D.Grybauskaitė – grėsmė nacionaliniam Lietuvos saugumui

D.Grybauskaitė – grėsmė nacionaliniam Lietuvos saugumui

D.Grybauskaitė dirba KGB metodais – kitaip nemoka

 

Aurimas Drižius

 

Legendinės aferos „Independence“ kaštus nuo šiol mokės visi Lietuvos gyventojai – Lietuva už suskystintų gamtinių dujų (SGD) laivo nuomą moka po 67 mln. Eurų per metus, o dujas perkanti „Litgas“ – patiria maždaug 50 mln. Eurų nuostolį kasmet, nes dujas vartotojams parduoda perpus pigiau, nei pati perka.

Seimas neburbuliuodamas beveik vieningai nubalsavo už šios aferos legalizavimą – už­si­re­gist­ra­vo 102 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 98: už – 79, prieš – 9, su­si­lai­kė 10.

Nors beveik visi Seimo nariai sutiko, kad balsuoja už „amžiaus aferą”, tačiau rankelės vėl pakilo į viršų – tai man primena advokato Kęstučio Čilinsko prisiminimus, kai jis visiems konservatoriams išaiškindavo, kokia afera yra „Leo Lt”, visi sutikdavo, tačiau atėjus jų prievaizdui A.Kubiliui, drebančios rankelės vėl kildavo aukštyn, ir afera legalizuodavo.

Premjeras Algirdas Butkevičius dabar asmeniškai atsakingas už „Independence”, nes įtikinėjo, kad tai mažesnis blogis, negu galėjo būti. Kita vertus, D.Grybauskaitės veikla „Independence” aferos fone negali būti vertinama kitaio, kaip sąmoingas Lietuvos ekonomikos griovimas, veikimas prieš šalies interesus – kvailumas arba nekometencija nebegali būti pasiteisinimas tokios aferos akivaizdoje.

Turint omenyje D.Grybauskaitės biografiją (mokėsi Leningrado universitete, kur asmeniškai buvo užverbuota tuomečio KGB pirmininko pavaduotojo Čebrikovo, ir KGB parengta darbui kaip „mieganti agentė. Po to, darbas prieš Nepriklausomybę komunistų „platformininkų” partiniame institute, stažuotė JAV prestižiniame institute, galiausiai grįžimas į Lietuvą, ir čia asmeninis A.Brazausko rūpestis – jos paskyrimas finansų komisare ES komisijoje, ir nematoma jėga, kuri ją visą laiką kėlė į viršų. Nepaisant labai vidutiniškų D.Grybauskaitės sugebėjimų (niekada nedalyvauja tiesioginėse diskusijose, o tik pasako išmoktą tekstą prieš specialiai parengtus klausimus, nes tiesioginėse diskusijose ją labai greitai sukirstų pašnekovai. Taip pat itin kruopščiai slepiama detalė – D.Grybauskaitė, dar dirbdama Lietuvos ambasadoje Vašingtone, buvo iš JAV deportuota per 48 valandas – taip elgiamasis tik su pagautais užsienio priešiškų valstybių šnipais. Aišku, kad D.Grybauskaitė šnipinėjo ne Lietuvai), ir jos valdymo patirtį, akivaizdu, kad tas KGB-istinis stilius (valdau visus per „kompromatus” ir šantažuodama jėgos struktūromis, iki šiol puikiai veikia.

Nors socialdemokratai ir paburbuliavo, tačiau nubalsavo taip, kaip reikia D.Grybauskaitei – „už” „Independence”.

Šį verslo „modelį“ – kai SGD dujos yra perkamos po 29 eurus už 1000 kubinių metrų ( ES kaina yra trečdaliu mažesnė ir sudaro tik 20 eurų), o dujų vartotojai moka tik maždaug 15 eurų už 1000 kub. metrų – sugalvojęs Energetikos ministras Rokas Masiulis iš D.Grybauskaitės gavo Vytauto Didžiojo ordiną.

Tiesa, garbingo ordino šeimininko sugalvotas modelis generuoja apie 50 mln. Eurų nuostolį tai pačiai „Litgas“, ir dabar Seimas staigiai sugalvojo, kaip šį nuostolį, o taip pat ir 69 mln. Eurų už „Independence“ nuomą per metus, perkelti visiems vartotojams.

Seimas labai gudriais žodžiais bandė pridengti šios aferos esmę – vietoj to, kad nutraukti ar bandyti persiderėti dėl visos šios aferos sąlygų – ėmė ir perkėlė išlaidas visiems šilumos vartotojams.

 

Tokia frazė „Pagrindiniu įstatymo pakeitimo tikslu įvardijamas siekis sukurti tvarią ilgalaikę sistemą, kuri subalansuotų, naudą, gaunamą iš tiekimo saugumą užtikrinančios dujų sistemos bei poreikį proporcingai prisidėti prie tokios sistemos eksploatavimo sąnaudų“ reiškia, kad visi šilumos vartotojai turės privalomai pirkti brangias SGD dujas vietoj to, kad miestai šildytųsi dvigubai pigesniu biokuru.

 

Teigiama, kad „priimtomis pataisomis Vyriausybei siūloma nustatyti terminalo veiklai užtikrinti reikalingą minimalų dujų kiekį. Tai bus Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Vyriausybės patvirtintas SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingas minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis“. Tiesa, ta pati kainų komisija savo lentelėse jau klastoja mato vienetus, kad nebūtų matyti, kad biokuru šildytis yra dvigubai pigiau, nei SGD.

Seimas šias įstatymo pataisas priėmė itin skubiai, todėl tas pats įstatymas išėjo kreivas šleivas, ir visi puikiai supranta, kad jį tuoj reikės keisti.

