Kas Williams vardu realiai valdė “Mažeikių naftą?”

Kas Williams vardu realiai valdė “Mažeikių naftą?”

ekskomisaru-biuras-wiliams-offisas

Mažeikių r. apylinkės prokuratūra nustatė, kad UAB “British & Baltic Vilnius” buvo registruota ‘Eskomisarų biurui’ priklausančiose patalpose

Tariamųjų amerikiečių tarpusavio susitarimas dėl būsimojo akcinių bendrovių  „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ valdymo

UAB “British & Baltic Vilnius”, vadinama “Vykdytoju”, atstovaujama generalinio direktoriaus Hareth Galil, ir užsienio kapitalo įmonė “British & Baltic Company Limited”, vadinama “Užsakovu”, atstovaujama direktoriaus Eddie Eid, 1998m. liepos 1d. susitarė ir sudarė sutartį Nr.98/07/01.

Didžiajai Britanijai priklausančios Meno salos mokesčių rojaus zonoje registruota ofšorinė kompanija “British & Baltic Company Limited” 1998 metais veikė Lietuvoje kaip JAV kompanijos “Williams International Company” – LR Seimo pripažinto strateginio investuotojo į akcines bendroves “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” – įgaliotasis atstovas su teise tokius pat įgaliojimus suteikti ir savo dukterinei įmonei – UAB “British & Baltic Vilnius”.

Sutarties 1.1 punkte rašoma: “Vykdytojas įsipareigoja atstovauti Užsakovo interesams Lietuvos Respublikoje, pasirašyti Užsakovo vardu sutartis”.

Šiuo sutarties punktu UAB “British & Baltic Vilnius” buvo įgaliota veikti, kaip “British & Baltic Company Limited” įgaliotasis atstovas, atstovauti šios kompanijos interesams Lietuvoje ir „Mažeikių naftoje“, šios kompanijos vardu pasirašyti sutartis su Lietuvos fiziniais bei juridiniais asmenimis.

Tuo pačiu tai buvo ir neoficialus įgaliojimas UAB “British & Baltic Vilnius” Lietuvoje, taip pat ir „Mažeikių naftoje“ atstovauti ir “Williams International Company” interesams, šios kompanijos vardu sudarinėti sutartis, įskaitant ir sutartis su asmenimis, tokiais kaip konsultacinė firma „A.Abišala ir partneriai“, kurie “Williams International Company” vardu su LR vyriausybe derėjosi dėl „Mažeikių naftos“ nuosavybės ir valdymo, kartu su 2,6 mlrd. litų negrąžintina valstybės paskola atidavimo “Williams International Company”.

Sutarties Nr.98/07/01 1.2 punkte rašoma: “Vykdytojas, gavęs raštišką Užsakovo pavedimą, įsipareigoja Užsakovui ar jo nurodytiems asmenims teikti konsultavimo, tarpininkavimo, ryšių su visuomene, rinkos tyrimo paslaugas”.

Kaip patvirtina kitos sutartys ir susitarimai, pasirašyti tarp UAB “British & Baltic Vilnius” ir “British & Baltic Company Limited”, tarp UAB “British & Baltic Vilnius” ir kitų “Williams” grupės bendrovių, sutarties Nr.98/07/01 1.2 punkte kalba tarp šalių ėjo apie “British & Baltic Company Limited” ir visai “Williams” bendrovių grupei užsakomas bei teikiamas paslaugas.

Tokios paslaugos, po jų suteikimo „Williams“ grupės bendrovėms, per “Williams International Company” – Valdytoją pagal Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutartį – arba UAB „Williams Lietuva“ – Susijusį asmenį pagal Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutartį – turėjo būti formaliai perparduotos akcinėmis bendrovėmis “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis”.

Už sutarties 1.2 punkte įvardytas ir “British & Baltic Company Limited” bei visai “Williams” bendrovių grupei suteiktas paslaugas bendrovei “British & Baltic Vilnius” turėjo sumokėti “British & Baltic Company Limited”.

Sutarties Nr.98/07/01 1.3 punkte rašoma: “Vykdytojas, gavęs raštišką Užsakovo pavedimą, įsipareigoja organizuoti Užsakovui ar jo nurodytiems asmenims paslaugų teikimą: asmens apsaugą, svečių apgyvendinimą, telefoninius pokalbius, vertimus, automobilių išlaikymą ir nuomą, ofiso išlaidas, reprezentacines ir kitas, aptariamas su Užsakovu kiekvienu atskiru atveju, ir apmokėti pateiktas sąskaitas. Ši paslauga atliekama už komisinį atlygį, nurodytą šios sutarties 3 punkte”.

Sutarties Nr.98/07/01 1.3 punkte kalba tarp šalių taip pat ėjo apie “British & Baltic Company Limited” bei visai “Williams” bendrovių grupei užsakomas paslaugas, kurių tiesioginius teikėjus surasti, atrinkti ir pasiūlyti turėjo UAB “British & Baltic Vilnius”.

Sutarties Nr.98/07/01 3 punkte rašoma: “Vykdytojo atlyginimas bus lygus 10 (dešimčiai) procentų, skaičiuojant nuo Vykdytojo surinktų sąskaitų už 1.3 punkte Užsakovo ar jo nurodytų asmenų patirtas išlaidas”.

Kuo daugiau ir brangesnių paslaugų “British & Baltic Company Limited” kompanijai ar jos nurodytiems asmenims turėjo suteikti UAB “British & Baltic Vilnius”, tuo nuo didesnės sumos, užfiksuotos surinktose sąskaitose, pastarajai turėjo būti skaičiuojamas 10 procentų atlyginimas.

Ta pati sutarties 3-ojo punkto nuostata, tik prie 10 pridėjus dar 5 procentus, vėliau buvo įtraukta į Laikinojo valdymo paslaugų teikimo ir Valdymo sutartis, kurias „Williams International Company”, pritarus LR vyriausybei, pasirašė su akcinėmis bendrovėmis „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“.

Sutartį Nr.98/07/01, kaip ir tarp “British & Baltic Company Limited” Vilniaus filialo bei “British & Baltic Company Limited” 1994m. gruodžio 1d. pasirašytą sutartį, kurios 4 straipsnyje buvo numatyta 50 000 JAV dolerių bauda už “British & Baltic Company Limited” pasiūlytų sprendimų ir nustatytų komercinių ryšių rezultatų, t.y. už “Mažeikių naftos” būsimojo privatizavimo bei valdymo projektų paviešinimą, pasirašė Eddie Eidas ir Harethas Galilas.

Kaip patvirtina sutarties Nr.98/07/01 3 punktas, už 1.3 punkte įvardytas ir “British & Baltic Company Limited” bei visai “Williams” bendrovių grupei suteiktas paslaugas, UAB “British & Baltic Vilnius” parinktiems vadinamiesiems tiesioginiams paslaugų teikėjams jų išrašytas sąskaitas apmokėdavo pati UAB “British & Baltic Vilnius”, kuri tam skirtus pinigus gaudavo iš “British & Baltic Company Limited”.

Pastarajai, tarpininkaujant “Williams International Company”, šiuos pinigus, kaip mokėjimus už Laikinojo valdymo paslaugas, pervesdavo akcinės bendrovės „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“.

Laikinuoju laikotarpiu „Mažeikių naftą“ realiai valdė H.Galilo bendrovė „British & Baltic Vilnius“

UAB “British & Baltic Vilnius” ir “British & Baltic Company Limited”, susitarusios ir sudariusios sutartį Nr.98/07/01, tą pačią dieną – 1998m. liepos 1d. – Vilniuje pasirašė ir priedą prie šios sutarties – pavedimą Nr.1.

Pavedimo Nr.1 1 punkte rašoma: “British & Baltic Company Limited” (“Užsakovas”) pavedė, o UAB “British & Baltic Vilnius” (“Vykdytojas”) įsipareigojo Užsakovo nurodytam asmeniui – firmai UAB “Williams Lietuva” – teikti šias paslaugas: konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais, tarpininkavimo, ryšių su visuomene, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo, spaudos apžvalgos”.

Kaip patvirtina kitos sutartys ir susitarimai, pasirašyti tarp UAB “British & Baltic Vilnius”, “British & Baltic Company Limited” ir kitų “Williams” grupės bendrovių, pavedimo Nr.1 1 punkte kalba tarp šalių ėjo apie “British & Baltic Company Limited” užsakomas ir UAB “British & Baltic Vilnius” teikiamas Laikinojo valdymo ir konsultavimo paslaugas, kurias bendrovė “Williams Lietuva”, kaip paskutinė tarpininkė, turėjo brangiai ir kaip amerikietiškas perparduoti akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis”.

Už pavedimo Nr.1 1 punkte įvardytas ir UAB „Williams Lietuva“ teikiamas paslaugas, kaip nurodyta to paties pavedimo 3 punkte, bendrovei “British & Baltic Vilnius” turėjo sumokėti “British & Baltic Company Limited”.

Tokiu principu grįstas valdymo ir konsultavimo paslaugų teikimas neužilgo buvo įteisintas 1998m. rugsėjo 11d. tarp “Williams International Company” bei akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” pasirašyta Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutartimi.

Tai buvo piktavališkas šalių susitarimas dėl Laikinojo valdymo paslaugų teikimo Lietuvos naftos įmonėms, kadangi UAB “British & Baltic Vilnius” neturėjo patirties, kompetentingų asmenų ir kitokių galimybių tokias paslaugas teikti.

Todėl, jei išankstinis susitarimas dėl Lietuvos naftos įmonėms nereikalingų, nenaudingų, žalingų, taip pat butaforinių ir fiktyvių Laikinojo valdymo paslaugų teikimo imtų kilti į viešumą, šalys – “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius”, – tą pačią dieną – 1998m. liepos 1d. – pasirašė ir slaptąjį, dar vieną pavedimą Nr.1, kaip atsarginį priedą prie sutarties Nr.98/07/01.

Atsarginio pavedimo Nr.1 1 punkte rašoma: „Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo firmai UAB „Williams Lietuva“ teikti šias paslaugas, sudarant sutartis su tiesioginiais paslaugų teikėjais: konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais, tarpininkavimo, /…/, ryšių su visuomene, /…/, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo, spaudos apžvalgos, /…/“.

Atsarginis pavedimas Nr.1 buvo skirtam tam (pagal susiklosčiusią politinę situaciją tuo metu neįtikėtinam) atvejui, jei Valstybinė mokesčių inspekcija ar kuri kita tikrinanti tarnyba, kilus įtarimui, sumanytų atlikti priešpriešinį UAB “British & Baltic Vilnius” patikrinimą dėl šios bendrovės ūkinių ir finansinių santykių su UAB „Williams Lietuva“, akcinėmis bendrovėmis “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis”.

Tokiu atveju tikrintojams būtų buvęs pateiktas ne pirmasis, o antrasis pavedimo Nr.1 variantas, tuojau būtų buvusios surastos įmonėlės, kurios, neatsakingai tarpininkaujant UAB “British & Baltic Vilnius”, tariamai teikė atitinkamas Laikinojo valdymo paslaugas. Tikrintojams būtų likę tik gaudyti vėją laukuose…

Pavedimo Nr.1 (tikrojo, ne atsarginio) 2 punkte rašoma:

“Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo, firmai UAB “Williams Lietuva”, sudarant sutartis su tiesioginiais paslaugų teikėjais, organizuoti sekančių paslaugų teikimą: reklama laikraščiuose, per televiziją, asmenų bei turto apsauga, susitikimų ir derybų organizavimas, informacijos žiniasklaidai paruošimas, telefoninių pokalbių, interneto, kanceliarinių prekių tiekimas, kurjerinio pašto, laiškų, dokumentų siuntimas, prenumerata, svečių apgyvendinimas (viešbučiai, butų nuoma), automobilių nuoma (tame tarpe taksi paslaugos) ir eksploatacija, vertimai į užsienio kalbas ir atvirkščiai, reprezentacinės paslaugos (pvz., vizitinių kortelių gamyba, biznio klientų, partnerių ir kt. susijusių asmenų maitinimas, laisvalaikis, dovanos, suvenyrai) ir visų kitų, susijusių su firmos UAB “Williams Lietuva” veikla ir apmokėti pateiktas sąskaitas”.

Šiuo punktu kalba tarp šalių ėjo apie Lietuvos ir užsienio šalių fizinių bei juridinių asmenų per UAB “British & Baltic Vilnius” ir UAB „Williams Lietuva“ teikiamas Laikinojo valdymo ir konsultavimo paslaugas, kurias, kaip amerikietiškas, iš UAB „Williams Lietuva“ turėjo labai brangiai pirkti akcinės bendrovės “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis”.

Pavedimo Nr.1 3 punkte rašoma: “Užsakovas įsipareigoja apmokėti visas Vykdytojo sąskaitas už 1 punkte nurodytas paslaugas, kompensuoti išlaidas už 2 punkte įvardytas paslaugas, kurios buvo suteiktos UAB “Williams Lietuva” ir pagal Vykdytojo išrašytą sąskaitą apmokėti komisinį atlygį, kuris apskaičiuojamas remiantis sutarties Nr.98/07/01 3 punktu”.

Už pavedimo Nr.1 1 ir 2 punktuose įvardytas ir bendrovei “Williams Lietuva” suteiktas ar neva suteiktas akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” Laikinojo valdymo bei konsultavimo paslaugas, taip pat komisinį atlygį, minimą 3 punkte, bendrovei “British & Baltic Vilnius” sumokėdavo “British & Baltic Company Limited”, kuri tam skirtus pinigus gaudavo per “Williams International Company”.

