Trakų regioninis parkas suabejojo, ar A.Zuoko jachtklubui Trakuose palankus teismo sprendimas nėra nupirktas

 

 

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašys išaiškinti, ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas dėl buvusio “Žalgirio” jachtklubo yra suderinamas su Konstitucinio teismo išaiškinimu ir nesudaro galimybės gauti naudą iš neteisėtų veiksmų

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas patenkinti buvusio “Žalgirio” jachtklubo savininkų reikalavimus gali būti traktuojamas kaip atveriantis kelią vystyti buvusį jachtklubą, kurį pagal galiojančią Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schemą yra numatyta panaikinti ir prie kurio yra savavališkų statinių, įsiteisėjusiu Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu pripažintų griautinais, todėl TINP direkcija prašys išaiškinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą, atsakant į TINP direkcijai kilusius klausimus, ar jis yra suderinamas su Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimu ir nesudaro galimybės gauti naudą iš neteisėtų veiksmų. Taip pat nagrinėjamos galimybės kreiptis dėl proceso atnaujinimo šioje byloje.

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-688-525/2019 patenkino buvusio “Žalgirio” jachtklubo pastatų savininkės UAB “Trakų miesto Žalgirio jachtklubas” apeliacinį skundą ir panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 23 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą – panaikino TINP direkcijos 2017 m. gegužės 24 d. raštą Nr. S-(3.1)-173 “Dėl projekto reikalavimų“ ir įpareigojo TINP direkciją išduoti reikalavimus rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą su tikslu suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą UAB ,,Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ turimiems administraciniams pastatams, sandėliui, elingui, ūkio pastatams ir kiemo statiniams eksploatuoti (sistemoje eteismai.lt paskelbtą sprendimą žr.: https://eteismai.lt/byla/194863663563034/eA-688-525/2019?word=teism%C5%B3%20nutartys%20lat).

 

TINP direkcijos vertinimu, šis teismo sprendimas kelia klausimų, kurie gali būti svarbūs sprendžiant ne tik šio konkretaus objekto – sovietmečiu ant Galvės ežero kranto pastatytų jachtklubo statinių – likimą, bet ir kaip precedentas, galintis turėti įtakos kitiems sprendimams dėl plėtros TINP teritorijoje.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtintoje TINP planavimo schemoje buvęs jachtklubas yra nurodytas kaip viena iš naikintinų poilsio įstaigų – įrašytas 3 priedo lentelėje „Likviduotinos poilsio įstaigos” su paaiškinimu, kad “šias poilsio įstaigas galima privatizuoti nukėlimui”. Štai ta lentelė:
 
 
 
 TINP planavimo schemos brėžinyje toje teritorijoje aiškiai pažymėtas ženklas, reiškiantis naikinamas rekreacines įstaigas ir įrengimus – štai brėžinio fragmentas, naikinamas jachtklubas pažymėtas perbrauktu skaičiumi “2”:
 
 

 

Žemiau pateikiame informaciją dėl dviejų iš klausimų, kylančių TINP direkcijai.

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime konstatavo:

 

41. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas siekia suformuoti Ginčo žemės sklypą pareiškėjo nuosavybės teise valdomiems pastatams (pvz., administracinis, ūkiniai, elingas, inžineriniai statiniai) eksploatuoti, sutvarkyti prieplauką, pakrantę ir tinkamai naudoti po pastatais esančią žemę. Atsakovas skundžiamu Raštu nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai patenka į likviduojamų poilsio įstaigų sąrašą, prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnyje išvardintiems dokumentams, tarp jų ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, todėl atsisakė išduoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus.

 

Be to, šiame sprendime konstatuota:

 

„50.Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas faktiškai naudoja Ginčo žemės sklypą savo veiklai vykdyti (pastatai stovi nuo 1983 m.) ir toliau siekia ją plėtoti, todėl galimybė teisės aktų nustatyta tvarka naudotis valstybinės žemės sklypu, užtikrinančiu pareiškėjo nuosavybės apsaugą, išlieka.

