PRINCIPINGOJI S. VAICEKAUSKIENĖ IŠKELDINO NEĮGALŲJĮ SU VISU VEŽIMĖLIU BE JOKIO VYKDOMOJO RAŠTO

PRINCIPINGOJI S. VAICEKAUSKIENĖ IŠKELDINO NEĮGALŲJĮ SU VISU VEŽIMĖLIU BE JOKIO VYKDOMOJO RAŠTO

 DĖL PATVARKYMO 2017 05 02 NR. S-11128803 IR DĖL NETEISĖTO IŠKRAUSTYMO NESANT GALIOJANČIO VYKDOMOJO RAŠTO, IR NESANT VYKDOMOJO PROCESO (VYKDOMAJAM PROCESUI NR. 0114/13/000240; 0114/13/00243; 0114/13/00242; 0114/13/002 41 NUO 2015 08 18 ĮFORMINUS PROTOKOLU NR. S-11101963,  ESANT PASIBAIGUS),  CIVILINĖ BYLA NR. 2-391-375/2010

Reikalavimo suma 30 000 eurų žalai atlyginti

2017 05 17

Antstolė Sonata Vaicekauskienė per padėjėją priėmė patvarkymą, kuriame nurodė, jog netenkina mūsų prašymo neatlikti priverstinio iškeldinimo iš patalpų, dėl kurių joks teismas nėra išdavęs jokio vykdomojo rašto, kai kreipėmės 2017  04 21.

Mes paprašėme įteikti pasirašytinai raginimą įvykdyti sprendimą gera valia – tačiau kaip matyti iš dokumentacijos, antstolė tokio rašto įteikti tiesiog negalėjo, nes joks vykdymo procesas nevyksta.

Tas matyti ir iš 2017 05 02 „patvarkymo“, ant kurio nėra, pažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukciją, nurodytas JOKS vykdomosios bylos numeris.

Vykdymo procesas civilinėje byloje Nr. 2-391-375/2010 yra pasibaigęs 2015 08 18, nustatyta jog vykdymo procesas baigtas, ir įforminta protokolu Nr. S-11101963, surašytas protokolas adresu Sopranų 3-6, Kaunas, įteiktas pasirašytinai, o antstolė apie pačios sudarytą protokolą nežinoti negalėjo, be to, tas turėjo būti fiksuota byloje. Pabaigus vykdymo procesą, vykdomasis raštas grąžinamas teismui.

Už patalpą, iš kurios 2017 04 21 savavališkai išmėtyti mūsų daiktai, ir vertingas neįgaliojo elektrinis vežimėlis, kuris neteisėtame ir pilname klaidų protokole įvertintas tik 30 eurų, nors kainuoja 100 kartų daugiau – nėra niekaip atsiskaityta, tas fiksuota išieškotojo Kauno miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2012-07-11 raštu „Dėl neišmokėtos kompensacijos dalies“.

Antstolė, pažeisdama prašymų anstoliams, nagrinėjimo tvarką, (antstolis skundą išnagrinėja per 5 dienas), atsakė tik 2017 05 02, tokiu būdu jau padarė įstatymo pažeidimą. Nutarusi netenkinti skundo, jo nepersiuntė teismui, padarė tokiu būdu įstatymo pažeidimą. 

Antra, antstolė iškeldinimo metu neturėjo jokio galiojančio vykdomojo rašto, o nurodo į kažkokią nutartį, kur kažkas kažkokį “rašymo apsirikimą ištaisė” (labai aktyvi teisėja Poderienė, kuri pakeitė savo pačios sprendimą – LR CPK 276 str. 1 d. pažeidimas, ir mūsų laimėto Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimo įžūlus nepaisymas. LAT mums priteisė abi patalpas, ir nurodė, jog jos nėra grąžintos, todėl mes galime jose gyventi, tai 2002 metų byla)   , praėjus beveik dešimtmečiui. 

Neseniai laimėjome dar kartą Lietuvos Aukščiausiąjį teismą, bylos Nr. 3K-3-540/2016, būtent šiuo metu pagal šią nutartį vyksta Kauno apygardos teisme procesas, todėl Kauno miesto savivaldybė privalėjo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kad nedarytų mums spaudimo taip pat ir teismui. Šiuo metu mąstome apie neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo pakėlimą, bei kitus teisinius veiksmus. Užtenka tylėti.

