Ar tikrai LR teisėjai – begėdžių sukčių ir psichopatų gauja?


Ar tikrai LR teisėjai – begėdžių sukčių ir psichopatų gauja?

3 teisėjai-sukčiai mane begėdiškai apgavo ir atvirai psichopatiškai iš manęs išsityčiojo. Policija ir Teisėjų etikos ir drausmės komisija nuspręs, ar begėdiškas sukčiavimas ir tyčiojimasis tikrai yra šventa LR teisėjų teisė.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Aprimus aistroms dėl pedofilų, susidaro įspūdis, kad teisėjai vėl tapo socialine grupe, kuria labiausiai šlykštimasi Lietuvoje.

JUBILIEJUS! LR mėšlasauga pradėjo mane persekioti (susiuvo :-) šią bylą) lygiai prieš 5 metus!

Vis dėlto, norisi tikėti, kad pasitaiko ne taip mažai ir padorių teisėjų, o dabartinis visuotinis pasišlykštėjimas teisėjais kaip begėdžių kyšininkų, sukčių ir psichopatų gauja kyla todėl, jog žmonės tiesiog nekalba apie sąžiningai pareigas atliekančius teisėjus. Norisi tikėti, kad visokio plauko teisėjai-iškrypėliai, apie kuriuos vėl ir vėl išgirstame, tėra nereikšminga mažuma.

Dabar įvykdysiu eksperimentą, kuris padės :-) nustatyti tiesą apie LR teisėjus.

Ką apie teisėjus – sukčius ir psichopatus pasakys policija bei Teisėjų etikos ir drausmės komisija?

3 teisėjai
Arūnas Budrys
Arūnas Budrys
Jurgita Kolyčienė
Jurgita Kolyčienė
Ernestas Rimšelis
Ernestas Rimšelis

Kaip jau daug rašiau paskutiniu metu, mane dabar teisiantys Vilniaus apygardos teismo teisėjai: Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ernestas Rimšelis, – pasirodė klastingais sukčiais ir begėdžiais psichopatais. Akivaizdu, kad jie daug kartų grubiai sulaužė savo priesaikas ir sudergė teisėjų vardus, jau nekalbant apie grubius Baudžiamojo kodekso bei Teisėjų etikos kodekso pažeidimus.

Kreipiuosi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją.

Jei Teisėjų etikos ir drausmės komisija pradės akivaizdžiai teisėjų vardus suteršusiems teisėjams drausmės bylas ir jie bus nubausti – bus galima teigti, kad teisėjai-degeneratai – netoleruojama išimtis tarp LR teisėjų.

Jei Teisėjų etikos ir drausmės komisija atsisakys pradėti teisėjams drausmės bylas dėl akivaizdaus sukčiavimo ir tyčiojimosi iš manęs, bus galima argumentuotai ir kategoriškai teigti, kad LR teisėjai – visiškai nekontroliuojamų įžūlių sukčių ir begėdžių psichopatų gauja, o tarp jų pasitaikantys padorūs teisėjai – atsitiktinės išimtys.

Dėl viso pikto dėl akivaizdžių teisėjų nusikaltimų kreipiuosi ir į policiją per „e-policijos“ portalą.

Kreipimasis į policiją dėl akivaizdžių teisėjų-sukčių nusikaltimų

Mane šiuo metu teisiantys Vilniaus apygardos teismo teisėjai Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ernestas Rimšelis nei iš šio, nei iš to nusprendė paskirti man psichiatrinę ekspertizę. Man atsiųstoje nutartyje paskirti man psichiatrinę ekspertizę buvo vienareikšmiškai įrašyta „Nutartis neskundžiama,“ – ir man prievarta paskirtas valstybės apmokamas advokatas įtikino mane, kad jei jau taip parašyta, tai nutarties skųsti tikrai negalima ir nėra jokios prasmės.

