Stasys Jakeliūnas : Įdomu, ar tik naujosios Lietuvos banko valdybos narės, valdybos pirmininko pavaduotojos (iš karto!) Astos Kuniyoshi mergautinė pavardė nėra Kirkilaitė?

LB

LB

 

Stasys Jakeliūnas

Įdomu, ar tik naujosios Lietuvos banko valdybos narės, valdybos pirmininko pavaduotojos (iš karto!) Astos Kuniyoshi (nuotr. apačioje) mergautinė pavardė nėra Kirkilaitė? Jei taip, tuomet būtų visiškai „logiškas” vakarykštis LSDDP frakcijos balsavimas prieš Seimo rezoliuciją dėl nepasitikėjimo V. Vasiliausku. Bet tai juk nebūtų jokia korupcija, ar ne, p. Kuodi?

 

LB
Delfi, manipuliuodami antrašte, eilinį kartą paskleidė dezinformaciją: Seimas rezoliucijos dėl pasitikėjimo Lietuvos banko vadovu net nesvarstė – šis klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės. O vadinamieji „partneriai” (LSDDP), nepalaikę kitos rezoliucijos – dėl nepasitikėjimo – parodė, kad kartu su opozicinėmis frakcijomis ir V. Vasiliausku gyvena pasaulyje, kur etika ir moralė neegzistuoja. Jiems žmonės, per krizę nukentėję nuo bankų savivalės – viso labo „šalutiniai reiškiniai”.

 

Vakar S.Jakeliūnas Seimui pristatė rezoliuciją dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku V.Vasiliausku. 

S.Jakeliūnas nurodė, kad „…ben­dra­dar­bia­vi­mas su Lie­tu­vos ban­ku tik­rai yra ga­na su­dė­tin­gas. Kuo­met pra­ėju­sių me­tų ko­vo 29 die­ną Sei­mas dau­giau kaip 80 bal­sų spren­di­mu pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl kri­zės ap­lin­ky­bių, veiks­nių ty­ri­mo, at­ro­dė, kad tas ty­ri­mas bus tik­rai ob­jek­ty­vus ir at­lik­tas ben­dra­dar­biau­jant su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ta­čiau kai krei­pė­mės į Lie­tu­vos ban­ką, iš kar­to pra­ėjus ke­lioms die­noms po to ty­ri­mo nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo, ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad Lie­tu­vos ban­kui ne­la­bai su­pran­ta­ma, ko mes iš jo no­ri­me, nors pra­šė­me tik pre­li­mi­na­rių at­sa­ky­mų į sep­ty­nis klau­si­mus, ku­riuos su­for­mu­la­vo Sei­mas, ir ga­na pla­čiu kon­sen­su­su.

Po to pa­aiš­kė­jo, kad ki­tą die­ną ga­vęs Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to krei­pi­mą­si Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas nu­siun­tė tą mū­sų krei­pi­mą­si su sa­vo re­zo­liu­ci­ja val­dy­bos na­riams, ir ne tik val­dy­bos na­riams, dar ke­lio­li­kai ir ke­lias­de­šim­čiai pa­rei­gū­nų, tar­nau­to­jų, ir ra­šė (ci­tuo­ju): „Na, štai ir su­lau­kė­me. Tai da­bar me­si­me vi­sus dar­bus vel­niop ir tuš­čio­mis ap­su­ko­mis ga­min­si­me at­sa­ky­mus. Na, aš jau vi­siš­kai nie­ko ne­su­pran­tu, be­pras­miš­kes­nio dar­bo ne­su ma­tęs.“ Tai yra ne pri­va­tus as­muo, ne pri­va­tus po­kal­bis, ne pri­va­ti ins­ti­tu­ci­ja, ra­šo iš es­mės nu­teik­da­mas vi­sus tar­nau­to­jus ar­ba net­gi vi­sus Lie­tu­vos ban­ko va­do­vus ati­tin­ka­mai žiū­rė­ti ir elg­tis par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­žvil­giu.