 

Prieplauką, kurią, kaip pacituotoje sprendimo dalyje nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ „siekia sutvarkyti“, sudaro savavališki statiniai, kurie turėtų būti nugriauti, vykdant įsiteisėjusį Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą. Šiuo sprendimu Trakų rajono apylinkės teismas atmetė UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ ieškinį, kuriuo ji prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. gegužės 2 d. savavališkos statybos aktus dėl dviejų Galvės ežero pakrantėje hidrografinio draustinio teritorijoje savavališkai pastatytų lieptų bei 2011 m. gegužės 9 d. reikalavimus šiuos lieptus nugriauti ir sutvarkyti statybvietę. Kaip nurodė Trakų rajono apylinkės teismas įsiteisėjusiame 2012 m. lapkričio 12 d. sprendime, šie lieptai neturi būti renovuojami ar atstatomi. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1734-881/2013 atmetė UAB “Trakų miesto Žalgirio jachtklubas” apeliacinį skundą ir paliko Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą nepakeistą (nutartis paskelbta sistemoje eteismai.lt, žr.: https://eteismai.lt/byla/156220941914953/2A-1734-881/2013). Be kitų dalykų, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog yra akivaizdu, kad UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ ne tik neteisėtai, neturėdamas nei valstybinės žemės patikėtinio sutikimo, susitarimo ar pan. rekonstruoti ar statyti statinius ar laikinąsias konstrukcijas, valstybinėje žemėje, atliko jų rekonstrukciją, bet ir pastatė naujus lieptus, kuriuos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, surašiusi savavališkos statybos aktus, įpareigojo nugriauti, bei nurodė, kad šios įmonės teiginiai apie neva pažeidžiamą jos teisę į nuosavybę yra nepagrįsti.

 

Taigi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime nurodyta aplinkybė, jog  UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ „ faktiškai naudoja Ginčo žemės sklypą savo veiklai vykdyti (pastatai stovi nuo 1983 m.) ir toliau siekia ją plėtoti“, turėtų būti įvertinta atsižvelgiant ir į tai, kad šią veiklą siekiama plėtoti taip pat ir neteisėtais būdais – savavališkai pastačius du lieptus, kurie turėtų būti, bet, TINP direkcijos žiniomis ir dėl TINP direkcijai nežinomų priežasčių iki šiol nėra nugriauti.

 

Todėl kyla klausimas, ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas nesudaro sąlygų vykdyti ir tokią veiklą,  kurią Trakų rajono apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu pripažino neteisėta.

 

Tokiu atveju galėtų kilti ir klausimas, ar nesudaroma galimybė gauti naudą iš neteisėtų veiksmų.

 

TINP direkcijos vertinimu, esminis siekis, dėl kurio UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ inicijavo abi bylas – siekis vystyti veiklą, kuri pagal TINP sprendinius šioje vietoje neturėtų būti vystoma. Tai akivaizdu ir iš UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ apeliacinio skundo, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu. Pvz., šiame apeliaciniame skunde teigiama, neva TINP planavimo schemos sprendinys dėl likviduotinų poilsio įstaigų, iš kurių viena yra vadinamasis buvęs „Žalgirio“ jachtklubas, yra neteisėtas: „aptariamas įrašas „likviduotinas yra praktiškai neįgyvendinamas, neteisėtas ir teisiškai aiškiai neapibrėžtas“.

