skip to Main Content

 

 

Alvydas VEBERIS

 

VATIKANO PASLAPTYS

 

Kaip ylos iš kiauro maišo lenda vis nauji ir nauji vyraujančios Romos katalikų bažnyčios nusikaltimai. Nesibaigia tikinčiųjų klaidinimai. Per daugelį metų mano įsteigtas fondas savo straipsniais bei kita veikla apie tai informavo visuomenę, šios vyraujančios bažnyčios hierarchus, jų vadovą Popiežių. Tačiau jokių permainų nėra. Ryšium su tuo, parašiau sekančio turinio kreipimąsi-prašymą:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJAI

ministrui Juozui BERNATONIUI

Kopija: LR Prezidentei Daliai GRYBAUSKAITEI

LR Seimo pirmininkei Loretai GRAUŽINIENEI

Romos Katalikų Bažnyčios vadovui – Popiežiui PRANCIŠKUI

Vilniaus Arkivyskupui Gintarui GRUŠUI

Žiniasklaidos atstovams

 

 

KREIPIMASIS – PRAŠYMAS

.

VATIKANO PASLAPTYS arba TOKS JŲ REALUS GYVENIMAS PASISLĖPUS PO DIEVO KAUKE

Dėl vyraujančios sektos, veikiančios Lietuvoje Romos katalikų bažnyčios vardu, veiklos uždraudimo

 

Baudžiamasis kodeksas sako, kad matant nusikaltimus, privalu ne tik juose nedalyvauti, bet ir apie juos pranešti atitinkamoms institucijoms. Priešingu atveju tampi nusikaltimo bendrininku.

Tą pačią nuostatą rasime ir Biblijoje:

Paulius sako: „Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos.“ (Ef 5:10, 11) Būkime drąsūs, jei norime padėti žmonėms atsisakyti tamsos ir rinktis šviesą. Svarbiausia — nestokokime gailestingumo, rūpinkimės kitais, trokškime dalytis tiesos šviesa jų amžinai gerovei. (Mt 28:19, 20)

Vienintelė tikėjimo prasmė yra Tiesa. Tiek intelektualinė, tiek moralinė. Tiesa apie visatą ir žmogų. Ji negali būti privatizuota nei vienos tautos, nei vienos kultūros, nei tuo labiau – atskiro individo. Ji – universali. Arba ji nėra Tiesa.

Dėl teisingo Dievo Žodžio skelbimo pasaulio žmonėms, Romos katalikų bažnyčios vadovai organizavo kryžių karus, žudė ir degino ant laužų Tiesos skelbėjus. Išnaikinta šimtai milijonų nekaltų žmonių. Romos Katalikų Bažnyčios vadovas Jonas Paulius II pirmasis paprašė atleidimo už daugelį, per 2000 metų katalikų bažnyčios padarytų nuodėmių-nusikaltimų žmonijai. Jis atsiprašė už katalikų bažnyčios barbarišką elgesį su žydais, čigonais, eretikais ir moterimis. Jis kalbėjo, kad katalikų bažnyčia turi atgailauti už kryžiaus žygius, inkvizicijos procesus, už dvasininkų kolaboravimą per holokaustą. Neseniai už katalikų bažnyčioje lendančius į dienos šviesą pedofilijos skandalus atsiprašinėjo popiežius Benediktas XVI, o dabar tai daro popiežius Pranciškus.

Neveltui Naujajame Testamente teigiama: ,,Paimkite ir tikėjimo skydą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, su kuriuo užgesinsite visas piktojo strėles“… Būtent Dievo žodžio skleidimas, tikrųjų krikščioniškų vertybių plitimas visuomenėje gali padėti nuosmukio duobėje atsidūrusiai Lietuvai bei visam pasauliui, kuris eina sparčiu žingsniu į pražūtį.