UAB “British & Baltic Vilnius” parinktiems vadinamiesiems tiesioginiams paslaugų teikėjams jų išrašytas sąskaitas apmokėdavo pati UAB “British & Baltic Vilnius”, kuri tam skirtus pinigus gaudavo iš “British & Baltic Company Limited”.

Akcinės bendrovės “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” už neužsakytas, nereikalingas, žalingas, netgi nesuteiktas, t.y. butaforines ir fiktyvias paslaugas, už kurias joms sąskaitas išrašydavo Laikinojo valdymo paslaugų teikimo grandinės paskutinės tarpininkės “Williams International Company” arba UAB „Williams Lietuva“, su UAB “British & Baltic Vilnius” bei jos parinktais tokių paslaugų tiesioginiais teikėjais – Lietuvos ir užsienio šalių fiziniais bei juridiniais asmenimis – atsiskaitydavo per tokius atsiskaitymus ir tokius paslaugų teikėjus maskuojančią tarpininkių – “Williams International Company”, “British & Baltic Company Limited” bei UAB “British & Baltic Vilnius” – grandinę.

Akivaizdu, kad UAB “Williams Lietuva”, kaip ir “Williams International Company”, “British & Baltic Company Limited” bei pati UAB “British & Baltic Vilnius”, tarnavo tik kaip tarpininkės, kaip priedangos bendrovės, per kurias akcinės bendrovės “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” iš Lietuvos ir užsienio šalių fizinių bei juridinių asmenų privalėjo brangiai pirkti tariamai amerikietiškas Laikinojo valdymo paslaugas bei už jas atsiskaityti.

Pavedimo Nr.1 5 punkte rašoma, kad šis pavedimas yra neatskiriama sutarties Nr.98/07/01 dalis.

Pavedimą Nr.1 “British & Baltic Company Limited” (“Užsakovo”) vardu pasirašė Eddie Eidas, o UAB “British & Baltic Vilnius” (“Vykdytojo”) vardu pasirašė Harethas Galilas. Tie patys asmenys pasirašė ir slaptąjį (atsarginį) pavedimą Nr.1.

Šalims pasirašant sutarties Nr.98/07/01 neatskiriamą dalį – pavedimą Nr.1, UAB “Williams Lietuva”, kaip pavedime minimas ir aptariamas ūkio subjektas, kuriam (per kurį) bus teikiamos labai svarbios akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” valdymo bei konsultavimo paslaugos, net nedalyvavo sudarant ir pasirašant tokį pavedimą.

Pavedime Nr.1 net neminima, kad su UAB “Williams Lietuva” kas nors buvo pasirašyta, suderinta ar aptarta, kad ji kurią nors pavedimo šalį įgaliojo jos vardu spręsti apie jai siūlomas ir ketinamas teikti paslaugas, kad ji apie tokio pavedimo sudarymą ir pasirašymą informuota išvis.

Tai patvirtina, kad UAB “Williams Lietuva” buvo visiškai priklausoma nuo “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius”, buvo šių kompanijų valdoma ir kontroliuojama, besąlygiškai vykdė visus jų tarpusavio susitarimus bei jų susitarimus su trečiosiomis šalimis, įskaitant ir susitarimus su LR Vyriausybe bei “Mažeikių nafta”, Lietuvos ir užsienio šalių fiziniais bei juridiniais asmenimis.

Šalims – “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius” – pasirašant sutartį Nr.98/07/01 ir šios sutarties neatskiriamą dalį – pavedimą Nr.1, nieko nerašoma ir apie tai, kad, apsprendžiant UAB “Williams Lietuva” veiklą Lietuvoje ir “Mažeikių naftoje”, būtų buvęs reikalingas ar būtų buvęs koks nors atskiras JAV kompanijos “Williams International Company” pritarimas ar sutikimas, kad sutarties ir pavedimo tekstai būtų derinti su “Williams International Company”.

Visa tai byloja apie tai, kad, nors UAB “Williams Lietuva” juridiškai ir buvo laikoma “Williams International Company” dukterine įmone, tačiau realiai šią įmonę kontroliavo, valdė ir už ją visus sprendimus, beje, kaip ir už pačią “Williams International Company”, priiminėjo H.Galilas – svarbiausiasis “Williams” grupės bendrovių atstovas, “British & Baltic Company Limited” bei UAB “British & Baltic Vilnius” tikrasis vadovas.

1999m. sausio 10d. UAB “British & Baltic Vilnius” (“Vykdytojas”) ir “British & Baltic Company Limited” (“Užsakovas”) pasirašė sutarties Nr.98/07/01 priedą – pavedimą Nr.3, kuriuo Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo firmai UAB “Williams Lietuva” tokiomis pačiomis sąlygomis teikti tokias pat paslaugas, kokios buvo numatytos ir 1998m. liepos 1d. pasirašytame pavedime Nr.1.

Tai buvo pavedimo Nr.1, kaip ir pačios 1998m. liepos 1d. pasirašytos sutarties Nr.98/07/01 pratęsimas 1999 metų, gal net ir 2000 metų laikotarpiui.

Sutarties Nr.98/07/01 priedą – pavedimą Nr.3 – “British & Baltic Company Limited” (“Užsakovo”) vardu pasirašė Eddie Eidas, o UAB “British & Baltic Vilnius” (“Vykdytojo”) vardu pasirašė Harethas Galilas.

LR Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti liudytojo – akcinių bendrovių “Naftotiekis” ir “Būtingės nafta” generalinio direktoriaus – Ivano Dološickio 2004m. balandžio 14d. apklausos protokole užrašyti tokie parodymai:

Komisija: – O kokias sutartis, kokias metines sutartis, kokia konsultacijų apimtis?

Ivanas Dološickis: – Aš neprisimenu dabar, bet atrodo, kad nebuvo nustatyta. Pagal valandas, atrodo, pagal išlaidas.

Komisija: – Tai sutartis reikia pakelti.

Komisija: – Tai sutartys vis dėlto buvo su kuo? Turėjote sutartį su …

Ivanas Dološickis: – Su “Williams”. /…/ vadovavo, Vilniuje buvo jų kompanija.

Komisija: – Kokiais metais tai buvo?

Ivanas Dološickis: – Tai buvo kažkur 1998 metai.

Komisija: – 1998-1999 metai.

Ivanas Dološickis: – Iki sutarties pasirašymo.

 Liudytojas I.Dološickis patvirtino, kad, nors akcinės bendrovės “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutartį buvo pasirašiusios su “Williams International Company”, tačiau visiems “Mažeikių naftos” valdymo bei konsultavimo procesams vadovavo H.Galilas ir jo UAB “British & Baltic Vilnius”.

Kad tai tikrai buvo H.Galilas ir UAB “British & Baltic Vilnius” patvirtina visas I.Dološickio apklausos protokolo tekstas, taip pat ir kitų, tai pačiai Seimo Laikinajai komisijai liudijusių liudytojų apklausos protokolų tekstai.

Akivaizdu, kad I.Dološickio 2004m. balandžio 14d. apklausos protokole praleisti H.Galilo ir “British & Baltic” vardai arba todėl, kad liudytojas neišdrįso jų ištarti, arba todėl, kad stenografistė, kažkieno nurodymu, turėjo juos išbraukti ir jų vietoje palikti daugtaškį.

Liudytojo I.Dološickio parodymas “… bet atrodo, kad nebuvo nustatyta. Pagal valandas, atrodo, pagal išlaidas” patvirtina, kad akcinės bendrovės “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” su H.Galilo konsultantais atsiskaitydavo ne už realiai suteiktas valdymo paslaugas bei konsultacijas, o už jų išbūtas ar jiems užrašytas valandas bei jų pačių savo nuožiūra nustatytas tariamai apturėtas išlaidas.

Tokia atsiskaitymų už akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” teikiamas Laikinojo valdymo paslaugas sistema buvo sąlygota ir sutarties Nr.98/07/01, kurią 1998m. liepos 1d. pasirašė “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius”, 3 punkto nuostatos, nurodančios, jog UAB “British & Baltic Vilnius” atlyginimas yra lygus 10 procentų, skaičiuojant nuo UAB “British & Baltic Vilnius” surinktų sąskaitų už “British & Baltic Company Limited” ar jos nurodytų asmenų patirtas išlaidas.

Akivaizdu, kad turėta omenyje išlaidas, kurios bus patirtos teikiant vadinamąsias Laikinojo valdymo paslaugas, kurias galiausiai apmokės akcinės bendrovės “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis”.

Tokia atsiskaitymų už akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” teikiamas Laikinojo valdymo paslaugas sistema buvo sąlygota ir sutarties Nr.98/07/01 priedo – 1998m. liepos 1d. pavedimo Nr.1 – 3 punkto nuostatos, nurodančios, jog UAB “British & Baltic Vilnius” komisinis atlygis bus apskaičiuojamas remiantis sutarties Nr.98/07/01 3 punktu.

Taikant tokią apmokėjimo už suteiktas paslaugas (surinktas sąskaitas) sistemą, UAB “British & Baltic Vilnius” buvo suinteresuota, kad jai nurodyti ar jos parinkti vadinamieji tiesioginiai paslaugų teikėjai suteiktų kuo daugiau ir kuo brangiau kainuojančių Laikinojo valdymo paslaugų, kas leistų jai iš “British & Baltic Company Limited” gauti savo 10 proc. komisinių dalį nuo kuo didesnės išrašytų sąskaitų sumos.

Teikti akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” kuo daugiau ir brangiau kainuojančių bei pigiau atsieinančių paslaugų, kuo daugiau butaforinių ir fiktyvių paslaugų, ne mažiau nei UAB “British & Baltic Vilnius” suinteresuoti buvo ir vadinamieji tiesioginiai tokių paslaugų teikėjai – Lietuvos ir užsienio šalių fiziniai bei juridiniai asmenys, Laikinojo valdymo laikotarpiu veikę per H.Galilo UAB “British & Baltic Vilnius”.

Firma “Smit Maritime Contractors B.V.” – viena iš priedangos bendrovių, per kurią H.Galilo UAB “British & Baltic Vilnius” parinkti vadinamieji tiesioginiai paslaugų teikėjai “Būtingės naftai” teikė tariamai amerikietiškas valdymo paslaugas

1998m. spalio 1d. UAB “British & Baltic Vilnius” (“Vykdytojas”), atstovaujama direktoriaus Haretho Galilo, ir užsienio įmonė “British & Baltic Company Limited” (“Užsakovas”), atstovaujama direktoriaus Eddie Eid, susitarė ir pasirašė sutarties Nr.98/07/01 priedą – pavedimą Nr.2.

Pavedimo Nr.2 1 punkte rašoma:

“Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo firmai “Smit Maritime Contractors B.V.” (adresas: Zalmsraat 1, 3016 DS Roterdamas, Olandija) Lietuvoje teikti šias paslaugas: konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais, tarpininkavimo, reklamos laikraščiuose, per televiziją, asmenų bei turto apsaugos, ryšių su visuomene, susitikimų ir derybų organizavimo, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo, spaudos apžvalgos, informacijos žiniasklaidai paruošimo, telefoninių pokalbių, interneto, kanceliarinių prekių tiekimo, kurjerinio pašto, laiškų, dokumentų siuntimo, prenumeratos, svečių apgyvendinimo (viešbučiai, butų nuoma), automobilių nuomos (tame tarpe taksi paslaugos) ir eksploatacijos, vertimų į užsienio kalbas ir atvirkščiai, reprezentacinių paslaugų (pvz., vizitinių kortelių gamyba, biznio klientų, partnerių ir kt. susijusių asmenų maitinimas, laisvalaikis, dovanos, suvenyrai) ir visas kitas, susijusias su firmos “Smit Maritime Contractors B.V.” veikla“.

Šiame punkte kalba tarp šalių ėjo apie “British & Baltic Company Limited” užsakomas ir firmai “Smit Maritime Contractors B.V.” teikiamas Laikinojo valdymo bei konsultavimo paslaugas, kurias pastaroji, tik jau kaip olandiškas, turėjo perparduoti jų galutiniam pirkėjui ir apmokėtojui už jas – akcinei bendrovei “Būtingės nafta”.

Už pavedimo Nr.2 1 punkte įvardytas ir firmai “Smit Maritime Contractors B.V.” suteiktas paslaugas, įskaitant ir “British & Baltic Vilnius” darbuotojų išlaidas, padarytas teikiant minėtas paslaugas, kaip nurodyta to paties pavedimo 2 punkte, bendrovei “British & Baltic Vilnius” pagal pateiktą sąskaitą sumokėti turėjo “British & Baltic Company Limited”.

Tai buvo piktavališkas šalių susitarimas dėl Laikinojo valdymo paslaugų per tarpininkus teikimo „Būtingės naftai“, kadangi UAB “British & Baltic Vilnius” neturėjo patirties, kompetentingų asmenų ir kitokių galimybių tokias paslaugas teikti.

Todėl, jei išankstinis susitarimas dėl „Būtingės naftai“ nereikalingų, nenaudingų, žalingų, taip pat butaforinių ir fiktyvių Laikinojo valdymo paslaugų teikimo imtų kilti į viešumą, šalys – “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius”, – tą pačią dieną – 1998m. spalio 1d. – pasirašė ir slaptąjį, dar vieną pavedimą Nr.2, kaip atsarginį priedą prie sutarties Nr.98/07/01.

