skip to Main Content

Banditai

Kristina Sulikienė

Keista kad į 2016 03 30 paskelbtą VSD ataskaitą neįtraukė Rūtos Vanagaitės, ir jos naujosios knygos – mokslinio darbo (nesvarbu, kad jis atliktas ne “prie mokslo įstaigos”), tapusio bestseleriu, “Mūsiškiai”.

Dar keisčiau, jog neįtraukė visų gyvų likusių žmonių, kurie, prisimindami pokario žiaurumus, visur po kaimus siautėjusius BANDITUS, glaudžia šią knygą prie savęs, anūkams ją atvežus iš knygų mugių, Humanitas knygynų, pegasų – ir sako:”Pagaliau parašė apie BANDITUS”.

Taip, mielieji: mūsų VSD jeigu galėtų, valstybės grėsme paskelbtų mano senelį Zigmą Apanavičių, kurį Tauro apygardos BANDITAI 1946 m. pavasarį sumušė, grasino nušauti – nes jis mokytojo Juozo Opanavičiaus brolis. Na, ir žvalgybininko: “voldemarininko” – o jie juk bandė šventąjį Smetoną nuversti, ir kurį SSRS saugumas išvežė 1941 06 14 į Rešiotų lagerį, kur jis ir žuvo, o šeimą sunaikino prie Laptevų jūros. Mano senelis buvo ir vieno garsiausių knygnešių Benedikto Opanavičiaus (Opamo) sūnėnas – šis knygnešys labai ilgai kalėjo Kalvarijos kalėjime, nes nešė nelegaliai per sieną didžiulį kiekį knygelių, paveikslėlių, ir buvo caro žandarų sulaikytas. Dar vienas dėdė buvo vienuolis jėzuitas, Opanovič, nes gyveno lenkų kongregacijoje. Vienas dėdė buvo VDU chemijos profesorius Krasauskas. Todėl BANDITAI vykdė šventą pareigą – kol negimė mano tėvas, profesorius Romualdas Apanavičius, reikėjo įvykdyti šviesuomenės valymą ir užkardyti Lietuvą nuo protingų žmonių.

VSD įtrauktų į valstybės priešų sąrašus mano kitą senelį, Alfredą Kligį, Mykolo Riomerio sesers krikšasūnį, M. Riomerio augintinį, auklėtą aristokratine kultūra,ir kalbėjusį 10 kalbų – vien dėl to, jog jo niekur niekas neišvežė, nes nebuvo už ką (nors tėvas buvo tautininkas, ir jį SSRS saugumas bandė išvežti gulintį – senelis neleido) – ir jis liko Lietuvoje kurti Lietuvos švietimą. Banditai pasibeldė į jo namus, kai jis Kazlų Rūdoje suprojektavo ir pastatė mokyklą.

“Tu mokytojas, mes tave ir tavo šeimą sunaikinsime”.

Kadangi BANDITAI šiais dalykais nejuokaudavo, skerdė moteris, vaikus, senelius, grobė jų turtą, senelis su šeima persikėlė į Šiaulius: kur nėra miškų.

VSD į valstybės priešus įtrauktų ir mano vyro senelį, kuris buvo Lietuvos šviesuolio Adomo Suliko sūnus: dėstė matematiką ir fiziką mokytojams Panevėžio Balčikonio mokytojų seminarijoje. Buvo Lietuvių draugijos Peterburge dalyvis, 1905 m. tautinės revoliucijos dalyvis. 

Jį BANDITAI nutraukė nuo šieno, baisiai rėkdami “šitas yra mokytojo sūnus, jį reikia užmušti”.

Senelis sako niekada gyvenime nepamirš BANDITŲ.

Kadangi vienas iš senelio dėdžių buvo vienas iš jų, jis susimąstė, ir trenkė šią  “karjerą” – kai pamatė, jog žudomi vaikai.

BANDITAI siautėjo visoje Lietuvoje, ir tai ne Rusijos propaganda, o senų žmonių, kurie nėra susitarę tarpusavyje, nėra finansuojami Rusijos, pasakojimai.

Juos tvirtina Lietuvos Ypatingojo Archyvo dokumentai, kuriais, išėjus R. Vanagaitės knygai, liepta netikėti.