 

Šiandienos pasaulyje paplitęs dvasinis nuosmukis sukelia ir materialines kančias-finansinius bankrotus, finansines krizes, vis labiau plintančias priklausomybes: alkoholizmą, narkomaniją ir lošimų maniją. Greta turtuolių getų atsiranda ir varguolių getai, gausėja getų judėjimo ir panašių satanistinių judėjimų gretos. Kaip galime įvardyti šias vis labiau plintančias blogio formas? Ir su kuo jos susiję? Ko gero šioje vietoje labai tinka ispanų teologo L.Fernandeso taikli išvada: ,,Yra šėtono tvirtovių, kurios užvaldo šalis ir ištisas bendruomenes, taip pat tokių, kurios įtakoja bažnyčias ir pavienius asmenis. Kur stovi tvirtovė, ten randasi demoniškų jėgų paveiktas mąstymo būdas“.

Kai kurie Katalikų bažnyčios hierarchai pamynė kertines krikščioniškas vertybes, jie neregėtai pralobo, jie pasižymi skandalingu elgesiu ir arogancija. Toks jų elgesys, jų gyvenimo būdas tikrai neprisideda prie stabilios visuomenės kūrimo ir humaniškų bei krikščioniškų vertybių įtvirtinimo. Lietuvoje šiuo metu dominuoja bulvarinė ,,akropolių kultūra“, o aukšto rango Katalikų bažnyčios veikėjai tik skėsčioja rankomis, bendradarbiauja su korumpuotais politikais ir oligarchais. Tiesa, kai kurie dvasininkai ir Bibliją studijuojantys aktyvūs krikščionys įvairiais būdais kovoja už autentiškos kultūros išsaugojimą, skleidžia krikščioniškas vertybes.

Mūsų kraštas yra atlaikęs daugelį išbandymų, yra daug vilčių, kad tik su Dievo pagalba pakilsime iš šios duobės, prasidės vertybinis virsmas. Tik tuomet ir įvyks esminės permainos-bus pažabota korupcija, skurdas ir socialinė nelygybė. Lietuvoje įsivyraus darna, žmonės atgaus pasitikėjimą savo valstybe. Tačiau pažeminti, paniekinti ir išblaškyti po pasaulį  lietuviai-emigrantai vargu ar sugrįš iš užsienio.

Aš esu laisvas krikščionis. Tikėjimo neatsisakau ir, matydamas Dievo darbus,  neatsisakysiu. Įkūręs ,,Biblijos studijos“ fondą, vykdau Dievo Žodžio skelbimą. Tačiau pasaulyje ir mūsų šalyje dominuojanti Romos Katalikų Bažnyčia, gal turi viršenybę Dievo atžvilgiu? Kūrėjo valia sutrypta, paniekinta, o vadovaujamos bažnyčios   tarnai vykdo man nesuprantamą veiklą, klaidindama pasaulio patikliuosius? Kyla pagrįstas klausimas, kieno jie vykdo valią?

Neveltui Naujajame Testamente teigiama: ,,Paimkite ir tikėjimo skydą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, su kuriuo užgesinsite visas piktojo strėles“,… Būtent Dievo žodžio skleidimas, tikrųjų krikščioniškų vertybių plitimas visuomenėje gali padėti nuosmukio duobėje atsidūrusiai Lietuvai. Dvasios vaisius reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa,- nes ką jie slapčia daro, gėda net sakyti. Bet viskas, kas atskleidžiama, tampa šviesos apšviesta, o kas tik apšviesta yra šviesa. Todėl sakoma: ,,Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus“.(Ef 5,12-14)

 

 