Slaptojo pavedimo Nr.2 1 punkte rašoma: „Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo firmai “Smit Maritime Contractors B.V.”, adresas: Zalmsraat 1, 3016 DS Roterdamas, Olandija, teikti šias paslaugas Lietuvoje: konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais, tarpininkavimo, ryšių su visuomene, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo, spaudos apžvalgos“.

Slaptojo pavedimo Nr.2 2 punkte rašoma:

“Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo, firmai “Smit Maritime Contractors B.V.”, sudarant sutartis su tiesioginiais paslaugų teikėjais, organizuoti sekančių paslaugų teikimą: reklama laikraščiuose, per televiziją, asmenų bei turto apsauga, susitikimų ir derybų organizavimas, informacijos žiniasklaidai paruošimas, telefoninių pokalbių, interneto, kanceliarinių prekių tiekimas, kurjerinio pašto, laiškų, dokumentų siuntimas, prenumerata, svečių apgyvendinimas (viešbučiai, butų nuoma), automobilių nuoma (tame tarpe taksi paslaugos) ir eksploatacija, vertimai į užsienio kalbas ir atvirkščiai, reprezentacinės paslaugos (pvz., vizitinių kortelių gamyba, biznio klientų, partnerių ir kt. susijusių asmenų maitinimas, laisvalaikis, dovanos, suvenyrai) ir visų kitų, susijusių su firmos “Smit Maritime Contractors B.V.” veikla ir apmokėti pateiktas sąskaitas.”

Slaptasis (atsarginis) pavedimas Nr.2 buvo skirtam tam atvejui, jei Valstybinė mokesčių inspekcija ar kuri kita tikrinanti tarnyba, kilus įtarimui, sumanytų atlikti priešpriešinį UAB “British & Baltic Vilnius” patikrinimą dėl šios bendrovės ūkinių ir finansinių santykių su akcine bendrove “Būtingės nafta”.

Tokiu atveju tikrintojams būtų buvęs pateiktas ne pirmasis, o antrasis pavedimo Nr.2 variantas, kuriame pačios UAB “British & Baltic Vilnius”, daugiau ne kaip paslaugų teikėjos, o kaip tarpininkės, vaidmuo teikiant „Būtingės naftai“ Laikinojo valdymo paslaugas pateikiamas kaip daug kuklesnis ir nereikšmingesnis.

Beje, pagal pirmąjį pavedimo Nr.2 variantą, jei jis būtų buvęs pateiktas tikrintojams, UAB “British & Baltic Vilnius” niekaip nebūtų galėjusi paaiškinti, kaip ji vertėsi Būtingės naftos terminalo turto sauga, kaip už 5000 JAV dolerių per parą metus saugojo garsųjį terminalo plūdurą, jeigu neturi ne tik tam darbui tinkamų specialistų, bet neturi ir Policijos departamento generalinio komisaro išduotos licencijos Lietuvoje teisėtai verstis asmens bei turto sauga.

Pavedimą Nr.2 “British & Baltic Company Limited” (“Užsakovo”) vardu pasirašė Eddie Eidas, o UAB “British & Baltic Vilnius” (“Vykdytojo”) vardu pasirašė Harethas Galilas.

Šalims pasirašant sutarties Nr. 98/07/01 neatskiriamą dalį – pavedimą Nr.2, firma “Smit Maritime Contractors B.V.”, kaip pavedime minimas ir aptarimas ūkio subjektas, kuriam bus teikiamos labai svarbios paslaugos, nedalyvavo sudarant ir pasirašant šį pavedimą.

Pavedime Nr.2 net neminima, kad su firma “Smit Maritime Contractors B.V.” kas nors buvo pasirašyta, suderinta ar aptarta, kad ji kurią nors pavedimo šalį įgaliojo jos vardu spręsti apie jai siūlomas ir ketinamas teikti paslaugas, kad ji apie tokio pavedimo sudarymą ir pasirašymą informuota išvis.

Tai patvirtina, kad firma “Smit Maritime Contractors B.V.” buvo visiškai priklausoma nuo “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius”, buvo šių kompanijų valdoma ir kontroliuojama, besąlygiškai vykdė visus “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius” tarpusavio susitarimus bei jų susitarimus su kitomis šalimis, įskaitant ir susitarimus su “Būtingės nafta”.

Šalims pasirašant sutarties Nr.98/07/01 neatskiriamą dalį – pavedimą Nr.2, nieko nerašoma ir apie tai, kad, apsprendžiant firmos “Smit Maritime Contractors B.V.” veiklą Lietuvoje ir “Būtingės naftoje”, būtų buvęs ar būtų reikalingas koks nors JAV kompanijos “Williams International Company” pritarimas ar sutikimas, kad pavedimo Nr.2 tekstas būtų derintas su “Williams International Company”.

Visa tai byloja apie tai, kad firmą “Smit Maritime Contractors B.V.” kontroliavo, valdė ir už ją visus sprendimus priiminėjo “British & Baltic Company Limited” bei UAB “British & Baltic Vilnius”.

Kaip H.Galilo firma “Smit Maritime Contractors B.V.” neįtikėtinai brangiai saugojo garsųjį Būtingės naftos terminalo plūdurą

LR Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti liudytojo – akcinių bendrovių “Naftotiekis” ir “Būtingės nafta” generalinio direktoriaus – Ivano Dološickio 2004m. balandžio 14d. apklausos protokole užrašyti tokie parodymai:

Valentinas Greičiūnas (pirmininkas): – /…/. Aš labai norėčiau pasakyti … gal į detales nesiveldami … jeigu galima, tada žodis jums ir prašom pradėti … pasakykite, nuo kada, taip sakant, kokiose pareigose dirbote.

Ivanas Dološickis: – Aš naftotiekyje dirbau nuo 1992 metų … pradedant nuo darbininko … 1999 metais baigiau direktoriumi.

Komisija: – Aišku, Dar vienas … jeigu galima, jūs šiek tiek užsiminėt apie poną … Aš dabar neatsimenu jo … vis tiek jūs apie jį kažką girdėjot. Na, ne šiaip sau … pavardę atsimenat ir … Papasakokite truputį, ką girdėjote.

Ivanas Dološickis: – Na, jūs patys žinot, matėt, kad … ėjo per Lietuvą, kol buvo nepasirašyta sutartis. Kai sutartis pasirašyta, … Dingo ir niekas nežino, kur jis šiandien yra. Na, aš galiu pasakyti, kad vienąkart aš buvau … Jis mane … pas ministrą … taip, kad sekretorė išėjo iš kabineto. Iš pradžių sakė, aš čia sėdžiu jau apie 20 metų, bet pirmąkart girdėjau, kad taip ant žmogaus rėktų kitas žmogus, suprantat?

Komisija: – Ir visai pašalinis?

Ivanas Dološickis: – Ir visai pašalinis. Man tik tiek gerai buvo, sakau … kad jis angliškai, o aš angliškai nelabai suprantu, man buvo lengviau … Bet vis tiek toks buvo moralinis smūgis …

Komisija: – Kaip jis … ko nors nesutiko su jumis ar buvo pasipiktinęs? Kokios priežastys?

Ivanas Dološickis: – Na, aš jums galiu pasakyti, kad Būtingėje man teko dirbti arčiau su amerikiečiais, … Mes dirbam savarankiškai, dirbam normaliai, pavyzdžiui, jie į Biržuose nesikišdavo taip … o Būtingėje jų ten sėdėjo daug ir mane kai Babilius išsiuntė dirbti į Būtingę, tai man teko labai arti su amerikiečiais dirbti ten, jie konsultantai buvo. Bet aš taip suprantu, konsultantai, kai jis ateina, konsultuoja, sako, būtų gerai taip padaryti … turi savo nuomonę ir turi … Buvo kitoks. Jie pasakė taip ir taip turi būti padaryta. Jeigu ne, Babilius po penkių minučių skambina ir sako: ko tu jų neklausai? Ir jis man dėl to, aš toks žmogus iš prigimties … na, aš turiu savo nuomonę, aš žiūriu, kad taip bus gerai ir aš darau taip, kaip aš suprantu. O ten buvo kitaip. Tada buvo taip: … turi savo nuomonę, bet darai taip, kaip amerikietis sakė.

Komisija: – Ir dar vienas klausimas. Ar tie jūsų pasakymai, jūs vis tiek buvote direktorius, jūs paskui buvot perkeltas į Būtingę, jūsų nuomonė, kaip direktoriaus, kaip žmogaus, kuris susigaudo ūkyje, ar buvo į teigiamą pusę, ar buvo kaip tik absurdiška, neigiama …

Ivanas Dološickis: – Man absurdiški … Aš jums galiu vieną tokį atvejį papasakoti, jeigu turit laiko paklausyti.

Komisija: – Taip.

Ivanas Dološickis: – … Surišta … už ką jis paskui aplojo čia labai … Jam šovė tokia mintis, … plūduras, kuris dabar yra jūroje sumontuotas, jis gulėjo Klaipėdoje ten kažkur … įlankoje … ir jam … kad reikia ją saugoti … Tada buvo pasamdyta, na … Gerai … reikia, tai reikia … vis tik brangus daiktas, labai brangiai kainuoja. Buvo pasamdyta ekskomisarų komanda, jie ten saugojo. Gerai, viskas tvarkoje. Paskui tą plūdurą paėmė statybininkai … į jūrą, sumontavo ir vėl reikia jį saugoti tenai, jau jūroje. Gerai, na, mes sušaukėm valdybą, paskelbėm kainų apklausą … ir Lietuvos žvejai tada sėdėjo be darbo, buvo jų daug ir pigiai, pasiūlė, kad jeigu aš neklystu, 150 Lt į parą saugoti tą plūdurą jūroje tenai, na, ten reikia laivelyje … reikia … Kuras ir t.t. … Ir mes valdyboje priėmėm … antras buvo pasiūlymas iš pasienio … ar pakrantės apsauga … Man paskambino … kaip pavardė to viršininko buvo, na, nesvarbu … jis buvo atvažiavęs pas mane, sakė, mes turim ten postą Šventojoje, jeigu jūs mums padėtumėte pastatyti bokštą ir nupirkti videokamerą … kur mato, aš bijau dabar suklysti, kiek … na, visa Lietuvos ekonominė zona … iš esmės … Ji, sakė, jums žiūrėsim tą plūdurą ir už visa tai reikėjo apie 100 tūkst. litų tiems darbams padaryti. Sakė, paskui kabeliu mes galim tą vaizdelį perduoti jūsų budinčiam dispečeriui, jis matys, viskas gerai. Mes jau buvom sutikę, valdyba pritarė … gal ir protokolas kur nors dar yra su pasieniečių pasiūlymu … tada, nežinau iš kur, atsirado komanda, kad mūsų lietuviai negali apsaugoti to plūduro tenai, ir … Smitas … Gal iki šios dienos dar ten … Locmanauja … kad Smit saugos už 4 tūkst. dolerių į parą …

Komisija: – 4 tūkst. …

Ivanas Dološickis: – 4 tūkst. dolerių į parą … Taip. Aš atsisakiau pasirašyti tą kontraktą su juo.

Komisija: – Ir grąžino po to į Biržus.

Ivanas Dološickis: – Ir grąžino po to į Biržus.

Komisija: – Tai …

Jonas Jurkus: – Aš, gerbiamasis direktoriau, norėjau paklausti. Gal jūs prisimenat, kiek konsultantų apsimokėdavot į mėnesį … kvailas jų konsultacijas … nes tas pats buvo “Mažeikių naftos” … ir kiek laiko saugojo tą plūdurą po 16 tūkst. litų … jeigu prisimenat.

Ivanas Dološickis: – Na, į antrą klausimą lengviau atsakyti: saugojo iki kol buvo pradėtas darbas plūduro.

Jonas Jurkus: – Tai kiek čia buvo laiko?

Ivanas Dološickis: – Na, čia kokį pusmetį gerą gal ir saugojo.

Komisija: – Aš tik patikslinti, jeigu galima.

Pirmininkas: – Prašau.

Komisija: – Ne, patikslinti to paties, nes sakėt, kad kažkas tai. Vis tiek atsimenat, kas liepė su ta kompanija susidėti su apsaugos … Kur mokėjot 4 tūkst. Vis tiek prisimenat …

Ivanas Dološickis: – Ministerija.

Komisija: – Bet konkrečiai iš ministerijos?

Ivanas Dološickis: – Na, ministras … Ministras, taip.

Komisija: – Ačiū.

Komisija: – Raštu nebuvo komandos?

Ivanas Dološickis: – Ne, ne, raštu komandos …

Komisija: – Jūs paminėjot … To paties … ekskomisarų biurą … bet jis paskui taip ir dingo iš mūsų pokalbio. Ar jis kokią nors apsaugą organizavo?

Ivanas Dološickis: – Organizavo.

Komisija: – Ką jis saugojo?

Ivanas Dološickis: – Saugojo tą plūdurą …

Komisija: – /…/ tuos žvejus …

Ivanas Dološickis: – Ne, ne, saugojo plūdurą, kada jis buvo krante, uoste kai gulėjo. Uoste. Tada jį saugojo. O kai iš uosto paėmė, nutempė į jūrą, tada jau prasidėjo jūreiviai saugojo tai Smito kompanija.

Komisija: – O už kiek Ekskomisarų biuras saugojo?

Ivanas Dološickis: – Na, aš dabar neprisimenu. Bet ten nedidelė suma buvo. Ten buvo taip … aš dar, prisimenu, derėjosi su …

Komisija: – kad mes ten normalia žmogiška kaina?