Išieškotojas nei antstolė, nei kiti suinteresuoti asmenys proceso atnaujinti neprašė, tiek teisminis, tiek vykdomasis procesai yra seniai pasibaigę, atnaujinti juos galima tik procesiškai kreipusis su prašymu atnaujinti teisminį procesą, o tada – ir vykdomąjį procesą, jeigu būtų panaikinti sprendimai ir priimti nauji.

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas 276 str. 1 dalis aiškiai numatė: 

276 straipsnis. Rašymo apsirikimų ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymas

1. Paskelbus byloje sprendimą, teismas, priėmęs sprendimą, neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti.

2. Teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Ištaisymų klausimas išsprendžiamas rašytinio proceso tvarka.

Kadangi įstatymas nenumatė, jog po daugelio metų teismas gali keisti sprendimą (LR CPK 276 str. 1 d.), tai sprendimo pakeitimas, ką atliko pažeisdamas įstatymus Kauno miesto apylinkės teismas, yra ant galimo nusikaltimo ribos, todėl tai negali būti teisėtu pagrindu kažkieno daiktus jėga išmesti. Kadangi teismo procesas vyko nenagrinėjant klausimų dėl patalpos, iš kurios 2017 04 21 išmesti visi mūsų šeimos daiktai, tai įrašyti po 6 metų tą patalpą į sprendimą yra ne rašymo apsirikimų ištaisymas, o LR CPK 276 str. 1 d. pažeidimas, ir tarnybinis piktnaudžiavimas, galimas teismo sprendimo suklastojimas, nes teisminė sistema išsigimtų, jeigu teisėjams būtų leista visose bylose savavališkai atnaujinti procesus, keisti, pažeidžiant LR CPK 276 str. 1 d. jau paskelbtus ir įsiteisėjusius sprendimuus, pakeisti sprendimą yra numatyta griežta procesinė (proceso atnaujinimo) tvarka, negalima savavališkai, suėjus visoms senatims – o proceso atnaujinimo senatis yra 5 metai – savavališkai atnaujinti procesą ir laikyti tai „rašymo apsirikimų ištaisymu“.

Šiai dienai mūsų daiktai yra išmesti be pagrindo, savavališkai, padaryta neturtinė žala kiekvienam iš mūsų sveikiesiems po 10 000 eurų, o neįgaliajam didesnė – tai 20 000 eurų, nes jis žinodamas, jog įstatymai jį gina, nesitikėjo ir negalėjo tikėtis tokio elgesio, ypač kad bus išmestas jo neįgaliojo vežimėlis, ir dar nurašytas į beveik beverčių daiktų kategoriją.

Be to, LR CPK 276 str. 2 dalis aiškiai sako:

2. Teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Ištaisymų klausimas išsprendžiamas rašytinio proceso tvarka.

Negalėjo teismas ir dar ex officio, priimti sprendimą naują, kai visų pirma, niekas neprašė ištaisyti jokių rašymo apsirikimų, antra, negali priimti naujo sprendimo užbaigtoje, paskelbtoje byloje, ir kad tas sprendimas keistų visa sprendimo esmę, sudarytų pagrindus išmėtyti asmenų daiktus, ir vykdyti vykdomąjį procesą, šiam pasibaigus. 

Tačiau antstolė naujo vykdomojo rašto (naujų vykdomųjų raštų), kurį (kuriuos) būtų galėjusi vykdyti, neturėjo: pati antstolė kreipėsi į teismą nurodžiusi, jog pagal  Nr. 2-391-375/2010 vykdomąjį raštą ji negalinti vykdyti dėl pirmojo mūsų gyvento nuo 1988 m. namo aukšto, iškraustymo, todėl prašo pataisyti vykdomąjį raštą, tokį prašymą teismas atmetė, o apygardos teismas- užtvirtino, nurodęs, jog įstatymai nenumato taisyti vykdomąjį raštą.

