D.Grybauskaitė bėga nuo savo siaubingos praeities

D.Grybauskaitė bėga nuo savo siaubingos praeities

 

Jonas Pikčiurna

 

Neseniai Rusijos laikraštis „Argymenty i fakty“ paskelbė straipsnyje, kad „lietuviai nusprendė apsaugoti „Raudonąją Dalią“ nuo bereikalingos rizikos ir amžiams įslaptinti informaciją apie jos bendradarbiavimą su KGB.

 

„Neseniai Lietuvoje įvyko svarbus įvykis, kuriam Rusijoje buvo skirta nepakankamai dėmesio, – rašoma šiame straipsnyje, – be bereikalingo triukšmo Lietuvos parlamentas 75 metams įslaptino asmenų, kurie prisipažino bendradarbiavę su KGB, duomenis. Ekspertų nuomone, visų pirma taip buvo pasielgta, siekiant apsaugoti aukščiausiąją šalies valdžią.

Žlugus TSRS, lietuviai viešai pažadėjo išvilkti į dienos šviesą visus KGB agentus. Tačiau Rusijos žiniasklaidoje pasirodžius faktų, įrodančių prezidentės D.Grybauskaitės dalyvavimą Tarybų Sąjungos valstybinio saugumo veikloje, Lietuvos valdžia pakeitė savo požiūrį į šią problemą. Vilniuje buvo nuspręsta apsaugoti „Raudonąją Dalią“ nuo bereikalingos rizikos ir amžiams įslaptinti šią informaciją.

Lietuvos seimo duomenimis šiuo metu 1589 gyventojai yra savanoriškai prisipažinę bendradarbiavę su KGB. Tačiau jų vardai bus amžiams paslėpti nuo tautos.

Parlamento sprendimu informacija apie prisipažinusius bendradarbiavus su Tarybų Sąjungos specialiosiomis tarnybomis bus įslaptinta 75 metų laikotarpiui – tai yra, iki 2090 metų. Nereikia ir sakyti, terminas ilgokas. Tikėtina, kad visi agentai iki to laiko tiesiog išmirs. O dar žada, kad įslaptinimo terminas gali būti pratęstas. Ir taip iki begalybės. 

 

P.S. Rusija paviešins buvusių tarybinių agentų darbuotojų pavardes ir išaiškės daug aukštas pareigas užimančių asmenų Lietuvoje, kurie turėjo ryšį su KGB. Visos bylos yra Rusijoje. Čia tik laiko klausimas …..“.

          

 

          

 

 

Birželio 30 d. Seimas pritarė įstatymo pataisai, pagal kurią visi prisipažinę KGB agentai yra įslaptinami dar 70 metų. LL duomenimis, viena iš priežasčių, kodėl šiam įstatymui pritarė didžioji dauguma posėdyje dalyvavusiu Seimo narių – tai, kad tarp prisipažinusiųjų yra ir Dalia Grybauskaitė.

 

Vieninteliai, kurie priešinosi KGB agentų įslaptinimui, buvo Lenkų rinkimų akcijos atstovai, kuriuos didieji patriotai priskiria Kremliaus agentams.

 

Šios frakcijos atstovas J.Jedinskij kalbėjo : „Bal­suo­da­mi už šį įsta­ty­mą, mes pa­lie­ka­me daug įslap­tin­tų KGB agen­tų, tai, ką jie pri­si­pa­ži­no, dar nie­ko ne­reiš­kia. Bū­da­mi įslap­tin­tais, kai vi­suo­me­nė apie juos ne­ži­no, jie ga­li bū­ti šan­ta­žuo­ja­mi ne tik vi­daus po­li­ti­kų, bet ir iš iš­orės. To­kie žmo­nės yra po­ten­cia­lūs vals­ty­bės ken­kė­jai. Kas ga­li ga­ran­tuo­ti, kad iki šiol jie ne­li­ko kai­my­ni­nės vals­ty­bės agen­tais? La­bai ge­ra prie­dan­ga – įslap­tin­tas KGB agen­tas, ku­ris ga­li tar­nau­ti ki­tai vals­ty­bei. Kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti prieš ši­tą įsta­ty­mą“.