Ivanas Dološickis: – Konsultantui buvo mokama daug, bet aš dabar bijau pameluoti ir neprisimenu, bet daug mokėdavo.

Akivaizdu, kad liudytojo I.Dološickio apklausos protokole iškraipyti arba visiškai praleisti “British & Baltic Company Limited”, UAB “British & Baltic Vilnius”, UAB “Ekskomisarų biuras” pavadinimai bei H.Galilo vardas ir pavardė arba todėl, kad I.Dološickis neišdrįso jų ištarti, arba todėl, kad stenografistė, kažkieno nurodymu, turėjo juos iškraipyti arba išbraukti ir jų vietoje palikti daugtaškius.

     I.Dološickio parodymai užfiksuoti ir Seimo Laikinosios komisijos, tyrusios “Mažeikių naftos” privatizavimo aplinkybes, 2004m. birželio 1d. išvadoje, kurioje rašoma:

“73. I.Dološickis Komisijai paaiškino, kad “Būtingėje teko dirbti arčiau su amerikonais”. Jo teigimu, amerikiečių konsultaciniai patarimai buvo privalomi vykdyti. Priešingu atveju “V.Babilius už penkių minučių skambina ir klausia, “ko tu neklausai jų?”. I.Dološickio teigimu, nurodymus vykdyti konsultantų patarimus duodavo ministras V.Babilius. I.Dološickio vertinimu, konsultantų patarimai buvo “man absurdiški”, o “konsultantams teko mokėti daug” “už nesąmones”.

Kaip pavyzdį I.Dološickis pateikė situaciją, kuomet buvo nuspręsta saugoti Būtingės terminalo plūdurą jūroje. Valdyba nusprendė pirkimą vykdyti kainų apklausos būdu ir labiausiai jiems tiko pakrančių apsaugos tarnybos pasiūlymas, kad AB “Būtingės nafta” Šventojoje įrengtų bokštą postą su specialia technika ir kabeliu specialios stebėjimo kameros vaizdas būtų nuolat transliuojamas į AB “Būtingės nafta”. Tokių paslaugų suma buvo įvertinta 100.000 litų. Tuomet “nežinau iš kur atsirado komanda”, kad “lietuviai negali apsaugoti”, o plūdurą saugos “Smith Fleet Services” (locmanai – Komisijos past.) už 4.000 JAV dolerių (16.000 litų – Komisijos past.) per parą.

Tokią komandą žodžiu davė ministras V.Babilius, “raštu komandos nėjo”. I.Dološickiui atsisakius pasirašyti tokią sutartį, dėl šio įvykio H.Galilas Ūkio ministro V.Babiliaus priimamajame “aplojo” I.Dološickį ir šis netrukus buvo grąžintas dirbti į AB “Biržų naftotiekis”. I.Dološickio teigimu, tokiomis sąlygomis plūduro apsauga buvo vykdoma “pusmetį gerą”, kol terminalas pradėjo darbą.

Vertindama šį epizodą, Komisija nedaro absoliutaus vertinimo, nes nemano, kad, pasirenkant tokių paslaugų teikėjus, kaina tėra vienintelis objektyvus kriterijus.”

 Komisija, išreikšdama savo vertinimą ir akcentuodama tik paslaugų kainą, bet tuo pačiu sumenkindama paslaugų kainos reikšmę, visiškai nutyli ne mažiau svarbias aplinkybes, apie kurias papasakojo akcinių bendrovių “Naftotiekis” ir “Būtingės nafta” generalinis direktorius I.Dološickis.

Toks I.Dološickio liudijimo nuvertinimas galėjo būti prirašytas tik konservatoriaus Andriaus Kubiliaus ar kurio nors kito, su “Williams” artimai susijusio komisijos nario reikalavimu. Akivaizdu, kad toks I.Dološickio liudijimo nuvertinimas yra tiesiog prisegtas prie bendros komisijos išvados.

Tai patvirtina ir LR Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti 2004m. balandžio 27d. vykusio posėdžio protokolas, kuriame užfiksuota, kaip komisijos narys A.Kubilius siūlo komisijos pirmininkui V.Greičiūnui komisijos nario J.Jurkaus iškelto klausimo apie Būtingės terminalo plūduro apsaugą neperduoti prokuratūrai, nesigilinti į kitas panašias “Mažeikių naftos” privatizavimo detales.

LR Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti liudytojo – akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” valdybos pirmininko, Ūkio ministerijos Energetikos departamento direktoriaus – Jono Kazlausko 2004m. balandžio 27d. apklausos protokole užrašyti tokie parodymai:

Pirmininkas Valentinas Greičiūnas: – Gerai, J.Jurkus. Prašau.

Jonas Jurkus: – Gerai, ačiū. Man truputėlį skaudu, kad jūs esate nenuoširdus komisijoje. Tačiau aš norėčiau pasidomėti, ar jūs, kaip valdybos pirmininkas, girdėjote tokį dalyką. Mes čia išgirdome beklausdami … kada už plūduro saugojimą Lietuvos žvejai pasiūlė 150 Lt už parą, o buvo duota komanda, matyt, jūsų arba ministro, atsisakyti šio konkurso ir mokėti už parą to plūduro saugojimo 4 tūkst. dolerių į parą, jeigu aš neapsirinku, kompanijai “Smit” … nejaugi jūs nesvarstėt tokią, aš pasakyčiau, kaip čia būtų galima išsireikšti …

Komisija: – Švelniai …

Jonas Jurkus: – Švelniai tariant … tokį atvejį … 150 litų ir 4 tūkst. dolerių. Ir mokėjot kažkur 8 mėnesius … Žala valstybei didžiulė. Jūs – valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkas, pirmas asmuo įmonėje, atstovaujate valstybės interesus. Kaip jūs vertintumėte šį atvejį? Jūs, kaip valstybės tarnautojas, Lietuvos pilietis.

Jonas Kazlauskas: – Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą valdyba, valdybos nariai, tai ne jų akcijos, tai yra valstybės akcijos. O kaip jiems priimti sprendimą, kaip balsuoti, gaudavo nurodymą arba iš ministerijos, arba iš Vyriausybės. Akcinių bendrovių įstatyme buvo pasakyta: šie dalykai sprendžiami Vyriausybėje, šie dalykai sprendžiami ministerijoje. Ir pati valdyba šitokių dalykų asmeniškai nieko negalėjo įtakoti nei daryti.

Jonas Jurkus: – Noriu patikslinti. Skandalingas atvejis: priimtas yra įmonės techninio personalo konkurso medžiaga … ir gaunamas skambutis iš ministerijos, jūs nejaugi, kaip valdybos pirmininkas, nejaugi šito dalyko nežinote?

Jonas Kazlauskas: – Apie kokį skambutį jūs?

Jonas Jurkus: – Plūduro saugojimą. Aš klausiu konkrečiai. Būtingės terminale plūduro saugojimas konkursas 150 litų pasiūlo Lietuvos žvejai, o priimtas sprendimas ministerijos nurodymu … pakeisti, tai būtų už 4 tūkst. dolerių, mokamų už parą. Jūs – valdybos pirmininkas.

Jonas Kazlauskas: – Bet aš sakau, mano sprendimas – ne mano asmeninis sprendimas.

Jonas Jurkus: – Bet jūs duodat komandą …

Jonas Kazlauskas: – … Aš duodu komandą taip, kaip kokią komandą gaunu. Man belieka, aš kaip vykdytojas … visa valdyba.

Jonas Jurkus: – Jums pasakys šokti į šulinį, tai šoksit irgi?

Firma “Smit Maritime Contractors B.V.” buvo vienoje iš Olandijos mokesčių rojaus zonų registruota ofšorinė kompanija, kurios įstatinis kapitalas buvo arti 1000 JAV dolerių, t.y. daugiau nei keturis kartus mažesnis nei jos būsimasis paros uždarbis Būtingėje saugant terminalo plūdurą.

Ūkio ministro V.Babiliaus sprendimo ne konkurso tvarka firmai “Smit Maritime Contractors B.V.” suteikti teisę saugoti valstybės turtą, kurio vertė šimtus kartų didesnė už pačių saugotojų turimą nuosavą turtą bei galimą prisiimti atsakomybę, niekaip negalima pavadinti sąžiningu pareigų atlikimu, atstovavimu valstybės interesams. Tokį sprendimą galima pavadinti atvirai korupciniu, akivaizdžiai tenkinančių tik H.Galilo ir jo vadovaujamų bei atstovaujamų bendrovių interesus.

Kad viskas vyko būtent taip, kaip Seimo Laikinajai komisijai liudijo I.Dološickis, patvirtina ir ta tema viešai skelbta informacija.

1998m. lapkričio 27d. “Lietuvos ryte” buvo išspausdintas Žydrūno Damausko straipsnis “Williams” koncernas jau šeimininkauja Būtingėje”, kuriame rašoma:

“JAV bendrovė “Williams International”, dar neinvestavusi į Lietuvos naftos ūkį nė cento, jau pasirašinėja dokumentus Lietuvos ūkio subjektų vardu.

“Būtingės naftos” vadovas Ivanas Dološickis buvo šokiruotas, kai sužinojo, kad “Williams” pareigūnas Būtingėje Walteris Hilliardas “Būtingės naftos” vardu lapkričio 12 dieną kreipėsi į Olandijos bendrovės “Smit Maritime Constructors” projekto vadovą Corą Vermeerį, siūlydamas Olandijos bendrovei saugoti ir prižiūrėti naftos plūdurą jūroje.

Už šią paslaugą amerikietis siūlė iš Būtingės terminalo lėšų olandams mokėti net 16 tūkst. litų per parą. Per metus tai sudarytų beveik 6 mln. litų. Kadangi “Smit” įrenginėjo plūdurą jūroje, šis susitarimas turėjo įsigalioti užbaigus darbus.

I.Dološickis teigė, kad apie “Williams” atstovo pasirašytą dokumentą sužinojo neseniai. Pasak jo, “Williams” neturi teisės pasirašinėti jokių dokumentų “Būtingės naftos” vardu.”

Būtingės terminalo plūduro saugos paslaugų milijoninė sutartis sudaroma su olandų ofšorine kompanija “Smit Maritime Constructors B.V.”, kuri Lietuvoje neturėjo nei licencijos, nei teisės verstis asmens bei turto sauga

AB “Mažeikių nafta” generalinio direktoriaus G.Kiesaus teigimu, ūkio ministras V.Babilius Lietuvos žvejų nušalinimą jam aiškino tuo, kad jie neturi licencijos teisėtai verstis turto apsaugos verslu, nors, paties G.Kiesaus žiniomis, žvejai už 150 litų per parą pasiūlė ne turto apsaugos su visomis garantijomis paslaugas, o pasisiūlė tik stebėti ir prižiūrėti plūdurą, kuriam tokiu atveju realiai jokia vagystė negrėsė.

Ūkio ministrui V.Babiliui buvo žinoma, kad firma “Smit Maritime Contractors B.V.” nėra asmens bei turto saugotojas, saugos tarnyba ar saugos struktūrinis padalinys, kurie, vadovaudamiesi Asmens bei turto saugos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993m. kovo 12d. nutarimu Nr.160, 7 dalimi, Lietuvoje gali vykdyti asmens bei turto saugą.

Matomai, “Smit Maritime Contractors B.V.”, kaip ir “Smit Maritime Constructors” bei “Smith Fleet Services” yra viena ir ta pati, tai pačiai asmenų grupei priklausanti ofšorinė bendrovė, kurios visus svarbesnius reikalus Būtingėje tvarkė UAB “British & Baltic Vilnius” vadovas H.Galilas.

Apie tai, kaip “Smit Maritime Contractors B.V.” (“Smith Fleet Services”) tvarkėsi Būtingės naftos terminale ir kaip iš Būtingės skandalingai išvijo lietuvius locmanus rašė “Lietuvos rytas” (Pauliaus Tamulionio 1999m. rugpjūčio 13d. straipsnis “Klaipėdos locmanai – už borto” ir Pauliaus Tamulionio 1999m. spalio 4d. straipsnis “Williams” locmanai mėgaujasi Palanga”), “Respublika” (Arūno Daugėlos 1999m. spalio 6d. straipsnis “Valdančioji dauguma atvėrė kelią amerikiečių kompanijai” ir Gintaro Urbo 2002m. vasario 25d. straipsnis “Locmanai siekia laisvės. Uosto kapitonas nenori anarchijos”).

Firma “Smit Maritime Contractors B.V.” nebuvo Lietuvos ūkio subjektas, todėl neturėjo teisės mūsų šalyje verstis ne tik asmens bei turto sauga, bet ir bet kokia kita ūkine-komercine veikla.

Firma “Smit Maritime Contractors B.V.” neturėjo licencijos, kuri asmens bei turto saugotojams yra privaloma ir kurią, vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos 1993m. rugpjūčio 31d. akto Nr.673 priedo – Asmens bei turto saugotojų, saugos tarnybų ir saugos struktūrinių padalinių veiklos instrukcijos – 2.2 punktu, išduoda Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento generalinis komisaras.

Tos pačios Asmens bei turto saugotojų, saugos tarnybų ir saugos struktūrinių padalinių veiklos instrukcijos 2.1.6 punktas numato, kad asmens bei turto saugotoju, saugos tarnybos ar saugos struktūrinio padalinio darbuotoju gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 25 metų amžiaus ir turintis Lietuvos Respublikos piliečio pasą.

