Vokietija ir Europos Komisijos komisarai ruošia mums naują – „solidarumo su pabėgėliais“ ES mokestį

2015-10-12 d. 9.30 val. spaudos konferencija Seime

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

„Ir nelegalių imigrantų antplūdžio akistatoje tęsiamas Lietuvos išvalstybinimas“

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą

Apie tikrąsias nelegalaus imigrantų plūstelėjimo į Europos Sąjungą priežastis ir tikslus prabilo net sisteminė Lietuvos žiniasklaida. Šio nelegalaus srauto niekas nestabdo, tik skatina. Dėkui Seimo nariui Gediminui Jakavoniui, kuris drauge su kitų šalių parlamentarais pabuvojo Miunchene ir pats įsitikino, kad šie nelegalūs imigrantai beveik visi yra jauni vyrai, kad Vokietijos valdžia tik spėjusiems atvykti į Vokietiją be jokių procedūrų ir tikrinimų IŠKART ir NETEISĖTAI dalina ne tik socialines garantijas, bet ir Šengeno vizas. Vertinant neteisėtus ir nusikalstamus Vokietijos valdžios veiksmus, Vokietijos prokurorai sparčiai artėja prie Lietuvos prokuratūros lygio, 

Šių nelegalių imigrantų niekas nestabdo nei Graikijoje, nei Italijoje – jiems visapusiškai padedama ir išvykti iš Turkijos, apmokamos jų kelionės, sutinkami jie išskėstomis rankomis, tik atvykus jiems leidžiama naikinti jų tapatybes patvirtinančius asmens dokumentus, tarptautinės organizacijos iškart tik atvykusiuosius globoja jau Graikijos salose, Graikijos pareigūnai ne išorinę ES sieną saugo, o padeda šiems nelegaliems imigrantams patekti į ES. Betrūko tik už tai Nobelio taikos premiją įteikti už visą ES šiuos sprendimus neteisėtai priėmusiai Vokietijos kanclerei. Ačiū Dievui, A. Merkel persistengė… Bet už šią Dievo ar p. A. Merkel dovaną mokame mes visi.

Po Europos parlamento pirmininko M. Šulco viešo grasinimo ES valstybėms narėms, kurios nepaklus ES diktatui, Vokietijos finansų ministras jau paskelbė apie bendrą Europos Sąjungai imigrantų įstatymo priėmimą – esą dėl jo sutarta dar 2009 m. pasirašant Lisabonos sutartį. Netrukome sužinoti, kad Vokietija ir Europos Komisijos komisarai ruošia mums naują – „solidarumo su pabėgėliais“ ES mokestį, kuriuo bus didinami PVM ir naftos bei naftos produktų muitai ir kurį surinks į ES biudžetą. Lietuvos valdžia kaip visada klusniai ir pirma laiko viskam pritaria. Tarybų Sąjungoje centrinė valdžia bent stengdavosi maskuoti tarybinių „laisvų“ respublikų nelaisvę, o tarybinėse Konstitucijose formaliai išvis viskas buvo gražu. Tuo tarpu „demokratiniais“ – priverstiniais pagrindais kuriamoje Europos Sąjungoje labai silpni šios bendros valstybės kūrimo ir ES valstybių narių panaikinimo įgyvendintojai, skubėdami ir būdami labai neprofesionalūs, nieko net nebebando slėpti. Jie gyvenime nepagalvojo, kad gali tekti susidurti su tikrais išbandymais, o ne „iššūkiais“ skirstant ES lėšas ir pamokslaujant mums, „homofobams“, apie demokratiją ir „europines“ vertybes.

Nepaisant akivaizdaus pavojaus Lietuvos valstybės ir mūsų Tautos išlikimui Lietuvos Respublikos Seimas tęsia mūsų valstybės išvalstybinimą pagal Europos Sąjungos vadovybės ir Lietuvos Prezidentės nurodymus. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, klusniai vykdydama vieningos federalinės Europos Sąjungos sumastytojų planus, 2015 m. rugsėjo 8 d. dekretu Nr. 1K-433 pateikė Seimui ratifikuoti 2014 m. gegužės 21 d. Briuselyje savo pasirašytą ES valstybių narių Susitarimą dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir susijungimo ratifikavimą. Tuo sparčiai įgyvendinamas ES Bankų sąjungos kūrimas, kurio vienas kertinių elementų yra Bendrasis finansų įstaigų pertvarkymo mechanizmas. Paprastai pasakius po šio Susitarimo ratifikavimo ir įstatymų paketo priėmimo palaipsniui, bet tvirtai Lietuvoje veikiančių bankų ir ne tik jų įnašai, mokami į indėlių draudimo fondą, bus mokami centrui. Nuo 2016 m. viską, t.t. ir šį fondą kontroliuos ECB. 

