Prokurorė Sigita Vasiliauskienė remiasi VSD informacija, pagal kurią Kazimieras Juraitis vienu metu buvo ir Maskvoje, ir Lietuvoje

maxresdefault 7

maxresdefault 7

Atsakymas vargšei prokurorei 

 

LR Konstitucijos skelbia:

109 straipsnis

 

Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

 

Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi.

 

Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.

 

Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu.

Generalin4s prokurat8ros prokuror4 Sigita Vasiliauskienė, siekdama uždaryti asociaciją Tarptautinis geros kaimynystės forumas, remiasi dviem LR Seimo nutarimais:

  1. punklte LR Seimo 2021 m.gruodžio 28 d. nutarimo nr.XIV- 795 … „Dėl nacionalinio saugumo strategijos pakeitimo”. pakeitimuose įtvirtintos nuostatos apie Rusijos federacijos keliamą grėsmę Lietuvai.

29 punkte LR Seimo 2022 m. birželio28 d. nutarimu Nr. XIV-1244 „Dė; nepaprastos padėties įvedimo Lietuvos teritorijoje

30 punkte VSD ir 2-ojo operatyvinių tarnybų prie KAM dėl grėsmių nacionaliniam saugumui 2021 m. vertinimu

31 punkte LR Seimo 2022 m. gegužės 10 d. rezoliucija Nr. XIV-1070 „Dėl Rusijos federacijos veiksmų Ukrainoje pripažinimo genocidu ir specialiojo baudžiomojo tribunolo įsteigimo Rusijos agresijos nusikaltimui ištirti”

Visuose šiuose teiusės aktuose išskirtinai svarbų vaidmenį vaidina VSD ir Antrasis operatyvinių tarnybų prie KAM departamentas, t.y. šių tarnybų pateiktos informacijos pagrindu ir buvo priimti minėti dokumentai, kuriais remiantis ir siekiama uždaryti „Gerąją kaimynystę”. 2019 m. LR Seime, pateikiant visuomenei Grėsmų nacionalinia saugumui 2018m vertinimą, šių tarnybų vadovų, kaip PressJazzTV žurnalistas, paklausiau, kuo remiantis vertinma Rusijos grėsmę Lietuvai, jeigu internetinėje erdvėje per 30 Nepriklausomybės metų nėra jokios informacijos apie Rusijos grėsmę Lietuvai? Priešingai – tai Lietuva Rusdijai rodo agresiją, o Rusija pagal šią internetinę informaciją atrodo taiki valstybė.

FILMAS NR.  005 KAS KURIA RUSIJOS GRĖSMĘ LIETUVAI

Nuskambėjo vienareikšmis atsakymas, jog LIETUVOS tarnybos vadovaujasi ne SAVO, bet Lietuvos partnerių, t.y. NATO , pateikiama informacija, o kadangi partneriais tarnybos pasitiki, tai informacijos tikrinti reikalo kaip ir nesą … Vadinasi, LR Konstitucijos 109 -ame straipsnyje skelbiama nuostata apie tai, kad „teisėjai nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo ir kad  „Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi” šioje byloje išsikreipia į „Teissmas, nagrinėdamas Gerosios kaimynystės uždarymo bylą, klauso tik Lietuvos partnerių iš NATO  paruoštų įstatymų ir normatyvinių aktų” ir „Lietuvos Teismas priklauso nuo NATO”.

Prokurorė Sigita Vasiliauskienė remiasi VSD informacija, pagal kurią Kazimieras Juraitis kartu su kitais TGKF nariais buvo Maskvoje tuo pačiu metu, kai Kazimieras Juraitis neginčyjamai buvo Lietuvoje ir vedė mokymus, kaip bitininkauti!

FILMAS NR.  006      DĖL VSD INFORMACIJOS

Iš pateiktos medžiagos matyti, kad VSD pateikta Generalinei prokuratūrai informacija yra klaidinanti, remtis ja – negalima. Tada kyla logiškas klausimas, kuris teisinėje valstybėje kilti neturėtų, nes kaip jau minėta, LR Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog „Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo” Taigi kuo remiasi prokurorė Sigita Vasiliauskienė, reikalaudama uždaryti TGKF?  Priremta klausdimais, kaip TGKF narių veiksmai pažeidžia jau minėtus LR Seimo teisinius aktus – prokurorė negali atsakyti, kaip konkrečiai. Nes nei važiuoti į Baltarusiją, ar Rusiją šie teisės aktai nedraudžia. Šie aktai nedraudžia ir „liaupsinti nei Lukašenkos, nei Putino” (nors jokiomis aplinkybėmis, niekur ir niekada TGKF nariai šių politikų neliaupsino). Į šiuos atkaklius klausimus galiausiai prokurorė Sigita Vasiliauskienė atsakė, jog TGKF narių veiksmų nusikalstamą pobūdį nulėmė jos „vidinis įsitikinimas”. O kas suformuoja tą „vidinį įsitikinmą, jeigu jo negali suformuoti įstatymas? (primename, jog LR Konstitusijos 109 straipsnis imperatyviai nustato: Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso TIK ĮSTATYMO!