Mes tariami nuomininkai, kurie į minėtą patalpą atsikraustėme pasikeitę savo turėtą butą Karmėlavoje, taigi, mes ne dykai įsikraustėme, o praradome nuosavybinį objektą, ir mums yra padaryta ir nekompensuota žala dėl to– gavome 2008 metų garantijas, kad su mumis bus atsiskaityta. Šitie veiksmai ir toks patvarkymas, kuriuo aiškinama, jog nereikia jokio vykdomojo rašto, jog pridedama kažkokia nauja nutartis, ir ji neva yra “integralus vykdomojo rašto (tik nenurodyta – kurio iš 4?) dalis” – neatitinka įstatymų reikalavimų, yra labai grubus civilinio proceso dalies “vykdymo procesas”, pažeidimas, nes yra vykdoma seniai pasibaigus vykdomajam procesui, už vykdymo proceso ribų, bei esant teismo išaiškinimui, jog įstatymas nenumato “ištaisyti vykdomąjį raštą”, nes vykdomasis raštas išduodamas vieną kartą iš įsiteisėjusio sprendimo. Mums visiškai nerūpi, jog antstolė gavo teismo sprendimą, kuris ragina ją įvykdyti sprendimą – jeigu LR CPK nenumato tokios galimybės, vadinasi, teismo sprendimas, adresuotas antstolei, buvo priimtas niekinis, ne pagal įstatymus, todėl ji nors ir labai norėjo, negalėjo jo vykdyti, nes tai neatitiko įstatymų reikalavimų. Teismai negali priimti sprendimų tokių, kurių nenumato įstatymas – nes tokiu būdu tokie sprendimai neturi res judicata galios, yra neįvykdomi. Antstolei buvo ir yra daromas milžiniškas spaudimas, ji verčiama elgtis neteisėtai, tačiau net ir spaudžiama antstolė turėjo išlaikyti sveiką protą, teisingumo pajautimą, ir vadovautis griežtai įstatymais ir teise, be to, teisingumo, žmogiškumo ir proporcingumo principais, su kuriais čia yra prasilenkta.

Antstolė teismui nenurodė, kodėl ji kreipiasi, pasibaigus vykdomosioms byloms – o pakartotinio proceso LR CPK Vykdymo proceso skyrius – NENUMATO.

Antstolė, pažeisdama Vykdymo procesą, neišsiėmė naujo vykdomojo rašto, ir vykdė savo veiksmus be galiojančio vykdomojo rašto (vykdomųjų raštų) – o apie tai yra pati raštu pripažinusi teismams, jog pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-391-375/2010 neįmanoma įvykdyti proceso, be to, vykdomasis procesas šioje byloje (šiose vykdymo bylose) yra užbaigtas, gal dėl to antstolė bijojo kreiptis dėl dar vieno vykdomojo dokumento, nes tai nėra procesiškai įmanoma.

Tokiu būdu, šis patvarkymas yra niekinis, kuriuo atmetama mūsų reikalavimas stabdyti neteisėtus veiksmus –  o ir vykdymo veiksmais, kas iš tikrųjų buvo ne vykdymo veiksmai, o iškeldinimas, naudojant fizinę jėgą, taigi, asmens būsto neliečiamybės pažeidimas, kas yra nusikalstama veika, nes teisėtų juridinių galiojančių dokumentų nebuvo “iškeldinimo” dienai –  ir asmenų mūsų namuose daugybę, įsilaužiant nors ir į ne privačią, bet vis tiek nuosavybę, būstą, kurį mes teisėtai įgijome ir naudojome (TĄ PRIPAŽINO 2002 M. LAT NESKUNDŽIAMA NUTARTIMI!!) iki šio savivalės akto iš viso beveik 30 metų –  nes antstolė ir neatsakė į klausimą, kodėl galimai savivaliavo patalpoje, dėl kurios mes Balandžių šeima, nesame gavę jokios kompensacijos, ir šiuo metu bylinėjamės teisme dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo, ryšium su šia patalpa, už kurią iš viso nebuvo niekaip atlyginta, nebuvo kompensuota nei už pačią patalpą, nei už įrengtus pastato ir aplinkos pagerinimus, sutvarkytą aplinką, buvo pasisavinti ir mūsų tvora,  privažiavimas neįgaliajam, ir nebuvo niekaip kompensuota.