Nėra jokių oficialių žinių apie tai, kad firmos “Smit Maritime Contractors B.V.” bent vienas iš nominalių steigėjų, bent vienas iš vadovų, darbuotojų ar atstovų buvo 25 metų amžiaus sulaukęs ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą turintis asmuo, turintis teisę užsiimti asmens bei turto sauga.

Visa tai buvo žinoma ūkio ministrui V.Babiliui, kuris akcinės bendrovės “Būtingės nafta” generaliniam direktoriui I.Dološickiui davė nurodymą ne konkurso tvarka terminalo plūduro saugojimo sutartį pasirašyti su firma “Smit Maritime Contractors B.V.”

1998m. spalio 1d. UAB “British & Baltic Vilnius” (“Vykdytojas”) ir užsienio įmonė “British & Baltic Company Limited” (“Užsakovas”) pasirašė sutarties Nr.98/07/01 priedą – pavedimą Nr.2, kurio 1 punkte rašoma:

“Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo firmai “Smit Maritime Contractors B.V.” Lietuvoje teikti šias paslaugas: /…/, asmenų bei turto apsaugos, /…/ ir visas kitas, susijusias su firmos “Smit Maritime Contractors B.V.” veikla“.

Tai patvirtina, kad dar gerokai prieš tai, kai “Williams” pareigūnas W.Hilliardas “Būtingės naftos” vardu 1998m. lapkričio 12d. kreipėsi į Olandijos bendrovės “Smit Maritime Constructors” projekto vadovą C.Vermeerį, siūlydamas šiai bendrovei saugoti ir prižiūrėti naftos plūdurą jūroje, dėl Būtingės naftos terminalo turto saugos jau buvo tarpusavyje susitarusios dvi H.Galilo bendrovės – “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius”.

Ministrui V.Babiliui, kaip ir akcinės bendrovės “Būtingės nafta” generaliniam direktoriui V.Gedvilui bei valdybos nariams, buvo žinoma, kad firma “Smit Maritime Contractors B.V.”, norėdama saugoti plūdurą, šį darbą galiausiai privalės pavesti ir paves H.Galilo proteguojamai UAB “Ekskomisarų biuras” – vienintelei “Būtingės naftą” ne konkursų tvarka aptarnaujančiai bendrovei, turinčiai teisę verstis asmens bei turto sauga.

Visiškai realus dalykas, kad asmens bei turto apsaugos paslaugas firmai “Smit Maritime Contractors B.V.” bei akcinei bendrovei “Būtingės nafta” UAB “Ekskomisarų biuras” teikė vadovaudamasi 1998m. lapkričio 27d. su UAB “British & Baltic Vilnius”, veikusios “Williams” vardu, pasirašytos Saugos paslaugų sutarties Nr.464 sąlygomis.

Susidaro įspūdis, kad firma “Smit Maritime Contractors B.V.” buvo tik priedangos bendrovė kitai H.Galilo bendrovei – UAB “British & Baltic Vilnius” – teikiant nereikalingas, nenaudingas, žalingas, taip pat butaforines ir fiktyvias paslaugas valstybei dar tebepriklausančiai “Būtingės naftai”, šiai akcinei bendrovei parenkant vadinamuosius tiesioginius paslaugų teikėjus – tokius kaip UAB “Ekskomisarų biuras”.

H.Galilas išmokė “Būtingės naftos” specialistus ne tik kaip ir už kiek reikia saugoti terminalo plūdurą, bet ir pažadėjo pamokyti, kaip reikia mylėti Lietuvą

LR Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti 2004m. balandžio 29d. posėdyje apklausto liudytojo – akcinės bendrovės “Būtingės nafta” generalinio direktoriaus – Piotr Ranko apklausos protokole užrašyti tokie parodymai:

Valentinas Greičiūnas: – Kolegos, prašom klausti.

Jonas Jurkus: – Norėčiau paklausti. Mes girdėjome tokią situaciją, kad viena iš priežasčių jus atleisti buvo plūduro apsauga, kurią laimėjo žvejai už 150 litų, pasieniečiai siūlė net bokštelį su televizijos apžiūra ir buvo gavę komandą atsisakyti ir kompanija (…), man atrodo, kuri mokėjo po 4 tūkst. dolerių. Ar jūs prisimenate tą atvejį?

Piotr Ranko: – Aš prisimenu tą situaciją, nes Klaipėdoje buvo parengtas projektas pastatyti stebėjimo kameras, priimti signalus, kas ateina, videokameras, kad viską matytume aplinkui plūdurą. Situacija buvo tokia. (…) kompanija, kuri statė Būtingėje ir (…) buvo pasamdyta kompanijos “Williams International”, kaip konsultantai pristatyti Būtingei plūdurus pagal aktus. Iš esmės realiai buvo priimtas sprendimas, kad arba mes statome savo apsaugą iš Klaipėdos, nes taip buvo spręstas klausimas pradžioje, arba plečiam tą projektą, kuris buvo parengtas (…) iš Klaipėdos. Iš esmės nei tas, nei tas projektas nebuvo priimtas, buvo pastatytas laivas (…), kuris stovėjo 3 mėnesius prie plūduro. Be mūsų suderinimo buvo pasakyta pastatyti ir jis buvo pastatytas kaip apsauga. Buvo dar viena problema, nes buvo blogos oro sąlygos ir tas laivas užplaukė ant plūduro. Mes tada pradėjome remontuoti tą plūdurą ir vis tiek jis tris mėnesius prastovėjo. Su mumis to nederino.

Jonas Jurkus: – O kiek konsultantams jūs mokėdavote ir už ką?

Piotr Ranko: – Dėl konsultantų pasakysiu taip. Visi specialistai, kurie buvo pakviesti dėl elektroninės schemos arba dėl kurios nors dalies, dėl prietaisų, buvo sprendžiama taip, kad kiekvienam specialistui už išdirbtas 8 val. per dieną buvo mokama 1200 dolerių, plius viešbutis, plius pietūs ir visos išlaidos, kurios buvo per parą. Visos išlaidos ir apsauga, automobilis, sekretorė, vertėja ir viešbutis. Viską kompensavo Būtingės terminalas.

Jonas Jurkus: – Tai kiek tokių buvo?

Piotr Ranko: – Kaip pasakyti? Aš jums pasakysiu kaip pavyzdį. Kai norėjome pristatyti Vyriausybės komisijai pirmą etapą, tai iš esmės reikėjo pervesti po 70-80 tūkst. dolerių.

Jonas Jurkus: – Per mėnesį?

Piotr Ranko: – Vien specialistams. Tai vienas dalykas. O kompanijos “Williams” konsultantams buvo atskirai sudaryta sutartis ir mokėjimas jiems buvo toks. Kaip aš atsimenu šiandien, tas mokėjimas už naftos transportavimą per Lietuvos teritoriją iki naftos gamyklos, naftos perdirbimas, kiek perdirba naftos, ir už naftos transportavimą ir perkrovimą per Būtingę. Apie 1,5 dolerio nuo kiekvienos tonos yra atskirai pagal sutartį.

Jonas Jurkus: – Gal galima būtų patikslinti? Gal jūs prisimenate, kaip generalinis direktorius, o kiek jūs maždaug mokėdavote savo darbuotojams?

Piotr Ranko: – Aš jums pasakysiu pavyzdį. Jums bus viskas aišku. Kai buvo pasirašyta sutartis su (…) aptarnauti jūrinę dalį, specialiai buvo pakviestas vienas specialistas. Buvo pasirašyta sutartis, aš pats mačiau savo akimis. Mūsų žmonių per visus metus, dirbo 86 žmonės, atlyginimas 2 mln. 600 tūkst. Lt, o vienam žmogui buvo parašyta sutartis dėl vieno milijono dolerių.

Jonas Jurkus: – Dolerių ar litų?

Piotr Ranko: – Dolerių. Aš iš karto sulyginau 80 žmonių su vienu žmogumi.

Valentinas Greičiūnas: – Koks laikotarpis?

Piotr Ranko: – Per metus. Aš atvirai pasakysiu, kiek mes statom tenai …

Jonas Jurkus: – Ar jūs neapsirinkate, gerbiamasis direktoriau?

Piotr Ranko: – Atsiprašau, tikrai ne.

Jonas Jurkus: – Vienam žmogui 1 mln. dolerių?

Piotr Ranko: – Taip. Atstovas nuo Smito buvo Piteris. Jis nuolat buvo. Pirmus metus jis buvo. Kodėl mūsų buvo atleisti, šitie buvo priimti? Instrukcija dėl jų buvo, jis vykdo viską, mes nieko nevykdom. Buvo sutartis dėl vieno milijono.

Valentinas Greičiūnas: – Tai mokėjimus atliko Būtingė?

Piotr Ranko: – Žinote, jeigu Būtingė atsako, tai … gamyklos. Kai man atnešė dokumentus pasirašyti, per vakarą išgerti 29 šampano buteliai, aš niekada nepasirašiau tokio dokumento, sakiau, kur norite eikite, važiuokite į gamyklas. Man pradėjo, kaip pasakyti, minusai eiti. Čia ta pati situacija, kai pirmą dieną buvo privatizavimas ir atvažiavo Komisarų biuro komanda prie Būtingės. Eina į Būtingę. Tą vakarą ilgai buvau Būtingėje, skambino, sako, atvažiavo komanda, nesuprantama iš kur, visi su šautuvais eina į terminalą. Sakau, vyrai, man jokio įsakymo generalinio direktoriaus nebuvo, sakau, nieko neleiskite į terminalą, nes gali būti visokių situacijų. Buvo priimta nafta. Ir po to prasidėjo skambutis po skambučio, grasinimai, sakiau, nieko neleidžiu, kol nebus oficialių dokumentų. Visokių dalykų buvo, jeigu atvirai pasakyčiau.

Jonas Jurkus: – Tai Dološickį irgi dėl panašių priežasčių atleido?

Piotr Ranko: – Dološickis buvo atleistas tada, kai jis pamatė, kad nieko gero nėra, išėjo tada, kai buvo pasirašyta sutartis su (…). Iš pat ryto atvažiavome į Būtingę, sutikome, 10-15 minučių aptarėme šią sutartį. Mes pasakėme Dološickiui, kad tokios sutarties negalime pasirašyti, nes ten daug klausimų, nes padidino vieno mėnesio aptarnavimo kainą.

Jonas Jurkus: – Oką tas (…) reiškia?

Piotr Ranko: – Tai buvo du vilkikai, kurie aptarnavo plūdurus.

Jonas Jurkus: – Plūdurų aptarnavimas.

Piotr Ranko: – Taip. Vienas kapitonas. Du kapitonai, du laivai, mūsų visa komanda iš Lietuvos.

Jonas Jurkus: – 3 tūkst. dolerių per dieną.

Piotr Ranko: – Daugiau. Jūsų ne ta informacija. Ten apie 5,5 tūkst. dolerių per parą. Dološickis išėjo, kai pasirašė šią sutartį. Jis turėjo didelių problemų dėl širdies, nes iš karto buvo išvežtas į ligoninę. Po to negrįžo. Tokia situacija.

Piotr Ranko: – /…/. Matėme, kad konsultantai už nieką neatsako, daugeliu klausimų yra nesąmonė. Kaip pavyzdį galiu jums pasakyti. Iš pradžių nepatiko, kai atvažiavo kaip konsultantas (…). Jis užėjo į salę, kurioje sėdėjo apie 50 žmonių: visi specialistai, statybos organizacijos, montažinės, gamyklos cechų viršininkai ir direktoriai. Jis pasakė (visiems buvo labai nemalonu): aš jus pamokysiu, kaip reikia mylėkit Lietuvą. Ir viskas. Daug kas pasakė tada savo nuomonę, kad nieko gero čia nebus. Taip ir atsitiko.

Kaip konservatorius A.Kubilius, disponuodamas EBSW korta, atmušė LDDP atstovui V.Greičiūnui norą gilintis į „Mažeikių naftos“ privatizavimo detales

LR Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti liudytojų apklausos 2004m. balandžio 27d. protokole užrašyti tokie parodymai:

Jonas Jurkus: – … aš galvoju … gerbiamasis pirmininke, aš galvoju, kad mums tai būtų gal tikslinga kreiptis ir į prokuratūrą … kas liečia poną Kazlauską, kaip valdybos pirmininką …

Pirmininkas Valentinas Greičiūnas: – Palaukit, užbaikim šitą … Kaip čia padarom … ar čia atsakymą gavom … advokatų kolegija … surasti kitą straipsnį, kuris ten … taip išeitų, kad … niekada nieko negali …

/…/.

Jonas Jurkus: – … Pirmininke, … Kviesti, nes iškyla klausimų … gerbiamą Kazlauską … Labai daug klausimų. Išvis kas liečia poną Kazlauską … jis pavedė … Valdybos pirmininku … arba ministras … Reikėtų kai kuriuos klausimus kad prokuratūra išnagrinėtų. … Klerkai padarė paslaugą blogiausią. …

Valentinas Greičiūnas: – Aš suprantu … Komisijos nariai mano … (negirdėti) aš turiu pavedimą jau … ruošiu … dokumentus …

Jonas Jurkus: – Bet kokiu atveju nei vieno, nei kito Prezidento …

Valentinas Greičiūnas: – Tai aš … praeitą kartą jums sakiau, aš kalbėjau su premjeru A.Brazausku … jis sako, aš neturiu ko pasakyti. 1997 metais … Savo kadenciją ir aš … Tai aš ir siūlyčiau … jeigu kolegos … Jonas abejoja …

Jonas Jurkus: – Aš neabejoju, aš turiu nuomonę, kad reikia kviesti …

Valentinas Greičiūnas: – Tai aš abejoju tas prasme … kad nekviesti … Siūlymas …

/…/.

