Liaudies priešų teismas – yra daugiau norinčių sėsti į kaltinamųjų suolą ir kalėjimą (pildoma)

Liaudiespriesai

Liaudiespriesai

Liaudies priešų teismas – yra daugiau norinčių sėsti į kaltinamųjų suolą ir kalėjimą

 Liaudiespriesai

Elito ponai bijo lapelių ir knygų? Klaipėdoje prasidėjo politinis teismo procesas

Baland 25 d. Klaipedos apygardos teisme prasidėjo politinis teismo procesas-taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“. Trys Lietuvos piliečiai teisiami dėl proklamacijų prieš  euro įvedimą ir prieš karo kurstymą, už taiką Lietuvoje platinimo ar laikymo. Prieš  pirmąjį teismo posėdį netoli  apygardos teismo pastato nuo 8 val. 15 min. vyko  pilietinė akcija ,,Šalin politines represijas” . Piliečiai stovėjo su plakatais, pasisakė Socialistinio Liaudies fronto narys, žurnalistas G. Grabauskas, šiaulietis visuomenininkas Z.Razminas, Lietuvos žmogaus teisių stebetojų sajungos atstovas H. Juodiška,  Kovotojų už Lietuvą sąjungos lyderis V. Šustauskas, SLF atstovai-  Klaipėdos skyriaus pirmininkas A. Kerikas ir vilnietis, SLF valdybos narys K. Voiška. Jie savo kalbose pabrėžė tai, jog būtina ginti žodžio laisvę Lietuvoje, tvirtai pasisakyti už taiką, už pilietinių teisių gynimą, prieš politines represijas bei prieš masinį žmonių išvarymą į Vakarus. 

Teism17 04 2522

kai kurie liaudies priešai jau atvirai kvietė Putiną ir vatnikus

 

Z. Volkovas-Lapinskas : ,,Prašau ir mane sodinti į kaltinamujų suolą”

 Teismo posėdis turėjo prasidėti nuo 9 val. Tačiau posėdis prasidėjo tik  9. 20. Vyko kaltinamųjų Ž.Razmino ir G.Grabausko apklausos, kaltinamasis O. Titorenko atsisakė būti apklausiamas. Kaltinamųjų apklausose viešai iškelti skandalingi faktai, jog iš jų namų po kratų išnešta daugybė knygų. Ko bijo elitas-net knygos jiems kelia grėsmę?  Po pertraukos  vyko liudininkų Z.Lapinsko- Volkovo ir K. Voiškos apklausos. Pirmajame posėdyje aiškiai pasimatė šios rezonansinės bylos spragos-kaltinamieji buvo ilgą laiką visaip šmeižiami, žeminami per įvairias informacijos priemones,  tačiau nagrinėjant bylą, aiškėja tikra padėtis-jie visi užsiėmė tik taikia pilietine veikla-platino ar laikė įvairią literatūrą, dalyvaudavo taikiose pilietinėse akcijose. O ,,Laisvo laikraščio“ žurnalistas  Z. Volkovas-Lapinskas savo liudijimą baigė tokiais žodžiais-,,Ir aš turiu lapelių prieš eurą, ir namuose, ir štai prie savęs turiu keletą tokių lapelių. Prašau ir mane sodinti į kaltinamųjų suolą“. 

Truko tik šarvuočių

Automatai

Dar prieš 8 val. ryto prie teismo susibūrė didžiulis policijos būrys. Prie  apygardos teismo atvykome jau  7 val. 45 min., tad aiškiai matėme, kokius ,,manevrus“ rengė vietos pareigūnai. Vieni grandine išsirikiavo prie pastato, kiti stovėjo kiek toliau, dar kiti budėjo pastato viduje. Dalis policininkų buvo ginkluoti  automatais. Betruko tik šarvuočių. Policijos vadai galėjo tai lengvai ,,išspręsti“-Lietuvoje randasi gausūs vokiečių okupacinės armijos daliniai, juos pakvietus, jie tikrai būtų atsiuntę prie teismo keletą šarvuočių. O politinio proceso eiga domisi daug piliečių. Ir įį Teismo posėdį stebėjo daug  žmonių, salė buvo sausakimša. Sekantis teismo posėdis bus gegužės 22 d. 