Antra – anstolė nelaiko pažeidimu išmėtyti neįgaliojo asmens Gintaro Balandžio daiktus, ir elektrinį neįgaliojo vežimėlį, niekada galimai gyvenime nėra girdėjusi apie Neįgaliųjų konvenciją, ir kad šių asmenų teisės turi būti ginamos prioritetiškai, o šiame “procese” kur nėra vykdomojo rašto, ginamos turto grobėjų – Kauno miesto savivaldybės “teisės”, bet ne žmonių.

Patalpa, iš kurios Sonata Vaicekauskienė išmėtė daiktus, priklauso mums, nes už ją nėra kompensuota, ir ten savivaliauti antstolė neturėjo tesiės. Aiškiai parašyta išduotoje garantijoje, jog kol nėra atsiskaityta, mūsų iš čia iškeldinti negali, nes tik įvykdžius garantiją, galima prašyti atlaisvinti patalpas. Be to, ir pagal sulyginamas sumas matyti, jog mums išmokėta 100 000 eurų mažesnė vertė, negu buvo įvertintos patalpos, toks skirtumas yra ženklus, ir tokią sumą nemokėti o tiesiog išvaryti žmones išmetant daiktus yra įstatymo pažeidimas.

Be to, pati antstolė teismams nurodė, jog NR. 2-391-375/2010 teismo sprendimo, vykdomojo rašto ji įvykdyti negali, kaip iš jos yra reikalaujama, todėl prašo teismo pataisyti vykdomąjį raštą, teismas tai daryti atsisakė, nes baigus vykdomąjį procesą, nei vykdomojo rašto pataisyti, nei išimti naują vykdomąjį raštą neįmanoma.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė pažeidė proceso baigtumo principą, nes pakartotinis procesas neįmanomas, o vykdymo procesas irgi yra civilinio proceso rūšis, nėra jokio sprendimo dėl proceso atnaujinimo, o kodėl ji nesugebėjo išsiimti naujo vykdomojo rašto – nepaaiškina, mes ir prašome atsakyti, pagal ką vykdė, jeigu atsiųstame 2017 04 21 protokole akivaizdu, jog vykdė pagal NR. 2-391-375/2010 kurį kaip rašė teismai, neįmanoma įvykdyti, nes ten iš viso nenurodyta patalpa, iš kurios prašoma mus iškraustyti.

Skeptiškai vertintina Sonatos Vaicekauskienės įstatymu nepagrįsta nuomonė, jog ji vykdo tiesiogiai pataisytą nutartį, (be jokio vykdomojo rašto) kurią teismas išsitaisė niekieno neprašomas suėjus visiems procesiniams terminams, todėl tokie veiksmai yra niekiniai ir negalioja –  nes rašymo apsirikimo taisymas irgi yra teisinis procesas, ir turėjo kažkas kreiptis, o niekas nesikreipė, todėl čia nebuvo jokios rašymo klaidos, nes teismo proceso metu nieko nebuvo spręsta dėl tos patalpos, iki šiol už ją nekompesuota, taigi ir iškraustyti mūsų negalėjo, nes priešingu atveju yra pažeistas teisėtų lūkesčių ir demokratinės – konstitucinės santvarkos principas (jog VISI piliečiai yra lygūs prieš įstatymus, iš visų socialinių grupių – čiagi antstolė viršesniu laiko savininką, o ne nuomininkus, nors visi yra lygūs.)

Antstolė nurodė jog ji tiesiogiai vykdo pataisytą teismo sprendimą, kas neva yra integrali senojo vykdomojo rašto dalis, tačiau tai yra Sonatos Vaicekauskienės subjektyvus išvedžiojimas, nieko bendro su galiojančiu Civilinio proceso kodeksu neturintis, nes vykdymo procesas yra labai aiškus, ir ten yra surašytos visos taisyklės, kaip yra vykdoma. Čia ne mūsų problema, kad išieškotojas iki šiol nesugebėjo nieko išspręsti dėl patalpos, iš kurios buvo išmesti mūsų daiktai, be jokio galiojančio vykdomojo rašto, pasibaigus vykdymo procesui, ir neįmanoma esant jį atnaujinti, ir nesant vykdomojo rašto į šią patalpą – čia yra išieškojo problema, kad jis nenori spręsti klausimo dėl kompensavimo į patalpą, ir dabar su anstolės pagalba tą patalpą iš mūsų tiesiog pagrobė – nes yra išmėtyti mūsų daiktai be teisinio pagrindo.