Valentinas Greičiūnas: – Sekančią savaitę … Gerai, ačiū. … tu čia dar kažką norėjai …

Jonas Jurkus: – Aš norėjau. Man visgi … Akcinių bendrovių valdybos pirmininkai … Akcinių bendrovių jie pagal įstatymą neša pilną atsakomybę. Kada ponas Kazlauskas čia aiškino, jog ten už plūdurą ir kitus klausimus jam davė konkrečiai ministras ir jis, kaip valdybos pirmininkas …

Komisijos narys (greičiausiai Valentinas Greičiūnas): – Privalėjo vykdyti …

Jonas Jurkus: – Vykdė ir nežiūrėjo … jo tuos visus kenksmingus valstybei … aš manau, reikėtų kreiptis į prokuratūrą, kad ji tą dalyką išnagrinėtų. Tai visgi buvo viešasis konkursas, kuriame buvo laimėję Lietuvos žvejai už 150 Lt …

Komisijos narys (greičiausiai Valentinas Greičiūnas): – Ne žvejai, o pasieniečiai Lietuvos …

Jonas Jurkus: – Ne žvejai, o pasieniečiai siūlė už 100 tūkst. pastatyti stebėjimo bokštą … Lietuvos pasieniečiams … tas buvo panaikinta ir priimtas sprendimas amerikiečių … kompanijai “Smit” perduoti saugojimą už 1 dolerių parai … Nemažai, trys milijonai litų nuostolio valstybei.

Andrius Kubilius: – Tai, Jonai, bet visų pirma išsiaiškinkit, kokia tai buvo apsauga, kokia ji buvo reikalinga, kitu atveju …

Jonas Jurkus: – Tai prokuratūra ir išsiaiškins …

Andrius Kubilius: – Palauk, tai prokurorus jau užtenkamai patampė … prokurorus. Jau dabar pradėkit kalbėti žmoniškai vieną sykį … Tai ar būtų plaukę tankeriai be kitokios apsaugos, ar būtų sertifikuotas Būtingės terminalas. Mes čia …

Jonas Jurkus: – …

Andrius Kubilius: – Tai tvarkoj, ar būtų plaukęs, klausimas … jau geriau įsiklausyti, ką Petrošienė sako, pagaliau, vieną kartą … Į jos žodžius įsiklausykit, kad įmonė dabar yra vakarietiška, dirbanti, o “Williams” dirba …

Jonas Jurkus: – Aš … Andriau …

Andrius Kubilius: – … prokurorai … jau tiek prisiprokurorinom šioje vietoje … kad žinai …

Valentinas Greičiūnas: – Kolegos, jeigu leisite, aš pasakysiu dėl … Pasiūlymo. Yra tas dalykas, bet mums šito, jeigu mes tada darysime savo galutines išvadas ir jeigu … pasiūlymas. Jeigu yra tas pasiūlymas, mums nereikia … šiandien, nes … ir tada, jeigu nubalsuosime dauguma, na, kažkokį, kaip suformuosim. Aš nežinau …

Jonas Jurkus: – Gerai, pirmininke. Turiu papildymą, nereikia …

Valentinas Greičiūnas: – Gal išaiškės per tą laiką daugiau, gal su kitais pasišnekėsime …

Andrius Kubilius: – Gaila man, pirmininke, jūsų šioje vietoje. Gaila jūsų.

Valentinas Greičiūnas: – Ne tuo laiku reikėjo manęs gailėtis … O dabar ką čia gailėtis.

Andrius Kubilius: – Istorijoje čia bus tas parašyta, kaip čia atrodė veikiančios įmonės ir sėkmingai veikiančios įmonės tyrinėjimas. Ir kodėl tyrinėjimas.

Valentinas Greičiūnas: – … užduoti man klausimą.

Andrius Kubilius: – Pasiklausiau liudytojų ir dabar galvoju.

Valentinas Greičiūnas: – Yra detalių iš tikrųjų, …

Andrius Kubilius: – EBSW be detalių susiprivatizavo, ir niekas čia netyrinėjo. Gerai.

Valentinas Greičiūnas: – Tai daug … Aš … Gal mes sugebėsime, štai užbaigę darbą … ir daugiau tuo niekas neeskaluos. Aš sakyčiau, kad vienas iš gerų būdų …

Andrius Kubilius: – Aš tik norėčiau, kad mes sąžiningai … visą reikalą. Štai kai girdime ir tą pačią Petrošienę kalbant, tai kažkaip pradedame nervuoti, kad ji kalba apie veikiančią įmonę, kad ji sako, jog nuostoliai buvo sąlygoti efektyvių dalykų. Tai kažkaip pradedame nervuotis, nes neatitinka bendros politinės linijos, kad viskas ten yra labai blogai.

Kad kažkaip komisiją aš tiesiog raginu šioje vietoje užmiršti pasinius dalykus ir pažiūrėti. Iš tikrųjų Lietuva pergyvena didžiulę problemą šioje istorijoje, ir dabar mūsų užduotis yra atsakyti į visus klausimus, kiek galima objektyviau. Jeigu mes norime varyti partinėm linijom, …

Valentinas Greičiūnas: – Gink dieve.

Andrius Kubilius: – Tai aš tą ir raginu daryti. Nepulkime to, kuris šneka …

Valentinas Greičiūnas: – Aš norėčiau kontrargumentą … kolegai Andriui. Aš nematau, kas čia nervavosi ir panašiai. Kai ponia Petrošienė kalbėjo, aš visiškai ramus, ir jokio klausimo neteikiau sėkmingai … Kadangi aš išklausiau jos, ką ji pasakė, ir jokių skubotų išvadų nedarau. Ir kiti kolegos nedaro jokių skubotų išvadų. Kad mes …

(Triukšmas salėje)

Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutarties svarbiausioji korupcinė paslaptis

1999m. vasario 1d., kaip priedą prie 1998m. liepos 1d. sutarties Nr.98/07/01, UAB “British & Baltic Vilnius”, atstovaujama direktorės Olgos Mackevičiūtės, vadinama “Vykdytoju”, ir užsienio įmonė “British & Baltic Company Limited”, atstovaujama Eddie Eido, vadinama “Užsakovu”, pasirašė pavedimą Nr.3.

Pavedimo Nr.3 1 punkte rašoma:

“Užsakovas pavedė, o Vykdytojas įsipareigojo teikti šias paslaugas, sudarant sutartis su tiesioginiais paslaugų teikėjais: konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais, tarpininkavimo, reklamos laikraščiuose, per televiziją, asmenų bei turto apsaugos, ryšių su visuomene, susitikimų ir derybų organizavimo, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo, spaudos apžvalgos, informacijos žiniasklaidai paruošimo, telefoninių pokalbių, interneto, kurjerinio pašto, laiškų, dokumentų siuntimo, prenumeratos, svečių apgyvendinimo (viešbučiai, butų nuoma), automobilių nuomos, vertimų į užsienio kalbas ir atvirkščiai”.

Šis pavedimo Nr.3 punktas patvirtina, kad konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais, tarpininkavimo, ryšių su visuomene, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo, spaudos apžvalgos paslaugas, kaip ir kitas paslaugas tiek UAB “Williams Lietuva” bei firmai “Smit Maritime Contractors B.V.”, tiek ir pačiai “British & Baltic Company Limited” iš tikrųjų teikė ne UAB “British & Baltic Vilnius”, o šios bendrovės pasiūlyti tokių paslaugų tiesioginiai teikėjai – Lietuvos ir užsienio šalių fiziniai bei juridiniai asmenys, su kuriais UAB “British & Baltic Vilnius” “Williams” vardu sudarydavo tokių paslaugų teikimo sutartis.

Tokios paslaugos, po jų suteikimo ar tik tariamo suteikimo, būdavo apiforminamos kaip akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” suteiktos paslaugos ir per “Williams International Company” – valdytoją pagal Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutartį – bei UAB “Williams Lietuva” – Susijusį asmenį pagal Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutartį – brangiai perparduodamos akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis”.

Pavedimo Nr.3 2 punkte rašoma: “Užsakovas įsipareigoja padengti visas aukščiau išvardytas išlaidas pagal pateiktą sąskaitą, įskaitant ir firmos darbuotojų išlaidas, padarytas teikiant minėtas paslaugas. Visos aukščiau paminėtos išlaidos apskaičiuojamos pagal jas įrodančius dokumentus (kasos aparatų čekius, kvitus, PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas-faktūras, atlyginimų žiniaraščius ir kt.)”.

Kaip galima spręsti pagal pavedimo Nr.3 2 punktą, už 1 punkte įvardytas ir “British & Baltic Company Limited” bei visai “Williams” bendrovių grupei suteiktas paslaugas UAB “British & Baltic Vilnius” parinktiems vadinamiesiems tiesioginiams paslaugų teikėjams jų išrašytas sąskaitas apmokėdavo pati UAB “British & Baltic Vilnius”, kuri tam skirtus pinigus gaudavo iš “British & Baltic Company Limited”.

Tai dar kartą patvirtina, kad akcinės bendrovės “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” už neužsakytas, nereikalingas, žalingas, dažniausiai netgi nesuteiktas, t.y. butaforines ir fiktyvias paslaugas, už kurias joms sąskaitas išrašydavo Laikinojo valdymo paslaugų teikimo grandinės paskutinės tarpininkės “Williams International Company” arba UAB „Williams Lietuva“, su UAB “British & Baltic Vilnius” bei jos parinktais tokių paslaugų tiesioginiais teikėjais – Lietuvos ir užsienio šalių fiziniais bei juridiniais asmenimis – atsiskaitydavo per tokius atsiskaitymus ir tokius paslaugų teikėjus maskuojančią tarpininkių – “Williams International Company”, “British & Baltic Company Limited” bei UAB “British & Baltic Vilnius” – grandinę.

Laikinojo valdymo paslaugų teikimo korupcinės grandinės paskutinės tarpininkės “Williams International Company” ir UAB “Williams Lietuva” buvo patrauklios tokias paslaugas per UAB “British & Baltic Vilnius” teikiantiems Lietuvos ir užsienio šalių fiziniams bei juridiniams asmenims tuo, kad pagal Laikinojo valdymo paslaugų teikimo sutarties 8 paragrafo „Nuostolių atlyginimas ir neliečiamumo atsisakymas“ 8.1 punktą „Nuostolių Valdytojui atlyginimas“ abi šios bendrovės už valdymo paslaugų bei konsultacijų akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” teikimą buvo atleistos nuo bet kokios atsakomybės prieš LR įstatymus.

Tai ir yra svarbiausioji paslaptis apie Laikinojo valdymo laikotarpiu akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” “Williams” teiktas tariamai vakarietiškas, olandiškas ir amerikietiškas valdymo paslaugas bei konsultacijas.

Panaši juoda paslaptis gaubė ir Valdymo paslaugas, kurias UAB “Williams Lietuva” tariamai teikė “Mažeikių naftos” koncernui pagal 1999m. spalio 29d. pasirašytą Valdymo sutartį.

H.Galilui ir jo bendrovei – specialiosios vyriausybinio ryšio linijos

1999m. vasario 4d. AB “Mažeikių nafta”, atstovaujama technikos direktoriaus Kęstučio Ruškio, ir UAB “British & Baltic Vilnius”, atstovaujama direktorės Olgos Mackevičiūtės, sudarė ryšių paslaugų teikimo sutartį Nr.80K.

Šioje sutartyje buvo numatyta, kad “Mažeikių nafta” suteikia UAB “British & Baltic Vilnius” išskirtines ir jungiamąsias ryšių linijas, kuriomis naudojasi ir “Williams International Company”.

Tai patvirtina, kad tarp “Williams International Company” ir UAB “British & Baltic Vilnius”, šių kompanijų steigėjų, akcininkų, vadovų bei įgaliotųjų atstovų nebuvo jokių komercinių paslapčių, negalėjo kilti jokių komercinių ginčų, visi projektai buvo bendri, viskas, įskaitant ir turimą bei būsimą nuosavybę, buvo bendra.

H.Galilo UAB “British & Baltic Vilnius” – tikroji (realioji) “Mažeikių naftos” valdytoja pagal Laikinojo valdymo ir Valdymo sutartis

Kad UAB “British & Baltic Vilnius” JAV kompanijos “Williams International Company” valdomai “Mažeikių naftai” per priedangos bendrovę – UAB “Williams Lietuva” – teikė konsultavimo bei valdymo paslaugas patvirtina ir Konsultavimo sutartis, kurią 2000m. sausio 3d. UAB “British & Baltic Vilnius” (“Konsultantas”), atstovaujama direktorės Olgos Mackevičiūtės, pasirašė su UAB “Williams Lietuva” (Klientu), atstovaujama Ronald Andrew Majors.

Sutarties 3.1 punkte rašoma: “Konsultantas sutinka suteikti, ir gavęs Kliento prašymą, suteikia konsultacines paslaugas, įskaitant, tačiau neapsiribojant: administravimo paslaugas (apgyvendinimas, svečių priėmimo išlaidos, vertimai, automobilių nuoma, apsauga, medicininis aptarnavimas, kitos administravimo paslaugos), informacijos teikimas apie padėtį rinkoje bei kainų analizes Kliento pageidaujamose ūkio srityse, konsultacijas finansinių programų, įskaitant užsienio paskolų, klausimais.

