Klaipėdos apygardos teismas, prokuratūra ir policija prisideda prie didelių nusikaltimų prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę

Klaipėdos apygardos teismui     2017 m. gruodžio 27 d.

Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėda

Elektroninės kopijos Klaipėdos apygardos prokuratūrai ir Klaipėdos policijai

Man, Edvardui Satkevičiui, kažkiek susipažinus su Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama

Žilvino Razmino, kaltinamo dideliais nusikaltimais prieš JAV, NATO, ES, Lietuvos valstybę ir pirmuosius valstybės asmenis, baudžiamojoje byloje Nr. 01-2-00001-15, kilo mintis, jog Klaipėdos apygardos teismas, prokuratūra ir policija prisideda prie didelių nusikaltimų prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę, kuriuos vykdo išvardytos organizacijos ir asmenis. Ši byla jau virš 2 metų padeda slėpti tuos didelius nusikaltimus. Nesinorėtų, kad Klaipėdos apygardos teismas būtų šių nusikaltimų ir jų slėpimo bendrininku.

 

Pateikiu bendro stovio įvertinimą

Lietuvos valdžia, o ypač TS-LKD partija, Socialdemokratų partija. Liberalų sąjūdžio partija, V.Landsbergis, prezidentai V.Adamkaus, D.Grybauskaitė ir dabartinis TS-LKD partijos vadovas G.Landsbergis kartu su JAV, NATO ir ES slepia tikrą padėtį Lietuvoje. Jie vykdo ir slepia, jog vykdo galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir galutinį Lietuvos valstybingumo sunaikinimą. Jie slepia, jog įvykdė neregėto masto lietuvių tautos šiuolaikinį genocidą.

 

1. Tarybų valdžia į Sibirą ištrėmė apie 140 tūkstančių Lietuvos gyventojų, o išvardytos organizacijos ir asmenys šiuolaikiniais trėmimo būdais iš Lietuvos į Vakarų NATO valstybes jau ištrėmė virš 2 milijonų. Ten buvo didelis nusikaltimas, o dabartinis ištrėmimas yra 15 ar 20 kartų didesnis nusikaltimas.

2. Tarybų valdžia nuo 1940 metų iki 1952 metų sunaikino apie 1 procentą Lietuvos gyventojų ir lietuvių tautos atsigaminimo galių, o išvardytos organizacijos ir asmenys jau sunaikino nuo 80 iki 90 procentų atsigaminimo galių; Dabar iki 90 procentų jaunų žmonių, kurie turi gimdyti ir auginti vaikus, jau išvaroma į NATO Vakarų šalis. Ten buvo didelis nusikaltimas, o dabartinis atsigaminimo galių sunaikinimas yra 90 kartų didesnis nusikaltimas už tarybinį.

3. Oficialiai  2016–2017 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 504 tūkst. mokinių ir studentų, o nuo 2010 metų per 6 metus jų sumažėjo 148 tūkst. Išvada. Visiškai neliks mokinių ir studentų po  (504 000 : 148 000)x6 = 20,4 metų; Ar tai nerodo, jog po 20 metų Lietuvoje liks tik saujelė pensininkų? Ar tai ne šiuolaikinis tautos genocidas, kurį slepia aukščiau išvardyti ir buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, o dabar narys A.Anušauskas? Ar tai ne nusikaltimas, o labai vertinga Vakarų labdara?   http://www.alfa.lt/straipsnis/50175874/lietuvoje-besimokanciu-mokiniu-ir-studentu-skaicius-kasmet-mazeja

4. Nuo 1992 metų, per 25 deportacijos metus vis mažėjo jaunų gimdančių ir auginančių vaikus žmonių skaičius Lietuvoje ir dabar jų lieka tik 20 ar 10 pro-centų. Tai rodo, kad tokių žmonių vidutiniškai kasmet mažėjo daugiau kaip po 3 procentus. Išvada. Po 7 ar net po 4 metų jaunų gimdančių ir auginančių vaikus žmonių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuva taps bevaisė išmirštanti. Ar tai nerodo, jog po 7 metų Lietuvoje liks tik šiek tiek vyresnių negimdančių žmonių ir saujelė pensininkų? Ar tai ne šiuolaikinis tautos genocidas be tiesioginių šaudymų ir išvežimų prekiniuose vagonuose? Ar tai ne nusikaltimas? Ar tą genocidą įvykdė  Razminas, kuriam už nusikalstamų organizacijų ir asmenų išvardijimą iškelta baudžiamoji byla ar išvardytos organizacijos ir asmenys? Ką reikia teisti?