Pateikiame kai kurių Seimo narių komentarus : Birutė Vėsaitė : „Be abe­jo, su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las bu­vo bū­ti­nas, bet dar sy­kį sa­kau, jis yra per di­de­lis, per bran­gus ir šiuo me­tu nu­kri­tus du­jų kai­noms, tie­są sa­kant, tų du­jų ne­tu­ri­me, kur dėt. No­riu pa­sa­ky­ti, kad per me­tus Lie­tu­vos vi­si var­to­to­jai su­mo­kės pa­pil­do­mai apie 120 mln. eu­rų. Nie­kur ne­si­dė­si, šį nuos­to­lį reiks pa­skirs­ty­ti vi­siems var­to­to­jams. Man la­bai įdo­mu, kur bu­vo bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės stra­te­gai, ku­rie šian­dien yra ap­do­va­no­ti or­di­nais ir me­da­liais, jei jie ži­no­jo, kad vi­sos sa­vi­val­dy­bės per­ei­na prie bio­ku­ro. Ar bu­vo sun­ku pa­skai­čiuo­ti, kad fak­tiš­kai esant ba­zi­niam ši­lu­mos po­rei­kiui 1700 me­ga­va­tų, šie­met jau bus apie 1500? Du­jų var­to­to­jų rin­ka trau­kia­si. Pa­lau­ki­te, ko­dėl ne­bu­vo ga­li­ma ši­to prog­no­zuo­ti ir pa­skai­čiuo­ti? Ką mes tu­ri­me rin­ko­je? Šian­dien rin­ko­je du­jos iš lie­tu­viš­ko ter­mi­na­lo yra pa­čios bran­giau­sios. Su­tar­tis su­da­ry­ta pen­ke­riems me­tams. No­riu pa­sa­ky­ti, kad šios su­tar­ties krikš­ta­tė­vis yra po­nas A. Ku­bi­lius, nes jis bū­tent tar­prin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu pa­ren­gė su­tar­ties są­ly­gas.

Dar sy­kį kar­to­ju. Ter­mi­na­lą tu­rė­jo­me tu­rė­ti. Pats ge­riau­sias spren­di­mas bu­vo švie­saus at­mi­ni­mo B. Lu­bio ter­mi­na­las. Tai ką gi jūs pa­da­rė­te? Ką gi jūs pa­da­rė­te, ger­bia­mie­ji? Ter­mi­na­las vė­la­vo po­rą me­tų. „Ache­ma“ bū­tų iš tik­rų­jų tu­rė­ju­si sa­vo tie­ki­mą. Fak­tiš­kai su­ga­di­no­te gy­ve­ni­mą tam tik­riems ir Ūkio mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jams, ku­rie nuo­šir­džiai sten­gė­si dėl Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės. La­bai ap­mau­du, bet dėl vi­so šio biz­nio Lie­tu­vos ši­lu­mos var­to­to­jai, du­jų var­to­to­jai pa­tirs di­de­lius nuos­to­lius.

A. SKARDŽIUS: „Ko­dėl to­kio įsta­ty­mo pri­rei­kė? Tur­būt nie­kas ne­abe­jo­ja, kad ener­ge­ti­nis sau­gu­mas yra vie­nas svar­biau­sių tur­būt Lie­tu­vos šios ge­o­po­li­ti­nės si­tu­a­ci­jos as­pek­tu. Ta­čiau mes gir­di­me šian­dien vie­šą svars­ty­mą, kaip Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pirks „Bo­xe­rius“ iš Vo­kie­ti­jos ar „Stry­ke­rius“ iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų. Vyks­ta dis­ku­si­jos, kal­ba­me apie kai­nas, ly­gi­na­me, kiek vie­na už ki­tą ko­vos ma­ši­na yra pra­na­šes­nė. Ta­čiau mes nie­kur ne­gir­di­me vie­šo­jo­je erd­vė­je ta­ria­mo žo­džio SGD, ne­gir­di­me žo­džio „Sta­toi­las“ ir t. t. Tur­būt šios są­vo­kos yra šven­tos, kaip In­di­jo­je yra šven­ta kar­vė, ir ne­ga­li­ma tar­ti šio žo­džio vie­šai ar­ba tik pa­šnibž­do­mis ga­li­ma kai kur kal­bė­tis. Nes kiek­vie­nas, ku­ris pa­mi­ni šį šven­tą var­dą, tam­pa, sa­ky­kim, kaž­ku­rios vals­ty­bės agen­tu. Man ta si­tu­a­ci­ja… Mes su­si­tai­kė­me per tuos me­tus su ta ne­lem­ta nu­oma. Jei bū­tų iš­per­ka­mo­ji lai­vo nu­oma, ga­lė­jo­me su­si­mo­kė­ti mes už tą lai­vą ir jį iš­si­pirk­ti per pen­ke­rius me­tus, tuos 250 mln. do­le­rių. Da­bar net ir po de­šim­ties me­tų mes bū­si­me ne­iš­si­mo­kė­ję, ga­lė­si­me tre­čią kar­tą mo­kė­da­mi įsi­gy­ti tą lai­vą, jei jis bus rei­ka­lin­gas.

 

Šian­dien mes svars­to­me klau­si­mą, kaip pa­da­lin­ti 50 mln. eu­rų iš ne­vy­ku­sios su­tar­ties su „Sta­toi­lu“, su­si­da­riu­sį mi­nu­są, ir ta su­tar­tis ga­lio­ja pen­ke­rius me­tus. Su­tar­tis ir rei­ka­la­vi­mai yra spe­cia­lio­je raš­ti­nė­je. Ga­li­te nu­ei­ti pa­si­skai­ty­ti pas po­nią D. Ma­li­kė­nai­tę.

Ko­dėl to­kia su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta ir ka­da ji su­da­ry­ta, už­krau­nan­ti to­kius kaš­tus? Štai ma­no ran­ko­se yra Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ra­por­tas už pir­mą ket­vir­tį, už an­trą ket­vir­tį. Čia aiš­kiai ma­ty­ti, kad Lie­tu­va du­jas, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis, su­skys­tin­tas du­jas – LNG įsi­gy­ja 33 % bran­giau, tai yra 29 eu­rai, be­veik 30 eu­rų, kai ki­tos vals­ty­bės – Is­pa­ni­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja – po 20 eu­rų už me­ga­vat­va­lan­dę. Štai toks pa­ly­gi­ni­mas yra. Rin­ka da­bar nu­kri­tu­si, aiš­ku, yra dėl kom­pen­sa­ci­jos, ku­rią mums su­tei­kė „Gaz­pro­mas“, ir dar tu­rė­si­me 2016 m., ka­dan­gi ne­iš­nau­do­ja­me, bet mes vien pa­ly­gi­nę tuos skai­čius ma­to­me di­de­lę dis­pro­por­ci­ją. Pa­si­ro­do, su­tar­čiai prie­lai­dos bu­vo su­da­ry­tos 2012 m. spa­lio 16 d., kaip ži­no­te, jau po rin­ki­mų pir­mo­jo tu­ro, ka­da A. Ku­bi­lius pri­ėmė nu­ta­ri­mą, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų at­ga­be­ni­mo ir pir­ki­mo tvar­kos ap­ra­šo. Ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti nu­me­rį, tai yra Nr. 1268.