Didžioji pasaulio visuomenės dalis turi vienokį ar kitokį tikėjimą. Vieni tiki pasaulio evoliucijos raida, kiti sukurtos kūrinijos Autoriumi, kuris įvardijamas Kūrėju (Dievu), treti garbina Kūrėjo sukurtus kūrinius ar gamtos reiškinius. Vyraujanti Lietuvos ir Pasaulio žmonijos tikėjimo stovykla – Romos Katalikų Bažnyčia. Ji pagrindinę vietą užima ir mūsų šalies gyvenime: švietime, kultūroje, politikoje, ekonomikoje, visuomeniniame gyvenime. Nors dvasinė bažnyčia turėtų būti pagal priklausomybę atskirta nuo pasaulietinės valdžios, tačiau realiame gyvenime to nėra. Jie dirba išvien – ranka rankon. Katalikų bažnyčios atstovai dalyvauja netgi politikos šou rinkiminėje kompanijoje, švaistomos jiems biudžeto lėšos, kai tuo tarpu jų neužtenka vaikams, o iš pensininkų atimami paskutiniai senatvės pragyvenimui skirti grašiai.

Pagrindinis Romos Katalikų Bažnyčios tikėjimo kanonas yra Šventas Raštas – Biblija. Šiuo 66 knygų rinkiniu vadovaujasi daugybė kitų konfesijų bendruomenių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Romos Katalikų Bažnyčia nuo pat jos įsikūrimo pradžios pažeidžia šios instrukcijos teiginius ir iškraipo tikėjimo esmę. Jie susikūrė savo instrukcijų leidinį ,,Katekizmą“. Tokiu būdu savo veikla ir nuostatomis klaidina ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenę. Ją klaidina ir veda į pražūtį. Visoje Biblijoje aprašyti įvykiai, pranašystės, Kristaus mokymo pavyzdžiai ir nurodymai iki šių dienų iki smulkmenų išsipildė. Galima teigti, kad pati instrukcija – Šventas Raštas (Biblija) yra be kliaudos, nebent viena ar kita pasitaikanti vertėjų padaryta klaidelė, kurią studijuojantys Bibliją atranda, suvokia ir atitaiso pasinaudoję originalo kalba.

Romos katalikų bažnyčios pečius slegia ir dar viena dilema. Tai absoliutus pasitikėjimas Bažnyčios vadovu. Ji tapo rimta grėsme pačios Bažnyčios turiniui ir prasmei. Daugelis tikinčiųjų renkasi pozicijas pagal seną, gerą lietuvių pasaką: ką senelis padarys – viskas bus gerai. Ar tikrai tai – gerai?

Norėtųsi tikėti, jog popiežiaus Pranciškaus norai – patys geriausi: taika, meilė, atvirumas. Bet žinome patarlę: gerais norais kelias į pragarą grįstas. Vargu ar tai – tik metafora.

DIEVAS – tai Aukščiausiasis Įstatymas, kuris valdo Visatą. Viskas paklūsta šiam Įstatymui. Jo suvokimas ir  laikymasis leidžia kiekvienam individui vystytis dvasinėje ir dorovinėje plotmėje.

Biblijoje parašyta: „VIEŠPATIES žodžiai yra tyri žodžiai, kaip sidabras, išmėgintas žemės krosnyje, septynis kartus išvalytas. Tu juos išlaikysi, o VIEŠPATIE, tu juos išsaugosi nuo šitos kartos per amžius“ (Ps 12: 6-7). Tai – viena iš Dievo žodžio eilučių, sakančių, kad Dievo žodžiai yra tyri, gryni, švarūs – be klaidų, neiškraipyti, ir kad Dievas juos išsaugos per amžius. Jau anomis dienomis, kai Paulius rašė Dievo jam duotus žodžius, buvo ne keletas, bet „daugelis”, kraipiusių Dievo žodžio tekstą. Apreiškimo knygos 22 skyriaus 18-19 eilutėse randame apaštalo Jono užrašytas eilutes, sakančias, kad negalima prie Dievo Knygos žodžių nei pridėti, nei iš jų atimti.

,,Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje aprašytų negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šioje knygoje“. Taip pat Senajame Testamente Mozė perspėjo Izraelio tautą, kad jie prie Dievo surašyto Įstatymo knygų nei ką pridėtų, nei iš jų ką atimtų (Iš 4:2).

 Kaip bebūtų liūdna, tačiau Dievo Žodis buvo iškraipomas nuo pat tos dienos, kai Dievas jį apreiškė žmogui.

