Dėl Roko Masiulio žygių „Lietuvos geležinkeliuose” kreiptasi į prokuratūrą


Seimo nario Artūro Skardžiaus pranešimas: „Dėl neteisėtų akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių įmonių valdybų sudėties ir pažeisto viešojo intereso Seimo nariai nusprendė kreiptis į Generalinę prokuratūrą“

2020 m. vasario 26 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo nariai, atsižvelgdami į surinktus duomenis, turi pagrįsto pagrindo manyti, kad akcinė bendrovė (AB) „Lietuvos geležinkeliai“ yra valdoma neskaidriai ir nesivadovaujant Lietuvos bei tarptautinių teisės aktų reikalavimais. AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra valstybės valdoma įmonė, todėl, be jokios abejonės, valstybė ir visa visuomenė yra suinteresuota, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikla būtų vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų bei siekiant maksimalios naudos tiek visuomenės gerovei, tiek ir valstybės interesams.

2019-ųjų pabaigoje AB „Lietuvos geležinkeliai“, įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus, buvo išskaidyta į atskiras bendroves, teikiančias krovinių ir keleivių pervežimo paslaugas ir įmonę, atliekančią viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas. Tai buvo padaryta, siekiant užtikrinti didesnį AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos skaidrumą. Pažymėtina, kad visų šių dukterinių įmonių valdybų nariais tapo išimtinai AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės darbuotojai. Tokia praktika yra visiškai nesuderinama su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos geros valdysenos rekomendacijomis, be to, neatitinkanti viešumo, skaidrumo, kolektyvinių valdymo organų narių nepriklausomumo ir geros valdysenos principų.

Be kita ko, AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių įmonių valdybos yra beveik identiškos, t. y. jas sudaro iš esmės tie patys nariai. Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 7.1 nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės dukterinės įmonės kolegialiame organe ne mažiau kaip 1/3 įstatuose nurodyto kolegialaus organų narių skaičiaus turi sudaryti nepriklausomų narių skaičius. Atsižvelgiant į tai, kad AB „LG Cargo“, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, AB „LG Keleiviams“, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, UAB „Gelsauga“, UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ valdybos sudarytos išimtinai tik iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės darbuotojų, vertintina, kad tokia struktūra neužtikrina AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių bendrovių savarankiškumo bei objektyvios ir skaidrios sprendimų priėmimo kontrolės.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovas Mantas Bartuška buvo paskirtas įmonės vadovu taip pat nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Ankstesnis susisiekimo ministras Rokas Masiulis, nevykdydamas jokių privalomų atrankos procedūrų, savo nuožiūra paskyrė AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narius, kurie formaliai išrinko įmonės vadovu M. Bartušką. Tokia situacija akivaizdžiai parodo, kad Lietuvoje yra nesivadovaujama teisinėje valstybėje galiojančiais principais ir nepaisoma teisės aktų reikalavimų.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra strategiškai svarbi įmonė, kurios valdymo struktūra privalo būti nepriklausoma, objektyvi, o jos dukterinės įmonės veikti skaidriai. Parlamentarų grupė, remdamasi savo prašyme išdėstytais argumentais, prašo Generalinės prokuratūros kuo skubiau imtis priemonių, siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą bei tarptautinių įsipareigojimų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: MONIKA KUTKAITYTĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
Facebook komentarai
});}(jQuery));