seimo frakcijas. Paskutinis lygmuo – suformuluotų konstitucinių pataisų svarstymas ir priėmimas Seime.

Seimo Ateities komitetas ir toliau veiks kaip politinio lygmens diskusijų platforma, kurioje įvairiais formatais ir apimtimi bus sudarytos galimybės plačiai diskusijai valstybei svarbiais klausimais.

Raimundas Lopata

Ateities komiteto pirmininkas

 

Reziumuojant visas šias kūrių ir lopatų haliucinacijas, galime apibendrinti, kad ponai iki šiol neperskaitė Konstitucijos.

O tai, kad visokių kūriai ją aiškina priešingai, nei ten parašyta, nepadaro jos Konstitucijos sargais, priešingai – tai kenkėjai.

Todėl Seimui ir VRK lieka tik ramiai registruoti tiek Rolandą Paksą ir Neringą Venckienė kitiems rinkimams, ir nereikės vėl kviesti dvasių.

Tačiau pripažinę, kad 20 metų tyčiojosi iš Konstitucijos ir tautos valios, šitie kūriai ir lopatos atsidurs ten, kur jų vieta – sąvartyne.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));