Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas – idiotas arba aferistas?

Vaiciunas

Vaiciunas

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas – idiotas arba aferistas?

 

 

Vaiciunas

Vakar Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas Seime šaltu veidu kalbėjo tokias nesąmones: „kad re­a­liai ter­mi­na­lo (SGD terminalo „Independence – aut. pastaba)  tu­rė­ji­mas už­tik­ri­na ga­li­my­bę nuo 11 iki 20 % pi­ges­nes du­jų kai­nas. Kal­bant apie Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pa­vyz­dį, ga­liu už­tik­rin­ti, kad net­gi pa­gal da­bar­ti­nes du­jų kai­nas var­to­to­jams Lie­tu­vos var­to­to­jai už du­jas mo­ka pi­giau. Ir net­gi po du­jų kai­nų pa­di­dė­ji­mo nuo ki­tų me­tų, nuo Nau­jų­jų me­tų pe­ri­odo, Lie­tu­vos var­to­to­jai už du­jas, ly­gi­nant su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos var­to­to­jais, taip pat mo­kės pi­giau”.

 

Niekas iš buvusių Seimo posėdžių salėje nenutraukė šito idioto kalbos, o paklusniai nubalsavo už tai, kad Lietuva skolintųsi dar 300 mln. eurų šios geldos ‘Independence” pirkimui. Kaip žinia, šis laivas Pietų Korėjos laivųs statykloje kainuoja apie 250 mln. dolerių, tačiau Lietuvos vyriausybė jį išsinuomavo už 720 mln. dolerių dešimčiai metų. Be to, trečdaliu brangiau nei rinkos kaina perka ir suskystintas gamtines dujas. Negana to, per „Independence” atgabenamos dujos kainuoja daugiau nei 280 dolerių už 1 tūkst. kubinių metų, kai rusiškos „Gazpromo” nekainuoja ne 180 dolerių. Žinoma, visi šie skaičiai yra slepiami, tačiau tas kainas lengvai galima susirinkti iš kaimyninių šalių infomacijos šaltinių. O tas idiotas Vaičiūnas neraudonuodamas meluoja tautos išrinktiesiems ir niekas jo nesugėdija.

 

Todėl Seimo narys Vytautas Kamblevičius ir paklausė : „Prieš sta­tant ter­mi­na­lą, dau­ge­lis eko­no­mis­tų kal­bė­jo, kad yra tai pra­žū­tin­gas Lie­tu­vai rei­ka­las, ta­čiau po­li­ti­kai kal­bė­jo – su­pras­ki­te, ne­pri­klau­so­my­bė la­bai daug kai­nuo­ja. Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Es­tai nau­do­ja daug pi­giau ir lat­viai ir vie­no­dai my­li tą ne­pri­klau­so­my­bę, bet jie gal­vo­ja tru­pu­tį gud­riau ne­gu mes. Ar jums ne­at­ro­do, kad kai baig­sis ši mū­sų su­tar­tis, ap­suk­tu­me tą lai­vą ir te­gu jis va­žiuo­ja ten, iš kur at­va­žia­vo? Tai gal tru­pu­tį pa­ge­rės mū­sų rei­ka­lai, nes da­bar du­jos kas­met vis brangs­ta?”.

 

Į ką tas idiotas Energetikos ministras pasakė jau paminėtą citatą, neva Lietuvoje dujos pigiausios.

Tolimesni Vaičiūno atsakymai tik patvirtino įspūdį, kad Seimo tribūnoje stovi kvailys, kuris kalba nesąmones:

 

