LIETUVOS ADVOKATŪRA: KOKS TIKRASIS JOS „VIRŠŪNĖLIŲ“ VEIDAS ?

advoco1

advoco1

 

LIETUVOS ADVOKATŪRA: KOKS TIKRASIS JOS „VIRŠŪNĖLIŲ“ VEIDAS ?

              

                 Kaip mes jau neseniai – 2019 m. sausio 9 d. rašėme  „LL“ interneto portale – „Sausio 11 d. Lietuvos advokatų drausmės komitetas spręs, ar kelti drausmės bylą“ -tuščiagarbiui advokatui Adomui Liutvinskui.

                 Komiteto posėdis įvyko! 

                 Tačiau jame dalyvavo tik Pranešėjai, o nedalyvavo „savas“ advokatas A. Liutvinskas (kuris, mūsų nuomone, turėjo paaiškinti savo „viršūnėlių“ kolegoms, priežastis tokio „profesionalaus“ žudiko gynybos advokato elgesio nukentėjusiojo ir jo artimiausių žmonių atžvilgiu). Nes šiame posėdyje būtų turėjęs pripažinti, kad visa tai yra jo parašyti ir pasakyti žodžiai. Todėl, buvo tyliai sutarta, kad „savam“ prokuratūros, spectarnybų ir teismų advokatui A. Liutvinskui tokiame posėdyje būti nėra jokios būtinybės: nei tiesiogiai, nei nuotoliniu būdu (nėra galimybės užduoti nepatogius klausimus – nėra atsakymų, kurie visuomenei galėtų padėti suprasti ir apnuoginti vykstančius advokatūroje procesus, kurie, manytume, neatitinka „įstatymo raidės“, bet jau daugelį metų, kai kurių advokatų tarpe, tapo „normalia advokato praktika“).

Beje, mūsų neabejingų „LL“ skaitytojų primygtinai paprašyti, „LAISVAS LAIKRAŠTIS“, o taip pat „Kazimiero Juraičio You tube kanalаs“, kurie visą laiką įdėmiai stebėjo šios konkrečios K.K. nužudymo bylos eigą ir teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmus ir/ar neveikimą, o taip pat proceso dalyvių advokatų veiklą ar neveikimą, kreipėmės į Advokatūrą, prašydami informuoti, ar šioje byloje gynybos advokatai laikosi Advokatų etikos kodekso principų, veikdami baudžiamajame procese nagrinėjant pasalūniškai nužudytojo moksleivio K.K., kurį „kovų narvuose“ dalyvis kikboksininkas Daniel‘ius Gulin‘as dar 2017 m. vasarą Antakalnyje viduryje dienos smūgiais į galvą pasiuntė į komą, po kurios vaikas nebeatsigavo… Kadangi  žudiko D. Gulin‘o advokatas A. Liutvinskas teisme tyčiojosi iš aukos, sakydamas: „auka pati kalta, kad buvo sumušta iki mirties – neva vaikas „provokavo” profesionalą kikboksnininką, todėl gavo tai, ko nusipelnė“, ir t.t., ir pan.

Mūsų skaitytojų ir visuomenės nuomone: „tokia advokato A. Liutvinsko profesinė veikla kelia grėsmę visuomenės saugumui, o advokatų profesinės etikos prasme – diskredituoja Lietuvos advokatų bendruomenę,  todėl ir buvo nutarta, visapusiško tyrimo ir objektyvumo dėlei, kreiptis viešai per prieinamas žiniasklaidos priemones ir oficialiai į Lietuvos advokatūrą.

