Kaip atrodo paprastas fašizmas, išdėstytas Vyriausybės dokumente

zydams

zydams

Kaip atrodo paprastas fašizmas, išdėstytas Vyriausybės dokumente

20

Paskelbta: 2021-08-05 06:40 Autorius: ekspertai.eu

 

Fašistuojantis veikėjai Lietuvoje labai mėgsta vartoti žodį Laisvė (taip pat mėgsta žodžius demokratija, žmogaus teisės ir pan.) – tai skiriamasis fašistuojančiųjų bruožas.

Verta paklausyti – fašistuojančios tautinės psichopatės pavyzdys:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Nutarimo projektas (su lyginamuoju raštu galima susipažinti ČIA)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1.1. kontaktiniu būdu paslaugos teikiamos, ūkinė veikla vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginiai) organizuojami, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas ir užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus būtinus visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimus, taip pat kai aptarnaujami ar paslaugomis naudojasi tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų, išskyrus šio nutarimo 31 punkte nurodytas išimtis:

3.1.1.1. kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

3.1.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

3.1.1.3. asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus
SARS-CoV-2 PGR tyrimą;

3.1.1.4. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

3.1.1.5. yra vaikas iki 16 metų;“.

1.2. Pripažinti netekusiais galios 3.1.2 ir 3.1.3. papunkčius.

1.3. Pakeisti 3.2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2.1.2. neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir darbuotojai atitinka vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1. – 3.1.1.4. papunkčiuose nurodytų kriterijų;“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 3.2.3.7.3 papunktį.

1.5. Papildyti 31 punktu:

„31. Asmenys, neatitinkantys nė vieno iš šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tik kai teikiamos šios paslaugos ir vykdomos ūkinės veiklos:

31.1. prekyba;

31.2. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 minučių;

31.3. grožio paslaugos;

31.4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;

31.5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;

31.6. bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklų paslaugos;

31.7. asmens sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos;

31.8. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;

31.9. asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir globos įstaigų gyventojų esančių terminalinės būklės, nepilnamečių iki 14 metų pacientų bei nėščiųjų lankymas;

31.10. veterinarijos paslaugos;

31.11. keleivių vežimo vietiniu (miesto ir priemiesčio), tarpmiestiniu ir tarptautiniu transportu paslaugos;

31.12. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;

31.13. teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį, bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) teikimas ir teismų veikla;

31.14. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;

31.15. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina įstaigos vadovas);

31.16. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;

31.17. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;

31.18. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;

31.19. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

31.20. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;

31.21. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;

31.22. atvirose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;

31.23. finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir pristatymas.“

1.6. Pakeisti 31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„31. Asmenys, neatitinkantys nė vieno iš šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tik kai teikiamos šios paslaugos ir vykdomos ūkinės veiklos:

31.1. prekyba parduotuvėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) yra mažesnis nei 1 500 kvadratinių metrų, arba esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kvadratinių metrų;

31.2. nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla);

31.3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 minučių;

31.4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;

31.5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;

31.6. bibliotekos (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktai;

31.7. būtinosios asmens sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos;

31.8. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;

31.9. asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ir globos įstaigų gyventojų terminalinės būklės, nepilnamečių iki 14 metų pacientų bei nėščiųjų lankymas;

31.10. veterinarijos paslaugos;

31.11. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;

31.12. teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį, bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) teikimas ir teismų veikla;

31.13. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;

31.14. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina įstaigos vadovas);

31.15. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;

31.16. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;

31.17. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;

31.18. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

31.19. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;

31.20. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;

31.21. finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir pristatymas.“

1.7. Pakeisti 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„5. Nustatyti, kad asmenų atitiktis šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams patvirtinama taip:“.

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.6 papunktį, įsigalioja 2021 m. rugpjūčio d.

3. Šio nutarimo 1.6 papunktis įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

skirt

Fašizmas (ital. fascismo, iš fascio – „sąjunga“, „ryšulys“) – autoritarinė politinė sistema, besiremianti diktatūrine galia, šovinizmu, opozicinės veiklos slopinimu, stipriu visuomenės ir ekonomikos suvaržymu. Fašizmas atmeta lygybės idealą ir vietoje jo iškelia hierarchinę tvarką, kurioje silpnesnieji yra pavaldūs stipresniesiems.

logo bottom
Facebook komentarai
});}(jQuery));