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke už ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip ži­no­me, ap­si­spren­di­mą dėl ter­mi­na­lo iš­pir­ki­mo ga­li­ma pa­da­ry­ti iki 2024 me­tų. Šian­dien yra 2018 me­tai ir na­tū­ra­lus klau­si­mas, ko­dėl ima­ma­si spren­di­mą da­ry­ti da­bar, kai dar tiek daug ne­ži­no­mų­jų, kin­ta­mų­jų? Pa­vyz­džiui, at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės, ger­bia­mo­jo V. Po­de­rio įvar­din­tas Ka­li­ning­ra­do ter­mi­na­las, re­no­va­ci­jos ban­ga, GIPL ko­nek­to­rius su Len­ki­ja ir Len­ki­jos ter­mi­na­lai, ir taip to­liau, ir taip to­liau. Ar ne­bū­tų ra­cio­na­lu iš es­mės da­ry­ti spren­di­mus bent 2020–2021 me­tais, ga­lų ga­le ma­tant „Ache­mos“ per­spek­ty­vą, kaip ji vei­kia, užuot sku­bė­jus da­bar pa­da­ry­ti spren­di­mus, ku­rie gal­būt pa­ro­dys, kad rin­ko­je eg­zis­tuo­jan­ti kai­na bus kon­ku­ren­cin­ges­nė ne­gu mū­sų nu­pirk­tas ter­mi­na­las, prie ku­rio mes pri­si­ri­ši­me dar tu­rė­da­mi lais­vę iki 2024 me­tų? Ačiū.

 

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Jū­sų tei­sin­gas pa­ste­bė­ji­mas. Iš es­mės mes kal­ba­me ne apie spren­di­mo pa­anks­ti­ni­mą še­še­tą me­tų, bet apie dve­jus, tre­jus me­tus, nes tam, kad ter­mi­na­las bū­tų iš­pirk­tas, spren­di­mą rei­kė­tų vė­liau­siai pri­im­ti 2021–2022 me­tais. Tai šiuo po­žiū­riu su to­kia te­ori­ne ga­li­my­be su­tin­ku, kad ga­li bū­ti da­ro­ma ir tuo­met, bet bet ko­kiu at­ve­ju rei­kia su­tik­ti, kad šis spren­di­mas yra il­ga­lai­kis spren­di­mas. Vi­suo­met yra tam tik­ras rin­kos ne­aiš­ku­mas ir 2021–2022 me­tais taip pat si­tu­a­ci­ja il­ga­lai­kiu po­žiū­riu du­jų rin­ko­je bus pa­kan­ka­mai di­na­miš­ka.

 

Ko­kia yra šio anks­ty­vo spren­di­mo nau­da? Ji su­si­de­da iš dvie­jų da­lių, tai yra, eko­no­mis­tų ver­ti­ni­mu, šis anks­ty­vas spren­di­mas su­ku­ria vals­ty­bė­je apie 24 mln. eu­rų pa­pil­do­mos nau­dos, pa­pil­do­mų pa­ja­mų. Be abe­jo, į tai įskai­čiuo­tos ir pa­kan­ka­mai pa­lan­kios šiuo me­tu sko­li­ni­mo­si są­ly­gos, ku­rios eg­zis­tuo­ja rin­ko­je. Taip pat rei­kia įver­tin­ti tai, kad jei­gu spren­di­mas ne­bū­tų pri­ima­mas šie­met, tai iki 2024 me­tų mes su­mo­kė­tu­me dar 380 mln. eu­rų. Spren­di­mą pri­ėmus da­bar, tas fi­nan­si­nis spau­di­mas ma­žė­ja iki 240 mln. eu­rų. Ta su­ma, be abe­jo, yra per­ke­lia­ma, bet pi­ni­gai per­spek­ty­vo­je kai­nuo­ja… tik­tai pa­pil­do­mą pi­ni­gų kai­ną, ku­ri, kaip mi­nė­jau, tik­rai ma­ža – iki 1 mln. eu­rų per me­tus. To­kia yra šio spren­di­mo lo­gi­ka. Ver­ti­nant du­jų rin­kos esa­mą pa­dė­tį, šis spren­di­mas bū­tų ne tik stra­te­giš­kai svar­bus, bet ir eko­no­miš­kai nau­din­gas.