Po to, pra­ėju­sių me­tų, 2018 me­tų, gruo­džio mė­ne­sį gau­ti krei­pi­mai­si iš ke­lių žmo­nių, ku­rie nu­ken­tė­jo dėl VILIBORʼo pa­lū­ka­nų šuo­lių, bu­vo pri­vers­ti keis­ti pa­sko­lų su­tar­tis, mo­kė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nius mo­kes­čius, jiems bu­vo pa­di­din­tos mar­žos. Krei­pė­si į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą klaus­da­mi, ar tas da­ly­kas bus kaip nors įver­tin­tas. Ka­dan­gi tai bu­vo ty­ri­mo ob­jek­tas – ar­tė­jo klau­si­mai, su­si­ję su ban­kų veiks­mais, krei­pė­mės vėl­gi į Lie­tu­vos ban­ką ir sau­sio mė­ne­sį ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad VILIBORʼo me­to­di­ka ati­ti­ko tuo­me­ti­nę tarp­tau­ti­nę prak­ti­ką ir jo au­gi­mą 2008–2009 me­tais lė­mė eko­no­mi­nės prie­žas­tys ir ri­zi­kos veiks­niai.

Kaip pa­aiš­kė­jo po ku­rio lai­ko, Lie­tu­vos ban­ke bu­vo at­lik­ta ne vie­na stu­di­ja, ne vie­nas ver­ti­ni­mas. Pa­ci­tuo­siu vie­ną iš jų. Tai yra 2012 me­tų spa­lio mė­ne­sio ana­li­ti­nė pa­žy­ma, ku­rią ren­gė ke­lio­li­ka Lie­tu­vos ban­ko eks­per­tų eko­no­mis­tų. Ir ten to­kie tei­gi­niai: „Ban­kų sek­to­rius tu­ri rin­kos ga­lią ir pa­sko­lų kai­no­da­ros me­cha­niz­mą per­kel­ti ne­pro­por­cin­gai di­de­lę ri­zi­kos da­lį, ne­re­tai ky­lan­čią dėl sa­vo pra­ei­ties klai­dų (tai yra svar­bus tei­gi­nys), sil­pnes­nia­jai pa­sko­lų san­do­rių pu­sei, tai yra na­mų ūkiams ir smul­kioms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms.“

Ma­ža to, kaip pa­aiš­kė­jo, 2009 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį Lie­tu­vos ban­kas (ofi­cia­liai vėl­gi ta pa­ti ins­ti­tu­ci­ja) ren­gė pa­žy­mą ir pa­tei­kė ją Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Ta pa­žy­ma bu­vo ren­gia­ma prieš tuo­me­ti­nio Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko A. Ku­bi­liaus su­si­ti­ki­mą su Šve­di­jos Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku. Ci­tuo­ju iš tos Lie­tu­vos ban­ko pa­žy­mos: „Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią VILIBORʼo ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką iš pen­kių ban­kų net ke­tu­ri ban­kai yra iš Skan­di­na­vi­jos. Ky­la abe­jo­nių, ar ban­kų nu­sta­ty­ti ri­zi­kos prie­dai yra pa­grįs­ti.“

Iš to aiš­ku, kad tiek Lie­tu­vos ban­ko pa­čių eks­per­tų, eko­no­mis­tų pa­da­ry­ti ver­ti­ni­mai ir net­gi 2009 me­tų va­sa­rio mė­ne­sio Lie­tu­vos ban­ko do­ku­men­tas, skir­tas A. Ku­bi­liui, yra ge­ro­kai ob­jek­ty­ves­ni ne­gu tai, ką Lie­tu­vos ban­kas mums pa­tei­kė. Ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju… Ba­lan­džio mė­ne­sį gau­tą at­sa­ky­mą mes įver­ti­no­me kaip ven­gi­mą ben­dra­dar­biau­ti. Ki­tą at­sa­ky­mą, gau­tą šių me­tų sau­sio mė­ne­sį, mes įver­ti­no­me kaip klai­di­nan­tį ir ne­pa­tei­kian­tį es­mi­nės in­for­ma­ci­jos. To­dėl to­kie Lie­tu­vos ban­ko veiks­mai yra sun­kiai su­de­ri­na­mi su jo man­da­tais, su jo įga­lio­ji­mais.

Ma­nau, kad tai yra sis­te­min­gas vei­ki­mas, nu­tei­kus Lie­tu­vos ban­ko ko­lek­ty­vą prieš par­la­men­ti­nį ty­ri­mą, sis­te­min­gas vei­ki­mas ne­tei­kiant ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos. Tik­tai į to­kias prie­mo­nes kaip ati­tin­ka­mos in­for­ma­ci­jos pa­vie­ši­ni­mas Lie­tu­vos ban­kas pra­de­da re­a­guo­ti, o žmo­nes, ku­rie tei­kia tą in­for­ma­ci­ją ir ben­dra­dar­biau­ja su ty­ri­mą at­lie­kan­čiu ko­mi­te­tu, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas yra vie­šai pa­va­di­nęs „kur­miais“. Tai yra Pra­ne­šė­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo nuo­sta­tų pa­žei­di­mas.