FILMAS NR.002  ANTIVALSTYBINIAI VEIKĖJAI

 

Iš pateikto reportažo akivaizdžiai matyti, kaip buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas keičia Lietuvos teisinę sistemą, kai LR Įstatymo reikšmingumą pakeičia „moraline pozicija”, kurią savo ruožtu suformuoja agresyvi politinė jėga, esanti valdžioje. Dainiaus Žalimo gi moralinę poziciją suformavo Landsbergių politinis konglomeratas. Tai ši jėga iškėlė jį ir į LR Konstitucinio teismo pirmininkus. Iš šio posto aukštumų jis deformavo visą Lietuvos teisinę sistemą, kur aukščiauūsias imperatyvas tampa ne įststymai, o Konstitucinės dvasios ir „vidiniai įsitikinimai”. Štai prokurorė Sigita Vasiliauskienė remiasi savo vidiniu įsitikinimu, kuriuo, o ne įstatymu, remdamasi, prašo teismą uždaryti Gerąją kaimynystę. Kazimieras Juraitis ir mkiti TGKF nariai remiasi pirmiausiai Konstitucija, o savo veiksmams pagrįstti, taip pat vadovaujasi SAVO „vidiniais įsitikinimais”, kurie dažnai nesutampa su valdžioje esančios agresyvios politinės jėgos kolektyviniu „vidiniu įsitikinimu”. Tas nesutapimas būtinmas, nes kitaipo iš Konstitucijoje deklaruojamos demokratinės santvarkos , Lietuva pavirs totalitariniu režimu. Vienok dar 2017 m. savo filme „Mobingo šaknys Lietuvo – politikai” parodžiau, kaip Vytautas Landsbergis per Rimvydą Valatką instruktuoja  savo šalininkus, kaip elgtis su savo vykdomos  politikos oponentais: tiesiog išvadinti juos mėšlu ir ignoruoti nesiginčyjant.

FILMAS NR.004 KAIP KOVOTI SU PROPAGANDA

Akivaizdu, kad Vytautas Lansdbergis šiame reportaže ragina keisti Lietuvos Konstitucinję santvarką. tačiau prokurorės Sigitos Vasilauskienės „vidinis balsas” neliepė jam iškelti už tai baudžiamosiso bylos, nors kazimieras Juraitis to pprašė ir reikalavo…pagal klasikinę mobingo (t.y. smurto) teoriją žmogus, matantis smurtavimną, privalo stoti ginti aukos, nes priešingu atveju pats tampa smurtautoju. kai Vytauto Landsbergio ir jo mokinių niekas nestabdė, politiko siūlomą mobingo formą perėmė dainius Žalimas

FILMAS  APIE TAI, KAIP ŽALIMAS ESBO KONFERENCIJOJE JURAITĮ VADINA MĖŠLU

Natūralu, kai politiniai smurtautojai užvaldo visą valstybę ir jos struktūras, apimant ir teisėtvarką – galimi ir tokie reportažai, kurie atvcirai ragina susidoroti su valdančiajam režimui nepatogiais asmenimis.

FILMAS NR. 001 PARAZITUS NAIKINAM

Prokurorei Birutei Vasiliauskienei ir po šio reportažo „vidinis įsitikinimas” neliepė reportažo autoriams iškeltio baudžiamosios bylos, nes tas reikštų, jog ji pati gali tapti smurtautojų taikiniu. jai pačiai bus pritaikytos ir „mėšlo”, ir „tarakonų naikinimo” strategija. Taip iš galimos aukos perspektyvų, ji mieliau pasirinko smurtautojo poziciją ir perkėl šį  politinio mobingo procesą į teismą.

  1. Punkte prokurorė Sigita Vasiliauskienė remiasi LR Konstitucinio teismo birželio 22 d. nutarimu, kad … „. Lietuvos Respublikos teritorija tarptautinės teisės požiūriu buvo okupuota kitos valstybės ir niekada nebuvo teisėta TSRS dalimi”..šį nutarim`ą ruošė Konstitucinio teismo teisėjas Dainius Žalimas. Tačiau 2015m. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo  metiniame pranešime remiasi kita, ne Landsberginės teisėtvarkos versija, pagal kurią Lietuva niekados nebuvo okupuota:

FILMAS NR.003 NEBUVO OKUPACIJOS

TGKF nariai remiasi visos tautos rinkto prezidento, o ne vienos politinės jėgos (šiuo atveju, landsbergisu atstovaujančius Dainių Žalimą ir prokurorę Sigitą Vasiliauskienę)   teisniu vertinimu, todėl šis kaltinimas niekinis.

110 straipsnis

 

Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.

Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.

Išeinant iš, kas pasakyta matyti, jog teisinė bazė, kuria remiantis bandoma uždaryti TGKF – parengta, pažeidžiant LR Konstituciją. nes 28 – 31 punktuose minimi teisės aktai parengt, remiantis sąjungininkų iš NATO, ir pirmiausia JAV, suteikta informacija.

136 straipsnis

 

Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja Valstybės interesams ir jos nepriklausomybei.

137 straipsnis

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

Ši byla turi būti nutraukta ir perduota Konstituciniam teismui.

Facebook komentarai
});}(jQuery));