Giedrius Grabauskas

 

      Mūsų jėga – tikroje ir skaidrioje vienybėje.

 

 

Zenonas Volkovas

 

 

 2017-04-25 d. prieš 8 val. prie Klaipėdos m. apygardos teismo, pradėjo rinktis pilietinės visuomenės pilietiniai žmonės, visuomenės atstovai. Su palaikymo komanda atvyko iš Kauno su užtemdintais nuo saulės akiniais (Kaune galimai švietė saulė), nors ir krapnojo lietus ir meras-taksistas Klaipėdiškis.  Kartu su Jungtinės demokratijos judėjimo lyderiu Klaipėdoje Virginijumi Partauku, vėluodami atvykome prie Klaipėdos apygardos teismo. Dėl nesuprantamų priežąsčių gerbiamas Virginijus, su plakatais nuėjo piketuoti į kitą vietą, nes iš vakaro buvo užsiregistravęs savivaldybėje leidimą piketui 8,00 val., nors senai žinojo, kad tą pačią dieną 8,15 val. yra gautas leidimas mitingui prie apygardos teismo. Gerbiamas Virginijau, ar neprieštarauji savo plakatu pats sau? Sukniaužtas kumstis ir užrašas „jėga vienybėje“. 

      Mums  mitinguotojams, nutolus nuo teismo reikiamą atstumą, atsirado ir galimai  „provokatorius“, neva reikia eiti mitinguoti ten, kur yra plakatai. Gerai, kad nepasiūlė eiti kur nors prie universiteto. Nepavykus padalinti mitingo, jam baigiantis, prisijungė prie jo ir patys garbingiausi Klaipėdos piketuotojai Virginija ir Virginijus. Skubiai dalino visiems plakatus, nežiūrėdami kabino plakatus ant kaklo. Plakatų |buvo ir tokių, kurie nieko bendro neturėjo su šios dienos mitingu. Užkabino ir „merui -taksistui“, skubėjo paveiksluotis. Dabar norisi dviejų W, paklausti. Kodėl, žinodami kad leidimas gautas mitingui prie apygardos teismo 8:15 val., Jūs „paskutinę minutę“ užsiregistravote leidimą piketui 8:00 val. t.y. 15 min. anksčiau negu mitingas ir daug toliau nuo apygardos teismo leistinos mitingui skirtos vietos. Gerbiamas Virginijau, ar neprieštarauji pats sau? Plakate kumštis ir užrašas „Jėga vienybėje“. Baigiu įsitikinti, kad gerb. Virginijau esi varkalizmo tęsėjas. Kaip negali gyvenime būti truputį nėsčia moteris, taip ir politikoje tamsta negali būti ten ir čia. Nes gali tapti niekuo. 

       Priminsiu, kuo skiriasi piketas nuo mitingo. Norint piketuoti, iki 15 žmonių, užtenką paskutinę minutę, apie piketavimo vietą, pranešti savivaldybei, o mitingui virš 15 žmonių, jau reikia prašyti raštiško leidimo  prieš mėnesį. Galimai jiems reikia laiko pasiruošti gintis nuo taikių visuomenės piliečių ir pranešti policijai, gaisrininkams, medikams.

       Taip buvo ir šį kartą. Prie Klaipėdos apygardos teismo, Lietuvai „grėsmę“ keliančių visuomenės atstovų, laukė ginkluoti iki ausų policijos uniformuoti pareigūnai, netgi su automatais. Automatininkai, psichologinį smurtą pilietiškiems žmonėms keliantys policininkai, sutiko ne tik prie teismo, bet automačikai  vaikščiojo netgi po teismo koridorius. Galimai mažiau policininkų buvo, net Daktaro ar Gaidjurgio teismo posėdžio metu. Čia ir yra jėgos demonstravimas, kuriama jau ne tik policinė valstybė. Prieš pilietiškai nusiteikusius, paklusnius piliečius demonstravo savo galimybes. 