 

Tačiau mūru už šį įstatymą stojo liberalas V.Gailius, kuriam neįtikėtinai pavyko laimėti teismo procesą prieš VSD dėl neteisėto atleidimo, remiantis VSD klastote: „Bū­ki­me gar­bin­gi su tais žmo­nė­mis, ku­rie pa­ti­kė­jo vals­ty­be, ku­rie pri­pa­ži­no sa­vo klai­dą, ir ne­su­ly­gin­ki­me jų su tais, ku­rie pa­nie­ki­no mū­sų vals­ty­bę, kai dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių vals­ty­bei ne­ta­po ži­no­mas jų ben­dra­dar­bia­vi­mo su so­vie­ti­ne struk­tū­ra fak­tas. Da­ry­ki­me spren­di­mus at­sa­kin­gai ir jaus­ki­me at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bės duo­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, bal­suo­ki­me už šio įsta­ty­mo pro­jek­tą“.

 

A.Sysas norėjo pažinti kgbistus. „Aš ma­nau, kad prieš 25 me­tus dau­ge­lis lie­tu­vių pa­ti­kė­jo la­bai gra­žiais lū­kes­čiais, – sakė A.Sysas, – ne vi­sus tuos lū­kes­čius vals­ty­bė įvyk­dė, to­dėl mes pir­mau­ja­me pa­gal emig­ra­vu­sių žmo­nių skai­čių iš Lie­tu­vos, ne vi­si mū­sų spren­di­mai ti­ko vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms. Kaž­kaip mes už­mirš­ta­me tuos lū­kes­čius, pra­de­da­me gal­vo­ti tik apie la­bai ma­žos gru­pės žmo­nes, ku­rie gal su­kly­do pa­si­ra­šy­da­mi dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo su KGB. Ma­nau, pra­ė­jo 25 m., aš ne­tu­riu jo­kio pyk­čio tiems žmo­nėms, taip su­si­klos­tė gy­ve­ni­mas, bet aš no­riu pa­žin­ti tuos žmo­nes, kad jie šian­dien ne­vai­din­tų he­ro­jų, ne­vai­din­tų pat­rio­tų ir t. t., ir t. t. Da­ta, ku­rią mes šian­dien įra­šo­me (jau 25 m.) – dar 75 m. Jo­kie slap­ti do­ku­men­tai to­kiam lai­kui, ma­xi­mum 75 m… Nė vie­nas iš mū­sų ir nė vie­nas iš jų jau ne­gy­vens, kai mes iš­slap­tin­si­me tuos do­ku­men­tus. Aš ma­nau, čia yra vi­siš­kas non­sen­sas. To­dėl tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti.

 

Už KGB-istus – ir garsioji KGB tyrinėtoja D. Kuody­tė : „Tik­rai nie­ka­da ne­gal­vo­jau, kad tu­rė­siu gin­ti slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sius su KGB as­me­nis nuo so­cial­de­mok­ra­tų. Tai, kas šian­dien yra kal­ba­ma, tik­rai lai­ky­čiau nesu­si­pra­ti­mu. Ka­da bu­vo pri­ima­mas ši­tas įsta­ty­mas, ne­bu­vo kal­ba­ma apie jo­kią ga­li­my­bę iš­slap­tin­ti šiuos as­me­nis, jiems bu­vo pa­sa­ky­ta vie­na­reikš­miš­kai: at­ei­ki­te, pri­si­pa­žin­ki­te ir vals­ty­bė sau­gos jus nuo in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mo ir nuo ki­tų vals­ty­bių įta­kų. Pro­ble­ma bu­vo ta, pri­imant įsta­ty­mą, jog mes vi­si pui­kiai su­pra­to­me, kad įro­dy­ti 5 tūkst. slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sius as­me­nis, ku­rių by­los bu­vo iš­vež­tos į Ru­si­ją, jų ben­dra­dar­bia­vi­mo teis­mo ke­liu įro­dy­ti ne­įma­no­ma. Tai, kad 1600 žmo­nių pa­ti­kė­jo ir pa­tys at­ėjo, su­tei­kė in­for­ma­ci­ją, tai tie­siog rei­kia įver­tin­ti ir įver­tin­ti ir tai, kad apie ke­le­tą tūks­tan­čių as­me­nų mes in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri­me. Tai bū­tent tie žmo­nės, o ne at­ėję pri­si­pa­žin­ti, yra pa­žei­džia­mi, ir jie yra pa­žei­džia­mi dėl ga­li­mo ne­drau­giš­kos vals­ty­bės šan­ta­žo. Da­bar iš­vie­šin­ti ši­tuos žmo­nes, tai dar ir įduo­ti gin­klą tiems, kas no­rė­tų šan­ta­žuo­ti tuos, ku­rie ne­pri­si­pa­ži­no. Aš ma­nau, kad vis dėl­to pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be šiuo at­ve­ju bū­tų la­bai pa­kirs­tas. Apie tai mes pir­miau­sia ir tu­rė­tu­me gal­vo­ti bal­suo­da­mi“.

