Šiauliuose įvyko patriotinis mitingas – ,,Priverstinei imigracijai NE, Darbo žmonių teisėms Taip”

Šiauliuose įvyko patriotinis mitingas- ,,Priverstinei imigracijai NE, Darbo žmonių teisėms Taip”

Lapkričio 14 dieną Šiauliuose įvyko patriotinis mitingas, kurio pagrindinės temos-pastaruoju metu kylančios priverstinės imigracijos grėsmės, plačiai paplitę darbo žmonių teisių pažeidimai ir Lietuvoje vykdomos karinės isterijos bei rusofobijos kampanijos. Šį mitingą surengė Socialistinis Liaudies frontas(SLF), ,,Drasos kelio” partija,  Nacionalinio išsivadavimo judėjimas ,,Kova”,  Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sajunga.  Mitinge dalyvavo apie 70 žmonių,  pasisakė ,,Drasos kelio” partijos  Šiaulių skyriaus pirmininkė Birutė Dilpšienė ir kiti ,,Drasos kelio” atstovai,  šiaulietis visuomenininkas Ž.Razminas, Socialistinio Liaudies fronto  pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas, SLF Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas K.Voiška, Kovotojų uz Lietuvą  sąjungos pirmininkas V.Šustauskas, SLF Šiaulių skyriaus koordinatorius A.Žadeikis, judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas, docentas E.Satkevičius.

B.Dilpšienė savo kalboje prisiminė žymiają Kauno pedofilijos bylą, kuri iki šiol neištirta, tik persekiojama daugybė Garliavoje budėjusių žmonių. Be, to B.Dilpšienė pabrėžė, kad dabartinis elitas, kurio gretose daug lenkų dvarininkų bei nacistų palikuonių, tiesiog skurdina Lietuvos darbo žmones, išvaro juos į Vakarus, garbina J.Noreiką-generolą Vėtrą ir kitus nacistinius budelius. Ž.Razminas teigė, kad elito kurstoma karinė isterija –tai brutali ir barbariška visuomenės klaidinimo kampanija. Aktyvius piliečius tiesiog stebina ir imigracijos grėsmės-ketinama į Lietuvą atgabenti daug pabėgelių iš Artimujų Rytų ir suteikti jiems šiltnamio sąlygas(mokėti jiems apie 600 eurų per mėnesį siekiančias socialines išmokas), kai tuo tarpu mūsų šalies darbo žmonės skurdinami ir išvaromi iš Lietuvos, daugelio jų pajamas tesiekia nuo 100 iki 350 eurų per  mėnesį.

G.Grabauskas iš pradžių kreipėsi į susirinkusius piliečius, kviesdamas tylos minute pagerbti per teroro aktą Paryžiuje žuvusių žmonių atminimą, pagerbti ir jau kelerius metus amerikiečių klanų remiamos ,,Islamo valstybės” bei kitų teroristų žudomų Sirijos žmonių atminimą, taip pat ir kitas amerikietiško imperializmo bei vahabitų aukas-Libijoje, Irake bei kitose šio regiono šalyse nužudytus žmones. Tuo pačiu pagerbti ir per II pasaulinį karą hitlerinės kariaunos ir gausių jų vietinių talkininkų Lietuvoje nužudytus 700 tūkstančių žmonių. Vėliau jis teigė-,,SLF vertybes-tai taika, tiesa, teisingumas. Lietuvai nereikia tankų, nereikia okupacinės amerikiečių kariuomenės, o reikia socialinių garantijų, pastoviai indeksuojamų pajamų, nemokamo aukštojo mokslo sistemos. O istorinė tiesa irgi turi būti atstatyta, turi būti pašalinti  su J.Noreika-generolu Vėtra, J.Krikštaponiu, A.Baltūsiu-Žveju, J.Misiūnu-Žaliu velniu, J.Vitkumi-Kazimieraičiu, A.Slučka-Šarūnu, J.Barzda-Klevu bei kitais nacistiniais nusikaltėliais susiję objektai-gatvių ir aikščių pavadinimai, mokyklų bei karinių dalinių pavadinimai, paminklai bei kai kurie kiti objektai”.