Ma­nau, ta re­zo­liu­ci­ja yra dau­giau to­kio mo­ra­li­nio po­bū­džio, bet yra pa­kan­ka­mai tei­si­nių ar­gu­men­tų, kad pro­ce­sai bū­tų ir tei­siš­kai pa­grįs­ti, ir pra­dė­ti ini­ci­juo­ti.

Pa­pra­šy­siu pa­ro­dy­ti 30 se­kun­džių epi­zo­dą, ku­ris yra su­si­jęs su Lie­tu­vos ban­ko ofi­cia­liu su­si­rin­ki­mu, ko­lek­ty­vui tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja. Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 14 die­ną, pra­si­dė­jus po­li­ti­niam se­zo­nui, Lie­tu­vos ban­ko ko­lek­ty­vas vėl­gi nu­tei­kia­mas prieš par­la­men­ti­nį ty­ri­mą. Ma­ža to, var­to­ja­mi žo­džiai yra be­pre­ce­den­čiai. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad ga­li bū­ti var­to­ja­mi to­kie žo­džiai Eu­ro­pos Są­jun­gos ofi­cia­lio­je ins­ti­tu­ci­jo­je, skir­ti ki­tai ins­ti­tu­ci­jai. Jei­gu ga­li­ma, pra­šau pa­ro­dy­ti. (Lei­džia­mas įra­šas. Kal­ba V. Va­si­liaus­kas: „(…) Taip sa­kant, tu­ri pa­si­skie­py­ti. Ir vėl­gi sie­ju ta­da su ta an­tra skaid­re ir su po­li­ti­niu se­zo­nu. Be jo­kios abe­jo­nės, gau­si­me per kup­ras, ta pras­me, bet aš tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes, aš įsi­vaiz­duo­ju, Lie­tu­vos ban­kas, mes esa­me į prie­kį žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja. Ta pras­me, mū­sų ne­do­mi­na ma­ro­die­ria­vi­mas, mū­sų ne­do­mi­na san­ty­kiai su la­vo­nais, ta pras­me. Mes žiū­ri­me į prie­kį. Bet yra vi­suo­me­nės da­lis, at­ski­ri at­sto­vai, ku­rie, jei­gu ne­mo­ka kur­ti, tai jie ge­riau, ta pras­me…“ (Plo­ji­mai)

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). To­kie žo­džiai. Jei­gu kas nors juos pa­lai­ko ir plo­ja, va­di­na­si, pa­lai­ko to­kį ver­ti­ni­mą ir to­kią lek­si­ką. Man tai yra sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­ma ir sun­kiai su­pran­ta­ma. Aš pri­min­siu, kad apie Bal­ti­jos ša­lių kri­zę ty­ri­mą vyk­dė pa­ti Šve­di­ja, ir ne vie­ną, o tris ty­ri­mus. Apie sa­vo ša­lių kri­zes taip pat fak­tiš­kai vi­sos ša­lys iš­sa­kė vie­no­kį ar­ba ki­to­kį ver­ti­ni­mą ir po­zi­ci­ją. Ir sa­ky­ti, kad čia yra koks nors kaps­ty­ma­sis po pra­ei­tį, tuo la­biau ma­ro­die­ria­vi­mai, san­ty­kiai su la­vo­nais, kad kur­miai tei­kia in­for­ma­ci­ją, yra vi­siš­kai ne­pri­im­ti­na, tuo la­biau kad šis pa­rei­gū­nas yra Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko ta­ry­bos na­rys. Tad yra dis­kre­di­ta­vi­mas ne tik sa­vo ins­ti­tu­ci­jos, ne tik že­mi­ni­mas Sei­mo, tau­tos at­sto­vy­bės, bet ir Lie­tu­vos dis­kre­di­ta­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se, nes at­sto­va­vi­mas vyks­ta nuo­lat.