Šalys pažymėjo, kad išvardytomis konsultacinėmis paslaugomis nebus apsiribojama, tačiau kitos konsultacinės paslaugos sutartyje taip ir liko neįvardytos. Matomai jos apėmė visas tas paslaugas, kurias UAB “British & Baltic Vilnius”, pasitelkusi tiesioginius paslaugų teikėjus, UAB “Williams Lietuva” teikė pagal sutarties Nr.98/07/01 priedą – 1999m. sausio 10d. pavedimą Nr.3, kurį buvo pasirašiusios “British & Baltic Company Limited” ir UAB “British & Baltic Vilnius”.

Konsultavimo sutartis, tarp UAB “Williams Lietuva” ir UAB “British & Baltic Vilnius” pasirašyta 2000m. sausio 3d., buvo papildyta konsultacinių paslaugų teikimo informacijos apie padėtį rinkoje, kainų analizės Kliento pageidaujamose ūkio srityse, finansinių programų, įskaitant užsienio paskolų, klausimais.

Sutarties Nr.98/07/01 priedas – 1999m. vasario 1d. pavedimas Nr.3 – patvirtina, kad pati UAB “British & Baltic Vilnius” jokių konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais paslaugų neteikė, nebuvo nei tokių, nei kitokių realių paslaugų tiesioginis teikėjas, buvo tik tokių paslaugų akcinėms bendrovėms “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” fiktyvus arba butaforinis teikėjas, veikęs per “British & Baltic Company Limited”, UAB “Williams Lietuva”, “Scobie & McIntosh Overseas Company Limited”, “Smit Maritime Contractors B.V.”, “Williams International Company” bei kitas H.Galilo bendroves.

Akivaizdu, kad Konsultavimo sutarties 3.1 punkte kalba tarp šalių ėjo apie išvardytas fiktyvias bei butaforines konsultacines paslaugas, kurias per priedangos bendrovę – UAB “Williams Lietuva” – UAB “British & Baltic Vilnius” teiks UAB “Williams Lietuva” pagal Valdymo sutartį valdomai akcinei bendrovei “Mažeikių nafta”, kurias per tą pačią priedangos bendrovę – UAB “Williams Lietuva” – “Mažeikių nafta” ir apmokės.

UAB “British & Baltic Vilnius” neturėjo jokių nei administravimo, nei naftos pramonės įmonių valdymo specialistų. Tokiais klausimais, kaip apgyvendinimo, svečių priėmimo, vertimų, automobilių nuomos, medicininio aptarnavimo ir panašių ne specialistų vykdomas konsultacijas reikėtų vertinti tik kaip butaforines paslaugas, kaip pinigų plovimą.

UAB “Williams Lietuva” vadovui Ronaldui Andrew Majorsui, prieš pasirašant Konsultavimo sutartį su UAB “British & Baltic Vilnius”, buvo žinoma, kad UAB “British & Baltic Vilnius” nėra asmens bei turto saugotojas, saugos tarnyba ar saugos struktūrinis padalinys, neturi Policijos departamento generalinio komisaro išduotos licencijos verstis tokia veikla, neturi nei žmonių, turinčių teisę užsiimti asmens bei turto sauga, nei saugos specialistų, galinčių teikti vertingas konsultacijas asmens, turto bei verslo saugumo klausimais.

Todėl UAB “British & Baltic Vilnius” teiktas apsaugos konsultacines paslaugas UAB “Williams Lietuva” pačiu geriausiu atveju reikėtų vertinti tik kaip fiktyvias paslaugas, kurių apmokėtoju buvo AB “Mažeikių nafta”.

UAB “British & Baltic Vilnius” neturėjo nei specialistų, nei specialistus galinčių kompetentingai parinkti asmenų, kurie “Mažeikių naftos” koncerno specialistus galėtų konsultuoti naftos perdirbimo pramonės, jos finansavimo bei valdymo, naftos pirkimo bei transportavimo, įrengimų eksploatavimo bei rekonstrukcijos, padėties rinkoje bei kainų analizės visose ūkio srityse, finansinių programų, įskaitant užsienio paskolų, ir kitais panašiais klausimais.

Kaip matyti iš UAB “British & Baltic Vilnius” veiklos dokumentų, nepriklausomų specialistų atsiliepimų apie UAB “British & Baltic Vilnius”, jos vadovus bei įgaliotuosius atstovus, patys šios bendrovės vadovai bei įgaliotieji atstovai savo išsimokslinimu, žiniomis bei kompetencija vargu ar būtų atitikę “Mažeikių naftoje” keliamus reikalavimus užimti bent kiek svarbesnio cecho viršininko ar jo pavaduotojo postą.

Niekas niekada nėra skelbęs, rašęs ar girdėjęs apie tai, kad bent viena iš H.Galilo bendrovių, tarp jų ir UAB “British & Baltic Vilnius”, ar kuris iš šių bendrovių steigėjų, vadovų, įgaliotųjų atstovų ar darbuotojų būtų valdę ar konsultavę nors vieną bent kiek žinomesnę naftos kompaniją ar naftos perdirbimo įmonę Jungtinėse Valstijose, Vakarų, Vidurio ar Rytų Europoje, Rusijoje ar kur nors kitur pasaulyje. Šie asmenys kažkodėl daugiau žinomi tik prekybos žmonėmis, narkotikais, ginklais ir pinigų plovimo srityse.

Tai, kad anglais ir amerikiečiais prisistatantys du irakiečiai sukčiai – Harethas Galilas (tikrieji vardas ir pavardė – Harit Nadhim Abdul Galil Al Zahowi) ir Eddie Eidas (tikrieji vardas ir pavardė – Adib Mamdouh Eid) – patys arba per savo parinktus asmenis net penkerius metus – 1997-2001 metais – konsultavo ir valdė akcines bendroves “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reikėtų laikyti kažkokiu nesveiku nesusipratimu, visišku absurdu.

Todėl padėties rinkoje bei kainų analizės visose ūkio srityse, finansinių programų, įskaitant užsienio paskolų, konsultavimo juridiniais, mokestiniais, finansiniais ir kitais klausimais, tarpininkavimo, ryšių su visuomene, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo bei kitas panašias konsultacines paslaugas, kurias UAB “British & Baltic Vilnius” 1997-2001 metais teikė UAB “Williams Lietuva” ir kurias visuomet apmokėdavo AB “Mažeikių nafta”, reikėtų vertinti kaip fiktyvias ir, geriausiu atveju, butaforines.

Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros 2003m. gegužės 12d. pažymoje baudžiamojoje byloje Nr.73-2-007-01 “Apie byloje esančią informaciją, susijusią su UAB “Ekskomisarų biuras”, AB “Mažeikių nafta” rašoma:

“2. Tiriant baudžiamojoje byloje UAB “British & Baltic Vilnius” veiklą, nustatyta, kad UAB “British & Baltic Vilnius”, pagal pateiktas sąskaitas faktūras teikė tokias pat paslaugas kaip ir UAB “Williams Lietuva”, t.y. apsaugos, administravimo, konsultavimo, vertimų, apgyvendinimo viešbučiuose, ryšių, transporto, kitas paslaugas. Taip pat buvo teikiamos tokios paslaugos, kaip butų nuoma, lėktuvų bilietai, rengiamos konferencijos, dalykiniai pietūs ir kitos paslaugos.”

Be 2000m. sausio 3d. pasirašytos Konsultavimo sutarties su UAB „Williams Lietuva“, ta pati UAB “British & Baltic Vilnius” 2000m. sausio 13d. buvo pasirašiusi Paslaugų teikimo sutartį su AB „Mažeikių nafta“, kurioje nurodytos beveik tos pačios administravimo, t.y. „Mažeikių naftos“ valdymo paslaugos.

Skirtumas tik toks, kad pagal sutartį, pasirašytą su UAB „Williams Lietuva“, UAB “British & Baltic Vilnius” administravimo paslaugų teikimo klausimais turėjo konsultuoti, o pagal sutartį, pasirašytą su AB „Mažeikių nafta“, UAB “British & Baltic Vilnius” tas pačias administravimo paslaugas turėjo ir teikti.

Kaip patvirtina Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros 2003m. gegužės 12d. pažyma, UAB “British & Baltic Vilnius” ūkinės ir finansinės veiklos dokumentai, ir vienu, ir kitu atveju nei konsultacijos, nei paslaugos teikiamos nebuvo, o buvo tik plaunami „Mažeikių naftos“ milijonai už neva suteiktas administravimo paslaugas bei konsultacijas.

Jei pagal 2000m. sausio 13d. sutartį su AB „Mažeikių nafta“ nepagrįstai UAB “British & Baltic Vilnius” buvo išmokėta 7 801 779 Lt, tai pagal 2000m. sausio 3d. sutartį su UAB „Williams Lietuva“ galėjo būti nepagrįstai išmokėta daug didesnė suma, pinigus „Mažeikių naftai“ pervedant į „Citibank N.A. London”.

Pagaliau viską apie tai, kaip UAB “British & Baltic Vilnius” 2000 metais administravo, valdė ir konsultavo „Williams“ priklausančią „Mažeikių naftą“ pasako ir UAB “British & Baltic Vilnius” 2000 metų veiklos pelno-nuostolio ataskaita, kurioje nurodyta, kad 2000m. sausio 1d. – 2000m. gruodžio 31d. laikotarpiu bendrovės darbuotojai (vadovai, finansininkai, administravimo, saugos ir kitų sričių specialistai) uždirbo tik 39 439,11 Lt. Tokią sumą pinigų per metus uždirba vienas stacionarios degalinės viršininkas.

Kaip ten bebuvę, vis dėlto ne „Williams International Company“ ar UAB „Williams Lietuva“, o UAB “British & Baltic Vilnius” 1998–2000 metais buvo faktinė (realioji) „Mažeikių naftos“ valdytoja pagal Laikinojo valdymo paslaugų teikimo ir Valdymo sutartis. O kad taip tariamieji amerikiečiai ir tevaldė „Mažeikių naftą“, tai tik LR Seimo, Vyriausybės, prezidento ir Valstybės gynimo tarybos reikalas.

Kas buvo rašoma ir skelbiama apie įtartinus „Mažeikių naftos valdytojus iš Jungtinių Valstijų

1998m. birželio 24d. “Verslo žiniose” išspausdintame korespondentų Rūtos Grinevičiūtės ir Kazio Šliužo straipsnyje “Williams” tiki sėkme” rašoma:

“Nepraėjus nė savaitei po UAB “Williams Lietuva” įsteigimo (birželio 16d.), JAV kompanijos “Williams”, pretenduojančios įsigyti po 33 proc. AB “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” akcijų, interesams atstovaujančios naujosios bendrovės generalinis direktorius Randy Majors kartu su bendrovei derybose su Vyriausybe tarpininkaujančios Didžiosios Britanijos kompanijos vadovu Harethu Galilu lankėsi redakcijoje ir atsakė į VŽ žurnalistų klausimus.”

1998m. liepos 14d. “Lietuvos ryte” išspausdintame korespondento Žydrūno Damausko straipsnyje “Lietuva ir JAV bendrovė dėl kainos dar nesusitarė” rašoma:

“Williams” pozicijos Lietuvoje gana tvirtos. Nors bendrovė “Williams Lietuva” įsikūrusi tik neprestižiniame Vilniaus Kirtimų rajone, ją konsultuoja ekspremjeras Aleksandras Abišala, ryšių su NATO pareigūnais turintis Didžiosios Britanijos pilietis Harethas Galilas. Šie žmonės dalyvauja visuose J.Bumgarnerio susitikimuose su Lietuvos valdžios atstovais.”

1999m. lapkričio 15d. išleistoje knygoje “Nuslėptoji “Williams” atėjimo istorija” Rūta Grinevičiūtė rašė:

“Anot auditoriaus Juozo Kabašinsko, toks paslaugų apmokėjimas suteikia galimybę vienam iš daugelio “Mažeikių naftos” akcininkų – kompanijai “Williams” – turėti garantuotas pajamas, kurių suma įskaitoma į įmonės sąnaudas, todėl mažina likusiems akcininkams tenkančią pelno dalį. Tos valdytojo pajamos nesusietos su įmonės veiklos rezultatais. Blogiausiu atveju, jei įvyks konfliktas ir Lietuvos pusei pavyks prisiteisti iš “Williams Lietuva” nuostolių kompensaciją, kurios ši, žinoma, nepajėgs sumokėti ir paskelbs bankrotą, “Williams Lietuva” steigėja “Williams International Company” praras 10 tūkstančių litų – t.y. investiciją į savo lietuviškosios dukters įstatinį kapitalą.” (164 psl.)

1999m. lapkričio 15d. išleistoje knygoje “Nuslėptoji “Williams” atėjimo istorija” Rūta Grinevičiūtė rašė:

“Valdymo sutartis (projektas): “Dokumentas byloja, jog šalies naftos komplekso operatyvinis valdymas atiduodamas ne pagrindinei bendrovei “The Williams Company” ir netgi ne jos dukterinei “Williams International Company”, kuri vadinama investuotoja, bet “anūkinei” bendrovei “Williams Lietuva”. Pastarosios bendrovės įstatinis kapitalas pats mažiausias įmanomas pagal Lietuvos įstatymus – 10 tūkstančių litų. Ši firma derybų metu buvo registruota tuo pačiu adresu kaip ir “British & Baltic” – “Williams” konsultanto H.Galilo bendrovė. Kita “Mažeikių naftos” komplekso valdymo perėmėja – “Williams International Services Company”, t.y. paslaugų bendrovė.” (160-161 psl.)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės parengtoje “AB “Mažeikių nafta”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir “Williams International Company” Investicijų sutarties ekonominių pasekmių valstybės ūkiui vertinimo” Valstybinio audito 2003m. kovo 28d. ataskaitoje Nr.2020-1 rašoma:

“AB “Mažeikių nafta” 1999 10 29 sudarė Valdymo sutartį su “Williams International Company” ir UAB “Williams Lietuva”, kurios tiek kartu, tiek ir/arba atskirai vadinamos “Valdytojas”. Šia sutartimi naftos komplekso operatyvinis valdymas atiduotas ne pagrindinei bendrovei – strateginiam investuotojui, bet jos įkurtai bendrovei UAB “Williams Lietuva” (šios bendrovės įstatinis kapitalas – 10 tūkst. Lt, mažiausias galimas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą) ir paslaugų bendrovei “Williams International Services Company”.

