ČEČĖNIJA

 

Čečėnijos Respublika – tai Rusijos Federacijos Respublika Kaukaze. Rusijoje įvykus revoliucijai, Čečėnija tapo Tarybų Sąjungos dalimi. 20 a. ketvirto dešimtmečio pabaigoje Čečėnija buvo sujungta su Ingušetija, sukuriant Čečėnijos – Ingušetijos autonominę Respublika. 20 a. penktame dešimtmetyje čečėnai sukilo prieš tarybinę valdžią ir už tai buvo represuojami, prasidėjo čečėnų žudymai, deportacija. Daugiausia buvo deportuota į Kazakstano dykumas ir Sibirą. Žlugus Tarybų Sąjungai t.y. 1991 m. Čečėnų lyderių grupė paskelbė nepriklausomą Iškerijos – Čečėnų Respubliką, tačiau jos tarptautine niekada nepripažino ir po antrojo Čečėnijos karo Respublika buvo likviduota.

 

“Laisvame laikraštyje” pradedu seriją straipsnių apie Čečėniją – tai įdomių žmonių požiūris į politiką, biznį, religiją. Pirmasis intervių su čečėnų biznieriumi Abubakaru.

 

Gerb. Abubakarai!

 

Jūs ilgai gyvenate Rusijoje, esate čečėnų tautybės, išpažįstate islamą, užsiimate verslu. Kokia yra politinė ir religinė situacija visame pasaulyje?

 

Kas dėl situacijos – tai yra mano asmeninė nuomonė, kadangi aš esu ilgai gyvenantis Rusijoje politikas, bet esu verslininkas. Šiandien visame pasaulyje politika nėra paprasta; visuomenę gali išjudinti du momentai – tai politika ir religinės bei nacionalinės temos. Pasaulyje vyksta labai įtempti procesai, – turiu omenyje religijos temą, kuri skaldo visuomenę, sudaro palankią aplinką jos irimui ir stimuliuoja visus su irimu susijusius procesus. Minėti p

Kaip šiandien gyvena Čečėnijos Respublika?

 

Čečėnijos Respublika šiandien ir 1994 metų pradžioje – tai dangus ir žemė, daug kas pamiršo, koks buvo Groznas, jis pavirto griuvėsiais, žuvo arba dingo be žinios apie 200 tūkstančių miesto gyventojų. Daugelis nenori to prisiminti ir apie tai kalbėti, bet tai jau istorija, ir nuo jos niekur nedingsi. O tai, kas dabar vyksta Čečėnijos Respublikoje, – to principe ne kiekvienas žmogus galėtų net įsivaizduoti. Tai yra mūsų prezidento Ramzano Achmedovičiaus Kadyrovo nuopelnas, jis daug padarė ir darys žmonėms. Visa jo veikla buvo siekiama pakeisti Čečėnijos Respublikos įvaizdį pasaulyje, ir šiandien situacija kardinaliai pasikeitė tiek žiniasklaidoje tiek pasaulyje; džiugu pažymėti, kad jėgo struktūrų ir žiniasklaidos požiūris į mus liko korektiškas. Šiandien situacija yra pasikeitusi ir respublikos viduje, taip pat pasikeitė ir žmonių santykiai (žiūr. pirmojo šio amžiaus dešimtmečio žiniasklaidos kadrus). Laimei, mes gyvename kitame pasaulyje. Čečėnijos Respublika atsigavo. Daug žmonių investuoja pinigus į verslą. Daugeliui šalių Čečėnija yra įdomus partneris. Čečėnijos Respublika yra saugiausia vieta, kaip sako prezidentas Ramzan Kadyrov, ir jis turi teisę taip kalbėti.

 Būdamas verslininku, Jūs aplankėte daugybę šalių; tikriausiai, buvote ir Baltijos šalyse?