Privalo sugrąžinti daiktus į vietą, ir pasinaikinti savo protokolus, kurie padaryti nesant juridinio pagriondo, nes vykdymo procesas pasibaigęs, vykdomasis raštas buvo grąžintas į teismą  – arba bent turėjo būti grąžintas, kaip reglamentuoja vykdymo procesas.

Taip pat protokole pilna klaidų, nors nurodytas vykdomos bylos numeris Nr. 0114/13/00241, yra nurodyta, jog vienas vykdomasis raštas iš duotas kelis kartus: tai datos nurodytos prie Balandienės ir vaikų – 2013-01-23, tik iš protokolo aiškėja, jog yra iš viso 3 vykdomosios bylos – tai Tatjanai Balandienei Nr. 0114/13/00243, Karolinai Balandytei Nr. 0114/13/00243, Simonai Balandytei Nr. 0114/13/00242, o neįgaliajam Gintarui Balandžiui dar atskira byla Nr. 00114/13/00241, vykdomasis raštas išduotas 2012-08-10, tačiau atsakydama į patvarkymą, atstolė net nenurodo, ar ji čia atsako vienoje byloje, ar visose, be to, Sprendimų vykdymų instrukcija nenumato keturiose skirtingose bylose rašyti vieną protokolą, nes keturios skirtingos bylos reikalauja keturių skirtingų procesinių dokumentų, vien jau protokolas vienas keturioms byloms yra labai grubus įstatymo pažeidimas, nes kaip pati nurodo antstolė, asmenims keturiems vykdomos skirtingos bylos, o atsiunčiama dviem asmenims vienas protokolas, taip pažeidžiama teisė į gynybą ir į procesą, antstolė jo iš viso nepaiso.

Protokole parašyta, kad protokolas vienas (nors primenu bylos keturios), ir Tatjana Balandienė atsisako pasirašyti. Tatjana Balandienė atsisakė pasirašyti, nes nematė jokio galiojančio vydkdomojo rašto, buvo minimas Nr. 2-391-375/2010, kuris išduotas pagal teismo sprendimą, kuriame nenurodyta iškeldinti mūsų šeimos iš pirmojo namo aukšto, o už šį pirmą aukštą Kauno miesto savivaldybė nėra niekaip atsiskaičiusi.

Be to protokolas neatitinka įstatymų reikalavimo daiktai neįvertinti  (psl.2): neįvertinti drabužiai, net nėra parašyta kad beverčiai, kaip kad parašyta prie kitų daiktų.

Nors vykdomosios bylos 4 – nėra individualizuojama, kur kieno daiktas, viskas sukraunama į vieną mantą, nors pati antstolė pabrėžia, jog vykdomosios bylos iš viso 4.

Pažymėtina ir tai, jog  nors 1 (viename) protokole rašoma, jog iškraustoma iš pirmojo namo aukšto pagal tą patį jau baigtą vykdomąjį raštą keturiose atskirose bylose, ta pati antstolė Vaicekauskienė yra RAŠTU pažymėjusi, jog mūsų dukros sprendimą įvykdė GERUOJU, ir joms pretenzijų nėra. Todėl nesuvokiama, jog vis tiek nurodoma, kad vykdomi sprendimo vykdymo veiksmai ir prieš jas, išvardijami jų duomenys, nurodomi jau įvykdytų sprendimų ir vykdomųjų raštų duomenys, tai yra dar vienas pažeidimas. Jeigu jos nebuvo įvykdžiusios sprendimo, ar tai reiškia, jog nuo jų dar  kartą bus atskaičiuojami vykdymo kaštai, ir kada joms bus apie tai pranešta? Antstolis negali vykdyti savo paties susigalvotų taisyklių, o turi vadovautis griežtai įstatymų, o konkrečiai CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcija.

Normaliai jeigu antstolis netenkina prašymo, jis visą medžiagą persiunčia teismui, todėl šitoje vietoje irgi neaišku, kodėl antstolė iki šiol nepersiuntinėjo mūsų prašymų ir skundų į teismą, šiuo atveju skundžiame antstolės veiksmus, ir reikalaujame, jog ji perduotų skundą į teismą, kad jis išnagrinėjęs mūsų skundą pagal medžiagą priimtų sprendimą, ar iš viso vyksta vykdomasis procesas – nes ant patvarkymų, pažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukciją, nenurodytas joks vykdomosios bylos numeris.