5. Arti 9/10 jaunų žmonių išvaroma į Vakarų NATO valstybes ir taip vykdomas penkiakartinis ar net dešimt kartinis valstybės gynybinių galių sumažinimas; Tai yra nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę ir jį pagrindinai įvykdė išvardytos organizacijos ir asmenys.

6. Tarybinė Lietuvos okupacija prasidėjo nuo nedidelio kariuomenės skaičiaus įvedimo ir NATO jau įvedė nedidelį skaičių. Ar tai nėra ruošimas pilnai Lietuvos okupacijai? Ar išvardytos organizacijos ir asmenys, siekian-tys didinti JAV ir NATO kariuomenės skaičių, nevykdo nusikalstamą politiką tikslu galutinai pavergti Lietuvą ir sunaikinti jos valstybingumą? Ar tą veiklą demaskuojančios Razmino proklamacijos yra nusikaltimas?

7. Lietuvos sienų ilgis virš 1600 kilometrų ir 1000 NATO karių negali apsaugoti Lietuvos sienų, nes 1 karys tenka beveik 2 kilometrams sienos; Ar tai nėra pasityčiojimas iš Lietuvos apsaugos?  700 tūkstančių išvarytų vyrų galėtų sudaryti 10 ar daugiau gynybinių linijų, jei jų tankis būtų 1 karys kas 20 gynybinės linijos metrų. 1000 NATO karių gali vykdyti okupaciją, bet negali įvykdyti Lietuvos apsaugos. Ar tą veiklą demaskuojančios Razmino proklamacijos yra nusikaltimas? Mano manymu išvardytos organizacijos ir asmenys, įvykdę šį nusikaltimą, yra nusikaltėliai ir juos reikia teisti.

8. 2016 metų Seimo rinkimuose rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų  – 2 514 657, o gyventojų nuo 1992 m., kai gyventojų skaičius Lietuvoje buvo didžiausias – 3 706 299 – gyventojų Lietuvoje oficialiai sumažėjo ir 2017 m. rugsėjo 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 817 537. Atėmus iš gyventojų rinkėjų skaičių, gausime vaikų iki 18 metų skaičių  2 817 537 – 2 514 657 = 302880 ir tas skaičius yra artimas tikrovei; Tai rodo, jog oficialus 510 tūkstančių vaikų iki 18 metų skaičius yra.klastotė. Ar tai nerodo, kad prezidentinė statistika užsiima klastotėmis ir jai bei prezidentei reikia kelti baudžiamąsias bylas už melą ir nusikaltimų nuslėpimą? Klaipėdos apygardos teismas, ilgai vykdydamas ž.Razmino baudžiamąją bylą, prisideda prie to nusikaltimo slėpimo.

9. Oficialiai vaikai iki 18 metų sudaro penktadalį ar net tik 18 procentų gyventojų. Suaugusių oficialiai yra 4 kart daugiau, t.y. 302880x 4 = 1 211 520, o viso gyventojų tik 1 211 520 + 302880 =  1 514 400; Tai kuris skaičius 2 847 904 ar 1 514 400 yra tikras gyventojų skaičius ir kas suklastojo duomenis? Ž.Razminas šių duomenų nesuklastojo. Teismo pareiga kelti baudžiamąsias bylas šių duomenų klastotojams.

10. Jau apie 700 tūkstančių vyrų yra išvaryti į NATO Vakarų valstybes, kuriuos ypatingu atveju galima būtų mobilizuoti karo ar stichinės nelaimės atveju. Padarytas neregėtai didelis gynybinių galių sumažinimas ir neregėto masto nusikaltimas Lietuvos valstybei; Tai yra Prezidentės, išvardytų asmenų ir išvardytų organizacijų didelis nusikaltimas. Už tai reikia Prezidentei, TS-LKD partijai ir išvardytiems asmenims kelti baudžiamąsias bylas. Kuo čia dėtas Ž.Razminas?

 

11. Oficialiai prezidentinė statistika skelbia, kad 2017 m. rugsėjo 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 817 537. 1992 metais Lietuvoje gyventojų buvo 3706300. 

