Ligija Tautkuvienė. Referendumas. Visuotinė psichozė, klaidinimas ir supriešinimas. Kodėl?

Ligija Tautkuvienė. Referendumas. Visuotinė psichozė, klaidinimas ir supriešinimas. Kodėl?

 

Vos ne kasdien agitacija veidaknygėje, įvairiausiuose portaluose – susitelkime, tauta pražus, dabar ir tik dabar tokia galimybė ir t.t. Agituoja, kviečia vos ne kas antras pažįstamas ne pažįstamas…Pasiklausai, paklausi, o dauguma net to 12 LR Konstitucijos straipsnio nėra išstudijavę, LR Konstitucijos rankose neturėję. Kažkokia psichozė nuo paauglių iki eksprezidentų…

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos piliečių 

priimta 1992 m. spalio 25 d. referendumu

 

I Skirsnis. LIETUVOS VALSTYBĖ

12 straipsnis 

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

Rodos, viskas čia aišku  – viską lemia Pilietybės įstatymas!!! BET! Visi Pilietybės įstatymai priimti, papildyti, keisti jau PO LR KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO. vadinasi, atbuline data jie NEVEIKIA  – negali keisti 12 str. 2 dalies!

2006 m. lapkričio mėn. 13 d. LR Konstitucinis teismas panaikino 2002 m. pabaigoje priimtą, taip vadinamą Seimo nario A.Lydekos įstatymą, kuris suteikė ir po Kovo 11-osios išvykusiems iš Lietuvos teisę išlaikyti prigimtinę LR pilietybę, įgijus kitos šalies pilietybę, jei asmuo pats ar jo tėvai, seneliai buvo Lietuvos valstybės piliečiais iki 1940 06 15. 

Tai buvo proga JAV lietuvių visuomeninį komitetą, susikūrusį 2006 m. prelato Mykolo Krupavičiaus palaikų perkėlimui į Lietuvą, neišsibarstyti, bet siekti naujo tikslo – kovoti už dvigubą (dvi) pilietybes ir po Kovo 11-osios išvykusiems.

Prirašyta daug laiškų LR Seimo nariams, LR Prezidentui, Seimo Pirmininkui. Po peticija dėl dviejų pilietybių, per labai trumpą laiką internetu (2008 m.), JAV lietuvių laikraštyje biciulyste.com, surinkta per 18 tūkstančių parašų, kurie buvo įteikti LR Prezidentui V.Adamkui (užregistruota kanceliarijoje) ir LR Seimo pirmininkui.

Tiek prez. V.Adamkus, tiek prez. D.Grybauskaitė, siekdami Prezidento posto, kalbėjo panašiai – ESAME MAŽA TAUTA, TODĖL BŪTINA IŠSAUGOTI, SUTEIKIANT TEISĘ IŠLAIKYTI LR PILIETYBĘ, ĮGIJUS KITOS ŠALIES. Įdomu, kai Seimas pateikia projektą  balsavimui, abu prezidentai vetuoja. Mat, Konstitucinis Teismas aiškina, jog negali būti daugybinė pilietybė, nors tokio sakinio Konstitucijoje ir su žiburiu nerasi.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas Už dvigubą – dvi pilietybes, rengia Politinius savaitgalius, kuriuose viena pagrindinių temų – dviejų pilietybių teisė, įtvirtinta LR Konstitucijoje. Kadangi LR Seimas vis papildo, pakeičia Pilietybės įstatymą be jokio REFERENDUMO, 2012 m sausio mėn. vykusiame Politiniame savaitgalyje, dalyvaujant konstitucinės teisės žinovui, advokatui dr. Šarūnui Vilčinskui, buvo suformuluota,  priimta rezoliucija ir po Kovo 11-osios išvykusiems: ,,Lietuvos respublikos pilietybė išsaugoma, įgijus kitos šalies pilietybę asmenims, bei jų palikuonims (vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos valstybės piliečiais iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio mėn. 15d.“ Ši formuluotė paimta iš 1996 m. Pilietybės įstatymo, skirto išeivijai.

PLB Seimo priimta rezoliucija nediskriminuoja nė vieno, kur jis begyventų. Nauja referendumo įstatymo redakcija diskriminuoja Pietų Amerikos, Šveicarijos, Australijos lietuvius.

 

Nepamirškime, kad lenkų okupuoto Vilniaus krašto gyventojai iki 1940 06 15  buvo Lenkijos piliečiais. Tad jiems dviejų pilietybių įstatymas negalioja.