Iš kar­to dar 2012 m. nie­kie­no ne­ver­čia­ma „Klai­pė­dos naf­ta“ gruo­džio mė­ne­sį (skai­tau vie­šo­jo pir­ki­mo ata­skai­tą) pa­skel­bė cen­tri­nė­je vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je, ten yra skel­bia­ma taip, kad pir­ki­mas vyk­do­mas. Ar per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja yra įga­lio­ta at­lik­ti pir­ki­mą? Pa­si­ro­do ne, už­ra­šy­ta. Sa­vo ini­cia­ty­va „Klai­pė­dos naf­ta“, ku­riai va­do­va­vo R. Ma­siu­lis, pa­si­sam­do kon­sul­tan­tus to­kiu įdo­miu pa­va­di­ni­mu „Saint Ener­gy“ de­rė­tis su nor­ve­gais, nor­ve­gus ir taip pat gar­sią ad­vo­ka­tų kon­to­rą „Tark, Grun­te, Sut­kie­nė“, ku­rie, kaip mi­nė­jo­me, ir prie Ig­na­li­nos už­da­ry­mo da­ly­va­vo, ir iš­si­nuo­mo­jant lai­vą taip pat da­ly­va­vo.

Štai šian­dien yra toks re­zul­ta­tas, kad pen­ke­riems me­tams, ne­žiū­rint į tai, kad 2019 m. tu­rė­si­me jung­tį su Len­ki­ja ir bū­si­me tik­rai sau­gūs, pen­ke­riems me­tams po 50 mln. eu­rų da­ry­si­me nuos­to­lį iš du­jų pre­ky­bos ir plius po 70 mln. mo­kė­si­me už ter­mi­na­lo nu­omą. Kon­ser­va­to­riai, la­bai jums ačiū, 120 mln. nuos­to­lis per me­tus! Ačiū.

 K. DAUKŠYS. Da­bar ne­sa­ky­da­mas, kas kal­tas, kas ge­ras ar kas blo­gas, nes vi­si esa­me pri­si­dir­bę ši­to­je vie­to­je, at­vi­rai pa­sa­kius, pa­sa­ky­siu tris fak­tus. Ga­li­my­bės du­jas at­vež­ti į Lie­tu­vą: per ter­mi­na­lą 4 mlrd. ku­bi­nių met­rų, per „Gaz­pro­mo“ vamz­dį virš 10 mlrd. ku­bi­nių met­rų, per sta­to­mą vamz­dį į Len­ki­ją 2,4 mlrd. ku­bi­nių met­rų. Iš vi­so su­skai­čiuo­ju 16 su tru­pu­čiu mi­li­jar­dų mes ga­lė­tu­me du­jų at­si­vež­ti. Du­jų po­rei­kis šian­dien yra, jei­gu mes pa­im­si­me, ki­tiems me­tams: „Ache­ma“ – maž­daug 1 mlrd. 200 mln. ku­bi­nių met­rų, vi­sa ki­ta Lie­tu­va – maž­daug 700 mln. ku­bi­nių met­rų. Ne­pil­ni 2 mlrd. ku­bi­nių met­rų. Va­di­na­si, ga­li­my­bių tu­ri­me 16 mlrd., aš­tuo­nis kar­tus ma­žes­nis po­rei­kis. Mums vi­sas tas biz­nis kai­nuo­ja to­kius da­ly­kus: tas va­di­na­ma­sis ru­siš­kas „Am­ber Grid“ vamz­dis 54 mln. eu­rų per me­tus, iš­lai­ky­mas sis­te­mo­je, du­jų vamz­dis į ter­mi­na­lą – 68 mln. eu­rų per me­tus, iš­lai­ky­mas sis­te­mo­je, ir len­kiš­kas vamz­dis, ku­rį mes sta­ty­si­me, dar 121 mln. eu­rų kai­nuos už tai, kad pa­sta­ty­si­me, kiek kai­nuos iš­lai­ky­mas, po to ga­lė­si­me su­skai­čiuo­ti.

Da­bar ky­la pa­pras­tas klau­si­mas. 120 mln. eu­rų kas me­tus, bet du­jų kai­nų skir­tu­mą mes su­mo­ka­me už tai, kad tu­ri­me ga­li­my­bę at­si­vež­ti 2 mlrd. ku­bi­nių met­rų du­jų. Tai pa­si­skai­čiuo­ki­te pa­tys, kiek čia tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų pa­bran­gi­mas. Ant­ras da­ly­kas, mes dar tu­ri­me la­bai sėk­min­gai, sa­ky­čiau, la­bai sėk­min­gai nu­pirk­tas du­jas iš „Sta­toi­lo“. Ir pa­sa­ky­siu, kam sėk­min­gai, – „Sta­toi­lui“, nes šian­dien mes jam su­mo­ka­me, ką sa­kė A. Skar­džius, maž­daug treč­da­liu bran­giau, ne­gu ga­lė­tu­me nu­si­pirk­ti kur nors ki­tur. Ir dar kas bai­siau­sia – tai, kad to­je ant­ri­nė­je bir­žo­je, ku­rio­je mes par­da­vi­nė­ja­me du­jas, ku­rios iš „Gaz­pro­mo“ ar iš „Sta­toi­lo“ nu­pirk­tos ir ku­rias ga­li­me par­duo­ti, nes mū­sų įmo­nės ne­su­nau­do­ja, ten kai­na iš vi­so yra tik 17 eu­rų už me­ga­vat­va­lan­dę. Mes re­a­liai per „Sta­toi­lą“ per­ka­me už 31 eu­rą už me­ga­vat­va­lan­dę, ant­ri­nė­je rin­ko­je, kas ne­su­var­to­ta, par­duo­da­me už 17, vi­są ši­tą nuos­to­lį pa­den­gia kas? Lie­tu­vos var­to­to­jai.