Oficialiai gyventojų sumažėjo  3706300-2 817 537 = 888763

Oficialiai šiuo metu Lietuvoje yra 510 tūkstančių vaikų iki 18 metų, o 1990 metais jų buvo 996,7 tūkstančio. Gauname, jog vaikų iki 18 metų sumažėjo 996,7 – 510  = 486,7 tūkstančio. Oficialiai jie sudaro mažiau penktadalio gyventojų, tai suaugusių turi sumažėti 4 kart daugiau, t.y. 486,7 x 4  = 1946,8 tūkstančio. Viso gyventojų sumažėjo 1946,8 + 486,7 =  2433,5 tūkstančio, t.y. 2,4 milijono. kiek tikrovėje sumažėjo gyventojų, ar 888763, ar 2,4 milijono? Tai rodo , jog prezidentinė statistika užsiima klastotėmis ir Statistikos departamentui bei prezidentei reikia kelti baudžiamąsias bylas?

12. Oficiali statistika skelbia, kad 2017 metais į universitetus ir kolegijas įstojo 21 tūkstantis ir įstojusių sumažėjo 2,2 tūkstančio. Jei išvardytos organiza-cijos ir asmenys toliau tokiu pat spartumu vykdys lietuvių tautos ir valstybės naikinimą, tai po 10 metų jau nebus stojančiųjų į kolegijas ir universitetus 

 

13. Buvęs Kauno meras konservatorius Andrius Kupčinskas sąmoningai slėpė tikrą gyventojų skaičių Kaune ir tuo pagrindu grobstė valstybės pinigus. Šio nusikaltimo nuslėpimui tikriausiai kartu su Prezidente inicijavo baudžiamąją bylą Žilvinui Razminui. Policija ir prokuratūra tai nuslėpė ir nenustatė ryšio tarp A.Kupčinsko nusikalstamos veikos ir baudžiamosios bylos atsiradimo.

 

Konstitucijos 3 straipsnis skelbia:Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. 

Dabar vykdomas galutinis visų Lietuvos gyventojų išvarymas iš Lietuvos (išva-roma Tauta) ir tuo yra panaikinamos Konstitucijos garantuotos Tautai suverenios galios. To įvykdymui naudojama prievarta per spectarnybas, žiniasklaidą, kariuome-nę, finansinį Lietuvos sutvarkymą ir Statistikos departamentą. Tai grubus Konstitu-cijos pažeidimas ir didelis nusikaltimas Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai.

V.Landsbergis, būdamas Aukščiausios Tarybos pirmininku, galutinai įtvirti-no LR Konstituciją, kuri konstituciniu požiūriu panaikino lietuvių tautą ir tuo sudarė sąlygas nebaudžiamam galutiniam jos sunaikinimui. Vykdomas galutinis lietuvių tautos sunaikinimas yra nusikaltimas. Už šį nusikaltimą būtina kelti baudžiamąją bylą V.Landsbergiui. Kuo čia dėtas ž.Razminas? 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d. priimtoje programoje parašyta:

Sąjūdis laiko antihumaniškais ir nusikalstamais ir atmeta stalinistinį genocidą, tautų sumaišymo ir „suliejimo”, nacionalinio nihilizmo politiką, ne vieną tautą įstūmusią į etninio išnykimo situaciją.

Paminėtos organizacijos ir asmenys įvykdė priešingus veiksmus ir tuo pačiu išdavė skelbiamus tikslus bei apgavo Lietuvos žmones. Ar tai nusikal-timas, ar Sąjūdžio ir išvardintų Lietuvos veikėjų aukščiausia dorybė, kuri pa-teisina bet kokius nusikaltimus ir melą lietuvių tautos sunaikinimui pasiekti?

Man nežinomas nei vienas įstatymas, nei vienas ES ar NATO potvarkis, kuris reikalautų kuo greičiau naikinti Europos tautas, tai laikytų aukščiausia dorybe ir JAV, Izraelio, NATO, ES ir Lietuvos valdžios aukščiausiu tikslu. Nėra oficialių dokumentų, kurie tautų išsaugotojus laikytų nusikaltėliais.

 

Visa tai slepia išvardytos organizacijos ir asmenys. Prokuratūra, policija ir teismas, pradėję ir vilkindami Ž.Razmino bylą, prisideda prie to. Nėra galimybės apie tuos nusikaltimus pranešti per jų valdomą žiniasklaidą ir Prezidentės valdomi prokuratūros bei teismai iki šiol nemato (tikrovėje slepia) šiuos nusikaltimus. Sprendžiant iš baudžiamosios bylos, Lietuvos teisėsauga, išvardytas organizacijas ir asmenis JAV, NATO, Izraelį, ES ir Lietuvos valdžią laiko šventais, nenuodėmingais ir bet koks neigiamas jų įvertinimas ar net neigiamas pagalvojimas apie juos yra nuodėmė ir nusikaltimas. Mano manymu toks teisėsaugos elgesys yra nusikaltimas. Teisėsaugos pareiga nutraukti šio nusikaltimo vykdymą.