 

Patenkindamas šį apeliacinį skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime konstatavo:

 

49. (…) pirmosios instancijos teismas, visiškai nepagrįstai remdamasis iš esmės vien Parko planavimo schemos sprendiniais, paneigė pareiškėjui Konstitucija ir įstatymu (t. y. aukštesnės teisinės galios aktu) įtvirtintą teisę ir esant įstatyme numatytai sąlygai – pastatų teisėtai registracijai Nekilnojamojo turto registre, padarydamas išvadą, jog aptarti Parko planavimo schemos sprendiniai numato aiškų veiklos ginčo teritorijoje pobūdį, nesietiną su jachtklubo veikla, be to, jachtklubas yra likviduotinas, naikinama poilsio įstaiga, atitinkamai, likviduotini ir naikinami jai priklausantys įrenginiai, todėl skundžiamas Direkcijos Raštas neišduoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų iš esmės pagrįstas ir teisėtas. Šiuo atveju visiškai sutiktina su Savivaldybės administracijos pozicija, kad Parko planavimo schemos 3 priedo „Likviduojamos poilsio įstaigos“ nuostata nesudaro kliūčių teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir tvarkyti parko teritorijoje esantį Nekilnojamojo turto registre registruotą nekilnojamąjį turtą (išskyrus atvejus, kai dėl tokio turto vyksta teisminiai ginčai), taigi Parko planavimo schemoje esantis įrašas „likviduotinas“ negali apriboti pastatų valdymo ir naudojimo teisių.

 

Tai leidžia kelti klausimą, ar pacituotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas yra suderinamas su Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarime pateiktu išaiškinimu, kad jokie su Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos administravimu susiję sprendimai negali prieštarauti TINP planavimo schemos sprendiniams:

 

“(…) jokie su Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos administravimu (inter alia su gyvenviečių detaliaisiais planais, miškotvarka, žemėtvarka, vandens ūkiu, gyvenviečių planavimu, kaimų regeneravimu, rekreacija, kelių bei inžinerinėmis komunikacijomis ir pan.) susiję sprendimai negalėjo (ir šiuo metu negali) būti priimami neatsižvelgiant į minėtą Vyriausybės patvirtintą Schemą ir negalėjo (ir šiuo metu negali) prieštarauti minėtos Schemos sprendiniams. Jei šių sprendinių būtų nepaisoma, ypač žinant, jog tai, kad Lietuvos valstybė Trakų istorinį nacionalinį parką traktuoja kaip unikalų gamtos ir žmogaus sukurtą kraštovaizdžio kompleksą – saugotiną teritoriją, kuriai nustatytas ypatingas teisinis režimas, yra visuotinai žinomas faktas, kartu būtų nepaisoma ir bendrojo teisės principo bona fides.

 

(Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimą žr.: https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta165/content).

 

 

Žalgirio irklavimo bazė

 

http://pamirsta.lt/zalgirio-irklavimo-baze/

Portalas pamirsta.lt aprašė apie dar vieną vieną apleistą vietą iš Trakų, visiems vietiniams gyventojams labai gerai žinomą. Kalbėsime apie XX a. 8-ojo dešimtmečio viduryje pastatytą ir jau kelis dešimtmečius apleistą Trakų „Žalgirio” irklavimo sporto bazę (arch. Nijolė Milčiūnienė, projektas – 1974 m.), vienu metu žiniasklaidoje gavusią didelį viešumą. Norint išsiaiškinti visus skandalus ir intrigas, kuriomis ji tada buvo apipinta, reikėtų atskiro ir kruopštaus nagrinėjimo. Bet mums jos istorija ne tiek svarbi, kiek architektūra.

Trakų „Žalgirio” irklavimo bazė savo architektūrine išraiška ir urbanistiniu komponavimu yra labai įdomus sovietmečio architektūros Lietuvoje pavyzdys, puikiai reprezentuojantis to laikmečio kryptis, madas ir vertybes. Teritorijoje yra keli pagalbiniai pastatai, finišo bokštelis ir dideli sovietinio modernizmo stiliaus gyvenamieji namai sportininkams, su išraiškingomis ir ekspresyviomis nuožulnių tūrių proporcijomis ir elingais, įrengtais pirmuose aukštuose. Dėl savo unikalių formų, šie pastatai lengvai įsilieja į Trakų ežeryno gamtinę aplinką. Į ją taip pat gražiai įsikomponuoja greta esantis, XX a. pradžioje statytas senasis Trakų jachtklubas, išlaikydamas pusiasalio estetinį vientisumą.