 

Nepriklausomybės akto signataras Virginijus Pikturna, praradęs lietuvišką pasą, kai įgijo JAV pilietybę, teigė:,, Žmogus, gimdamas savo šalyje, turi  teisę į pilietybę be jokio įrodymo, ar yra nusipelnęs, ar ne. Konstitucinis teismas viršija savo įgaliojimus, siaurindamas žodio ,,atskiras” prasmę. Referendumas nereikalingas, nes LR Konstitucija dviejų pilietybių nedraudžia.“

2012 m. rugpjūčio mėn. Vilniuje, vykusiame Pasaulio lietuvių bendruomenės Seime aš pati pristačiau minėtą rezoliuciją, kurią patvirtino ir priėmė už pagrindą PLB Seimas ir perdave LR Prezidentui, LR Seimo pirmininkui.

Netrukus, pasikeitus PLB vadovybei, atsiranda svarstymai dėl referendumo, keičiant LR Konstitucijos 12 str. PLB ir LR Seimo komisijos Co pirmininku tampa anksčiau negirdėtas dr. Baltaduonis, kuris ne kartą spaudoje pareiškęs, kad ,,mums viskas tinkama, kas tinkama LR Vyriausybei“… Toje komisijoje, nėra teisininkų, o svarsto teisinius klausimus. Patarimo kreiptąsi į du profesorius – D.Žalimą ir Vyt. Sinkevičių, kuriuos išeivija jau žino, kaip dviejų pilietybių priešininkus. Jie ir suforrmuoja naują tekstą, kuriuo referendumo keliu bus bandoma keisti 12 str.

Dr. Jonas Ramanauskas, gyvenantis JAV, gal vienintėlis iki smulkmenų įsigilinęs į LR Konstituciją dviejų pilietybių klausimu. Įdomūs jo atlikti tyrimai. Išnagrinėti prof. D.Žalimo teiginiai, kai kurie komentuojami:

,,Pabrėžtina, kad Konstitucijos 12 straipsnio nuostata, jog asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais, reiškia, kad tokie įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys. Pagal Konstituciją negalimas ir toks Pilietybės įstatymo nuostatų, įtvirtinančių galimybę tuo pat metu būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu, plečiamasis aiškinimas, pagal kurį dviguba pilietybė būtų ne atskiros, ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys“ – inter alia reiškia, kad, nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.“

Ką gi matome? LR KT išaiškinime nieko naujo nematome palyginus su prof. V.Sinkevičiaus šarlatanizmais. Tiesiog primenu, kad prof. V.Sinkevičius aiškiai išsiaiškino visų trijų skirtingų žodžių reikšmes, ir atmetė pagrindinę Konstitucijoje panaudoto žodžio reikšmę ir įvedė tai, ko nėra Konstitucijoje. Pasižiūrėkime į ką pavertė LR KT labai aiškų sunormintą žodį „atskiras“: į „labai reti (atskiri), ypač reti – išimtiniai, ypač retos išimtys, atskiros, ypač retos išimtys. Vien šito pakanka įvardinti LR KT teisėjus švelniu žodžiu – šarlatanais. Iš esmės tai tie, kurie atiminėja, apvagia LR piliečių konstitucines teises yra penktoji kolona, Lietuvos demokratinės, teisinės valstybės griovėjai, Lietuvos okupantai. O gal kas abejojate, kad Lietuvos okupantas atiminėja konstitucines LR piliečių teises? Tie, kurie abejoja, tegu mokosi istorijos.

Atkreipsiu labai ypatingą dėmesį į LR KT teiginį „…nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę  Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję  valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai“.

Tokią nuostatą greičiau vertinu kaip LR KT vieną iš didžiausių amžiaus AFERŲ. Aferos esmė yra tame, kad LR Konstituciniam Teismui iš esmės iškraipius LR Konstituciją ir raginant ją keisti yra siekiama tiksliai atvirkščio rezultato, kuris akivaizdžiai ir bus atvirkščias, nei LR Konstitucijoje yra nustatyta. Siekiama rezultato, kad LR piliečių konstitucinė vertybėdvi pilietybės – būtų panaikinta pralaimėjus referendumui. Taip ir bus. Laimėjus referendumą bus iškreipta dabar LR Konstitucijoje suformuluota lanksti, galima sakyti, tobula, konstitucinė nuostata dėl dviejų pilietybių, kuri įgalina Seimą labai lanksčiai išspręsti.  Tai man leidžia formuluoti išvada, kad LR Konstitucinis Teismas veikia ne tik prieš LR Konstituciją, tačiau ir prieš Lietuvos valstybę ir pasisakydamas  referendumą siekia įtvirtinti neigiamą rezultatą, o jei nepavyks, tai Konstitucijos pakeitimas taip pat yra neigiamas Lietuvai rezultatas.

