„Kaip gyvename – taip tikime, kaip tikime – taip gyvename“

Verbu_sekmadienis_Bernardinuose

Verbu_sekmadienis_Bernardinuose

 

„Kaip gyvename – taip tikime, kaip tikime – taip gyvename“

 

„Laisvo laikraščio“ redakcijai

 

 Verbu sekmadienis Bernardinuose

 

Ne kartą teko žiniasklaidoje skaityti apie Romos katalikų bažnyčios kunigus, papuolusius į įvairius skandalus. Tačiau pažvelkime į eilinius katalikus, aktyviau ar pasyviau dalyvaujančius minėtos religinės organizacijos apeigose.

2018 m. gegužės 16 d. Kauno rajone, Babtuose buvo laidojama to miestelio gyventoja Vilma Zamkevičiūtė-Kubilienė. Bažnyčioje, į kurią susirinko žmonės, kunigas Giedrius Maskolaitis aukojo gedulines mišias, skirtas velionei. Tačiau religinių apeigų metu pačioje bažnyčioje ne vieną kartą buvo garsiai keikiamasi ir juokiamasi. Deja, niekas iš susirinkusiųjų nesudraudė įžūliai besielgiančių piliečių.

Vėliau buvo laidojama gretimo kaimo gyventoja Valerija Valaitienė. Į Babtų bažnyčioje vykusias gedulines apeigas atėjo nemažas būrys jaunų žmonių. Mišių metu dalis minėtų jaunuolių tarpusavyje garsiai kalbėjo, linksminosi, juokėsi. Ir šį kartą niekas jų nenuramino. Stebint tokį žmonių elgesį, susidarė įspūdis, jog jie atėjo ne į bažnyčią pagerbti mirusios atminimą, o atvyko į pramoginį renginį linksmai ir triukšmingai praleisti laisvalaikį.

2018 m. rudenį šiokiadienio vakare 18 vai. Babtų bažnyčioje buvo aukojamos eilinės mišios. Prasidėjus apeigoms, su dideliu triukšmu ir šūkavimais į bažnyčią sugužėjo žalias uniformas vilkintys paaugliai. Visi susėdo į suolus. Mišių metu vieni jų elgėsi ramiai, o kiti iš mobiliųjų telefonų ėmė garsiai leisti estradinę muziką, tarpusavyje kalbėtis, juoktis. Religinės apeigos pavirto keistu pramoginiu renginiu.

2018 m. sausio mėn. 10 vai. ryte Babtų bažnyčioje vyko sekmadieninės mišios. Prieš religines apeigas ir jų metų priekiniame suole sėdėję trys vaikai pastoviai šaipėsi iš aplink buvusių žmonių, tarpusavyje šnekėjosi, juokėsi, dairėsi į šalis. Minėtų išdykautojų niekas nesudraudė. Tik vienas zakristijonas mišių pabaigoje juos gana griežtai įspėjo dėl nederamo elgesio. Tačiau, pasibaigus apeigoms, šiam patarnautojui ėmė reikšti priekaištus viena miestelio gyventoja, pastovi bažnyčios lankytoja, sakydama, jog minėti vaikai teisingai elgėsi mišių metu. nes jie auga linksmi ir tokiu būdu džiaugiasi savo vaikyste. Tuomet tarp zakristijono ir šios pilietės bažnyčioje kilo konfliktas.

Ne vieną kartą sekmadieniais Babtų bažnyčioje prieš 10 vai. mišias girtas patarnautojas atsiklaupęs priešais didįjį altorių, garsiai į mikrofoną susirinkusiems žmonėms skaitydavo „Kalbamąjį Svč. Mergelės Marijos rožančių“. Minėtas pilietis neblaiviame stovyje toliau aktyviai patarnaudavo sekmadieninėse apeigose, giedodavo psalmes. O kartais nepajėgdamas, prašydavo tuometinio zakristijono, kad jisai garsiai perskaitytų minėtas psalmes.

Šis aktyvusis patarnautojas Babtų miestelio centre buvo sulaikytas policijos pareigūnų ir nubaustas už tai, kad girtas važiavo dviračiu.