 

Kai­nos ir­gi la­bai aiš­kios. „Gaz­pro­mo“ du­jos – maž­daug 19 eu­rų me­ga­vat­va­lan­dė, „Sta­toi­lo“ du­jos – 31 eu­ras me­ga­vat­va­lan­dė (aš čia skai­čiuo­ju su „LITGAS’o“ iš­lai­do­mis) ir ant­ri­nė rin­ka – 17 eu­rų už me­ga­vat­va­lan­dę. Ką da­ry­ti?

 

Yra du va­rian­tai. Ši­tas ter­mi­na­las, rei­kia pa­sa­ky­ti, bu­vo tam tik­ra pras­me pa­da­ry­ta klai­da. Ne dėl pa­ties ter­mi­na­lo sta­ty­bos, bet ko­kio ti­po ter­mi­na­las pa­si­rink­tas. Gal kai ku­rių am­bi­ci­jų per daug, gal kai ku­rių at­sa­ko­my­bės per daug, bet da­bar mes jį tu­ri­me. Ir tas tu­rė­ji­mas yra toks da­ly­kas, yra dvi iš­ei­tys. Vie­na iš­ei­tis, ką man bu­vo tuo­me­ti­nis mi­nist­ras A. Sek­mo­kas pa­sa­kęs, kad jei­gu jis čia bus ne­nau­din­gas, tai mes jį sių­si­me į Ark­ties van­de­ny­ną ve­žio­ti du­jų, yra to­kia iš­ei­tis. Bet ką da­ry­ti su nu­pirk­to­mis „Sta­toi­lo“ du­jo­mis? Ne­ži­nau. Ši­ta su­tar­tis yra labai aiš­ki.

A. BUTKEVIČIUS: Aš ma­nau, kad šian­dien dis­ku­si­jos dėl su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo vyks­ta tik­riau­siai dėl vie­nos prie­žas­tis – dėl to, kad mes tu­ri­me la­bai di­de­lę nuo­lai­dą iš „Gaz­pro­mo“. Bet rei­kia įver­tin­ti tai, kad vis dėl­to tą nuo­lai­dą ga­vo­me ta­da, ka­da Lie­tu­va el­gė­si la­bai ryž­tin­gai, at­sa­kin­gai, kuo ne­la­bai ti­kė­jo ir „Gaz­pro­mas“, ir kai ku­rios ki­tos kai­my­ni­nės ša­lys, kad Lie­tu­va per to­kį trum­pą lai­ką pa­sta­tys su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą.

 

Ant­ras da­ly­kas, ką no­riu pa­brėž­ti, rei­kia at­si­min­ti, kad ta nuo­lai­da, ku­ri šian­dien Lie­tu­vai yra tai­ko­ma, ji yra tai­ko­ma fak­tiš­kai iki šių me­tų pa­bai­gos, o ka­dan­gi yra su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su „Gaz­pro­mu“ to­kia, kad jei­gu mes iki 2015 m. ne­iš­nau­do­ja­me tam tik­ro su­pla­nuo­to du­jų kie­kio, tai lei­džia­ma tas du­jas pa­nau­do­ti iki 2016 m., o gal net ir 2017 m. Ta­da ky­la klau­si­mas: ko­kia bus kai­na po to, ka­da ši­tas kontr­aktas pa­si­baigs? Šian­dien tik­riau­siai nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti. Bet to­kių pi­gių du­jų Lie­tu­va var­gu ar ga­lės gau­ti. Bet tai yra mū­sų už­da­vi­nys, kad kai­na bū­tų kuo ma­žes­nė iš vi­sų tie­kia­mų du­jų tie­kė­jų…ma­nau, kad ne­rei­kia da­ry­ti po­li­ti­nių klai­dų ir kal­bė­ti, kad ter­mi­na­las yra per di­de­lė naš­ta, nes tam yra nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti ki­tus du pro­jek­tus. Šiuo me­tu pro­jek­tas jau bai­gia­mas įgy­ven­din­ti ir pra­si­dės sta­ty­bos dar­bai dėl ant­že­mi­nio ter­mi­no „Klai­pė­dos naf­tos“ te­ri­to­ri­jo­je sta­ty­mo. To ter­mi­na­lo sta­ty­bos tu­rė­tų bū­ti at­lik­tos ki­tų me­tų pa­bai­go­je ar­ba 2017 m. pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je. Jo tal­pa yra 20 tūkst. ku­bi­nių met­rų ir jis su­da­rys si­ner­gi­ją kar­tu su Su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lu, tos du­jos bus eks­por­tuo­ja­mos ant­že­mi­niu pa­grin­du. Ki­tas pro­jek­tas yra bun­ke­ra­vi­mo, pa­pras­tai sa­kant, lai­vų pri­pil­dy­mas du­jų. Tam yra su­kru­ta ben­dro­vė. Ji su ki­ta už­sie­nio kom­pa­ni­ja tą pro­jek­tą įgy­ven­dins.

 

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Aš pra­šau prem­je­ro iš­tir­ti ir duo­ti at­sa­ky­mus, už ko­kius pi­ni­gus A. Skar­džius par­da­vė, tiks­liau, ko­kius pi­ni­gus ga­vo A. Skar­džius iš Mask­vos ma­fi­jos…

 

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Po­ne pir­mi­nin­ke, aš tu­riu to­kią tei­sę. Krei­piuo­si į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę D. Mi­ku­tie­nę. Aš jau pra­ėju­sį kar­tą krei­piau­si, nes iš­ties rei­kia įsta­ty­mo, kad bū­tų tik­ri­na­ma psi­chi­nė net ir Sei­mo na­rių svei­ka­ta. Du kar­tus D. Mi­ku­tie­nė tei­kė įsta­ty­mą, du kar­tus Sei­mas at­me­tė tą įsta­ty­mą. To­dėl aš dar kar­tą pra­šau kreip­tis.