 

 

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ačiū, mi­nist­re, už gra­žų pri­sta­ty­mą. Aš tik no­riu pa­si­tiks­lin­ti. Tik­rai at­ro­do vi­lio­jan­čiai jū­sų pa­teik­ti skai­čiai, bet gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti pa­gal lai­ką, kaip jie at­si­lieps tiek bui­ti­niams var­to­to­jams, tiek pra­mo­nei dėl tų kai­nų. Sa­ko­te, 3 mln. ar 140 mln., bet kaip… Mes šian­dien pri­ima­me ar šiais me­tais, ki­tais me­tais pri­ima­me spren­di­mą, ka­da pra­dės veik­ti tas tei­gia­mas po­vei­kis, nes mes da­bar gir­di­me, kad nuo ki­tų me­tų kai­nos au­ga, ypač bui­ti­niams var­to­to­jams. Ačiū už at­sa­ky­mą.

 

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kai­nų au­gi­mas, be abe­jo, są­ly­go­tas du­jų kai­nos au­gi­mo tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se, da­rė­me vi­sus ga­li­mus žings­nius tam, kad tas au­gi­mas bū­tų mak­si­ma­liai ma­žas.

 

Prog­no­zių bu­vo įvai­rių, bet yra 7 cen­tų au­gi­mas vi­soms var­to­to­jų gru­pėms. Iš es­mės kal­bant apie nau­dą var­to­to­jams, tai jei ter­mi­na­las bū­tų ne­iš­per­ka­mas, su­lauk­tu­me 2024 me­tų, bet ko­kiu at­ve­ju tu­rė­tu­me apie 70… eu­rų in­fra­struk­tū­ros kaš­tų, ku­riuos taip pat rei­kė­tų pa­deng­ti. Tai bū­tų įskai­čiuo­ta į du­jų kai­ną var­to­to­jams, ka­dan­gi tai yra kran­ti­nės kaš­tai ir vi­sa ki­ta in­fra­struk­tū­ra.

 

Kal­bant apie var­to­to­jus, kaip mi­nė­jau, tas efek­tas – per 3 mln. eu­rų bui­ti­niams var­to­to­jams – bū­tų ak­tu­a­lus nuo 2019 me­tų vi­du­rio, nes du­jų kai­nos per­skai­čiuo­ja­mos du kar­tus per me­tus, ir, kaip ma­to­te gra­fi­ke, tai yra bū­tent tos prie­lai­dos, kad mes tu­rė­tu­me su­ma­ži­ni­mą iki 40 mln. eu­rų, bū­tų bū­tent to­kie kaš­tai.

 

Žiū­rint į per­spek­ty­vą, 2030–2035 me­tais tie kaš­tai dar la­biau ma­žė­tų, to­dėl tas efek­tas ga­lė­tų bū­ti dar šiek tiek di­des­nis.

 

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Bal­sys. Pra­šom.

 

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs apie kai­nas už­si­mi­nė­te ir kaip jos gra­žiai ma­žės, bet iš es­mės vie­nin­te­lė prie­žas­tis, ko­dėl tos kai­nos ma­žės, tur­būt yra ta, kad kaš­tai yra iš­dės­to­mi per il­gą lai­ko­tar­pį, daug il­ges­nį, ne­gu da­bar mes skai­čiuo­ja­me. Ar yra dar ki­tų prie­žas­čių? Ar jūs ti­ki­te, kad šis ter­mi­na­las ka­da nors pra­dės vyk­dy­ti to­kią ūki­nę ko­mer­ci­nę veik­lą, ku­ri leis­tų jam pa­čiam iš­si­lai­ky­ti ir kaš­tai at­pig­tų ne dėl to, kad jie iš­dė­lio­ti per lai­ko tar­pą, tai yra sko­li­na­mės iš sa­vo vai­kų, o dėl to, kad ter­mi­na­las pra­dė­tų ūki­nin­kau­ti ir da­ry­ti ver­slą, tai yra ga­min­ti pats pi­ni­gus? Ar tu­ri­te to­kią vil­tį, kad taip ka­da nors ga­li bū­ti?

