D.Grybauskaitės kontroliuojamas teismas : ‘Laisvo laikraščio“ platinti negalima, nes jis pavojingas Lietuvos Respublikai

Vilniaus miesto apylinikės teismo teisėja Butrimienė vakar priėmė nutartį atsisakyti įpareigoti leidinių platinimo monopolistą UAB „Press Express“ toliau platinti „Laisvą laikraštį“, kol nebus išnagrinėtas „Laisvo laikraščio“ ieškinys dėl neteisėtos platinimo sutarties nutraukimo.

Kaip žinia, UAB „Press Express“, kuri vienintelė platina spaudos leidinius didžiuosiuose prekybos tinkluose, nuo sausio 1 d. atsisakė toliau platinti „Laisvą laikraštį“, nes „Etikos komisija paskelbė „Laisvą laikraštį“ neetišku“.

„Press Express“, kuri kasmet uždirbdavo apie 50 tūkst. eurų vien iš to, kad platina „Laisvą laikraštį“, yra geriausias įrankis uždrausti laisvą spaudą. Dalia Grybauskaitė su savo teismais ir teisėjais 10 metų nesugebėjo uždaryti „Laisvo laikraščio“, nors jam teismas buvo įvedęs neteisėtą cenzūrą ir uždraudęs rašyti valdžią kritikuojančius straipsnius. Galiausiai, taip vadinama „etikos komisija“ nutarė, kad „Laisvas laikraštis“ yra neetiškas, nes „jo straipsnių antraštės neatitinka tūrinio“. Be abejonės, tai anekdotas, nes joks valdininkas negali pasakyti žurnalistui, koks turi būti straipsnio tūrinys ir jo pavadinimas.

Tačiau matyt, užteko vieno skambučio, kad toks „Press Express“ uždraustų platinti „Laisvą laikraštį“, ir skaiytojai jo nebegali surasti. Matyt, kad cenzoriai galvojo, kad to užteks, kad uždaryti „Laisvą laikraštį“. Tačiau jis toliau leidžiamas ir platinamas mažesniuose „Norfos“, Kauno spaudos ir dar keliuose tinkluose. Žinoma, skaitytojams leiidnį surasti sunkiau, tačiau jis leidžiamas, ir aš manau, kad sulauks grybauskaitės režimo pabaigos.

Sutartis dėl platinimo nutraukimo buvo nutraukta per vieną dieną, nors sutartyje parašyta, kad tokiu atveju reikia kitą pusę įspėti prieš 30 dienų. Žinoma, kad leidiniui kasdien daroma žala, Grybauskaitės kontroliuojamiems teismams nusispjauti. Tokia Butrimienė nusprendė, kad jeigu būtų pritaikytos laikinos apsaugos priemonės, ir platintojas įpareigotas toliau platinti leidinį, kol bus išnagrinėtas skundas dėl sutarties nutraukimo, ir taip sumažinta leidiniui daroma žala, tai reikš, kad   „ieškovui bus suteiktas nepagrįstas pranašumas“.

Nors savo prašyme nurodžiau, kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones prašiau todėl, kad būtų sumažinta leidiniui padaryta žala – nes sutartis nutarukta neteisėtai, ne pagal sutarties sąlygas, ir piktnaudžiaujant platintojui monopoline padėtimi.

Tačiau turint omenyje, kokių nesąmonių D.Grybauskaitės paskirti ir kontroliuojami teisėjai yra prirašė kitose, kad ir toje pačioje Garliavos pedofilijos byloje, toks Butrimienės sprendimas manęs nebestebina. Užtenka prisiminti kad ir tą pačią Neringą Venckienę – kai ji dar dirbo teisėja, pas ją atėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas N.Meilutis, ir pasakė, kad ji turi parašyti prašymą pati išeiti iš darbo, nes „Meilučiui skambino iš prezidentūros, ir prašė tai perduoti“. Prieš tai D.Grybauskaitė siūlė N.Venckienei pamiršti savo dukterėčią Deimantę kedytę, ir žadėjo pasirūpinti, kad N.Venckienė liktų teisėjo pareigose. Neringa atsisakė, ir pas ją atpuškavo jos viršininkas N.Meilutis su Dalytės žinia : „turi išeiti pati“.