Tačiau Teisėjų taryba į mano užklausimą vienareikšmiškai atsakė (dabartinio Apeliacinio teismo pirmininko Algimanto Valantino žodžiais):

Iš Jūsų skunde pateikiamos informacijos matyti, kad šiuo metu metu baudžiamoji byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, todėl, nesutikdamas su šio teismo priimamais procesiniais sprendimais (tarp jų – ir prašyme minima nutartimi dėl psichiatrinės ekspertizės paskyrimo), turite (turėjote) teisę juos skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka…

Tai reiškia, kad teisėjai Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis mane begėdiškai apgavo pasinaudodami mano ir man paskirto advokato neišmanymu. Pagal galiojančius įstatymus, nutartyje turėjo būti nurodyta, kad ją galiu skųsti Apeliaciniam teismui, tačiau 3 sukčiai teisėjai ne tik kad to nepadarė, bet ir begėdiškai prirašė, kad jų nutartis neskundžiama, šitaip sutrukdydami teisingumo vykdymui, suklastodami teismo nutartį ir diskriminuodami mane dėl mano tikėjimo, religijos bei socialinės padėties (nes negaliu pasisamdyti padoraus advokato, kuris būtų galėjęs laiku atskleisti gudrią 3 teisėjų apgavystę ir padėti man realizuoti savo procesines teises) – kas 169 BK straipsnyje įvardinta kaip nusikaltimas. Be to teisėjai akivaizdžiai nusikalstamai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi dėl ko aš patyriau didelę žalą, nes labai pašlijo mano sveikata. Begėdiškai sukčiaudami, teisėjai grubiai pažemino teisingumą vykdantį teismą; taip pat akivaizdu, kad jei iš tikrųjų būčiau nestabilios psichikos, begėdiškas tyčiojimasis iš manęs būtų labai tikėtinai galėjęs pastūmėti mane savižudybei. Todėl akivaizdu, kad begėdiškas teisėjų sukčiavimas ir tyčiojimasis iš manęs atitinka ir 133, 228 bei 232 straipsniuose nustatytų nusikalstamų veikų požymius.

Prašau pradėti tyrimą dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų-sukčių Arūno Budrio, Jurgitos Kolyčienės ir Ernesto Rimšelio akivaizdžiai įvykdyto nusikaltimo pagal 169, 228, 232 ir galbūt 133 ar dar pagal kuriuos nors BK straipsnius.

Kreipimasis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl mane teisiančių teisėjų sukčiavimo, psichopatinio manęs persekiojimo ir kitų niekšybių

Giedrius Šarkanas

Teisėjų etikos ir drausmės komisijai

PRAŠYMAS PRADĖTI DRAUSMĖS BYLAS ARŪNUI BUDRIUI, JURGITAI KOLYČIENEI IR ERNESTUI RIMŠELIUI
2018-12-12
Vilnius

Prašau pradėti drausmės bylas Vilniaus apygardos teismo teisėjams Arūnui Budriui, Jurgitai Kolyčienei ir Ernestui Rimšeliui dėl jų begėdiško sukčiavimo naudojantis proceso dalyvių neišmanymu, taip pat pirmiesiems 2 – dėl grubiai psichopatinio jų elgesio naudojant teisėjo statusą kaip būdą nebaudžiamai pasityčioti iš nuo jų priklausomo asmens, o p. Rimšeliui – dėl to, kad jų nesustabdė būdamas kolegijos nariu, taip pat dėl jų įžūlaus proceso tvarkos pažeidinėjimo bei proceso vilkinimo.

3 teisėjai – psichopatai begėdiškai išsityčiojo iš manęs, mano tikėjimo ir religinių jausmų

Š.m. spalio 2 d. mane šiuo metu teisiantys minėtieji 3 teisėjai paskyrė man psichiatrinę ekspertizę po to, kai aš išreiškiau protestą dėl mano religinius jausmus įžeidžiančio akivaizdžiai Konstitucijai priešingo religinio kulto įstaigos buvimo Vilniaus apygardos teisme, paprašiau ją pašalinti ir kreiptis į Konstitucinį teismą dėl jos buvimo teisme teisėtumo, nors: a) aš neturiu jokios psichiatrinės anamnezės, b) nepažeidžiau proceso tvarkos, nesielgiau nelogiškai ir neperžengiau šiuo metu Lietuvoje pripažintų padorumo ribų; c) man inkriminuojamas labai menkas nusikaltimas; d) esu persekiojamas jau beveik 5 metus, esu išteisintas, o šiuo metu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; e) nei kaltinimas, nei gynyba nei savo apeliacijose, nei kaip nors kitaip neprašė teismo skirti man psichiatrinės ekspertizės.

 

Reaguodamas į minėtąją akivaizdžią teisėjų psichopatiją ir grubius savo teisių pažeidimus, kreipiausi į įvairias institucijas, ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bei Teisingumo ministerija patarė man (1 ir 2 priedai) kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją – ką aš ir darau.