Vėliau kalbėję K.Voiška, V.Šustauskas bei kiti aktyvūs piliečiai irgi pasmerkė dabartinę santvarką, teigė, kad reikia tikrų permainų ir Lietuvos išvadavimo iš okupacijos jungo. Mitinge dalyvavę šiauliečiai ir į renginį atvykę piliečiai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Radviliškio dar ir po renginio bendravo tarpusavyje, džiaugėsi, kad Lietuvoje dar pastoviai vyksta įvairios pilietinės akcijos, platinamos patriotinės proklamacijos.

Žvelgiant į Lietuvos istorijos įvykius, galime konstatuoti, kad su Šiauliais susiję daug kairiosios pakraipos politinių veikėjų, žurnalistų, literatų. Šiame mieste kurį laiką gyveno žymus revoliucinės krypties poetas Julius Janonis. Ir dabar Šiaulių centre yra J.Janonio vardo gimnazija. J.Janonis dar 1915 m. suprato, kad tik revoliucinė kova duos tikrus vaisius, jis tais metais rašė:  ,,Geruoju  negausim mes nieko, mes laimę  pasieksim per kovą, todėl negailėkim vieko, mums Marksas tebus už vadovą”. J.Janonio puoselėtos idėjos tikrai nežlugo- Lietuvoje vyko didelės permainos, 1918 metų spalio 1-2 dienomis įvyko I LKP suvažiavimas, 1918 gruodžio mėnesį pradėjo kurtis tarybų valdžia.

Ir baltasis teroras palietė daug su Šiaulių kraštu susijusių patriotų-štai 1919 m. pavasarį nužudyti prieš pirmajį pasaulinį karą Šiauliuose gyvenę panevėžieciai LKP nariai A. Stankevičius, J.Kirlys, S.Lukšys, J.Kibildis is Gruzdžių(tai netoli Šiaulių esantis miestelis) ir jo draugas iš Skaistgirio kaimo K.Žlabys. Su Šiauliais buvo susijęs ir žymus literatas komunistas V.Rekašius. Šiauliuose jis kurį laiką gyveno dar pries Pirmajį pasaulinį karą. Vėliau V.Rekašius gyveno Rygoje, dalyvavo opozicinėje veikloje, buvo suimtas ir  ištremtas į Sibirą, už poros metų iš tremties pabėgo, dalyvavo 1917 metu revoliuciniuose įvykiuose Rusijoje. Vėliau jis atvyko į Lietuvą, kūrė tarybų valdžios struktūras Kupiškio krašte, nuo 1919 m.rugsėjo vadovavo LKP Telšių rajono komitetui. 1920 m kovo 12 dieną V.Rekašius  buvo sunkiai sužeistas Plungėje, kai į jį pradėjo šaudyti  jo atėję suimti policininkai ir slaptieji agentai, sekančią dieną jis mire. Baltasis teroras tesėsi ir toliau, štai 1921 m kovo 19 d.  Kaune sušaudytas komunistas is Vilkaviškio rajono A.Manelis, o už kelių mėnesių-1921 m.birželio 20d.Kaune sušaudytas kitas komunistas kupiškietis  P.Varkalis. Fašistiniuose kalėjimuose ir dujų kamerose dar žuvo nemažai kairiujų aktyvistų ir antifašistų, tačiau 1940 m. vasarą nuožmus išnaudotojų režimas žlugo, Lietuvoje vėl pradėjo kurtis tarybų valdžia, o kapitalistai, dvarininkai ir represinių struktūrų veikėjai ėmė bėgti iš Lietuvos arba kurti reakcingas pasipriešinimo struktūras, kurias finansavo ir apginklavo hitlerinės slaptosios tarnybos-abveras ir gestapas. Tačiau tai jau nepakeitė esmės-darbo žmonių valdžia Lietuvoje egzistavo iki 1990 metų, kol išdavikai bei CŽV agentai vėl užgrobė valdžią Lietuvoje ir palaipsniui vėl įtvirtino nuožmų išnaudotojų režimą, nuskurdino darbo žmones ir pavertė Lietuvą proamerikietiška kolonija. Prieš šitą parsidavusį kapitalistinį režimą ir kovoja Šiauliuose vykusio mitingo organizatoriai bei kiti pažangūs piliečiai.

Giedrius Grabauskas

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));