 

Sprendžiant iš Ž.Razmino bylos, Lietuvos teisėsauga atiduoda pirmenybę judaiz-mo ir krikščionybės pasaulėžiūrai, kuri laiko jų dievo Didįjį tvaną, sunaikinusi žmoniją, kaip aukščiausią dorybę. Mano manymu teisėsaugos pareiga yra žmonijos ir tautų naikinimą laikyti nusikaltimu ir savo veikloje nesivadovauti religinėmis dogmomis.

Ž.Razmino veikla įtelpa į pareigą apie nusikaltimus pranešti žmonėms parašant ir platinant proklamacijas, kad jie masiniais mitingais, piketais ir streikais priverstų valdžią nutraukti galutinį lietuvių tautos ir Lietuvos valstybingumo sunaikinimą? 

 

Papildomi paaiškinimai

Išvardyti nusikaltimai rodo, jog iškilo didelis pavojus, jog po 20 metų ar greičiau lietuvių ir bendrai Lietuvos senbuvių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuvos valstybė bus galutinai sunaikinta. Kas laukia teisėsaugos pareigūnų po 20 metų? Ar kolonizatoriams jie bus reikalingi?

Iškilo būtinybė ginti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą nuo galutinio sunaiki-nimo. Asmenys, kurie savo veiksmais demaskuoja išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimus, turi būti gerbiami. Jų veiklos užslopinimui bei nusikaltimų nuslėpimui neturi būti keliamos nusikalstamos baudžiamosios bylos..

Išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimai, įvykdyti šiuolaikinėmis genocido vykdymo priemonėmis, yra dešimtimis kartų didesni už tarybų valdžios įvykdytus nusikaltimus. Tuo pagrindu šias organizacijas ir asmenis, įvykdžiusius neregėto masto nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, būtina laikyti įvykdžiusiais nusikaltimus ir prieš juos būtina kovoti. 

 

Ž.Razmino proklamacijose panaudotas žodis kovoti turi prasmę veikti, stengiantis ką pasiekti, laimėti, įgyti, t.y. vykdyti mitingus, piketus ir streikus, kad priversti valdžią nutraukti šiuolaikinį genocidą. Lietuvių kalbos žodynas skelbia:  kovóti, -ója, -ójo 

1. kautis, kariauti; muštis, vaidytis: Kovoti ir numirt už liaudį 

2. varžytis sporto rungtynėse: Žaidėjai puikiai kovójo. 

3. veikti, stengiantis ką pasiekti, laimėti, įgyti,

TS-LKD  XXII SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOJE 2017 m. kovo 4 d. parašyta 

 Kova prieš korupciją – kova už saugius valstybės pamatus: kova prieš korupciją yra ne tik kova už skaidrumą, sąžiningumą ir efektyvų valstybės lėšų valdymą, bet ir kova prieš hibridinių įtakų galimybę, už sveiką demokratiją ir saugią valstybę.

Baudžiamojoje byloje žodžiui kovoti be jokių įrodymų suteikta pirmoji neteisėto smurto prasmė kautis, kariauti; muštis, nors nei vienoje proklamacijoje nėra apie tai net jokių užuominų. Kodėl dėl TS-LKD rezoliucijoje panaudoto žodžio kova nėra keliama baudžiamoji byla? Tai akivaizdi bylos sukūrėjų ir vykdytojų klastotė.

 

Išvardyti nusikaltimai toliau vykdomi ir jų mastas yra slepiamas bendromis JAV, NATO, ES ir Lietuvos valdžios pastangomis. Žiniasklaidai neleidžiama prabilti apie šiuos nusikaltimus, nors žiniasklaidai jau daug metų apie tai pranešama. Demaskuoti šiuos nusikaltimus yra kiekvieno Lietuvos piliečio ir lietuvio pareiga. Su jais galima kovoti tik asmeniškai demaskuojant šią nusikalstamą veiką savo kalbomis ir masiniai platinant proklamacijas. Tuo pagrindu Razmino Žilvino veikla įtelpa į būtinąjį reikalingumą ir negali būti laikoma nusikalstama net tuo atveju, jei kai kur panaudotas net aštresnis žodis. Razmino Žilvino proklamacijos nesumažino Lietuvos gynybinio pajėgumo ir jos buvo nukreiptos prieš tuos, kurie įvykdė neregėtai didelius nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir daug kartų sumažino jos gynybinį bei atsistatymo pajėgumą. Ž. Razmino veiklos nebaudžiamumą garantuoja Baudžiamojo kodekso 31 straipsnis, kuris kaltinamajame akte yra nuslėptas.