 

Teisingumo ministerija pabrėžė, kad skiriant psichiatrinę ekspertizę turi būti surinkta pakankamai įrodymų, kad asmuo įvykdė nusikaltimą, tačiau aš buvau išteisintas. Iš kitos pusės, nutartyje (3 priedas) be jokios priežasties nurodyta psichiatrams ištirti mane kaip ypač sunkų nusikaltimą įvykdžiusį potencialų beprotį – be kita ko: „Ar G. Šarkanas dėl nustatyto psichikos sutrikimo ar psichikos būsenos galėjo nevisiškai suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį ir valdyti savo veiksmus (kaip nurodyta BK 18 straipsnio 1 dalyje.)“Akivaizdu, kad, paskirdami man psichiatrinę ekspertizę, nors esu išteisintas apylinkės teisme ir man inkriminuojami labai menki nusikaltimai, nenurodydami tam jokios priežasties, kurios pagrįstumą būčiau galėjęs skųsti aukštesniam teismui, apibūdindami kaip „pavojinga nusikalstama veika“ man inkriminuojamus palyginti labai nuosaikius straipsnius, teisėjai – psichopatai Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis sąmoningai ir piktybiškai iš manęs išsityčiojo, mane pažemino dėl mano religijos bei tikėjimo ir asmeniškai išniekino bei pažeidė mano nekaltumo prezumpciją, tuo grubiai pažeisdami Teisėjų etikos kodekso (toliau – TEK) Pagarbos žmogui, Teisingumo ir nešališkumo bei Padorumo principus.

Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis – įžūlūs sukčiai

Man atsiųstoje nutartyje paskirti man psichiatrinę ekspertizę (3 priedas) vienareikšmiškai įrašyta „Nutartis neskundžiama,“ – ir man prievarta paskirtas valstybės apmokamas advokatas įtikino mane, kad jei jau taip parašyta, tai nutarties skųsti tikrai negalima ir nėra jokios prasmės. Tačiau Teisėjų taryba į mano užklausimą vienareikšmiškai atsakė (4 priedas):

Iš Jūsų skunde pateikiamos informacijos matyti, kad šiuo metu metu baudžiamoji byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, todėl, nesutikdamas su šio teismo priimamais procesiniais sprendimais (tarp jų – ir prašyme minima nutartimi dėl psichiatrinės ekspertizės paskyrimo), turite (turėjote) teisę juos skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka…

Tai reiškia, kad teisėjai Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis mane begėdiškai apgavo pasinaudodami mano ir man paskirto advokato neišmanymu. Pagal galiojančius įstatymus, nutartyje turėjo būti nurodyta, kad ją galiu skųsti Apeliaciniam teismui, tačiau 3 sukčiai teisėjai ne tik kad to nepadarė, bet ir begėdiškai prirašė, kad jų nutartis neskundžiama, šitaip sutrukdydami teisingumo vykdymui, suklastodami teismo nutartį ir diskriminuodami mane dėl mano tikėjimo, religijos bei socialinės padėties (nes negaliu pasisamdyti padoraus advokato, kuris būtų galėjęs laiku atskleisti gudrią 3 teisėjų apgavystę ir padėti man realizuoti savo procesines teises) – kas 169 BK straipsnyje įvardinta kaip nusikaltimas. Dėl to šiandien kreipiausi ir į policiją prašydamas pradėti tyrimą dėl Budrio, Kolyčienės ir Rimšelio akivaizdžiai įvykdyto nusikaltimo pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius.

Akivaizdu, kad tokiu savo poelgiu Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis grubiai pažeidė savo priesaikas ir sudergė teisėjų vardus, jau nekalbant apie išniekintus skaitlingus TEK principus.

Psichopatas Budrys mane asmeniškai begėdiškai pažemino

Teisėjų apgaulės suklaidintas ir todėl nepasinaudojęs savo teise skųsti sukčių teisėjų nutartį, gavau Budrio pasirašytą teismo įsakymą spalio 22 d. atvykti „stacionariai“ teismo ekspertizei. (Iš tikrųjų man formaliai buvo paskirta „ambulatorinė“.) Tai reiškia, kad turėjau atvykti pasiruošęs praleisti maždaug mėnesį beprotnamyje – kas yra ypač žeminanti ir Lietuvoje asmeninę reputaciją visam gyvenimui sugriaunanti procedūra, kur kas gėdingesnė ir labiau paniekinanti, nei kalėjimas.