 

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju. La­bai ak­tu­a­lus klau­si­mas. Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad šio spren­di­mo es­mė yra kaš­tų iš­dė­lio­ji­mas il­ga­lai­kiu pe­ri­odu. Dėl ter­mi­na­lo įdar­bi­ni­mo. Taip, anks­ty­vas spren­di­mo pri­ėmi­mas su­ku­ria pa­pil­do­mų ga­li­my­bių šiam ter­mi­na­lui. Pir­miau­sia kal­bu ne tik apie iš­du­ji­ni­mo sto­te­lę, ku­ri šiuo me­tu vei­kia. Ji, aiš­ku, vi­siš­ką eko­no­mi­nį efek­tą tu­rė­tų duo­ti nuo 2023–2024 me­tų. Ji ga­lė­tų veik­ti ir be di­džio­jo ter­mi­na­lo, bet to­kios sto­te­lės eko­no­mi­nė nau­da yra di­des­nė vei­kiant šiam ter­mi­na­lui.

 

Taip pat Lie­tu­va kar­tu su Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­ja yra už­sa­kiu­si už­pil­dy­mo lai­vą, ku­ris ga­lė­tų tiek­ti du­jas iš di­džio­jo ter­mi­na­lo į šią per­kro­vos sto­te­lę. Taip pat gal­vo­ja­me ir apie ki­tus va­rian­tus, tai yra kiek tai su­si­ję su elek­tros ener­gi­jos ge­ne­ra­ci­ja. Šiuo me­tu ne­ma­ža da­lis kaš­tų yra va­di­na­mo­sios tech­ni­nių są­nau­dų du­jos, ku­rios su­si­ju­sios su šių du­jų nu­ga­ra­vi­mu. Iš es­mės įdar­bi­nus ter­mi­na­lą elek­tros ener­gi­ją ge­ne­ruo­ti, kal­bu apie 15–17 me­ga­va­tų, tai taip pat bū­tų ga­nė­ti­nai stip­rus sver­tas tau­pant kaš­tus.

 

Kal­bant apie ki­tus me­tus, kai­nos pa­di­dė­ji­mas yra sie­ja­mas ne tik su kai­nos pa­di­dė­ji­mu tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se, bet tai yra dvi­gu­bas efek­tas dėl to, kad yra tech­no­lo­giš­kai nu­ga­ruo­jan­čios du­jos. To­kiu bū­du tau­pant taip pat ga­lė­tų bū­ti pri­si­de­da­ma prie du­jų kai­nos ma­ži­ni­mo var­to­to­jams.

 

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas, be abe­jo, yra la­bai svar­bus dėl pa­ties spren­di­mo pri­ėmi­mo. Jei­gu lau­kia­me iki 2024 me­tų, iki 2022 me­tų, tiks­liau ta­riant, tam, kad iš­pirk­tu­me lai­vą il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je, tai at­ima­me lais­vę iš „Klai­pė­dos naf­tos“ gal­vo­ti apie ter­mi­na­lo ope­ra­vi­mo kaš­tų su­ma­ži­ni­mą. Tai ta veik­la, ku­ri pa­sau­ly­je dar nė­ra la­bai pla­čiai plė­to­ja­ma, nes pa­pras­tai ši ope­ra­vi­mo pa­slau­ga bu­vo sie­ja­ma su lai­vų sa­vi­nin­kais, ku­rie iš­nuo­mo­da­vo to­kius lai­vus. Šio spren­di­mo pri­ėmi­mas pa­lik­tų lais­vę gal­vo­ti mums, kaip ak­ci­nin­kams, ir pa­čiai „Klai­pė­dos naf­tai“ ope­ra­vi­mo pa­slau­gas ar­ba pirk­ti rin­ko­je, ar­ba pa­čiai mo­ky­tis ir to­kį ter­mi­na­lą eks­plo­a­tuo­ti. Ope­ra­vi­mo są­nau­dos su­da­ro apie 20 mln. eu­rų per me­tus. Tai yra ga­na so­li­di su­ma.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));