BANDITAI banditišką karjerą pradėjo į duobes versdami žydus, vėliau pratęsę savo žygdarbius vadovaudami pokario BANDITŲ judėjimui, užpuldinėdami ir žudydami taikius gyventojus – neretai Smetonos režimo priešininkus.

Ir kai viena Seimo narė, pamačiusi savo tėvo, BANDITŲ vado pavardę žydų žudikų sąraše, pradeda aiškinti, jog jos tėvas mat buvo tolerantiškas žmogus, ir suprask, nenuskriaudė nė muses – tik vadovavo taikių gyventojų žudymui, terorizavimui, ir vagystėms iš badaujančių gyventojų, kai po visus kaimus sautėjantys BANDITAI tingėjo dirbti – tada ir susimąstai – tai koks gali būti tas VSD, jeigu Seime vis dar sėdi neįvertinto baudžiamojo proceso prasme judėjimo ainiai, o VSD vadovauja žmogus, pats vadovavęs operacijoms svetimoje šalyje, kurių metu buvo žudomi ne tik terorstai, bet ir taikūs piliečiai? Afganistane juk ne kartą buvo pataikyta į mokyklas, taikių gyventojų namus.

Kokios gali būti VSD išvados, jeigu istorinė tiesa – ne istorijos politika, o ta tiesa, KAIP BUVO – yra vadinama “RUSIJOS PROPAGANDA”, o interneto sklaidos priemonės ir net laikraščiai – turintys valstybės priešų požymių?

Darius Jauniškis, kai 1991 m. prie parlamento žuvo A. Sakalauskas, kažkodėl iššaudė visą apkabą, kur pataikė – niekas nesiaiškino.

Darius Jauniškis 1991 01 14 siūlė įsigyti ginklų, po tragiškų sausio įvykių, tarnaudamas Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriuje, ir turėjo rašyti pasiaiškinimą.

Darius Jauniskis  – absoliučiai neaiški asmenybė, ir dėl kurios klausimus kėlė vienintelis “Laisvas laikraštis”, nes Seimas kaip avinėliai nubalsavo už Dalios Grybauskaitės statytinį net neįjungę pilkųjų smegenų ląstelių.

Nors Darius Jauniškis galėtų mąstyti, ir dirbti, gerai apie jį pasakęs VSD veteranas Kastytis Braziulis:

“Atėjęs iš kariuomenės, Darius Jauniškis visa kadenciją mokysis, kas yra VSD darbas”.

Ir tai akivaizdu iš VSD metinės ataskaitos.

Valstybės grėsmė – ne čionais besiveržiančios laukinių ordos, ne nuo seno gyvenanti ir Lietuvo saugumo globojama čečėnų mafija, ne šešėlis, ne žmonių prekyba, ne visiškai kiauras valstybės KARINIS saugumas (kariuomenėje ginklai išvogti, milijardai gynybos pinigų –išplauti), bet kažkokie veikėjai, kurių net nebesigirdi.

Labai prajuokino VSD išvada, jog Algirdas Paleckis su savo įkurta partija ryšius nutraukęs “tik formaliai”.

Čia diedukas Landsbergis, kuris siautėjo spaudoje, kai A. Paleckis pasitraukė iš partijos, pakuždėjo?

Juk tokiam pareiškimui reikalingi įrodymai: tarkime, sekimo duomenys.

Arba infiltruotų į partiją asmenų parodymai, jog štai, A. Paleckis de facto vadovauja partijai. Deja, Socialistinis liaudies frontas, nuėjęs neokomunizmo keliu, nėra A. Paleckio idealas, be to, kyla klausimas, kas tuos neokomunistus remia, kad jie šitaip vaidino tokį vaidmenį? Tiek nusivaidino, jog neseniai nebuvo įleisti į Latviją.

Susidaro įspūdis, jog VSD vadas nori tęsti Gedimino Grinos liniją, kai visa laiką puola rusai, universitetuose mokslą formuoja Rusijos žmonės (na mano disertacijoje apie žydų išnaikinimą irgi “nevyniojama į vatą”, vadinasi, esu rusų siųstas žmogus,tyčia tyrinėjantis etnines mažumas; interviu su totorių bendruomenių pirmininkais irgi negailima kritikos NATO – tačiau tai mokslo duomenys, ir jų pakeisti negalima – patinka VSD tai ar ne – totoriai nėra patenkinti NATO operacijų  Islamo kraštuose agresyvumu, kai jie “važiuoja su bombomis, o ne su greitosiomis”.).