Toliau prof. D.Žalimas išsako visiškai teisingą principą, kad „Niekam negali būti savavališkai atimta pilietybė.

Apie tai yra kalbama ir LR KT išaiškinimuose. Net LR KT 2003-12-30 Nutarimo (Byla Nr.40/03) išaiškinimuose teigia: „Pilietybės būsena gali būti pakeista tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir tik šalimspiliečiui ir valstybeiatlikus tam tikrus teisinius veiksmus ir valstybės institucijai priėmus atitinkamą teisinį sprendimą.

Todėl kitos valstybės pilietybės įgijimas automatiškai neduoda teisės kam nors atimti LR pilietybę, jeigu „pilietis ir valstybė“, kas reiškia kartu, neatlieka tam tikrų teisinių veiksmų. O kitaip, tai tokią situacija tame pačiame nutarime įvertina LR KT taip pat: Pažymėtina, kad pilietybei neturi įtakos, ar pilietis realiai naudojasi piliečio teisėmis ir pareigomis, ar jomis nesinaudoja, ar jis vykdo piliečio pareigas, ar  nevykdo. Asmuo yra pilietis ir tada, kai atsisako naudotis piliečio teisėmis ar vykdyti piliečio pareigas. Pilietybės atžvilgiu toks atsisakymas yra niekinis.

Teigiu, kad Pilietybės įstatymo nuostata „LR pilietybės netenkama įgijus kitos valstybės pilietybę“ yra antikonstitucinė, nes Konstitucija įstatymo nustatytais atskirais atvejais leidžia LR piliečiui turėti LR ir kitos valstybės pilietybę. O jeigu leidžia, reiškia dėl tos priežasties LR pilietybės netekimas (atėmimas) yra antikonstitucinis.

Prof. D.Žalimas teigia: „Tai yra pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Tai nieko bendro su savavališku pilietybės atėmimu neturi“. Turi, neturi, tačiau LR atima LR pilietybę jam to neprašius. Konkretus pavyzdys su Ž. Ilgausku, kuris neprašė atimti iš jo Lietuvos pilietybės, o VR ministras Saulius Skvernelis ėmė ir atėmė. Kaip matome ne pagal Konstituciją, o pagal Pilietybės įstatymą. Tai reiškia, Pilietybės įstatymas prieštarauja Konstitucijai.”

Taigi, jokio referendum nereikia. Seimas  pats priima įstatymus.  K Teismas tėra tik administracinė įstaiga, kurios prievolė tikrinti kiek įstatymai atitinka Konstituciją.”  

Nauja 12 str. redakcija naikina Pilietybės įstatymą,  paversdama  KONSTITUCINIU įstatymu, kurio turinys NEPASKELBTAS, NEVIEŠINAMAS. Kaip galima balsuoti  KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ, JO TURINIO NEŽINANT?

Referendumas nereikalingas, tik nereikalingos išlaidos.

Seimo kompetencija skelbti ir vykdyti įstatymus. Galvokite apie Tautą. Laivas tolsta nuo Tėvynės Lietuvos krantų ir vis mažiau ir mažiau tautiečių kelia sau klausimą – ar aš benoriu sugrįžti į Lietuvą, kai kurstoma tokia neapykanta tiems, kurie nepabūgo išvykti į nežinią, nežinomą kraštą.

Ar prisiims kas savo kaltę dėl sužlugdytos ekonomikos, išmirštančių miestų, nes nebeliko darbo vietų, o žmonės nori gyventi čia ir dabar, leisti vaikus į mokslus, padėti senstantiems artimiesiems…

Skaudu, kai tolimi nuo europinės, Lietuvos kultūros žmonės taip lengvai įgyja LR pilietybę. Keistoka, kai PAR litvakas, nemokantis lietuvių kalbos, džiaugiasi TV ekrane, rodydamas LR pasą, asmens kortelę: ,,Dabar galėsiu balsuoti”. Ir niekas nereaguoja už ką jis balsuos?! Kai pasigirsta klausimai – kodėl PAR litvakams suteikiama pilietybė – juk jie išvyko savo  noru  deimantų, brangakmenių ieškoti ir Lietuvoje žydų pogromų nebuvo, tai A.Kubilius draudžia net paklausti…

Nereikalingas referendumas, nereikalingas. Seime sėdintys nemoka perskaityti, pasigilinti į LR Konstituciją?

 Aš žinau, kad referendume LR Konstitucijos 12 str. keitimui nedalyvausiu.

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));