Kadangi antstolė nevykdo LR CPK reikalavimų, ir atsisakydama patenkinti skundą, nepersiunčia jo teismui kartu su vykdomosios bylos medžiagą, mes skųsdami 2017 05 02 patvarkymą, kreipiamės į teismą, kuriam ji turėjo persiųsti mūsų skundus, ir prašome imtis veiksmų ginti teisę ir teisingumą, nes priešingu atveju mes rengiamės kovoti iki tar[tautinių teismų, nes Lietuvos valstybės įgalioti asmenys nesant juridiniams pagrindams, vykdo savo pačių susigalvotą teisę ir susigalvotus, niekur nerandamus kodeksus, su kuriais neįmanoma susipažinti, o štai visiems prieinami šiems asmenims neva negalioja.

Gale patvarkymo Nijolė Mickūnienė rašo: „Prašymas- reikalavimas netenkintinas“, o gale savo šio rašto nurodo, jog kai netenkintinas, tada siunčiamas į teismą, bet mūsų žiniomis, į teismą ši antstolių kontora nieko nepersiuntė, nes būtume gavę pranešimus iš teismo apie skundo išnagrinėjimą ir paskirtą teismo datą.

Taigi, toks patvarkymas remiantis procesiniais reikalavimais net neįmanomas, nes skundas turėjo būti persiųstas į teismą.

Prašome taip pat teismą išreikalauti vykdomąją bylą, nes netgi protokolo originalo nesame gavę, tik kopiją, jos kopiją pridedame. Pagal vykdymo proceso nuostatus, protokolų sudaroma tiek egzempliorių, kiek yra dalyvaujančių asmenų, ir šitas punktas yra neįvykdytas, yra tyčiojamasi iš mūsų, kaip proceso šalių, nors proceso šalys yra lygios.

Byla nebus vedama per advokatą, visus dokumentus siųsti mūsų nurodytu adresu. Dėl taikos sutarties sudarymo su atsakovu neprieštaraujame, tačiau nemanome, jog įmanoma su juo susitarti, nes jokio geranoriškumo nerodo.

Jeigu atsakovas neparašys atsiliepimo arba neatvyks į teismo posėdį, prašome priimti sprendimą už akių.

Todėl remiantis išdėstytu, prašome:

1.Pripažinti 2017 05 02 patvarkymą Nr. S-11128803, pripažinti 2017 04 21 protokolą neteisėtais,  2017 04 21 priverstinio iškraustymo veiksmus iš Sopranų 3-6 pirmojo aukšto– neteisėtais, nes vykdyta be juridinio pagrindo;

2.Priteisti iš antstolės Sonatos Vaicekauskienės Tatjanai Balandienei 10 000 eurų ir Gintarui Balandžiui 20 000 eurų turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo dėl atliktų neteisėtų veiksmų ir tarnybinio neveikimo, bei patirtų pareiškėjų dvasinių išgyvenimų bei šoko, išmetant daiktus iš patalpos, už kurią nėra niekaip atsiskaityta, šiuo metu vyksta teisminis procesas Kauno apygardos teisme po LAT sprendimo Nr.3k-3-540/2016.  

3. Tinkamam skundo išnagrinėjimui įpareigoti antstolę pateikti visą informaciją, koks vykdomosios bylos numeris, bei kada ji atnaujino pabaigtame vykdymo procese vykdomąjį procesą, ir kokiu įstatyminiu pagrindu, įpareigoti atsiųsti vykdomąją bylą su VISAIS dokumentais.  

4. Priimti atskirąją nutartį dėl LR BK 229 str. antstolės tarnybos pareigų neatlikimo, nes pati jis rašo per padėjėjas, jog turėjo skundą, kurio netenkina, persiųsti teismui, todėl keltinas atsakomybės dėl tarnybos pareigų neatlikimo klausimas.

PRIDEDAMA: skundas (1 egz.)

2017 05 02 patvarkymo ir iškraustymo protokolo kopijos (2 egz.)

Balandienė Tatjana Balandis Gintaras

Surašė teisininkė Kristina Sulikienė

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));