Kalno pamoksle Kristus minias mokė: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys“ ( Mt 5, 17.18 ).

Įstatymo pakeitimo išdavoje stabų garbinimas veda į nuosmukį, į dvasinį aklumą. Kai garbinami stabai ir stabukai, tikima visokiais pramanais, tikrasis tikėjimas užmirštamas. Prieš du tūkstantmečius, Kristaus laikais tokiu dvasinio aklumo keliu ėjo fariziejai. Matydamas jų nuosmukį, Kristus savo mokiniams sakė: ,, Palikite juos;  jie – akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas  aklą ves, abu  į duobę įkris“ ( Mt 15, 14 ).

Parašyta: ,, Nesikraukite lobių žemėje,“… ( Mt 19,21; Lk 12,33-34; Jok 5,2.3, …).

Ar Katalikų Bažnyčia laikosi šių nuorodų, pertekusi prabangoje – aukso, sidabro ir auksinių stabų apsuptyje? Gal katalikų bažnyčios hierarchams Dievo Įstatymas negalioja?

Parašyta: – ,,O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus… turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba

šeimininkauti savo namuose, tai kaip jis pasirūpins Dievo bažnyčia?! ( 1Tim 2-5 ).

Katalikų bendruomenėje įvestas celibatas. Tai ar ne viena iš didžiųjų nuodėmių, kai Dievo tarnai praradę teisę į šeimą, nuodėmiauja. Ar ne dėl šios priežasties, jie nespėja gesinti skandalus ir atsiprašinėti nuskriaustųjų viso pasaulio žemynuose pedofilijos skandaluose, vietoj to, kad panaikinti savo bendruomenės vadovų išleistus klaidingus įsa kymus?

Gyvenimas – gyva esama realybė, kurioje vyksta Kūrėjo ir kūrinių santykiai. Viską valdo Dievas, Kūrėjas, savo kūrybos Šeimininkas. Terminas  „Dievas“ apima galią, asmenį ir tvarką (harmoniją).

 

Vienas žymiausių XX amžiaus fizikų Artur Kompton, Nobelio premijos laureatas, sakė: Tikėjimas prasideda nuo žinojimo, kad Aukščiausiasis Protas sukūrė Visatą ir žmogų. Man nesunku tuo tikėti, nes plano buvimo faktas, taigi ir Proto – nenuginčijamas. Tvarka Visatoje, kuri atsiskleidžia prieš mūsų akis, pati liudija apie paties didingiausio ir pakylėtojo teiginio: „Visa ko pradžioje – Dievas“ tikrumą.

Buvau uolus katalikų bažnyčios tikintysis, kol nepradėjau studijuoti Biblijos-Šventojo Rašto. Esu įkūręs fondą, būtent Švento Rašto studijoms bei pagalbai paklydusiems tikėjime. Aklo tikėjimo išdavoje pasaulis ir Lietuva kenčia  teisinę, ekonominę,  politinę, o svarbiausia moralinę ir dvasinę krizę.

Kyla pagrįstas klausimas, kieno valią vykdo Romos Katalikų Bažnyčia, prisidengdami melu ir iškraipyta Tiesa? Tai ne kaltinimas, bet klausimas.

Šiandien pasaulis kraujuoja vesdamas savo kariauną prieš Dievo galybę.

Nors Romos katalikų bažnyčios vadovai atsiprašė už milijonus išžudytų krikščionių, pedofilijos nusikaltimus, lobizmo pasekmes, bet iš esmės vykdo tą pačią politiką. Neužtenka atsiprašymų, išorinius kraujo spalvos raudonus rūbus pakeisti baltais, o vidumi likti tokiems pat. Reikia vykdyti Dievo valią, o širdis atverti Kristui.

 

Aš pasikliauju Dievo Išmintimi, todėl prašau atkreipti dėmesį į tai kas parašyta ir tenkinti prašymą.