 

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū. Bū­tų įdo­mu iš­girs­ti pa­tai­sos au­to­rių pri­sta­tant. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Sa­vo ruož­tu ga­lė­čiau pa­aiš­kin­ti ger­bia­mie­siems ko­le­goms Sei­mo na­riams, kad tai skir­tin­gas, ki­toks kom­pen­sa­vi­mas tų pi­ni­gų, ku­rie rei­ka­lin­gi nuos­to­liui kom­pen­suo­ti pre­kiau­jant du­jo­mis. K. Dauk­šys siū­lo juos ap­mo­kė­ti elek­tros var­to­to­jams, tai yra ter­mi­na­lo kaš­tai bū­tų ap­mo­ka­mi elek­tros var­to­to­jų. Mes, Lie­tu­va, su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja esa­me su­de­ri­nę pa­gal­bos sche­mą, nes tai yra du­jos ir per­ke­lia­ma du­jų var­to­to­jams – ar tai bū­tų Lie­tu­vos elek­tri­nė, ar tai bū­tų bet ku­ris bui­ti­nis var­to­to­jas net­gi iš ger­bia­mų­jų Sei­mo na­rių, sė­din­čių čia, sa­lė­je. Vi­si tu­rė­tų pri­si­dė­ti pa­gal nuo­sek­lų al­go­rit­mą, kad du­jos at­ei­na, jo­mis nau­do­jie­si ar ne, bet ga­lios mo­kes­tis pa­da­lin­tas vi­siems. Šiuo at­ve­ju ger­bia­ma­sis Kęs­tu­tis siū­lo pa­tai­są, ki­tą mo­de­lį – kryž­mi­nio sub­si­di­ja­vi­mo. Tai yra bent jau Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė nuo­mo­nę, kad tai ne­bū­tų de­ri­na­ma su Eu­ro­pos Są­jun­ga, kad du­jų sek­to­riaus nuos­to­lis bū­tų den­gia­mas iš elek­tros ener­gi­jos var­to­to­jų, per­ke­lia­mas į vie­šą­jį in­te­re­są ati­tin­kan­čią pa­slau­gą ir į tą fon­dą.

 

K. DAUKŠYS (DPF). Ge­rai. Aš sa­kau. Es­mi­nis da­ly­kas, kad šian­dien LITGASʼas už kiek no­ri nu­per­ka ir už kiek no­ri par­duo­da, ir jo va­do­vams nė vie­nas plau­kas nuo gal­vos ne­nu­kris, nes jie ga­li da­ry­ti ką no­ri. Nė­ra jo­kio įpa­rei­go­ji­mo pa­gal įsta­ty­mą tai įmo­nei veik­ti pel­nin­gai, ka­dan­gi vi­sas są­nau­das, ku­rias ji pa­ti­ria, pa­den­gia vi­si du­jų var­to­to­jai. Mes bu­vo­me nu­ma­tę, kad 90 % są­nau­dų pa­deng­tų var­to­to­jai, 10 % – sa­vi­nin­kai ir pa­tys įmo­nės dar­buo­to­jai. Tam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Aš su­pran­tu, ko­dėl ne­pri­ta­rė, nes ne­pri­ta­rė vi­soms pa­tai­soms, ku­rio­mis no­rė­ta nors kiek eko­no­miš­kai tą įsta­ty­mą su­tvar­ky­ti, bet ką jau pa­da­ry­si. Šiuo at­ve­ju tas pats: ar vie­ni, ar ki­ti, vie­no­dai el­gia­tės.

 

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra to­kia, kad net ir deng­da­mas 10 % nuos­to­lių LITGASʼas ga­lė­tų at­si­dur­ti prie ban­kro­to ri­bos. Ta­da pen­ke­rių me­tų su­da­ry­ta su­tar­tis, ku­ri yra il­ga­lai­kė, pa­kib­tų prie nu­trau­ki­mo ri­bos, ka­dan­gi už LITGASʼą, su­da­ran­tį su­tar­tį, ga­ran­ta­vo „Lie­tu­vos ener­gi­ja“. Tai ko­mi­te­tas, įver­ti­nęs pa­teik­tus ar­gu­men­tus, ne­pri­ta­rė tai naš­tai, ku­rią pri­si­im­tų net ir 10 % nuos­to­lių deng­da­ma pa­ti įmo­nė. Ačiū.

 

E. GENTVILAS (LSF). Taip, aš tik­rai no­riu pa­lai­ky­ti šią pa­tai­są, nes kal­bė­ki­me da­bar ne apie esa­mą su­tar­tį tarp LITGASʼo ir „Sta­toi­lo“. Čia kaip jau yra, taip yra. Kal­bė­ki­me apie su­tar­tį, ku­ri, ko ge­ro, bus pa­si­ra­šo­ma 2019 m. Įsi­vaiz­duo­ki­me, kas bus LITGASʼo va­do­vai, iš ko jie pirks. Bet ku­riuo at­ve­ju jie bus vi­siš­kai ne­su­in­te­re­suo­ti nu­pirk­ti pi­giai. Tie­są sa­kant, ga­li­ma spė­lio­ti, kad ga­li at­si­ras­ti ko­rup­ci­nių in­ten­ci­jų. Tai po­no K. Dauk­šio pa­tai­sa ma­ži­na ši­tą ri­zi­ką ir rei­ka­lau­ja, kad pats pa­skir­ta­sis du­jų tie­kė­jas pri­si­im­tų bent da­lį at­sa­ko­my­bės už sa­vo veiks­mus įsi­gy­jant du­jas. Ir tas 10 %, aš ape­liuo­čiau į ger­bia­mo­jo A. Skar­džiaus pa­sa­ky­mą, ne­ti­kiu, kad ga­lu­ti­nai suž­lug­dy­tų pa­skir­to­jo tie­kė­jo veik­lą. Vis dėl­to yra įvai­rūs fi­nan­si­nės in­ži­ne­ri­jos me­cha­niz­mai, kaip ma­žin­ti nuos­to­lius, ir ga­lų ga­le pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Jei­gu ne­pri­si­i­ma jo­kios at­sa­ko­my­bės, kas lie­ka? Du­jų var­to­to­jai vis­ką pa­dengs. Tai ko­dėl jie tu­rė­tų pi­giai pirk­ti? Tai­gi aš vėl grįž­tu prie at­ei­ties sce­na­ri­jaus, net ne šian­die­ni­nės su­tar­ties. To­dėl pa­lai­kau K. Dauk­šio pa­siū­ly­mą.