Aš tik galvoju, kaip šie pseudoteisėjai jausis po to, kad Dalios ir pėdos bus atšalę – nejaugi jie galvoja, kad pavyks išvengti atsakomybės? 

 

 

 

Civilinė byla Nr. Nr. 2-15590-566/2019

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-10099-2019-0

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18.3.; 3.1.18.7.; 3.2.7.1

 

 

V I L N I A U S  M I E S T O  A P Y L I N K Ė S  T E I S M A S

 

N U T A R T I S

 

2019 m. balandžio 17 d.

Vilnius

                     

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Patikimas verslas“ ieškinį atsakovui UAB „Press Express“ dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išnagrinėjo ieškovo UAB „Patikimas verslas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl distribucijos sutarties Nr. P-1309/318 sutartinių įsipareigojimų nevykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Reiškiamo reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą UAB „Press Express“ vykdyti distribucijos sutartį Nr. P-1309/318 ir toliau platinti ieškovo leidinį.

Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmestinas.

Pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą: laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, ir jeigu tai būtina siekiant apginti viešąjį interesą (CPK 144 straipsnio 1, 2 dalys). Taip pat sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo principu, o tai reiškia, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) nurodomam pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus ir neturi varžyti asmens (asmenų) labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis, priimta byloje Nr.3K-3-146/2002m, “Apatit Ferlizers S.A.” v. AB “Lifosa”). Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę įrodyti grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui egzistavimą turi asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Tai reiškia, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi prašymą pagrįsti ir motyvuoti, pateikti tam tikrus įrodymus, iš kurių būtų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas (CPK 178 straipsnis).

Pažymėtina tai, kad laikinosios apsaugos priemonės yra procesinės priemonės, padedančios geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą, bet nėra materialiojo teisinio pobūdžio teisinės gynybos priemonės, juo labiau, kad laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prigimtį yra ribotos laike ir galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo, jos neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, nes tokių priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas ir teisinės taikos atkūrimas tarp šalių, o siekis užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo teismo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą, status quo padėties išlaikymas, kuri leistų ieškovui, priėmus jam palankų sprendimą, tikėtis, jog sprendimas bus realiai įvykdytas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2). Taigi, įprastai laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet nesutapti su pareikštais reikalavimais.

Nagrinėjamu atveju ieškinio dalyko turinys ir prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra iš ėsmės tapatūs, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikymas sukeltų tas pačias teisines pasekmes atsakovui. Prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis norima įpareigoti atsakovą UAB „Press express“ laikytis distribucijos sutarties Nr. P-1309/318 sąlygų ir toliau platinti ieškovo leidinį, kas reikštų, jog patenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų pasisakyta dėl bylos esmės. Pažymėtina, kad klausimas dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo bus sprendžiamas bylos nagrinėjimo metu, o ieškinyje suformuluotų reikalavimų tenkinimas pasinaudojant laikinųjų apsaugos priemonių institutu, reikštų ne ieškinio reikalavimų įvykdymo ateityje užtikrinimą, o iš esmės reiškiamų reikalavimų patenkinimą. Teismo vertinimu taikant šias laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra, ieškovui suteikiant nepagrįstą pranašumą byloje, todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmestinas.

Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas UAB „Patikimas verslas“ civilinėje byloje Nr. 2-6070-854/2019 faktiškai yra sumokėjęs 150,00 Eur žyminį mokestį, kuris yra įskaitytas, o grąžinus ieškinį minėtas įskaitymas nepanaikintas, žyminio mokesčio įskaitymo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-15590-566/2019 bus sprendžiamas Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus atskirąjį skundą dėl ieškinio grąžinimo civilinėje byloje Nr. 2-6070-854/2019.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

Atmesti ieškovo UAB „Patikimas verslas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                        Diana Butrimienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));