Jei Budrys yra susipažinęs su bylos medžiaga, tai turėjo žinoti, kad aš įvairiais būdais bandau ginti LR teismo psichiatrinėse ligoninėse kankinamų ir žudomų (kaip, pav. Kazys Valentas Žaltauskas ar Skaista Rakauskienė) žmonių teises ir žinau, kaip ciniškai LR beprotnamiuose tyčiojamasi iš prievarta ten laikomų teisėjų nemalonėn patekusių žmonių. Budrys negalėjo nesuprasti, kad, įsakydamas man atvykti būtent stacionarinei ekspertizei, mane ypač išgąsdins, pažemins ir įskaudins. Toks Budrio poelgis – akivaizdus klinikinės psichopatijos atvejis; akivaizdu, kad taip pasielgti galėjo tik visišku savo nebaudžiamumu įsitikinęs psichopatas, pav. tokio neteisinio totalitarinio režimo, kaip šiuolaikinė LR, teisėjas.

Akivaizdu, kad tokiu begėdišku poelgiu Budrys eilinį kartą begėdiškai sudergė teisėjo vardą, sulaužė savo priesaiką ir grubiai pažeidė TEK Pagarbos žmogui bei Pagarbos ir lojalumo valstybei principus. Be to, tokioje amoralioje Budrio veikoje galima įžvelgti ir 133 BK straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos požymių, nes mano vietoje atsidūręs iš tikrųjų nestabilios psichikos asmuo galėtų ir nusižudyti supratęs, kaip niekšingai iš jo tyčiojasi jo likimą lemiantis begėdis Budrys. Bet kokiu atveju, akivaizdu, kad šia eiline savo niekšybe Budrys siekė sutrikdyti mano sveikatą, ir tai jam, beje, pavyko.

Kolyčienė mane psichologiškai terorizavo teismo posėdžio metu

Š.m. spalio 2 d. vykusio teismo posėdžio metu Jurgita Kolyčienė visą laiką į mane spitrijosi. Aš kelias sekundes pažiūrėjau į į mane įsmeigtas teisėjos akis ir nusprendžiau daugiau nereaguoti į jos provokacijas. Vis dėlto, kai tik pakeldavau akis, sutikdavau į mane įbestą Kolyčienės žvilgsnį, ir tai man buvo nemalonu.

Akivaizdu, kad yra pagrindo manyti, jog tai, kad iškart po to man buvo paskirta psichiatrinė ekspertizė, nulėmė mano nenoras žaisti su Kolyčiene mirksiukais ar kitaip atsakyti į jos insinuacijas. Be jokios abejonės, Skandinavijoje toks Kolyčienės elgesys būtų vienareikšmiškai traktuojamas kaip seksualinis priekabiavimas naudojantis savo dominuojančia padėtimi. Bet kokiu atveju, tai buvo klasikinis psichopatinis bandymas išvesti mane iš pusiausvyros, sugluminti mane ir sutrikdyti. Jei Kolyčienė būtų simpatiška moteris, mano vietoje daugelis vyrų būtų pajutę ir seksualinį nerimą.

Nors negaliu teigti, kad Kolyčienei būtų pavykę išmušti mane iš vėžių, visose kitose Europos šalyse taip besielgiančios moteriškės neturi galimybių dirbti teisėjomis. Manau, kad akivaizdu, jog netgi LR Kolyčienė tokiu savo elgesiu akivaizdžiai grubiai pažeidė TEK, bent jau jo Pagarbos žmogui ir Padorumo principus.

Teisėjai įvykdė ir daugiau grubių TEK pažeidimų

Mano nuomone, mano jau išvardintus pažeidimus įvykdę, priesaikas sulaužę ir teisėjų vardus ciniškai sudergę asmenys negalėtų tikėtis dirbti teisėjais jokioje kitoje Europos šalyje. Deja, gyvename kaip antiteisinio š. krūva garsėjančioje „Lietuvos Respublikoje“, kurioje teismų, tarybų bei komisijų sprendimus lemia ne formalia politikų ir teisėjų prostitute tapusi teisė, o LAT pirmininko kaip „LR teismų standartas“ įvardinti korupciniai santykiai tarp teisėjų.

Todėl noriu dar Jus dėl viso pikto informuoti, kad minėtieji 3 teisėjai yra įvykdę kur kas daugiau akivaizdžių šiurkščių TEK pažeidimų. Pavyzdžiui, jie begėdiškai vilkina procesą. Pirmasis 2 instancijos teismo posėdis įvyko birželio 19 d., antrasis – tik spalio 2 d., o sekančio posėdžio datos p.p. teisėjai begėdiškai iš viso nepaskyrė, nors manęs persekiojimas su akivaizdžiai absurdiškais „kaltinimais“ jau trunka daugiau, nei 5 metus. Taigi, begėdiškai vilkindami teismo procesą, teisėjai grubiai pažeidinėja TEK Pagarbos žmogui bei Pareigingumo principus.