 

 

 

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS ŽMONĖMS

 

 

Viešas laiškas Lietuvos krikščionių bendruomenėms, tikintiesiems  ir  žiniasklaidos atstovams

 

Supažindinti tautą su Švento Rašto (Biblijos) TIESA, 2015 m. fondas išleido leidinį ,,Tiesos šaukliai“. Jis išplatintas Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems tautiečiams. Šio leidinio apžvalga aprašyta savaitraščio ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai Nr.35, 2015.09.19-25d., internete http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/ .

Šį laišką daugelis yra skaitęs ,,Laisvo laikraščio‘‘ Lietuvai Nr. 2(507) 2015 m. sausio 17-23 d. ; ,,Karšto komentaro‘‘ Nr. 2(246) 2015m. sausio 16-30 d. Internete: http://www.tiesoskariai.lt/

Laiškas adresuotas:

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vadovei Dianai Varnaitei, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, Šiaulių r. savivaldybės merui Algimantui Gaubui, Šiaulių parapijos vyskupui E.Bartuliui, Šiaulių r. savivaldybės kultūros paveldo skyriaus vyriausiajam  specialistui Vytautui Kirkučiui, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato  viršininkui Ričardui Šiumberevičiui

 

KELIAS VEDANTIS  Į PRAŽŪTĮ

 

Dėl naujos Kryžių kalno tvarkymo politikos

 

Vis didėjanti sumaištis viešajame respublikos gyvenime kelia didžiulį nerimą ir verčia dar kartą atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų dalyką.

 

Visuomenė yra sudėtingas darinys,  panašus į gyvą organizmą. Jo darnų egzistavimą sąlygoja daugybė dėsnių, tame tarpe ir dvasinių, kurie užrašyti Dešimtyje Dievo Įsakymų. Deja, pastarieji  yra akivaizdžiai ir piktybiškai ignoruojami. Šis faktas pradeda kelti pavojų pačios visuomenės stabilumui: auga korupcija, ekonominiai bei kriminaliniai nusikaltimai, sudaroma terpė veikti būrėjoms, šarlatanams ir  stabmeldžiams.

Noriu atkreipti dėmesį, kad paskutiniuoju metu Kryžių kalnas Šiaulių rajone yra tapęs grėsminga žmonių klaidinimo ir stabmeldystės vieta. Stabų garbinimas daugybę kartų pasmerktas Šventame Rašte.

Įstatymų pakeitimo išdavoje stabų garbinimas veda į nuosmukį, į dvasinį aklumą. Kai garbinami stabai ir stabukai, tikima visokiais pramanais, tikrasis tikėjimas užmirštamas. Prieš du tūkstantmečius Kristaus laikais tokiu dvasinio aklumo keliu ėjo fariziejai. Matydamas jų nuosmukį, Kristus savo mokiniams sakė: ,,Palikite juos; jie – akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris“ ( Mt 15, 14 ).

 

Dėl teisingo Dievo Žodžio skelbimo pasaulio žmonėms, Romos katalikų bažnyčios vadovai organizavo kryžių karus, žudė ir degino ant laužų Tiesos skelbėjus. Išnaikinta milijonai nekaltų tikinčiųjų. Romos katalikų bendruomenės vadovas Jonas Paulius II pirmasis paprašė atleidimo už daugelį, per 2000 metų katalikų bažnyčios padarytų nuodėmių-nusikaltimų žmonijai. Popiežius atsiprašė už jų bažnyčios elgesį su žydais, čigonais, eretikais ir moterimis. Jis kalbėjo, kad katalikų bažnyčia turi atgailauti už kryžiaus žygius ir inkvizicijos procesus, už dvasininkų koloboravimą per holokaustą.

,,Aš

 

Šiandienos pasaulyje paplitęs dvasinis nuosmukis sukelia finansinius bankrotus, finansines krizes, vis labiau plintančias priklausomybes-alkoholizmą, narkomaniją ir lošimų maniją. Greta turtuolių kvartalų atsiranda ir varguolių getai, gausėja satanistinių ir panašių judėjimų gretos.