 Sovietiniu laikotarpiu aš tarnavau kariuomenėje Lietuvoje. Apie Lietuvą liko geriausi, šilčiausi prisiminimai. Ši šalis buvo „sovietiniais vakarais“, ir aš nuoširdžiai gailiuosi, kad aplinkybės nutolino Rusiją ir Baltijos šalis. Panaši situacija stebima Ukrainoje, Gruzijoje, Baltijos šalyse. Tautos neturi ko dalinti, bet į politiką ateina žmonės, siekiantys savo asmeninių interesų ir kai kurių grupuočių interesų, jie primeta žmonėms savo nuomonę, kalba vienaip ir elgiasi kitaip, stengiasi suskaldyti visuomenę. Tautos su tuo yra visiškai nesusijusios ir jų šilti tarpusavio santykiai išlieka.

 Abubakarai, kokia Jūsų nuomonė apie padėtį Ukrainoje?

 Tai sunkiausiai suprantamas reiškinys. Rusų tauta ir ukrainiečių tauta principe turi tas pačias šaknis, senovės istorijoje tai buvo viena tauta. Čia nesama religinių motyvų, tai yra oligarchų kova, vakarų valstybių ir Rusijos interesų kova. Žinoma, kiekviena valstybė turi turėti savo geopolitiką ir siekti savo sienų saugumo. Šiandien Ukraina yra mūsų kaimynė, bet jai vadovauja netinkami, nekompetentingi asmenys, ir Ukraina kenčia. Geriau būtų, jei prezidentas Porošenko tebevirtų savo šokoladą.

 Baigdama interviu, norėčiau paklausti, ar Jūs pageidautumėte plėsti savo verslą Baltijos šalyse? Ir ko Jūs norėtumėte palinkėti Lietuvoje gyvenantiems žmonėms?

 Jeigu bus galimybių ir noro, aš norėčiau plėsti savo verslą kitose šalyse, taip pat Baltijos šalyse. „Pinigai nekvepia“. Politika ir verslas yra skirtingi dalykai. Ši problema rūpi kiekvienam verslininkui. Mums tenka bendrauti ir su savo bendruomenės nariais, ir su savo patikėtiniais kitose šalyse – tai yra būtina. Verslas turi būti už politikos ir religijos ribų.

 O Lietuvoje gyvenantiems žmonėms norėčiau palinkėti išlikti savimi, saugoti savo savastį ir jokiu mastu nepritarti pseudo-politikams, siekiantiems nutolinti tautas. Politika yra permaininga kaip oras. Visi žmonės, nepriklausomai nuo išpažįstamo tikėjimo ir politinių polinkių, turi neprarasti savitvardos. Kaip yra parašyta kiekvienos šalies konstitucijoje, „žmogus yra valstybės vertybė“. Tegul žmogus išlieka savimi, supranta, kad tai jis yra valstybės vertybė, ir nesikėsina į kitas savo šalies ir kitų šalių vertybes.

 

Ačiū už pokalbį.

 

ЧЕЧЕНИЯ

 

Чеченская Республика – это республика Российской Федерации на Кавказе. После революции в России Чечения стала частью Советского Союза. В конце 30-ых годов ХХ века  Чечения была соединена с Ингушетией и была создана Чечено-Ингушская автономная республика.  В 40-ых годах ХХ века чеченцы восстали против Советской власти и вследствие этого начались репрессии, убийства, ссылки. Чаще всего чеченцев ссылали в пустыни Казахстана и в Сибирь. После краха Советского Союза, т.е. в 1991 году, группа чеченских лидеров провозгласила  создание независимой Чеченской Республики Ичкерии, однако международное сообщество так и не признало её, и после Второй Чеченской войны Республика была  ликвидирована.

 

В газете  «Лайсвасис лайкраштис» /Laisvasis laikraštis/ я начинаю публикацию серии статей о Чечении – о взглядах интересных людей на политику, бизнес, религию. Первое интервью – с чеченским бизнесменом Абубакаром.  

Уважаемый Абубакар!

 

Вы долго живете в России, по национальности чеченец, религоисповедование ислам, бизнесмен, какова ситуация политическая, религиозная во всем мире?