Kaip jau minėjau, minėtieji teisėjai begėdiškai pažeidinėja BPK, įžūliai neleisdami man naudotis ten nustatytomis teisėmis bei procedūromis. Galiu pateikti ne vieną tokio Budrio įvykdyto pažeidimo pavyzdį.

Prašau pradėti drausmės bylas

Deja LR jau daugelį metų garsėja ne tik teisėjų nekompetencija, bet ir visišku jų nebaudžiamumu. Kaip jau minėjau, netgi LAT pirmininkas viešai pripažino korupcinius santykius tarp teisėjų „teismų standartu“, taigi teisėjai ne tik drąsiai dalinasi kyšiais pasitarimų kambariuose, bet ir begėdiškai tyčiojasi iš teisės, įstatymų ir nuo jų priklausomų žmonių – žinodami, kad nuo atsakomybės visada apgins tokie patys jų sėbrai kituose teismuose bei jų pačių pačių išsirinktose įvairiose komisijose bei kitokiuose organuose.

Vis dėlto, pasekmėje kenčia ne tik pasišlykštėjusi visuomenė, bet ir patys teisėjai. Aprimus aistroms dėl pedofilų, teisėjai vėl tapo labiausiai niekinama socialine grupe Lietuvoje. Teisėjo statusas vėl tapo vienu žemiausiųjų prestižo prasme; netgi tradicinė prostitucija nekelia tokio žmonių pasišlykštėjimo, kaip teisėjo profesija.

Todėl prašau vis dėlto pradėti drausmės bylas akivaizdžiai savo priesaikas sulaužiusiems ir teisėjų vardus šiurkščiai sudergusiems teisėjams dėl jų akivaizdžiai su TEK nesuderinamų įžūlios psichopatijos bei begėdiško sukčiavimo.

Prašau pradėti drausmės bylą Arūnui Budriui dėl to, kad jis, kaip teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas akivaizdžiai sulaužė savo priesaiką, pažemino teisėjo vardą ir pažeidė aukščiau nurodytus TEK principus:

1. akivaizdžiai psichopatiniais motyvais paskirdamas psichiatrinę ekspertizę, nurodydamas psichiatrams tirti galėjimą „suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį“, ar serga psichine liga ir t.t. jau 5 metus persekiojamam, 1 instancijos išteisintam asmeniui, akivaizdžiai absurdiškai kaltinamam menkais nusikaltimais, nepateikdamas visiškai jokių argumentų dėl kokio nors šio asmens nelogiško elgesio, kuriuos jis būtų galėjęs skųsti, po to, kai minėtasis asmuo paprašė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Vilniaus apygardos teisme esančios jo religinius jausmus žeidžiančios religinio kulto įstaigos buvimo teisme konstitucingumo;

2. begėdiškai sukčiaudamas nurodydamas, kad „Nutartis neskundžiama“ asmeniui, kuriam paskirtas valstybės apmokamas advokatas (t.y. akivaizdžiai nekompetetingas, nesuinteresuotas ginti savo „ginamojo“ interesų), taigi sutrikdydamas teisingumo vykdymą, apgaulės būdu neleisdamas socialiai pažeidžiamam asmeniui pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis ir tuo būdu be kita ko akivaizdžiai įvykdydamas nusikaltimą pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius;

3. akivaizdžiai psichopatiškai išsityčiodamas iš nuo jo priklausančio asmens įsakydamas jam atvykti stacionariai psichiatrinei ekspertizei vietoj paskirtosios ambulatorinės;

4. akivaizdžiai piktybiškai vilkindamas ir taip nepateisinamai ilgai užtęstą teismo procesą su niekiniais kaltinimais, nenustatydamas kito posėdžio datos ir kitaip piktybiškai pažeidinėdamas BPK bei neleisdamas proceso dalyviams naudotis jiems priklausančiomis teisėmis.