 Kaip galime įvardyti šias vis labiau plintančias blogio formas? Ir su kuo jos susiję? Ko gero šioje vietoje labai tinka ispanų teologo L.Fernandeso taikli išvada: ,,Yra šėtono tvirtovių, kurios užvaldo šalis ir ištisas bendruomenes, taip pat tokių, kurios įtakoja bažnyčias ir pavienius asmenis. Kur stovi tvirtovė, ten randasi demoniškų jėgų paveiktas mąstymo būdas“.

Dievo Žodžio skelbimas, tikrųjų krikščioniškų vertybių plitimas visuomenėje gali padėti duobėje atsidūrusiai Lietuvai. Mūsų kraštas yra atlaikęs daugelį išbandymų. Turime suprasti, kad tik su Dievo pagalba pakilsime iš šios duobės – prasidės vertybinis virsmas. Tik tuomet ir įvyks esminės permainos – bus pažabota korupcija, skurdas ir socialinė nelygybė. Lietuvoje įsivyraus darna, žmonės atgaus pasitikėjimą Dievu. O gal ir toliau klaidžiosime tamsos labirintais? Šiandien pasaulis kraujuoja, nes šėtonas veda savo kariauną prieš Dievo galybę. Gal tikisi jis savo pergale? Istorija to nerodo.

 

Šio laiško visas tekstas išspausdintas ,,Laisvo laikraščio‘‘ Lietuvai Nr. 2(507) 2015 m.sausio 17-23 d. ; ,,Karšto komentaro‘‘ Nr. 2(246) 2015m. sausio 16-30 d. Internete: http://www.tiesoskariai.lt/

 

 

 

Teisingiausią atsakymą į šį kreipimąsi atviru laišku, pasiūlė vienas aukštas pareigūnas. Jo nuomone, ką darome privalome ir daryti, nes vykdome ne žmonių, bet Dievo valią. Raštu atsakyti negalįs, nes tektų apleisti jam savo postą dėl prieštaraujančių tokiems sprendimams (suprask, katalikų hierarchų ir jiems talkinančių). Antra vertus pareiškė, kad jis viso labui tarnauja pasauliečiams, o mes Dievo-dvasinai tarnai. Tokiu atveju leidimas iš žmonių dėl Dievo žodžio skelbimo ir Kristaus sekėjų daromų darbų mums nereikalingas.

Romos katalikų bažnyčios tarnai vietoje to, kad atitaisyti klaidas, spręsti problemas (vis verkšlenantys dėl pinigų stygiaus) suskubo ir paruošė naują projektą. Atrado klaidinimui ir pinigų. Dabar Kryžių kalnas apstatytas masyviomis skulptūromis (stabais) ant masyvių akmens mūro pamatų, kad ir toliau galėtų mulkinti tikinčiuosius, o bobutės šliaužiotų keliais ir lankstytųsi medžio drožiniams.

 

 

 

 

Romos Katalikų Bažnyčia nepaisydama antro Dievo įsakymo, jį panaikinusi, atžymėjo Kryžių kalno teritoriją stabais (medžio drožiniais). Laukiniai žvėrys savo teritorijas atžymi apšlakstydami šlapimu arba išmatų spiručiais. Žmonės riboženkliais ar tvoromis. Kas tai? Šios klaidinančios bažnyčios viršenybė kitų krikščioniškų bendruomenių atžvilgiu? O gal šis žemės lopinėlis liko jų privati nuosavybė?

 

Daugiau medžiagos šiais aktualiais klausimais rasite internete:

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/ ;

http://www.delfi.lt/veidai/kinas/kataliku-baznycios-krize-sukelusi-istorija-t-mccarthy-filme-sensacija.d?id=70368304

Šiurpi tyla apie pedofiliją : http://www.sarmatas.lt/03/siurpi-tyla-apie-pedofilija-internete/

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));