 

advoco1

                 Įdomumo dėlei, skaitytojams pateikiame Advokatūros „viršūnėlių“ samprotavimus jų interneto portale, esant kokioms aplinkybėms, advokatui gali būti iškelta drausmės byla: 

 „Pažymėtina, kad svarstydami drausmės bylų kėlimo klausimą Advokatų tarybos nariai įvertina, ar yra pateikta galiojanti medicininė pažyma, galiojantis profesinės civilinės atsakomybės draudimas, yra ar nėra įsiskolinimas mokant įmokas Lietuvos advokatūrai ir/ ar surinktas nustatytas balų skaičius tobulinant kvalifikaciją. Šie duomenys interpretuojami įvertinti asociacijos narių bendradarbiavimo su savivalda, jų geranoriškumo faktą ir gali turėti lemiamos reikšmės sprendžiant klausimą dėl drausmės bylos kėlimo. Sprendimą nekelti drausmės bylos taip pat gali lemti aplinkybė, jog pažeidimas nutrauktas, jo pasekmės pašalintos“.

           Vadinasi, svarbiausiai: gerai bendradarbiauti su Advokatūros savivalda („viršūnėlėmis“); būti geranorišku; neturėti įsiskolinimų mokant įmokas Lietuvos advokatūrai („viršūnėlėms“, t.y. – jų oriam išlaikymui). Atvirai sakant, tai ne įmokos, o paslėpti mokesčiai  Lietuvos advokatūrai, nuo kurių Lietuvos advokatūra nemoka jokių mokesčių VMI. (Beje, iki šių 2019 m. liepos 1 d. geranoriškai galėtų tai padaryti – vienintelį kartą VMI ketina leisti padaryti tai. Tiesa, tokiu atveju, „viršūnėlėms“ tektų gerokai apsikarpyti savo kosminius atlyginimus, gaunamus „apačių“ sąskaita: 30 Eur kiekvieną mėnesį moka advokatai, 21 Eur – advokatų padėjėjai. Viso,  beveik – 3500 žmonių); sprendimą nekelti drausmės bylos gali lemti aplinkybė, jog pažeidimas nutrauktas, jo pasekmės pašalintos“. 

Vadinasi, Lietuvos advokatūra, pavaldi teisingumo ministerijai, yra valstybės institucija? Tai kodėl Teisingumo ministerija nemoka algų Lietuvos advokatūros viršūnėlėms?

          Žemiau pateikiame Advokatų Drausmės komiteto sudėtį:

Drausmės komiteto darbą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo skelbimo”.
 

2018 m. birželio 12 d. Advokatų tarybos patvirtinta Drausmės komiteto sudėtis:

 

 Nr.

Vardas, pavardė

Kontaktai

1.

Mindaugas Kukaitis, pirmininkas  

mindaugas@kukaitis.lt

2.

Rasa Aurelija Kučinskaitė

rasa.aurelija@gmail.com

3.

Indrė Panavaitė

 adv.panavaite@takas.lt

4.

Artūras Cibulskas

a.cibulskas@infolex.lt

5.

Zenonas Naus

zenonas@naus.lt

6.

Virginija Žukienė

info@advokateskontora.lt

7.

Renata Tamašauskienė

renata.tamasauskiene@constitus.lt

8.

Jūratė Radzevičienė

jurate@radzeviciene.lt

9.

Mindaugas Dūda

mindaugas.duda@marger.lt

mindaugas.duda@gmail.com

10.

Gytis Kuncevičius

g.kuncevicius@fortlegal.com

11.

Eduardas Zaleskis

eduardas.zaleskis@zaleskislegal.lt

12.

Ingrida Krolienė

ingrida.kroliene@pkpadvice.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esant tokiai padėčiai, po trijų mėnesių gavome Advokatūros oficialių atstovų atsakymus:

D0anHVXA7fq7AAAAAElFTkSuQmCC

Savo ruožtu, mes padėkojome už kvietimą dalyvauti Drausmės komiteto posėdyje ir pranešėme, kad dalyvausime posėdyje:

 

kAAAAASUVORK5CYII= 

     Toliau įvykiai rutuliojosi taip, kad jų esmę gali suprasti ir kiekvienas žmogus, visiškai tolimas bei nesusijęs su jurisprudencija – sistema, tai yra Lietuvos advokatūra gina „savus“, ne atstovauja ir gina visų advokatų teises, bet tik išskirtinai „savų“, nepaisydami to, kad tokiais savo veiksmais pažeidžia visas įsivaizduojamas teisės normas, jau nekalbant apie grynai žmogiškąją pagarbą. 