Kokios mūsų galios? Tokios, kokias mums suteikia mūsų Tautos neratifikuota Sutartis dėl ES veikimo (Lisabonos sutartis) – 0,58% balsų. Ar žinote, kokia malonė mums suteikiama šiuo 2014 m. gegužės 21 d. Susitarimu? Ši malonė tikrai verta baudžiauninko statuso. Manote, kad šaržuoju!? Pacituosiu šį Susitarimą: mums, t.y. „Susitariančioms šalims, suteikė įgaliojimus prašyti Europos Komisijos ir Bendros pertvarkos valdybos vykdyti šiame susitarime numatytas užduotis“. Tarybiniais laikais „Ačiū‘ Partijai ir Vyriausybei sakydavome už konkrečius dalykus, pvz. už eiliniame TSKP suvažiavime priimtą nutarimą kitą penkmetį N procentų padidinti darbo užmokestį mokytojams. Dabar gi „Ačiū“ turime sakyti už tai, kad po Susitarimo ratifikavimo mes turėsime teisę prašyti Naujojo Centro, t.y. EK ir Bendros pertvarkymo valdybos vykdyti mūsų Prezidentės pasirašyto Susitarimo numatytas užduotis! Iš mūsų visų jau atvirai tyčiojamasi! Tai jau ne tarybinė, o feodalinė sistema – baudžiauninkas turi teisę prašyti vykdyti tai, ką jam liepia vasalas… 

Jei TSKP CK Generalinio sekretoriaus Michailo Gorbačiovo 1985 m. paskelbta Pertvarka bent atvėrė duris viešumui ir tikriems istorijos puslapiams atversti, Ribentropo – Molotovo paktus 1989 m. gruodyje II-jame TSRS liaudies deputatų suvažiavime pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento, t.y. teisiškai pripažinti, kad Baltijos šalių okupacija buvo neteisėta. Tai po šio TSRS liaudies deputatų suvažiavimo nutarimų ne savarankiškos, bet perversmininko M. Burokevičiaus vadovaujamos LKP ant TSKP platformos gretas pasirinkusios p. Dalios Grybauskaitės parašai Lietuvos vardu tokiuose „susitarimuose“ naujoje Sąjungoje mums tesuteikia teisę prašyti vykdyti tai, ką mums nustatys Naujosios Sąjungos valdžia.

Perskaičius 2014 m. gegužės 21 d. ES valstybių narių Susitarimą dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir susijungimo ratifikavimą atradau mano dar nematytą šedevrą – pagal šio Susitarimo 11 straipsnio 2 dalį šis Susitarimas įsigalios, kai jį ratifikuos 90% bendro visoms valstybėms narėms pagal Lisabonos sutartį taikomo balsavimo mechanizmo balsų, t.y. ratifikuos mūsų Seimas ar neratifikuos šį Susitarimą, jis mums galios, kai jam pritars didžiosios ES valstybės narės, turinčios daugiau balsų. Mūsų varganais 0,58% balsų galime puikuotis, bet mūsų nuomonės jau niekas neklausia. Tokia realybė, nežiūrint į Lietuvos Prezidentės didžiavimąsi savo dalyvavimais Europos Vadovų Tarybos pasitarimuose ir beprasmiu tokių sutarčių pasirašinėjimu Lietuvos vardu. 

Nebevarginsiu Jūsų detalėmis, tik atkreipsiu dėmesį, kad šio 2014 m. gegužės 21 d. Susitarimo nepasirašė Jungtinė Karalystė ir Švedija, kurios pačios užtikrins savo finansinių įstaigų veikimo stabilumą. Nenustebsiu, jei pagal Švedijos valdžios reikalavimus Lietuvoje veikiantys šios šalies kapitalo bankai netruks tapti Švedijos motininių bankų filialais su atitinkamomis mokestinėmis pasekmėmis – Švedija reikalaus iš savo bankų įmokų ne į ES kontroliuojamą fondą, bet į Švedijos.

Tačiau nuosekliausiai su Europos Sąjungoje dirba Jungtinė Karalystė (JK), už kurios narytę ES kitos valstybės narės Jungtinei Karalystei moka specialų mokestį, kurio mokėjimu mūsų valdžia nesigiria. Paskelbtos JK sąlygos, jei ES nori, kad JK liktų ES valstybe nare. Svarbiausia – nacionalinių interesų gynimas JK parlamente, galių susigrąžinimas iš ES biurokratų rankų nacionaliniams parlamentams, ES nesikišimas į valstybių narių finansų tvarkymus. Lietuvoje viskas idealiai priešingai – kuo daugiau atiduosime galių ES centrui, tuo geriau. Kam geriau? Naujajai nomenklatūrai, kuriai finansinių srautų mastelių tikrai gali pavydėti tarybinė nomenklatūra. Išskyrus tą, kuri persėdo iš vienų vežėčių į kitas.

Ar žinote, kodėl Briuselyje vertinama Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė? Visų pirma, todėl, kad iš Lietuvos nesigirdi jokių protestų dėl vieningos ES darymo. Ar mums ne gėda dėl savęs? Ar liko mums dar bent kiek savigarbos?

Todėl kreipiuosi į Seimą dėl 2014 m. gegužės 21 d. ES valstybių narių Susitarimo dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir susijungimo ratifikavimo sustabdymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (Lisabonos sutarties) pateikimo Tautos referendumui. Seimas ratifikavo Lisabonos sutartį, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tokiu būdu Lietuva atsisakė esminio principo – valstybių narių lygiateisiškumo, suniveliavo jį iki 0,58%. Bent lygiateisiškumo iliuziją 2003 metais turėjo tie, kurie balsavo taip vadinamame referendume dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą. 

Jei Lietuvos Seimas ir toliau apsimes, kad nesupranta, ką reiškia masinis gerai suorganizuotas ir nestabdomas nelegalių imigrantų srautas į Europos Sąjungą, ir automatiškai pritars bet kam, ką teikia Seimui balsuoti Lietuvos Prezidentė, tai baigsime liūdnai. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));