Tada belieka gaunant aukščiausią algą valstybėje, kasytis vieną vietą, ir rašinėti nesąmoningas ataskaitas.

O kaip gi BANDITAI? Kada jie bus demistifikuoti?

Juk jų veiksmai – nusikaltimas tarptautinei humanitarinei teisei: civilių gyventojų žudymas, jų genocidas. Nors keisčiausia, kišeninė Dašos prokuratūra tuo kaltina BANDITUS suiminėjusius sąžiningus pareigūnus, kurie vykdė ikiteisminio tyrimo pareigas. Europos Žmogaus teisių teisingumo teismas 2015 10 20 byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą, konstatavo, jog BANDITAI neturėjo didelės visuomenės dallies palaikymo. VSD turėtų į valstybės priešų sąrašą įrašyti visą EŽTT teisėjų kolegiją. 

Be to, daugelio BANDITŲ vadų žygdarbiai masinio žydų   naikinimo darbe iki šiol neįvertinti.

Baltūsis Žvejas iki šiol yra šventasis, o jo saugotas Meideneko mirties lageris – tik sanatorija, jeigu pasiskaitai Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido centro “išvadą”.

Dar garsusis rašytojas Balys Sruoga “Dievų miške” rašė apie lagerių klasifikacijas, ir kiekvienas vidurinės mokyklos mokinys, jeigu ruošiasi brandos egzaminams, tai sužino: Meidenekas – naikinimo stovykla.

Ją saugojo SD – mirties eskadronas. Jam ir priklausė mūsų didvyris, vienas  garsiausių BANDITŲ.

VSD belieka paskelbti Balį Sruogą valstybės priešu, ir dar kartą jį išvežti į lagerį.

Akivaizdu, jog VSD vadas, kuris žadėjo, jog ši įstaiga pradės dirbti,nes Gediminas Grina esą nedirbo, pakartojo pirmtako kelią: nieko neveikiu visus metus, paskiau perrašau nuo pernai metų ataskaitos, kažką pataisau, prikergiu Marių Jonaitį, ir siunčiu Jos Didenybei Dašai.

Į visokius paklausimus, ar Lietuvoje veikiantys ir žmones grobiantys čečėnai yra labai pavojingi, ar jie yra stebimi -galima nereaguoti. Čečėnai juk draugai. Gal jų tiekiamus ginklus ir siūlė padėti įsigyti Darius Jauniškis 1991 01 14?

Po Eglės Kusaitės bylos – teatro tirti Islamo ekstremizmą pasidarė neįmanoma, nes VSD net nebeveikia 9 valdyba. Čečėnai ir panašūs gali laisvai veikti po “religinių bendruomenių” ar “organizacijų” priedangomis. O apie 9 valdybos psichikos būklę geriausiai iliustruoja buvusio VSD žvaigždės savižudybė. Dar pridėkime Vytauto Pociūno nužudymą, kas yra akivaizdžiai “inside job”, – turbūt nusižudęs VSD žvaigždūnas Paukštė viską ir nusinešė į kapus? Nebesužinosime, kas sekė ir kas išmetė per viešbučio langą o gal nuo stogo (nes kambaryje nėra jokių Pociūno bato antspaudų, langas – neatsidarantis) VSD pulkininką V. Pociūną.

VSD ataskaitoje nerasime nė sakinio apie tai, kokios mafijinės struktūros žudo piliečius, ir net VSD pareigūnus, kurie priešinasi JAV diktatui, ir kurie bandė sužinoti apie rengiamą Minsko “revoliuciją”.  Nes tada reikėtų šioje dalyje rengti bendrą ataskaitą su Rusijos ar net Baltarusijos saugumu: bet juk neleidžia Daša. Nepaisant su Rusija ir Baltarusija turimų karinių ir antiterorizmo sutarčių (visos šalys esame 2011 m. Vienos sutarties dalyvės), renkamasi Dašos Polikarpovnos kelias – neilipti iš tanko, ir net kai machmudas kėsinsis perpjauti gerklę, rėkti “rusai puola”.

Be to, kaip Lietuvos saugumo ataskaita pritempta prie Sirijos pilietinio karo – gal Darius Jauniškis galėtų paaiškinti.

Gal reikėtų jau domėtis Burundžio ar Nigerijos situacija, kad netyčia netaptum valstybės priešu? 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));