 

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš ma­nau, kad šį įsta­ty­mą mums bū­ti­na pri­im­ti, nes su­si­da­rė to­kia si­tu­a­ci­ja, kad tą naš­tą, ku­ri su­si­da­ro dėl su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lo tei­kia­mų du­jų bran­giau nei rin­kos są­ly­go­mis, bū­ti­na per­skirs­ty­ti. Vy­riau­sy­bė pa­si­rin­ko mo­de­lį, kad bū­tų per­skirs­ty­ta tiems, kas nau­do­ja du­jas ir tu­ri ga­lią, tai yra vamz­dį, ku­ris yra pri­ves­tas prie vie­nos ar ki­tos įmo­nės, nors bu­vo ki­to­kių siū­ly­mų, kad gal­būt, ka­dan­gi tai ir yra, kaip ir įvar­di­no­te, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ob­jek­tas, ne­ko­mer­ci­nis ob­jek­tas, naš­ta tu­rė­tų da­ly­tis vi­si ša­lies pi­lie­čiai. Bet Vy­riau­sy­bės yra toks pa­si­rin­ki­mas.

 

Ant­ras da­ly­kas, aš ma­nau, kad bu­vo la­bai ra­cio­na­lus siū­ly­mas, kad įmo­nė bū­tų su­in­te­re­suo­ta nu­pirk­ti du­jas kuo pi­giau ir par­duo­ti bran­giau, kad ūki­nin­kau­tų ra­cio­na­liai. Gal­būt rei­kė­tų siū­ly­ti, kad im­tų­si ne 10 % naš­tos, o 5 % naš­tos, ta­da ji­nai ne­ban­kru­tuo­tų, bet iš tik­rų­jų tai jai bū­tų sti­mu­las ūki­nin­kau­ti ra­cio­na­liai. Po svars­ty­mo pri­ta­riu. No­riu ži­no­ti, ko­kia bū­tų ener­ge­ti­kos mi­nist­ro ir prem­je­ro nuo­mo­nė, jei­gu bū­tų toks siū­ly­mas, kad vie­toj 10 % bū­tų 5 %. Aš ma­nau, ta­da šis siū­ly­mas bū­tų la­bai lo­giš­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

 

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų šis įsta­ty­mas bus dau­giau­sia dve­jiem me­tams, po to jį rei­kės keis­ti, ka­dan­gi ne­be­liks ir tų du­jų var­to­to­jų, ant ku­rių pe­čių da­bar per­me­tė­me. Aš no­riu kreip­tis į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bę ir pa­klaus­ti. Kam mes di­di­no­me pen­si­nin­kams 3 eu­rais pen­si­ją, jei­gu ki­ta ran­ka iš tų pen­si­nin­kų tuos pa­čius 3 eu­rus kas mė­ne­sį pa­im­si­me per Du­jų įsta­ty­mą? Ne­ži­nau, ko­dėl mes tu­ri­me neš­ti pel­ną to­kiems bied­niems nor­ve­gams, ku­rie tu­ri „Sta­toi­lą“, ir ku­rie nuo­mo­ja mums ši­tą lai­vą, o sa­vo ša­lies var­to­to­jų, sa­vo ša­lies gy­ven­to­jų ne­gi­na­me.

 

Pir­mas da­ly­kas, kad to­kia si­tu­a­ci­ja bus, jau bu­vo aiš­ku pa­va­sa­rį. Ma­nau, Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad lat­viai su es­tais pri­si­dė­tų prie šio rei­ka­lo. Ant­ras da­ly­kas, ma­nau, ši­tas įsta­ty­mas ir tos pa­tai­sos, ku­rias mes tei­kia­me, ir ki­tos yra ne­tei­sin­gos, nes mes sa­vo var­to­to­jams su­ku­ria­me blo­ges­nę kon­ku­ren­ci­nę pa­dė­tį ne­gu lat­viai, len­kai ir ap­link esan­čios vals­ty­bės. Vi­sų žmo­nių są­skai­ta sten­gia­mės iš­gel­bė­ti vals­ty­bi­nes ener­ge­ti­kos įmo­nes, ku­rios vi­siš­kai ne­at­sa­ko už tai, ką jos nu­vei­kia. Bal­suo­siu prieš ši­tą įsta­ty­mą, ka­dan­gi jis ir to­liau ska­tins taip elg­tis.

 

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties Sei­mas tu­ri rink­tis tarp blo­go va­rian­to ir blo­ges­nio va­rian­to. Kon­ser­va­to­riai šiuo at­ve­ju dar sie­kia nau­dos, kaž­kaip pa­ė­mę val­džią Vil­niu­je, dar gau­ti kaž­ko­kią nau­dą ir pa­di­din­ti VIAPʼą, tai yra Vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­čių pa­slau­gų fon­dą, ku­ris prie jų bu­vo be­veik mi­li­jar­das li­tų. Mums, ačiū Die­vui, pa­vy­ko jį su­ma­žin­ti dau­giau ne­gu per pu­sę (skai­čiuo­jant dar li­tais) iki pen­kių še­šių šim­tų mi­li­jo­nų li­tų. Štai tiks­las.

 

Aš no­riu pri­min­ti jums, kad mums dar rei­kia ne tik ko­ge­ne­ra­ci­nes šer­ti VIAPʼu, at­si­pra­šau už to­kį žo­dį, kai ga­li­ma nu­si­pirk­ti ir ga­lė­si­me nu­si­pirk­ti ki­tais me­tais pi­gią elek­tros ener­gi­ją iš Šve­di­jos, tu­rė­da­mi jung­tis jau gruo­džio mė­ne­sį, taip pat su Len­ki­ja tu­rė­si­me 500 MWh, su Šve­di­ja – 700 MWh. Re­zer­vas, ku­ris bus re­zer­vuo­tas, (…) sep­tin­tas, aš­tun­tas ir de­vin­tas blo­kai bus 1 tūkst. MWh ir dau­giau. Štai mes to­kius tu­ri­me re­zer­vus. Bet ka­dan­gi po­nai A. Da­ru­lis ir A. Sek­mo­kas pa­ė­mė į sa­vo ran­kas Vil­niaus ši­lu­mos tin­klus ir no­ri pel­ny­tis iš vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­čių pa­slau­gų, ga­min­ti, ga­min­da­mi ši­lu­mą, dar pa­ka­bin­ti naš­tą ir mū­sų elek­tros var­to­to­jams, tai yra šiek tiek per daug. Mes šian­dien ren­ka­mės tarp blo­go ir blo­ges­nio, kaip pa­da­lin­ti pa­gal jū­sų su­tar­tis ten­kan­tį kiek­vie­nais me­tais po 120 mln. eu­rų. Bū­ki­te kuk­lūs, pa­ty­lė­ki­te, mes pa­dė­si­me jums šią naš­tą kaip nors iš­spręs­ti – tei­sin­gai pa­da­lin­da­mi vi­siems du­jų var­to­to­jams, ku­rie tu­ri pri­ei­gą pa­gal jų re­zer­vuo­tą ga­lią. Tai yra pats ne­skaus­min­giau­sias me­to­das.