 

О ситуации – это мнение лично мое, поскольку я являюсь не политиком, долго живущим в России, а бизнесменом. Сегодня не простая ситуация во всем мире, два момента, которые могут раскачать общество – это политика, религиозная тема и национальная тема. В мире происходят процессы, которые очень напряженные, имею в виду религиозную тему, которая толкает и разбрасывает общество, очень сильно способствует к тому, чтобы расшатать общество и все процессы, связанные с этим. Они или носят религиозный образ, или пытаются придать этот образ, те же теракты, убийства, войны на почве религиозной темы.

 

Как живет сегодня Чеченская Республика?

 

На сегодняшний день, которые были в Чеченской Республике начало с 1994 года – это как небо и земля, многие забыли какой был Грозный, он был превращен в руины,   погибло и пропало без вести населения около 200 тысяч человек, многие сегодня не хотят  вспоминать и говорить, но это история и никуда не денешься.

А сейчас, что происходит  в Чеченской Республике – это наверное в принципе ни каждый человек не мог и представить. Это заслуга нашего президента Рамзана Ахмедовича Кадырова, он много сделал и будет делать для людей. Вся его деятельность направлена на то, что изменить имидж Чеченской Республики в мире, и сегодня ситуация кардинально изменилась, и в СМИ и в мире, к радости подход силовых структур и СМИ осталось корректное отношение. Сегодня ситуация изменилась и внутри республики, также отношение людей (посмотреть кадры 2000 годов СМИ) к счастью мы живем в другом мире. Чеченская Республика восстановилась. Многие люди вкладывают деньги в бизнес.  Многим странам Чечня является интересным партнером. Чеченская Республика – самое безопасное место в мире, как говорит президент Рамзан Кадыров, и он вправе так говорить. 

 

Вы как бизнесмен побывали в многих странах, наверняка и в Прибалтике?

В Прибалтике в советское время я служил в армии в Литве. О Литве остались самые хорошие теплые воспоминания. Это страна, которая была «Советским Западом», я искренне сожалею, что  обстановка отдалила Россию и Прибалтику. Но я не имею в виду что люди отдалились. И такая ситуация в мире происходит в Грузии, Украине, Прибалтике. Народам делить нечего, но в политику приходят люди, которые преследуют свои личные интересы и чьих то стран, пытаются навязать свое мнение, отделить людей, людей которые говорят одно, делают другое. Народы не имеют к этому никакого отношения, теплое отношения народы сохранят.

 

Абубакар, скажите свое мнение, что происходит в Украине?

 

Это самое необъяснимое явление. Российский народ и Украинский народ в принципе один корень, один народ, древняя история.  Почему сегодня так происходит это необъяснимо, но здесь отсутствует религиозный фактор, это борьба олигархов, интересы западных государств, интересы России.  Геополитика государства должна быть, свои границы любое государство пытается обезопасить. Украина сегодня наш сосед, но руководит Украиной сегодня несоответствующие, не компетентные люди, Украина страдает. Президент Порошенко  варил бы лучше свой шоколад.

 

И заканчивая интервью, хотелось спросить,  не хотели бы расширить свой бизнес в Прибалтике? И, чтобы Вы хотели пожелать людям, живущим в Литве?

 

Если будет возможность, я буду и есть желание расширить бизнес в других государствах  и в той же Прибалтике. «Деньги не пахнут». Политика и бизнес – это разные вещи. Этот вопрос интересен для любого бизнесмена. Нам приходится общаться со своими односельчанами, сообщниками в других странах, это  необходимо, должны держать руку на пульсе. Бизнес должен быть вне политики и вне религии.

А на ваш вопрос, живущим в Литве, я желаю оставаться  самими собой, сохранять свою идентичность, и не в коем  мере  не следовать с лже-политикам, которые пытаются отодвинуть народы друг от друга. Политика изменчива как погода. Все люди не зависимы от веры исповедания, от своих политических пристрастий, сохранить сегодня самообладание. Как в любой стране конституции написано, «что человек – это ценность государств». Пусть человек останется самим собой, понимает, что это он ценность государства и пусть не покушаются на эту ценность ни на  свое, ни на чужое.

 

Спасибо за интервью

Бируте Мажейкене

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Mažeikienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));