Antakalniečių bendruomenė kviečia ginti nuo kirtimo Sapiegų parko medžius


Antakalniečių bendruomenė kviečia ginti nuo kirtimo Sapiegų parko medžius

Antakalniečių bendruomenė kviečia ginti nuo kirtimo Sapiegų parko medžius

Vilniaus savivaldybei išdavus leidimą kirsti medžius Sapiegų parke, Antakalniečių bendruomenė pakvietė miestiečius pareikšti pilietinį pasipriešinimą – kai prasidės medžių kirtimo darbai, kuo greičiau rinktis į parką ir visomis teisėtomis priemonėmis (pvz., stovint po kirsti numatytais medžiais) neleisti suniokoti šio Antakalnio gamtos kampelio.

*******
KVIETIMAS PILIETINIO NEPAKLUSNUMO AKCIJAI

Mieli Vilniaus ir Antakalnio gyventojai,

Mus apgavo – Vilniaus miesto savivaldybė, mėnesiui sustabdžiusi darbus Sapiegų parke per kurį žadėjo tartis, derinti ir atsižvelgti į vietos bendruomenės nuomonę, per tą laikotarpį nesiteikė nė karto net susitikti su bendruomenės atstovais.

Terminui praslinkus tebuvo pristatytas savivaldybės vienašališkai parengtas parko tvarkymo projektas, kuriam Antakalniečių bendruomenė nepritarė.

Šią savaitę, neatsižvelgus į Antakalniečių bendruomenės siūlymus ir nesutikimą, rengiamasi iškirsti apie pusę (193 vnt.) Sapiegų parko medžių.

Medžiai bus kertami neteisėtai, nepaisant vegetacijos laikotarpio, nepaisant paukščių perėjimo meto (sulaužius paties miesto mero pažadus nekirsti medžių paukščių perėjimo laikotarpiu).

Tai neteisėtas, Lietuvos įstatymus ir tarptautines konvencijas pažeidžiantis Vilniaus savivaldybės veiksmas, kuriuo bus neatkuriamai sunaikinta dabartinė parko ekosistema.

Juo pirmiausia bus pažeistas Lietuvos Želdynų įstatymas, jo 16 strp., kuriuo tokie darbai ginčytinais atvejais leidžiami tik po želdinių ekspertizės (ji nebuvo atlikta):

///

16 straipsnis. Visuomenės informavimas ir želdinių būklės ekspertizė

[…]

2. Želdinių būklės ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atliekama siekiant ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301807

///

Taip pat pažeisti to paties įstatymo:

– 16 str. 2 d. Želdinių būklės ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atliekama siekiant ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą.- 22 str. 2 d. Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai.

Taip pat pažeisti:

Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo:
– 4 str. Želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri turi pasitelkti atitinkamos srities specialistą(-us).

Vilniaus m. savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių:
– 35.5 p. kai želdinių pertvarkymą bendro naudojimo teritorijose organizuoja Savivaldybė – Želdynų poskyris prieš 5 darbo dienas informuoja visuomenę interneto svetainėje www.vilnius.lt apie planuojamą želdinių pertvarkymą per Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių (…).

Primename, kad pagal minėtą įstatymą

– 14 str. 2 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.

Informacija apie leidimus kirsti ar genėti medžius, esančius Sapiegų parko teritorijoje, taisyklėse nurodyta tvarka nebuvo paskelbta, todėl leidimas kirsti, jeigu jis yra, laikytinas neįsigaliojusiu. Antakalniečių bendruomenė ir daugelis kitų asmenų kreipėsi į savivaldybę dėl želdinių būklės ekspertizės ir dabar laukia tokios ekspertizės išvadų.

Kviečiame Antakalnio gyventojus ir visus vilniečius, visus piliečius, kurie kovoja už savo teritorijų išsaugojimą ar jų tvarkymą tik suderinus su vietos bendruomene pilietinio nepaklusnumo akcijai.

Kviečiame prasidėjus kirtimo darbams Sapiegų parke, kuo greičiau rinktis į jį ir visomis teisėtomis priemonėmis (pvz., stovint po kirsti numatytais medžiais) neleisti suniokoti vieno paskutinių žaliųjų Antakalnio gamtos kampelių.

Pirmiausia reikėtų reikalauti leidimo darbams, taip pat kviesti policiją, nes tokie darbai (kirtimai ir genėjimai) augalų vegetacijos laikotarpiu nėra galimi.

Papildymas:

Antradienį buvo pateiktas advokato Sauliaus Dambrausko pasirašytas reikalavimas-skundas, adresuotas rangovui „Eika“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir LR Aplinkos ministerijai. Jame teigiama, kad suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai informuota ir viešam svarstymui galutinės projekto korektūros taip ir nebuvo pristatytos. Taip pat nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė, be kurios medžių kirtimas būtų neteisėtas veiksmas. Reikalaujama atlikti numatytų kirsti medžių ekspertizę ir nevykdyti medžių pjovimo darbų Sapiegų parke, kol ši ekspertizė nebus atlikta.

Už parko medžių išsaugojimą kovojanti bendruomenė pasiruošusi blokuoti medžių pjovimo darbų vadovaudamiesi Želdynų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi bei LR Susirinkimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi.

Rašte teigiama, kad netinkamas visuomenės informavimas ir medžių kirtimas neatlikus prašomos ekspertizės pažeistų Lietuvos ratifikuotas Orhuso bei Europos kraštovaizdžio konvencijas, taip pat Želdynų įstatymo reikalavimus, dėl to būtų prašoma Aplinkos Ministerijos ir visuomeninių iniciatyvų duomenis apie pažeidimus įtraukti į rengiamas ataskaitas tarptautinėms institucijoms, jas informuojant apie tai, kad Lietuva neužtikrina šių tarptautinių dokumentų laikymosi Lietuvoje, o Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama yra naudojama pažeidžiant pamatinius tarptautinės teisės reikalavimus.

Taip pat reikalaujama projekto korektūrų pristatymus surengti ne darbo laiku bei tokioje vietoje, kurioje būtų užtikrintas visų pageidaujančių asmenų dalyvavimas; nustatyti viešai prieinamą vietą, kurioje pageidaujantys asmenys turėtų realią galimybę išsamiai susipažinti su projektu bei jo korektūromis, jo priedais; nustatyti terminą ir konkretų adresatą, kuriam būtų galima pateikti savo pastabas.

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ praėjusį trečiadienį pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl Sapiegų parko pertvarkymo projekto korektūros. Bendruomenė išreiškė nepritarimą masiniam brandžių medžių kirtimui, taip pat pastebėjo, kad daug investicijų pareikalausianti infrastruktūra ir jos išlaikymas apima tik nedidelę parko dalį. Vilniaus miesto savivaldybė išplatino atsakymą, kuriame teigiama, kad į pakartotinius bendruomenės pasiūlymus atsižvelgta nebus.

Antakalniečių bendruomenės pirmininkė Edita Kavaliauskienė

Antakalniečių bendruomenės pirmininkė Edita Kavaliauskienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));