Savo kategoriškais teiginiais, šmeižtu, advokatas Adomas Liutvinskas įžeidžia aukos atminimą, diskredituoja advokato vardą. Bylos metu jis teigia: „Nukentėjusiojo asmens elgesys, šios bylos kontekste vertintinas kaip neatsakingas, provokuojantis, įžeidžiantis ir neabejotinai prieštaraujantis bendravimo ir draugiškumo normoms“. Tai neatitinkantys tikrovės ir niekuo nei ikiteisminiame tyrime, nei teisme nepagrįsti teiginiai, šmeižtas: „Nukentėjusiojo akivaizdžiai nederamas elgesys (…).  „Provokuojantis, įžeidžiantis, netinkamas nukentėjusiojo elgesys“ (…). Tačiau peržiūrėjus ignoruotą ikiteisminiame tyrime ir teisme vaizdo įrašą iš nusikaltimo įvykio vietos, akivaizdu, kad toks elgesys būdingas būtent žudikui D. Gulinui, bet jokiu būdu ne aukai. 

 

    Tarp kitko, Drausmės komiteto posėdyje, Pranešėjai nebuvo klausinėjami apie advokato A. Liutvinsko etikos (o gal ir ne tik) pažeidimus. Sakė, kad jie viską žino, matė mūsų filmą, skaitė komentarus. Jiems viskas aišku. Taip pat ir tai, kad A.Liutvinskas kyšių niekam nedavė, nes „byloje tokios medžiagos nėra“. Pareiškėjams išaiškinta, kad posėdis yra visiškai slaptas, viskas konfidencialu, nieko negalima filmuoti ir/ar daryti garso įrašus, skelbti trečiosioms šalims. Iš tikrųjų, tai ir nėra ką skelbti, nes posėdyje nedalyvavo „savas“ Pažeidėjas A. Liutvinskas, todėl Pranešėjai neturėjo galimybių pateikti jam klausimų ir/ar gauti atsakymus.

 

           Šiuo atveju verta pavartyti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2018 m. Spalio 18 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos komitetų darbo Reglamentą: 13 straipsnyje nustatyta, kad: „Nariai dirba visuomeniniais pagrindais“ (Komiteto pirmininkas gauna atlyginimą ex officio, kaip Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas. Gal kas nors iš mūsų skaitytojų žino, kiek?). 14 straipsnyje užfiksuota, kad: „Visi komitetų nariams perduodami duomenys, dokumentai, komitetuose svarstomi klausimai, komitetų sprendimai bei kita informacija, kuri tampa žinoma komiteto nariui ryšium su jo funkcijų atlikimu, yra konfidenciali ir be Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko rašytinio pritarimo negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacijos atskleidimas yra tiesiogiai susijęs su komiteto funkcijų vykdymu“. 15 straipsnyje pasakyta, kad: „Esant techninėms galimybėms, komitetų nariai posėdžiuose gali dalyvauti nuotoliniu būdu (pasitelkdami informacines technologijas)“. Komiteto posėdyje dalyvavo 7 nariai iš 12. Nedalyvavo algą imantis Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas, Komiteto pirmininkas Mindaugas Kukaitis. Apie tai, kad kas nors dalyvavo „nuotoliniu būdu“ neturime duomenų.

           Apie ginčo šalių dalyvavimo tvarką posėdžiuose apskritai nepasisakyta. Kaip  gali būti sprendžiami ginčai šalims nedalyvaujant? Etikos Pažeidėjas A. Liutvinskas pasinaudodamas tokia „tvarka“ ir leido sau „jokiu būdu“ nedalyvauti tokiame posėdyje. 