Prašau pradėti drausmės bylą Jurgitai Kolyčienei dėl to, kad ji akivaizdžiai sulaužė savo priesaiką, pažemino teisėjo vardą ir pažeidė aukščiau nurodytus TEK principus:

1. dalyvaudama akivaizdžiai psichopatiniais motyvais skiriant psichiatrinę ekspertizę, nurodant psichiatrams tirti galėjimą „suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį“, ar serga psichine liga ir t.t. jau 5 metus persekiojamam, 1 instancijos išteisintam asmeniui, akivaizdžiai absurdiškai kaltinamam menkais nusikaltimais, nepateikiant visiškai jokių argumentų dėl kokio nors šio asmens nelogiško elgesio, kuriuos jis būtų galėjęs skųsti, po to, kai minėtasis asmuo paprašė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Vilniaus apygardos teisme esančios jo religinius jausmus žeidžiančios religinio kulto įstaigos buvimo teisme konstitucingumo, ar bent nesudrausmindama Arūno Budrio;

2. dalyvaudama begėdiškai sukčiaujant nurodant, kad „Nutartis neskundžiama“ asmeniui, kuriam paskirtas valstybės apmokamas advokatas (t.y. akivaizdžiai nekompetetingas, nesuinteresuotas ginti savo „ginamojo“ interesų), taigi sutrikdant teisingumo vykdymą, apgaulės būdu neleidžiant socialiai pažeidžiamam asmeniui pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis ir tuo būdu be kita ko akivaizdžiai įvykdant nusikaltimą pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius, ar bent nesudrausmindama Arūno Budrio;

3. akivaizdžiai psichopatiškai terorizuodama nuo jos priklausantį asmenį ilgą laiką demonstratyviai žiūrėdama jam į akis ir akivaizdaus seksualinio priekabiavimo būdu bandydama jį psichologiškai palaužti.

Prašau pradėti drausmės bylą Ernestui Rimšeliui dėl to, kad jis akivaizdžiai sulaužė savo priesaiką, pažemino teisėjo vardą ir pažeidė aukščiau nurodytus TEK principus:

1. dalyvaudamas akivaizdžiai psichopatiniais motyvais skiriant psichiatrinę ekspertizę, nurodant psichiatrams tirti galėjimą „suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį“, ar serga psichine liga ir t.t. jau 5 metus persekiojamam, 1 instancijos išteisintam asmeniui, akivaizdžiai absurdiškai kaltinamam menkais nusikaltimais, nepateikiant visiškai jokių argumentų dėl kokio nors šio asmens nelogiško elgesio, kuriuos jis būtų galėjęs skųsti, po to, kai minėtasis asmuo paprašė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Vilniaus apygardos teisme esančios jo religinius jausmus žeidžiančios religinio kulto įstaigos buvimo teisme konstitucingumo, ar bent nesudrausmindamas Arūno Budrio;

2. dalyvaudamas begėdiškai sukčiaujant nurodant, kad „Nutartis neskundžiama“ asmeniui, kuriam paskirtas valstybės apmokamas advokatas (t.y. akivaizdžiai nekompetetingas, nesuinteresuotas ginti savo „ginamojo“ interesų), taigi sutrikdant teisingumo vykdymą, apgaulės būdu neleidžiant socialiai pažeidžiamam asmeniui pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis ir tuo būdu be kita ko akivaizdžiai įvykdant nusikaltimą pagal 169, 228, 232 ir galbūt pagal dar kuriuos nors BK straipsnius, ar bent nesudrausmindamas Arūno Budrio.

Dar noriu pastebėti, kad mano nurodytų pažeidimų pasekmėje man buvo padaryta didelė nematerialinė žala; belaukiant (galimai stacionarinės) psichiatrinės ekspertizės ir jos rezultatų smarkiai pašlijo mano sveikata. Po tokių grubių mano teisių pažeidimų, begėdiško teisėjų išsityčiojimo iš manęs, mano tikėjimo ir religinių įsitikinimų kyla pagrįsti nuogąstavimai: ko dar tikėtis iš taip beviltiškai supuvusios valstybės teisėjų ir psichiatrų? Kiek pažįstu LR teisėjus, būtų naivu tikėtis nejuokingo žalos atlyginimo už per (kol kas) 5 manęs persekiojimo metus patirtus pažeminimus ir patyčias.

Giedrius Šarkanas

Kopijas siunčiu Teisėjų tarybai, Grybauskaitei, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Teisingumo ministrui ir žiniaspaudai.

PRIEDAI:

1. Seimo Teisės ir teisėsaugos komiteto atsakymas į mano prašymą;

2. Teisingumo ministerijos atsakymas į mano prašymą;

3. Vilniaus apygardos teismo nutartis skirti man psichiatrinę ekspertizę;

4. Teisėtų tarybos atsakymas į mano prašymą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));