Aš ma­nau, kad to­kiam pa­rei­gū­nui ne­de­ra to­liau ei­ti sa­vo pa­rei­gų. Tai, kad vyks­ta ko­kie nors as­me­ni­niai, is­to­ri­niai san­ty­kiai, ben­dra­vi­mai, ne­tu­ri nie­ko ben­dro su tais tei­gi­niais, ne aš pra­dė­jau šį ins­ti­tu­ci­nį že­mi­ni­mą, ne aš no­riu pri­im­ti spren­di­mus, nes aš ne­ga­liu pri­im­ti spren­di­mo, to­dėl krei­piuo­si į Sei­mą, kad bū­tų iš­reikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kui V. Va­si­liaus­kui ir kad jis bū­tų pa­ra­gin­tas pats pri­im­ti spren­di­mą at­si­sta­ty­din­ti iš už­ima­mų pa­rei­gų. Dė­kui.

Aš ver­ti­nu ir ger­biu val­džių at­sky­ri­mo prin­ci­pą, ver­ti­nu ne­pri­klau­so­mų ins­ti­tu­ci­jų vei­ki­mo bū­ti­ny­bę ir to­kia ins­ti­tu­ci­ja yra Lie­tu­vos ban­kas. Bet jei­gu Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas pik­tnau­džiau­ja tuo ne­pri­klau­so­mu sta­tu­su ir že­mi­na ki­tą svar­bią, gal­būt ir svar­biau­sią ins­ti­tu­ci­ją – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą, aš ma­nau, ji­sai pa­že­mi­na pats sa­ve, pa­že­mi­na sa­vo ins­ti­tu­ci­ją ir pa­nie­ki­na tos ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mą sta­tu­są.

M.Majausko  klau­si­mas. Ko­dėl jūs taip as­me­niš­kai pri­ima­te V. Va­si­liaus­ko pa­reiš­ki­mą apie san­ty­kia­vi­mą su la­vo­nais, gal jis ne­tu­rė­jo ome­ny jū­sų?

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Be­je, V. Va­si­liaus­kas vie­šai yra pa­reiš­kęs, kad jis tu­rė­jo ome­ny ma­ne. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Bet iš tik­rų­jų tai yra jo ban­dy­mas iš­veng­ti ins­ti­tu­ci­nės at­sa­ko­my­bės, veng­ti nuo Sei­mo pa­nie­ki­ni­mo. Jei­gu jums tai juo­kin­ga, man be­lie­ka ap­gai­les­tau­ti – jūs esa­te vie­no­je ko­a­li­ci­jo­je su Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ku, jūs esa­te vie­no­je ko­a­li­ci­jo­je su „MG Bal­tic“ te­le­vi­zi­ja, ku­ri lei­do sau pa­si­ty­čio­ti iš su­ki­li­mo da­ly­vių, Z. Sie­ra­kaus­ko ir K. Ka­li­naus­ko, ro­dy­da­ma jų pa­lai­kus ir sie­da­ma tai su VILIBORʼu, sie­da­ma tai su ma­ni­mi. To­kie jū­sų ver­ti­ni­mai yra jū­sų tei­sė, ma­no pa­rei­ga iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją. O dėl to, kad V. Va­si­liaus­kas ne­da­ly­va­vo tuo­met, kai VILIBORʼas šuo­lia­vo į vir­šų ir kė­lė pro­ble­mas vi­siems, ne tik gy­ven­to­jams, būs­to pa­sko­lų ga­vė­jams, bet ir ver­slui, ku­ris sko­li­no­si li­tais, jis tuo­met net ne­dir­bo to dar­bo. Bet 2012 me­tais, nuo 2012 m. sau­sio 1 d., pri­min­siu, Lie­tu­vos ban­kas yra at­sa­kin­gas už fi­nan­si­nių pa­slau­gų prie­žiū­rą, tu­rė­da­mas tą in­for­ma­ci­ją, ku­rios ini­cia­to­rius pats ir bu­vo, ne­pa­teik­da­mas tos in­for­ma­ci­jos, ma­ža to, ne­si­im­da­mas jo­kių sis­te­min­gų es­mi­nių veiks­mų ir spren­di­mų dėl VILIBORʼo, nes VILIBORʼas ga­lio­ja iki 2015 me­tų, o jo pa­da­ri­niai, ti­kė­ti­na, ga­lio­ja ir da­bar, pa­žei­dė sa­vo man­da­tą, sa­vo ins­ti­tu­ci­jos vei­ki­mą, dis­kre­di­ta­vo, ma­žo to, me­la­vo par­la­men­ti­nio ty­ri­mo ko­mi­si­jai. Toks ver­ti­ni­mas yra ma­no. O dėl ki­to pa­dė­jė­jo. Jis dir­bo, jis tei­kė vi­są in­for­ma­ci­ją ir aš juo pa­si­ti­kiu.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));