Irklavimo bazė 1986 m.

Teritorija

Senasis Trakų jachtklubas, 1939 metai

Jau daug metų kalbama, kad griūvantį pastatų kompleksą reikėtų tvarkyti. Pasiūlymų dėl teritorijos būta daug – pradedant poilsiaviete, baigiant prabangiais apartamentais. Deja, darbų čia artimiausiu metu nenusimato, apleistą teritoriją dabar lanko tik benamiai, čia kūrenantys laužus ir vietinis jaunimas.

Irklavimo bazės teritorija

Irklavimo bazės teritorija

Tualetas, prie įvažiavimo

Persirengimo kabinos

Gyvenamasis namas

Gyvenamasis namas

Irklavimo bazės gyvenamieji namai – stilingi ir išraiškingi, su pirmuose aukštuose įrengtais elingais. Juose buvo saugomos kanojos, baidarės ir kita plaukimo įranga, naudojama varžybose.

Gyvenamasis namas iš arčiau

Gyvenamasis namas

Antro aukšto terasa

Terasa

Kitu kampu

Terasa

Po terasa galima pasislėpti nuo lietaus

Terasa

Išėjimas iš kitos namelio pusės

Išėjimas

Laiptai į gyvenamąsias patalpas

Laiptai

Tiesiai

Laiptai

Sulūžę turėklai, vietomis

Turėklas

Fone – langeliai

Turėklas

Pagalbinės patalpos, už jų

Pagalbinės patalpos

Gyvenamoje dalyje nebeliko nieko įdomaus, išskyrus gerą vaizdą į Trakų pilį. Akivaizdu – vieta irklavimo bazei buvo parinkta labai gerai.

Gyvenamųjų patalpų viduje

Patalpos

Puikus vaizdas į Trakų pilį

Vaizdas

Išėjimas į terasą

Terasa

Užrašas

Užrašas

Kaminas

Kaminas

Pramintas sniege takelis veda link buvusio jachtklubo ir finišo bokštelio. Jachtklubas, statytas XX a. pradžioje, į irklavimo bazę buvo įkomponuotas vėliau.

Takas link jachtklubo

Link jachtklubo

Jachtklubas iš arčiau

Jachtklubas

Masyvios įėjimo kolonos

Kolonos

Pastoliai ir užkalti langai, iš kitos pusės

Pastoliai

Dar vienas įėjimas

Įėjimas

Užkalti langai

Kelmas ir langai

Jachtklubo viduje – tuščios, bet bent jau neprišiukšlintos patalpos. Įrengta signalizacija ir operatyviai užkalami langai apsunkina patekimą į vidų visokio plauko vandalams.

Trečias aukštas – palėpė

Palėpė

Palėpės langas

Langas

Laiptai į apačią

Laiptai

Antrame aukšte – dar kelios tuščios patalpos

Koridorius

Užkalta antro aukšto patalpa

Patalpa

Nusileidimas į apačią, link pagrindinių durų

Link įėjimo

Turėklas

Turėklas

Šalia užkalto jachtklubo – buvęs finišo bokštelis. Čia pasibaigdavo kadaise palei irklavimą bazę nutiesta trąsa.

Prie bokštelio

Prie bokštelio

Bokštelis, visame gražume

Bokštelis

Užlipus į viršų atsiveria neblogas vaizdas į irklavimo bazę ir Trakų pilį

Bokštelio viršuje

Irklavimo bazė ir prieplauka

Irklavimo bazė

Jachtklubas

Jachtklubas

Irklavimo bazė, nusileidus

Irklavimo bazė

Nors bazė visiškai suniokota, autentikos jokios nėra, į ją užsukti verta vien dėl gražios vietos ir įdomios namelių architektūros.

Facebook komentarai
});}(jQuery));