Vadovaudamiesi Reglamento 13 straipsniu, kad Pareiškėjai nėra Komiteto nariai, mūsų vidiniu įsitikinimu manytume, kad Pareiškėjams negalioja konfidencialumo nuostata ir „be Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko rašytinio pritarimo gali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims“. 

             Taigi, mes skleidžiame tai, ką turime. Pabaigai pateikdami keletą retorinių klausimų Lietuvos advokatų „viršūnėlėms“:

Kodėl Lietuvos advokatūra tokia uždara ir konfidenciali laisvanoriška visuomeninė Žmogaus teises privalanti ginti asociacija? Kas slepiama nuo Lietuvos žmonių ir advokatų bendruomenės: Vengiami mokėti mokesčiai? „Viršūnėlės“ algų nepelnyti dydžiai? Lietuvos advokatų bendruomenės narių sumokėti mokesčiai Advokatų tarybai (a le „įmokos“) tariamai „advokatūros funkcijoms vykdyti“, o iš tikrųjų – tik savo asmeninio gerbūvio užtikrinimui solidžioms „viršūnėlės“ ir „aparato“ algoms, komandiruotėms į egzotiškas šalis ir t.t.?

             Laukiame sąžiningų ir geranoriškų atsakymų „dėl informacijos suteikimo“.

 

 

BwWf5c7ybiYVAAAAAElFTkSuQmCC

 

Šios kraupios jauno žmogaus  nužudymo bylos kontekste, pravartu dar kartą prisiminti „Lietuvos advokatų Etikos kodeksą“.

 

6 straipsnis. Sąžiningumas ir nepriekaištingas elgesys

1.  Advokato profesinė garbė ir sąžiningumas yra tradicinės vertybės, kurių laikymasis yra advokato profesinė pareiga ir būtinoji sąlyga priklausyti advokatų korporacijai.

 

2.  Advokatas visada privalo:

1) saugoti profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos;

 

2) būti nepriekaištingos reputacijos ir ją saugoti;

 

3) elgtis sąžiningai, mandagiai ir garbingai;

 

4)  Advokatas neturi piktnaudžiauti savo profesiniu vardu.

 

5)   Advokatui draudžiami veiksmai ar elgesys, kurie nesuderinami su sąžiningumu, kitomis visuotinai priimtomis moralės ir dorovės normomis ir (ar) menkina visuomenės pasitikėjimą advokatais, pažeidžia Lietuvos advokatūros reputaciją ar žemina advokato profesijos vardą.

 

9 straipsnis. Kompetencija ir pareigingumas

 

2.  Advokatas visada privalo veikti profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, laiku, kvalifikuotai, stropiai ir protingai.

 

10 straipsnis. Lojalumas klientui

2. Lojalumo klientui principas įpareigoja advokatą užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio santykių sąžiningumą, teisėtumą bei etiškumą. Advokato ir kliento santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, tolerancija ir pasitikėjimu.

 

11 straipsnis. Interesų konflikto vengimas

1. Interesų konflikto vengimo principo tinkamas įgyvendinimas lemia ypač svarbią advokato pareigą santykiuose su klientu ir kitais asmenimis veikti taip, kad būtų išvengta advokato klientų arba kliento ir advokato interesų priešpriešos.

 

14 straipsnis. Pagarba valstybei ir visuomenei

1.  Bendraudamas su valstybės ir visuomenės institucijomis, įstaigomis ir asmenimis ar atlikdamas profesines pareigas teisme, kitose institucijose ir įstaigose advokatas privalo veikti pagarbiai, korektiškai ir dalykiškai, laikydamasis nustatytų elgesio standartų ir reikalavimų bei gerbdamas kitų asmenų teises.

 

Prašome ištirti advokato Adomo Liutvinsko profesinius veiksmus šioje žmogžudystės byloje.

 

Laikraščio „Laisvas laikraštis” redaktorius

Aurimas Drižius

 

PressJazz žurnalistas

Kazimieras Juraitis

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));