 

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Čia bu­vo pa­mi­nė­ta Ast­ra­vo ato­mi­nė elek­tri­nė. Tai aš ra­gi­nu vi­są Sei­mą pa­reng­ti, ir esu pa­si­ren­gęs tą pa­da­ry­ti, re­zo­liu­ci­ją Sei­mo var­du, ku­rio­je bū­tų kar­tą la­bai aiš­kiai ir stip­riai pa­sa­ky­ta, kad Lie­tu­va, kaip vals­ty­bė, yra prieš Ast­ra­vo ato­mi­nę elek­tri­nę, kaip pa­tį di­džiau­sią pa­vo­jų vi­sai Eu­ro­pai. Ir jo­kios iš jos elek­tros mes ne­pirk­si­me, nes ke­ti­na­me at­si­sin­chro­ni­zuo­ti ir at­si­jung­ti nuo ši­to Šiau­rės Ru­si­jos žie­do. Čia vie­nas da­ly­kas.

 

O dėl ši­to įsta­ty­mo ir dėl ter­mi­na­lo, taip, čia abu va­rian­tai yra blo­gi, to­dėl ste­bi­na ši sku­ba, kai ban­do­ma pra­stum­ti te­gul ir ma­žes­nį blo­gį. Ga­li­ma dar įsi­vaiz­duo­ti, kad rei­kia kaip nors spręs­ti pro­ble­mą dėl pa­ties ter­mi­na­lo. Bet ko­dėl tu­ri mo­kes­čių mo­kė­to­jai… ir kai­na, ku­ri per­augs į ši­lu­mą, mo­kė­ti fir­mai LITGAS’ui, ku­ri vyk­do ko­mer­ci­nę veik­lą? Ir kaip mums prem­je­ras aiš­ki­no, tuoj pa­si­sta­tys ko­mer­ci­nį ter­mi­na­liu­ką ir vi­sai Len­ki­jai ar kam nors, Bal­ti­jos jū­ros lai­vams par­da­vi­nės du­jas, gaus iš to pel­ną, o mes vi­si už tai su­mo­kė­si­me. Šio įsta­ty­mo pa­tai­sos yra ban­dy­mas pa­kiš­ti ga­lus po ki­li­mu, kad bū­tų ga­li­ma kaip nors už­mas­kuo­ti ne­iš­ven­gia­mą ši­lu­mos kai­nos pa­di­dė­ji­mą, ypač tiems mies­tams, ku­rie jau per­ėjo prie bio­ku­ro. Aš tik­rai su­si­lai­ky­siu, nes to­kia sku­ba nie­kuo ne­pa­tei­si­na­ma. Jei­gu nė­ra ge­ro va­rian­to, rei­kia tie­siog pa­lauk­ti ir ne­ati­dė­lio­jant pa­reng­ti tą ge­rą va­rian­tą, o ne ei­ti to­kiu ke­liu, tie­siog mas­kuo­jant kai ku­rių ener­ge­ti­kos kla­nų in­te­re­sus.

 

J. RAZMA (TS-LKDF). Ne­pai­sant Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos kal­bų, ma­nau, ši frak­ci­ja vie­nin­giau­siai bal­suos už, nes pro­jek­tą tei­kia jų par­ti­jos ir frak­ci­jos de­le­guo­tas mi­nist­ras, už ku­rio tei­ki­mus jie pri­va­lo pri­si­im­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę. Aš taip pat ra­gi­nu bal­suo­ti už, nes, ma­nau, gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pa­siū­ly­tas iš­lai­ky­mo pa­skirs­ty­mo mo­de­lis yra tei­sin­ges­nis, so­li­da­res­nis, kai ta iš­lai­ky­mo naš­ta pa­skirs­to­ma ne tik tiems, ku­rie re­a­liai tuo mo­men­tu nau­do­ja du­jas, pro­por­cin­gai jų kie­kiui, bet ir tiems, ku­rie tu­ri vamz­džius ir yra pa­si­ren­gę esant rei­ka­lui tas du­jas gau­ti. Be to, „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ pri­si­i­ma tam tik­rą taip pat ne­ma­žą naš­tą.

 

O kad svars­ty­mas čia vyks­ta su­dė­tin­gai, iš tie­sų, ma­no ma­ny­mu, tai le­mia klai­din­gi po­no mi­nist­ro ir Vy­riau­sy­bės spren­di­mai taip stai­ga pa­nai­kin­ti kvo­tas ter­mo­fi­ka­ci­nėms elek­tri­nėms. Be to, ma­nau, bu­vo klai­din­gai pa­da­ry­ta, kai ta „Gaz­pro­mo“ leng­va­ta, at­si­skai­tant už per aukš­tas anks­čiau tie­kia­mų du­jų kai­nas, bu­vo pa­da­lin­ta da­bar­ti­niams du­jų ga­vė­jams, o ne tiems, ku­rie ga­vo anks­čiau. Ma­nau, kad dėl to dar bus teis­mų ir pro­ble­mų. Jei ne­bū­tų mi­nė­tų ap­lin­ky­bių, mes tik­riau­siai daug ra­miau pri­im­tu­me, bet ti­kiuo­si, kad ga­lio­ja Vy­riau­sy­bės pa­ža­dai, kad TEC-3 pe­rims „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, ir pe­rims są­ži­nin­gai, o ne imi­tuo­da­ma, nu­sta­ty­da­ma ne­re­a­lias są­ly­gas.