[ Babtų bažnyčią kai kurie atėję piliečiai kartais garsiai nusikeikdavo, pastoviai apeigų metu naršydavo savo mobiliuosiuose telefonuose, juos laikydami rankose.

Mūsų nuomone, kai kurių katalikų nederamas elgesys mišių metu yra ne tik aplinkinių žmonių negerbimas, bet ir pačių bažnytinių apeigų išniekinimas.

Pamokslo metu vienas katalikų kunigas yra pasakęs taiklų ir įsimintiną teiginį: „Kaip gyvename – taip tikime, kaip tikime – taip gyvename“.

Pažvelkime, kaip gyvena ir „tiki“ kai kurie Babtų katalikai. 2017 m. rugpjūčio 9 d. ankstyvą rytą policijos pareigūnai dviejuose miestelio daugiabučių, esančių Kauno ir Kėdainių gatvėse, butuose atliko nuodugnias kratas. Buvo ieškoma paslėptų narkotikų. Viename bute buvo rastas atitinkamas kiekis kvaišalų. Kiek vėliau tuo pačiu tikslu buvo atlikta krata kitame, trečiame bute, esančiame Kauno gatvės daugiabutyje.

Minėtų dviejų kratytų butų gyventojus mes ne kartą esame matę Babtų bažnyčioje. Taipogi kasmet šie, policijos akiratin pakliuvę piliečiai, Taikydamiesi katalikiškų tradicijų, į savo namus priimdavo vietinį kleboną, kuris atlikdavo kalėdojimo apeigas, pašventindavo gyvenamas patalpas, bendraudavo su minėtais veikėjais.

2018 m. gegužės 26 d. naktį Babtuose buvo tyčia sudeginti žmonių privatūs garažai, padegtas ūkininkės šiltnamis, taip pat anksčiau buvo sudeginti keli atliekų konteineriai. Tai – sunkūs nusikaltimai. Netrukus buvo surasti visi trys padegėjai — vietiniai miestelio gyventojai. Vieną jų ne kartą teko matyti Babtų bažnyčioje, vilkintį žalią uniformą ir dalyvaujantį šventinėse mišiose. Kitas minėtos trijulės veikėjas laidotuvių religinėse apeigose, vilkėdamas baltą bažnytinį drabužį, procesijos priekyje iškilmingai nešė didelį kryžių. 

Dažnai miestelio centre esančiame sporto aikštyne šiltuoju metų laikotarpiu matydavome kelis ant suoliuko sėdinčius paauglius. Jie – katalikai: ne kartą lankydavosi ir lankosi Babtų bažnyčioje, o vienas jų, gyvenantis Kauno gatvėje sekmadieninių mišių metu netgi susirinkusiems žmonėms skaitydavo skaitinius. Tačiau į aikštyną ateinantį sportuoti žmogų, keli iš šių minėtų jaunuolių, pasitikdavo pašaipomis, įvairiais šiuolaikiniais bjauriais keiksmažodžiais.

Kai kurių Babtų paauglių tarpe yra paplitęs kvailas pomėgis: mobiliojo telefono pagalba nufotografuojamas arba nufilmuojamas koks nors žmogus, prirašoma apie jį įvairių pajuokiančių ir paniekinančių komentarų, o paskui visa šita medžiaga yra nusiunčiama savo artimiems draugams, skirta pasityčiojimui iš piliečio. Ir vėl ne kartą mums teko matyti šiuos paauglius Babtų bažnyčioje, dalyvaujančius religinėse apeigose.

Rašinyje mes pateikėme tik nedidelę dalį atsitikimų, kurie įvyko Babtų bažnyčioje ir pačiame miestelyje. Įvykių dalyvių vardai, pavardės ir adresai yra žinomi, o faktai – tikri ir tikslūs.

Todėl galima daryti aiškią ir nedviprasmišką išvadą: Romos katalikų bažnyčia neturi jokios įtakos žmonių moralei ir protui, o katalikybė ir nuoširdus tikėjimas Dievu nėra tapatūs dalykai. Juolab, kataliku šiais laikais gali būti bet kas.

2019 m. lapkričio 20 d.

Grupė bažnyčios patarnautojų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));