 

Lenkų rinkimų akcijos atstovas J.Narkevič sakė : „iš­ties mes ma­no­me, kad ne­su­pra­ti­mas yra tai, kad yra sle­pia­ma nuo vi­suo­me­nės svar­bi in­for­ma­ci­ja. In­for­ma­ci­ja ne apie tuos, ku­rie ne­va dir­bo są­ži­nin­gai ir ne­ken­kė vals­ty­bei, o in­for­ma­ci­ja apie tuos, ku­rie gal­būt vie­nas ki­tą bu­vo iš­da­vę, dir­bo ne­pa­lan­kiai vals­ty­bės ir gy­ven­to­jų la­bui.

Ko­kie vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai bu­vo jų at­žvil­giu? Ne­va būk ge­ras, pri­si­pa­žink, mes ta­ve sau­go­si­me. Iš tie­sų vals­ty­bė ir sau­go, ir sau­go, ne­da­ro kar­do­mų­jų prie­mo­nių, o gal ir nau­do­ja­si tais pi­lie­čiais, ta­čiau ar tai yra są­ži­nin­ga slėp­ti, po tam tik­ro nu­tar­to lai­ko pra­tęs­ti dar 75 me­tams apie jų da­ly­va­vi­mą to­je vals­ty­bei nei­gia­mo­je veik­lo­je. Ma­nau, kad, be abe­jo, tei­sin­gu­mas nė­ra at­kur­tas ir ki­tų at­žvil­giu. Vals­ty­bė yra sil­pna, nes ne­tu­ri ga­li­my­bių iš­skleis­ti vi­sus ki­tus, tuos, ku­rie ne­pri­si­pa­ži­no. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad tu­rė­tų slėp­ti pa­var­des nuo gy­ven­to­jų tų as­me­nų, ku­rie pri­si­pa­ži­no. To­dėl mes ra­gi­na­me bal­suo­ti prieš, te­gul bus at­vi­ru­mas, te­gul žmo­nės ži­no, bet tai ne­reiš­kia, kad žmo­nės ar vals­ty­bė im­sis jų at­žvil­giu kar­do­mų­jų prie­mo­nių. Tai jau yra kom­pro­mi­sas su są­ži­ne. Jie gy­ve­na ir gy­vens lais­vai, ta­čiau žmo­nės tu­ri tei­sę ir ži­no­ti apie juos, o vals­ty­bė tu­rė­tų tu­rė­ti pa­rei­gą in­for­muo­ti apie tai“.

 