       Manau, būtų užtekę kokios tai represinės struktūros atstovui, ateiti pas tariamą nusikaltėlį į namus, ar pasikviesti ir pakalbėti, išklausyti jų nuomonės ir išsiaiškinti, kodėl, kuo yra nepatenkinti. Manau jie išreiškia ne tik savo nuomonę. Ką dabar represantai, mūsų išlaikytiniai daro? Pvz. Aprašo 72 m. A.Tunik savo bėdas. Persiuntinėja skundus vis žemiau ir žemiau. Atsakymas: nepasitvirtino. Parašo pakartotinai, gauna atsakymą, kad šis klausimas jau buvo išnagrinėtas, nors faktiškai tik buvo atsirašyta. Parašo išsamesnį skundą, iškelia jai baudžiamąją bylą. Štai tau ir teisinė valstybė. 

      Kadangi vienas iš kaltinamojo akto sakinių buvo, kad teisiami daro neigiamą poveikį visuomenei, paprašiau teisiamojo Giedriaus, kad teismo posėdžio metu paprašytų teismo, ir teismo posėdžio metu apklaustų ir mane. Teismui paaiškinau, kad man, kaip pilietinės visuomenės piliečiui, šie teisiamieji jokio neigiamo poveikio prieš Lietuvą nedaro ir nepadarys, kokią yra valstybės pareigūnai apie ją padarę. Turėjau omenyje antstolį drg. A,Selezniovą ir prakekšusią teisėją Violetą Olcvikienę (Jakštienę). (Prašau man iškelti baudžiamąją bylą. Z.-V.) Tai nėra jokia demokratinė ir teisinė valstybė. Teismui paaiškinau, kad teisiamųjų suole sėdi Giedrius už du kratos metu rastus pas jį, atsiliepimus. Aš tokius, šiuo metu turiu tris ir paprašiau, kad aš labiau nusikaltęs negu Giedrius, nes pas jį kratos metu rado du, o aš atsinešiau tris. Jeigu pas Giedrių rado namuose Lenino knygą su jo atvaizdu, pas mane yra kur kas daugiau, netgi manau turintis bibliotekos nurašytus visus Lenino raštus. Kuris berods vienas iš pirmųjų pripažino Lietuvos nepriklausomybę, ne atkurtą, o tikrąją, ir turėčiau sėdėti šalia teisiamųjų. Aišku, žinomas šahmatininkas, gerbiamas teisėjas Dalius Jocys, nedavė nurodymo pradėti mano atžvilgiu ikiteisminio tyrimo. Taip pat teko paaiškinti, jeigu triejų teisiamųjų vietoje sėdėtų pvz. seimo narė Irena Šiaulienė, prezidentė Dalia Grybauskaitė duočiau tikrus negatyvius parodymus. Pvz.: Kada ir kada šios menamos, dar  neteisiamos Lietuvos patriotės kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, viena gynėsi disertaciją, kita skaitė paskaitas marksizmo-leninizmo universitete. Dabar manančios tapusiomis  Nepriklausomybės atkūrėjomis.

      Pabaigoje norėčiau įvardinti, kovojusius už atkuriamą ir tebekovojančius už Nepriklausomą Lietuvos valstybę, tariamos dabartinės demokratinės-teisinės valstybės „nusikaltėlius“, kovojančius už socialinį teisingumą ir mylinčius Lietuvą piliečius, kovojusius ir tebekovojančius prieš okupantus. Jie neabejoju bus įrašyti Lietuvos istoriją aukso raidėmmis, kaip ir šio leidinio redaktorius Aurimas Drižius.

Tai: šiauliškis 58 – nerių Žilvinas Razminas; 44-erių kauniškis Giedrius Grabauskas ir 48-erių Olegas Titorenko. 

      Represantai, nekurkite scenarijų ir siaubo kur nereikia. Mastykite su galva. Te padeta Jums Dievas.

  Mūsų jėga – tikroje ir skaidrioje vienybėje. 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));