2004m. birželio 3d. “Respublikoje” buvo išspausdintas korespondentės Vidos Danilevičiūtės straipsnis „Williams“ parankiniams bausmės negresia“, kuriame buvo pateiktas interviu su Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti pirmininku Valentinu Greičiūnu, kurio metu p.Greičiūnas sakė:

“Be to, dar buvo sukurta kompanija UAB “Williams Lietuva”, matyt, antrinė kompanija, bet jos įstatinis kapitalas – tik 10 000 litų. Jos vardas irgi minimas įvairiuose Lietuvos valdžios patvirtintuose dokumentuose, bet, matyt, ji buvo tik priedanga, jeigu prireiktų prisiimti atsakomybę.”

Kad Randy Majorso ir UAB “Williams Lietuva” bei Haretho Gailo ir UAB “British & Baltic Vilnius” santykiai 1998-1999 metais buvo suprantami kaip globotinio ir globėjo santykiai pastebėjo ir to laikotarpio spauda.

Valstybės kontrolė, kaip ir auditorius Juozas Kabašinskas, neigiamai vertino tai, kad naftos komplekso operatyvinis valdymas atiduotas ne pagrindinei bendrovei – strateginiam investuotojui, bet jos įkurtai bendrovei UAB “Williams Lietuva”, kurios įstatinis kapitalas yra tik 10 000 litų, t.y. mažiausias galimas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą.

Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti pirmininkas Valentinas Greičiūnas netgi viešai išreiškė savo nuomonę, kad UAB “Williams Lietuva”, matyt, buvo tik priedanga, jeigu prireiktų prisiimti atsakomybę už “Mažeikių naftos” valdymą.

Tai patvirtina, kad UAB “Williams Lietuva” buvo tik priedangos bendrovė asmenims, kurie realiai konsultavo ir valdė “Mažeikių naftos” koncerną 1998-2002 metais.

Tą patį galima pasakyti ir apie kitą “Mažeikių naftos” valdytoją – paslaugų bendrovę “Williams International Services Company”, kuri su 1000 JAV dolerių įstatiniu kapitalu buvo įregistruota JAV Nevados valstijos mokesčių rojaus ofšorinėje zonoje, bei pačią strateginę investuotoją – “Williams International Company”, kuri su 940 JAV dolerių įstatiniu kapitalu buvo įregistruota JAV Delawaro valstijos mokesčių rojaus ofšorinėje zonoje (2002m. gegužės 10d. “Respublikoje” išspausdintas korespondentės Valės Čeplevičiūtės straipsnis “Sveikas smulkiųjų akcininkų pyktis”).

“Williams International Services Company” ir “Williams International Company” įsteigėjai, akcininkai, kontrolinio akcijų paketo valdytojai visuomenei yra nežinomi, jie dėl neįvardytų priežasčių nebuvo atskleisti net Seimo Laikinajai komisijai “Mažeikių naftos” privatizavimo aplinkybėms ištirti.

Amerikiečiai, kaip savo nuosavybę, turėjo galimybę bet kada ir bet kam parduoti “Mažeikių naftos” valdymo teisę kartu su visa UAB “Williams Lietuva”

2002m. rugpjūčio 24d. “Lietuvos ryte” išspausdintame korespondento Žydrūno Damausko straipsnyje “Iš Mažeikių – be darbo ir garbės” rašoma: “Į “Lietuvos ryto” klausimus apie didžiules aistras sukėlusius įvykius atsakė “Williams International” viceprezidentas, “Mažeikių naftos” valdybos pirmininkas Randy Majorsas:

“Lietuvos rytas”. – Kodėl taip ilgai buvo slepiamos derybos dėl akcijų pardavimo Rusijos koncernui, jei sprendimą “Williams” priėmė dar gegužę?

R.Majorsas. – Visi nori pasakyti, kad buvo slepiama. Bet komercinės derybos yra komercinės derybos, ir apie jas nešnekama viešai. … Vyriausybės atstovai aiškino nežinoję, kad tai įvyks. Bet kiek jūs savo laikraštyje rašėte, kad “Williams” parduos akcijas? Dar iki pat mūsų sandorio su “Jukos” pasirašymo kai kurie ministrai sakė, kad “Williams” gali parduoti akcijas. Dabar visi nori pasakyti, kad nežinojo. Mėšlas! Jūs manote, kad niekas nežinojo? Mėšlas!

“Lietuvos rytas”. – Kokiame dokumente buvo numatyta “Williams” teisė kam nors perduoti “Mažeikių naftos” valdymą?

R.Majorsas. – 1999 metais sudarytoje Lietuvos Vyriausybės ir “Williams” sutartyje pastarajai numatyta galimybė perduoti valdymą trečiajai šaliai. Ir pagal tą sutartį nei “Mažeikių nafta”, nei Vyriausybė be pagrindo negali nesuteikti tokio leidimo. Tam turi būti protingas pagrindas. Be to, “Williams” visą laiką turėjo ir turi teisę parduoti “Williams Lietuva”, kuri yra “Mažeikių naftos” valdytoja. Pagal 1999 metų susitarimus, jei “Williams” parduotų akcijas Rusijos naftos bendrovėms, Vyriausybė gali pasakyti “ne” ir nupirkti akcijas. Tačiau šis susitarimas nedraudžia “Mažeikių naftos” valdymą bet kada rusams perduoti parduodant jiems valdymo teises turinčią “Williams Lietuva”.

Derybose su Vyriausybe šįmet, kai jau buvo rengiami susitarimai su “Jukos”, šios bendrovės investicijų sutarties 9,6 paragrafe labai aiškiai nurodyta, kaip parduodamos akcijos, perduodamos valdymo teisės ir kaip veikia geranoriško pasiūlymo (“bona fide”) procedūra. Derybose “Jukos” reikalavo, kad jei “Williams” parduos akcijas, pirmenybė jas įsigyti, taip pat ir įmonės valdymo teisė, turi tekti “Jukos”. Tačiau pabrėžiu – dėl akcijų pardavimo procedūros buvo susitarta dar 1999 metų vasarą. Ir kas tuo metu buvo valdžioje?

 “Lietuvos rytui” duotas R.Majorso interviu patvirtina, kad “Williams” iš Lietuvos valstybės perėmusi akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” valdymo teisę, šią teisę, pritarus LR Vyriausybei, perleido savo dukterinei įmonei UAB “Williams Lietuva”.

Taip akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” valdymo teisė tapo UAB “Williams Lietuva” nuosavybės dalimi, preke, kurią, kartu su UAB “Williams Lietuva”, nepaisydama Lietuvos valstybės tolimesnių norų, pageidavimų ar reikalavimų, “Williams”, savo nuožiūra, turėjo teisę parduoti, perduoti ar patikėti bet kuriam asmeniui.

H.Galilo UAB “British & Baltic Vilnius“ kontroliavo „Mažeikių naftą“

Tarptautinių žodžių žodyno, kurį 2004 metais išleido leidykla “Alma littera”, 399 puslapyje taip aiškinama žodžio “kontroliuoti” reikšmė: “1. tikrinti; 2. laikyti ką nors (pvz., organizaciją) savo rankose, lemti kieno nors veiksmus”.

UAB “British & Baltic Vilnius” pagal sutartis su „British & Baltic Company Limited“, AB „Mažeikių nafta“ ir UAB „Williams Lietuva“ teikė paslaugas bei konsultavo visą „Williams“ bendrovių grupę, įskaitant ir „Mažeikių naftą“, juridiniais, mokestiniais, finansiniais, tarpininkavimo, ryšių su visuomene, rinkos tyrimo, reikalingų duomenų rinkimo, spaudos apžvalgos, reklamos laikraščiuose, per televiziją, asmenų bei turto apsaugos, susitikimų ir derybų organizavimo, informacijos žiniasklaidai paruošimo, telefoninių pokalbių, interneto, kanceliarinių prekių tiekimo, kurjerinio pašto, laiškų, dokumentų siuntimo, prenumeratos, medicininio aptarnavimo klausimais.

UAB “British & Baltic Vilnius” pagal tas pačias sutartis teikė paslaugas bei konsultavo visą „Williams“ bendrovių grupę, įskaitant ir „Mažeikių naftą“, svečių apgyvendinimo (viešbučiai, butų nuoma), automobilių nuomos (tame tarpe taksi paslaugų) ir eksploatacijos, vertimų į užsienio kalbas ir atvirkščiai, reprezentacinių paslaugų (pvz., vizitinių kortelių gamybos, biznio klientų, partnerių ir kt. susijusių asmenų maitinimo, laisvalaikio, dovanų, suvenyrų), informacijos teikimo apie padėtį rinkoje, kainų analizės visose ūkio srityse, konsultacijų finansinių programų, įskaitant užsienio paskolų, ir kitais klausimais.

Tokių paslaugų bei konsultacijų teikimą firmai, tokių paslaugų bei konsultacijų teikimo organizavimą firmai sudarant sutartis su tiesioginiais paslaugų teikėjais, reikėtų vertinti kaip firmos laikymą savo rankose, lėmimą jos veiksmų, kontroliavimą, valdymą, veikimą prisidengiant firmos vardu.

Teikdama uždarajai akcinei bendrovei “Williams Lietuva” išvardytas konsultavimo bei valdymo paslaugas, kurias ši kaip savo, kaip vakarietišką produktą perpardavinėjo akcinei bendrovei “Mažeikių nafta”, H.Galilo UAB “British & Baltic Vilnius” savo klientę – UAB “Williams Lietuva” – laikė savo rankose, žinojo viską apie jos partnerius, veiklos bei komercines paslaptis, lėmė jos veiksmus, ją saugojo, kontroliavo ir valdė.

Akivaizdu, kad UAB “Williams Lietuva” buvo visiškai priklausoma nuo UAB “British & Baltic Vilnius”, veiklą vykdė pirmiausia kaip H.Galilo ir UAB “British & Baltic Vilnius” priedangos bendrovė, kurios dėka H.Galilas ir UAB “British & Baltic Vilnius” laikė savo rankose “Mažeikių naftos” koncerną, žinojo viską apie jo partnerius, veiklos bei komercines paslaptis, lėmė jo veiksmus, jį kontroliavo, konsultavo bei valdė net trejetą metų, t.y. nuo 1998-ųjų iki pat 2000-ųjų pabaigos, o įtakojo dar 1997 ir 2001 metais.

Teikdama uždarajai akcinei bendrovei “Williams Lietuva” aukščiau išvardytas konsultavimo bei valdymo paslaugas, kurias UAB “Williams Lietuva” kaip savo, kaip vakarietišką ir tikrą produktą neįtikėtinai brangiai perpardavinėjo “Mažeikių naftai”, kuriai tokios paslaugos buvo visiškai nereikalingos, nenaudingos ir žalingos, o didžioji dalis jų buvo tiesiog butaforinės ir fiktyvios, H.Galilo UAB “British & Baltic Vilnius” per priedangos bendrovę UAB “Williams Lietuva”, kaip ir per kitas panašios paskirties bendroves – “British & Baltic Company Limited”, “Williams International Company” bei “Smit Maritime Contractors B.V.”, „melžė“ “Mažeikių naftą”.

Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros pasirašytoje 2003m. gegužės 12d. pažymoje baudžiamojoje byloje Nr.73-2-007-01 “Apie byloje esančią informaciją, susijusią su UAB “Ekskomisarų biuras”, AB “Mažeikių nafta” rašoma:

“3. Nustatyta, kad UAB “British & Baltic Vilnius” nuo 1999 12 13 buvo registruota adresu Traidenio g.26, Vilnius, šios patalpos priklauso UAB “Ekskomisarų biuras”.

6. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2001m. spalio mėn. Mažeikių rajono apylinkės prokuratūrai tik pradėjus domėtis UAB “British & Baltic Vilnius” veikla, ši bendrovė praktiškai nutraukė savo veiklą, jos vadovai išvyko iš Lietuvos, bendrovės dokumentacijos buvimo vieta nėra žinoma iki šiol.

8. Taip pat atkreiptinas dėmesys, į tai, kad UAB “British & Baltic Vilnius” jau 1998m. pradžioje veikė kaip bendrovės “Williams International Company” atstovas Lietuvoje.”

Šie, kaip ir kiti Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros parengtos ir patvirtintos pažymos punktai patvirtina, kad Lietuvoje ir “Mažeikių naftoje” vykdyta UAB “British & Baltic Vilnius” veikla buvo labai neskaidri, kad šiai bendrovei ir jos vadovui H.Galilui labiau apsimokėjo nutraukti veiklą ir su visa veiklos dokumentacija tiesiai iš „Ekskomisarų biuro“ slapta pabėgti iš Lietuvos, nei rizikuoti pakliūti į mažeikiškių prokurorų rankas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));