 KGB-istų išviešinimas – naudingas Rusijai? Didesnę nesąmonę galėjo sugalvoti tik A.Anušauskas : „aš ma­nau, kad di­džiau­sia FSB sėk­mė bū­tų ži­no­ti tuos žmo­nes, ku­rie tuo lai­ku at­si­sa­kė ben­dra­dar­biau­ti su KGB, juo­lab už­pil­dė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­reng­tas an­ke­tas. Šiuo at­ve­ju aš ne­gi­nu slap­to ben­dra­dar­bia­vi­mo fak­to, ta­čiau įsta­ty­mo prin­ci­pai, ku­rie bu­vo įdė­ti tuo lai­ku, prieš 15 me­tų, į tą įsta­ty­mą, bu­vo to­kie, kad šis įsta­ty­mas ne­lie­čia pre­ten­duo­jan­čių ei­ti į po­li­ti­ką, į tei­sė­jus, į pro­ku­ro­rus, pre­zi­den­tus, mi­nist­rus, tai yra jo­kia ap­sau­ga jiems ne­tai­ko­ma. Daž­nai spe­ku­liuo­ja­ma bū­tent tuo, kad yra žmo­nių, ku­rie vai­di­na ko­kius nors pat­rio­tus ir sė­di po­li­ti­ko­je. Šiuo at­ve­ju tai žmo­nės, ku­rių kaip tik po­li­ti­ko­je ir nė­ra. Tai yra vi­sai ki­ti, daž­niau­siai ei­li­niai mū­sų pi­lie­čiai, ku­rie ka­dai­se vis dėl­to, sa­ky­čiau, pri­si­ė­mė ir­gi tam tik­rą at­sa­ko­my­bę ir in­for­ma­vo apie tuos žmo­nes, ku­rie dir­bo KGB, apie jų me­to­dus, in­for­ma­vo, jei­gu su jais mė­gi­no su­si­siek­ti da­bar­ti­nės Ru­si­jos slap­to­sios tar­ny­bos, ir toks bu­vo ne vie­nas at­ve­jis“.

 

Dar įdomiau, kad šias įsįtatymo pataisas Seimui pateikė VR ministras Saulius Skvernelis, D.Grybauskaitės statytinis.

 

Nors prieš šio įstatymo priėmimą visų partijų lyderiai kalbėjo, kad reikia viešinti KGB-istus, tačiau žodžiai smarkiai skyrėsi nuo darbų – visos partijos balsavo už KGB-istų amžiną įslaptinimą.

Nors Tėvynės sąjungos garbės pirmininkas V. Landsbergis prieš balsavimą sakė, kad  sprendžiant dėl buvusių KGB bendradarbių paviešinimo, reiktų atsiriboti nuo klausimo, kokių padarinių tai gali sukelti. Jo teigimu, nesvarbu, kas tie žmonės yra dabar, kokias pareigas užima ir kokios įtakos tai turėtų jų reputacijai. „Negali būti jokių sąlygų“, – apibendrino V. Landsbergis.

 

V. Landsbergis nesutiko spekuliuoti, kokiai politinei jėgai sąrašų paviešinimas pakenktų labiausiai: „Čia daug „jeigu“, nenorėčiau improvizuoti“, – sakė jis. T. Janeliūnas taip pat sakė, kad šiuo metu tai prognozuoti yra sunku, tačiau greičiausiai labiausiai nukentėtų dešinieji, kuriems jų reputacija rūpi labiausiai.

 

„Tačiau nemalonu būtų ne tik konservatoriams. Lygiai taip pat toks dalykas nė vienai partijai nepridėtų garbės“, – svarstė politologas. Jo teigimu, sprendimą priimti iki šios Seimo sesijos pabaigos įmanoma, tačiau tam reikia valios. „Ar niekas nesipriešins? Socdemai gali“, – kalbėjo T. Janeliūnas. Paklaustas, ar kurios nors partijos prieštaravimas galėtų rodyti, kad būtent joje yra buvusių KGB bendradarbių, politologas buvo skeptiškas: „Nebūtinai. Gali būti kitų motyvų, pavyzdžiui, kad nebereikia priešinti žmonių, susitaikyti ir panašių argumentų“, – dėstė jis. Prezidentė kol kas nekomentuoja svarstymų viešinti prisipažinusius KGB bendradarbius Prezidentė Dalia Grybauskaitė kol kas nekomentuoja valdančiųjų svarstymų paviešinti asmenis, kurie anksčiau prisipažino bendradarbiavę su KGB, sakydama, kad pirmiau reikia įsigilinti į įstatymus ir šiems asmenims suteiktas garantijas.

Tai patvirtino ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderis Rolandas Paksas. „Yra nustatytas terminas, po kurio laiko arba galima pratęsti terminą ir laikyti įslaptintą, arba viešinti. Būtent kalba vyko, ką dabar daryti, ir tiek premjeras, tiek Seimo pirmininkė, tiek aš pasisakėme, kad reikia viešinti“, – BNS sakė R. Paksas.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));