31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

 

Kaltinamojo akto dvasioje išvardytos organizacijos ir asmenys laikomi šventais, nenusikaltusiais Lietuvos valstybei ir tuo pagrindu visiškai netirta kodėl R.Žilvinas jas laiko nusikalstamomis. Taip nuslėptos Ž. Razmino veiklos priežastys ir veiklos būtinybė, o tai yra nusikaltimai iš teisėsaugos organų pusės.

 

Kaltinamajame akte nutylėti šiuolaikiniai tautų naikinimo, valstybės atsigami-nimo galių naikinimo (šiuolaikinio genocido) ir valstybės gynybinių galių mažinimo būdai. Prie šių būdų priklauso ir iki šiol slepiamas labgebos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimo visuotinės sistemos sukūrimo būtinumas. Kaltinime visai neišnagrinėta kodėl Ž. Razmino šias organizacijas ir kažkokias asmenų grupes laiko nusikalstamomis (teisėsauga slepia kas priklauso toms grupėms). Žilvinas Razminas visiškai nebuvo apklaustas kodėl jis juos laiko įvykdžiusiais ir vykdančiais nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę. Tokį bylos ruošimą teismui reikia laikyti nusikalstamu. Bylos atsiradimo aplinkybių nustatymui, būtina bylos ruošėjus apklausti šiuo klausimu, o po to spręsti ar jiems nereikia kelti baudžiamąsias bylas.

 

Teisėsaugos atstatymui pradėti būtina

 

Mūsų mitingai ir piketai bei mano, E.Satkevičiaus, reikalavimas 2015 02 02 Kau-no apygardos prokuratūrai prieš tarybų rinkimus 2015-03-01, Prezidentės ir Kauno mero A.Kupčinsko buvo įvertinti kaip svarbiausia A.Kupčinsko neišrinkimo ir konser-vatorių pralaimėjimo priežastis ir todėl buvo pradėta ši nusikalstama susidorojimo byla. Jos pradžią apvainikavo kratos, įvykdytos 2015- 03-19 d, tuoj po merų ir tarybų rinki-mų, Tuo pagrindu būtina buvusiam Kauno merui A.Kupčinskui kelti baudžiamąją bylą.

Proklamacijų skundėjai nežinojo tikros padėties Lietuvoje ir todėl jiems prokla-macijos pasirodė nusikalstamomis ir jie jas apskundė, Būtina išsiaiškinti kokiu laipsniu Prezidentė, Statistikos departamentas, žiniasklaida ir TS-LKD apgaudinėjo gyventojus ir iššaukė skundimo veiksmus.

 

Būtina neatidėliotinai nutraukti Ž.Razmino bylą, kaip paruoštą nusikalstamu būdu, nusikalstamais tikslais ir neturinti nusikaltimo sudėties? 

Šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu būtina pradėti baudžiamąją bylą šiuo-laikinio genocido vykdytojams, Lietuvos gynybinių galių naikintojams ir nusikaltimų masto slėpėjams. Būtina ištirti TS-LKD, Socialdemokratų ir Liberalų sąjūdžio partijų nusikalstamą veiką ir imtis priemonių jų uždraudimui, kaip įvykdžiusiais daug kartų didesnius nusikaltimus Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai už tarybinius. 

Šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu teisėsaugai būtina kreiptis į Seimą, kad pradėtų apkaltą Prezidentei Daliai Grybauskaitei, nes kitaip ją negalima teisti už įvykdytus nusikaltimus.

 

Prie šio elektroninio laiško pridedu dviejų proklamacijų kopijas ir ankstyvesnio elektroninio laiško „Visai teisėsaugai“ kopiją. Tikiuosi iš Klaipėdos apygardos teismo gauti ne tik atsakymus į mano laišką, bet ir sužinoti apie konkrečius žingsnius, kaip teismas pereina iš lietuvių tautos naikinimo į jos išsaugojimą.

 

 

 

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl., ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; labgebas@gmail.com; online.savivalda.lt; Kaunas, 2017m. gruodžio 27 d.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));