 

E. GENTVILAS (LSF). Ma­no ma­ny­mu, čia vyks­ta ne­blo­gai su­re­ži­suo­tas vie­šas spek­tak­lis, ku­ria­me vie­ni ki­tus pra­var­džiuo­ja so­cial­de­mok­ra­tai ir kon­ser­va­to­riai, ypač tą ma­tė­me ry­ti­nia­me po­sė­dy­je, ta­čiau jie la­bai vie­nin­gai bal­suos už šį įsta­ty­mą. Ko­kie už­ku­li­si­niai su­si­ta­ri­mai už to sly­pi, ne­ži­nau. Aš tik ban­dau pa­sa­ky­ti kai ku­riuos ar­gu­men­tus, ku­rie man vis dėl­to truk­do bal­suo­ti už.

 

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos vė­la­vi­mas. Ji tik per aš­tuo­nis mė­ne­sius, pa­ve­dus Vy­riau­sy­bei, su­ge­bė­jo pa­teik­ti to­kį kon­tra­ver­siš­ką įsta­ty­mo pro­jek­tą, o pas­kui šok­di­na vi­są Sei­mą dėl sku­bos ir ypa­tin­gos sku­bos tvar­kos. Per­kel­ta at­sa­ko­my­bė vi­siems du­jų var­to­to­jams nuo ver­slo sub­jek­tų ir, svar­biau­sia, po­no K. Dauk­šio pa­siū­ly­tos pa­tai­sos at­me­ti­mas. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tai yra blo­giau­sias da­ly­kas ar­ba vie­nin­te­lis da­ly­kas, dėl ku­rio aš su­si­lai­ky­siu pri­imant šį įsta­ty­mą.

 

Jo­kios at­sa­ko­my­bės ne­lie­ka pa­skir­ta­jam du­jų tie­kė­jui – LITGAS’ui. Jis tu­rės tei­sę vi­siš­kai ne­gal­vo­ti apie ko­mer­ci­nius da­ly­kus, vi­siš­kai ne­gal­vo­ti apie du­jų var­to­to­jų in­te­re­sus, nes jam ne­pri­ski­ria­ma jo­kia at­sa­ko­my­bė už per­ka­mų, įsi­gy­ja­mų du­jų kai­ną. Ypač tai ga­lios ne šiuo lai­ko­tar­piu, o po ket­ve­rių me­tų, kai bus su­da­ro­ma nau­ja su­tar­tis dėl nau­jo du­jų kie­kio pir­ki­mo. Ma­no ma­ny­mu, tai iš tie­sų yra ne­tei­sin­ga ir so­cia­liai, ir eko­no­miš­kai, ir net­gi ga­li­ma įžvelg­ti tam tik­rų ko­rup­ci­nių in­te­re­sų. Tie vie­no­kie ar ki­to­kie in­te­re­sai šian­dien ve­da prie to, kad ir kon­ser­va­to­riai, ir so­cial­de­mok­ra­tai bal­suo­ja už, nors vie­ni ki­tus pra­var­džiuo­ja Krem­liaus agen­tais. Aš įsi­ti­ki­nęs, kad yra ri­bų to­bu­lin­ti, ne­rei­kė­jo taip sku­bė­ti, nes bu­vo ga­li­ma pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą, o ne to­kį krei­vą, koks yra pri­ima­mas šian­dien.

 

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Sė­džiu ir gal­vo­ju, gal iš tik­rų­jų rei­kė­tų pri­im­ti ko­kį nors spren­di­mą iki rin­ki­mų li­kus me­tams ar ma­žiau ne­be­pri­im­ti svar­bių įsta­ty­mų, nes aiš­kiai ma­ty­ti, kaip kai ku­riems į nu­ga­rą al­suo­ja rin­ki­mai.

 

Ką tik iš­klau­sė­me E. Gent­vi­lo kal­bą. Klau­sy­ki­te, Eu­ge­ni­jau, tai­gi tams­ta su kon­ser­va­to­riais da­ly­va­vo­te ren­giant šią afe­rą, vi­si su­si­ta­ri­mai, vis­kas, bu­vo­te val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je. O da­bar per­me­ta­te at­sa­ko­my­bę nuo sa­vo pe­čių ant so­cial­de­mok­ra­tų, ne­va pir­mi­niuo­se su­si­ta­ri­muo­se da­ly­va­vo so­cial­de­mok­ra­tai. Pa­žiū­rė­ki­te, ka­da tie su­si­ta­ri­mai bu­vo pa­da­ry­ti. Po spa­lio 16 d., t. y. po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro, A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė pa­si­ra­ši­nė­jo su­si­ta­ri­mus ir šian­dien mes tu­ri­me srėb­ti tą jo­va­lą.

 

Aš tik­rai su­pran­tu, kad ir K. Dauk­šio pa­siū­ly­mas tei­sin­gas, ir kal­ba tams­tos, Gent­vi­lai, tei­sin­ga, bet tams­ta juk esi to žai­di­mo da­ly­vis, pri­ėmi­mo ir spren­di­mo da­ly­vis. Ta­da ne­bu­vo ab­so­liu­čiai nė vie­no žo­džio pa­sa­ky­ta dėl ši­tos sri­ties.

 

Be abe­jo, tai yra am­žiaus afe­ra, bet mes iš vi­sų blo­gy­bių tu­ri­me pa­si­rink­ti ma­žiau­sią blo­gy­bę, to­dėl mes bal­suo­ja­me. Ki­taip Vil­niui, Kau­nui, ki­tiems ši­lu­ma pa­brang­tų 30 % ir pa­na­šiai. Mes to da­ry­ti ne­ga­li­me. Mes tai­so­me tas pri­im­tas klai­das, o ne ku­ria­me ko nors nau­ja, kas jau la­bai ydin­gai su­kur­ta. To­dėl skau­dan­čia šir­di­mi, bet bal­suo­siu už.

R. MARKAUSKAS (DPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kai vals­ty­bė­je yra vyk­do­mi to­kie svar­būs pro­jek­tai kaip su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­las, „Ma­žei­kių naf­ta“, Ig­na­li­na, la­bai tin­ka lie­tu­viš­ka pa­tar­lė – no­rė­jo­si kaip ge­riau, iš­ėjo kaip vi­sa­da. Kaip ko­le­ga mi­nė­jo, ka­dan­gi tai yra am­žiaus afe­ra, tik­rai pats ne­bal­suo­siu ir vi­sus kvie­čiu ne­bal­suo­ti.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));