Bet jau ne už kalnų ne vien smerkimas, o ir visų nesutinkančių vakcinuotis fizinis likvidavimas

varna

varna

Pasaulio zekų, areštantų ir nusikaltėlių MANIFESTAS.

 

Mieli broliai ir seserys.

Kreipiuosi į įstatymams paklusnius, atsakingus ir nuosekliai vykdančius esamos valdžios reikalavimus žmones.

Jau beveik metus, mes esame be kaltės įkalinti moderniose konclentracijos stovyklose. Kažkokių neaiškių žmogelių sprendimu ir valia apribotos visos mūsų prigimtinės teisės ir laisvės. Paliekant tik laisvę dirbti, mokėti mokesčius ir mirti.

Vieni iš mūsų įkalinti lengvesnio režimo kolonijose, kiti sunkesnio režimo kolonijose, bet visus mus vienija viena pagrindinė šio modernaus visuotinio įkalinimo ypatybė –  MŪSŲ VISŲ LAISVĖ APRIBOTA BE MŪSŲ KALTĖS.

Be abejonės kaip ir visi totalitariniai režimai, šis globalus totalitarizmas savo pasibjaurėtinus veiksmus taip pat pateisina rūpinimusi mūsų gerove, sveikata, poreikiais ir saugant mūsų interesus.

Visada diktatoriai teisinasi vienodai.

Sovietų sąjunga visą valstybę buvo pavertusi didele koncentracijos stovykla. Apribojusi žmonių laisvę turėti nuosavybę, verstis verslu, laisvę judėti ir laisvę kalbėti irgi tai darė „vardan ten buvusių žmonių gerovės”.

Šiaurės Korėja verčia savo kontroliuojamus žmones lankstytis storų vadukų lietiems arba pieštiems ant sienų stabams, nešioti griežtai nustatyto fasono drabužius ir kirptis tik pagal jų nustatytą plaukų nešiojimo formą irgi dėl „rūpinimosi savo valdomų žmonių gerove”.

Izraelis yra paverstas didele koncentracijos stovykla su penkiametrėmis betoninėmis tvoromis, prie elektros įtampos pajungta dygliuota viela, dieną naktį patruliuojančia apsauga, priverstiniu testavimu ir vakcinavimu, taip pat dėl ten esančių ir vergiškai „vardan kažkokių neaiškių tikslų dirbančių žmonių gerovės”.

Kas nesupranta kilnios diktatorių misijos, visada yra KALTAS. Prisiminkit antikinę Ezopo pasakėčią: „Avinėlis visada kaltas, net jei jo kaltė yra vien tik vilko alkis ir noras jį suėsti.”

Dar kol kas „KILNIŲ TIKSLŲ” neigėjai ir nesusipratėliai tiesiog smerkiami ir bauduojami, už teisingos tvarkos nesilaikymą.  Pavyzdžiui už iškištą per antsnukį nosį, nesankcionuotą bendravimą su kaimynu, neteisingą nuomonę pareikšta socialiniuose tinkluose, karantinuojamojo numatytos teritorijos savavališką palikimą (panašiai kaip baudžiaunininkais neturėjo teisės be pono leidimo palikti savo dvaro), atsisakymą testuotis ir vakcinuotis (jau atleidžia iš darbo žmones, tuo pasmerkdami juos ir jų šeimas badui). 

Bet jau ne už kalnų bus ne vien smerkimas, o ir visų nesutinkančių fizinis likvidavimas arba jei pasiseks jų socialinio statuso koncentracijos stovykloje pažeminimas iki nustatytą davinį gaunančio darbinio „zeko”. Galvojate juokauju arba kliedžiu? Sakysit dabar ne tie laikai? Tada pasižiūrėkite į Ukrainą kas ten darosi. Jei tik bus pažeistas visuomenės tarpusavio sutarimo stabilumas tada viskas, niekuo nebe sustabdysite įvykių kurie seks vėliau.

Totalitarizmas visada vystosi ta pačia linkme. Pradžioje laisvė, brolybė, lygybė, žemė valstiečiams, įmonės darbininkams, subinės pederastams, vaikai pedofilams, nemokamos lyties keitimo operacijos nevispročiams, neribota valdžia ir neišsemiami fondai smulkiesiems biurokratams.

O įsitvirtinus diktatūrai, neišvengiamai prasidedamas „gerovės” pažadų įgyvendinimo etapas – nesustojamai veikiančios šaudytojų komandos, giljotinos, koncentracijos darbo stovyklos „Arbeit maxt frej”, dujų kameros (dabar visame pasaulyje masiškai statomos observacijos, su dirbtinio kvėpavimo aparatais) ir nuolat rūkstantys perteklinės žmogiškos medžiagos utilizavimo krematoriumai. Visa šį diktatūrinė „gerovė” būna skirta būtent tų žmonių atžvilgiu, kuriems viskas buvo žadėta ir kurių rankomis diktatūra buvo įtvirtinta.

Visais laikais būdavo totalitariniai ir diktatoriški režimai pasaulyje ir visada žmonija bjaurėjosi smulkių diktatorėlių išdirbinėjimais, bet pirmą kartą žmonijos istorijoje mes galime stebėti GLOBALAUS TOTALITARIZMO GIMIMĄ viso pasaulio mastu.

   Kreipiuosi į jus mano likimo broliai ir seserys ZEKAI IR ZEKĖS. 

Nesupykite dėl žodžio ZEKAS, nes jis yra gimęs naujosios pasaulio tvarkos pirmoje aukoje – Rusijoje. Kuomet ją užgrobė žydai (lygiai taip pat kaip ir dabar, meluodami ir manipuliuodami, jų pažadais patikėjusiais žmogeliais), jie padarė visą šalį didele koncentracijos darbo stovykla. Joje vieni „savanoriškai” karantinuoti vergai turėjo šiek tiek geresnes sąlygas ir maisto davinį, o kiti buvo planingai naikinami alinančiuose darbuose.

Tam, kad išskirti vienus nuo kitų, oficialiuose dokumentuose buvo naudojama abreviatūra ЗК (заключённый концлагеря, konclagerio kalinys).  O Gulagų viešpats ir dievas, gražia žydų vyriausiųjų kunigų pavardę Kogan, Lazar Iosifovič, savo Belomoro kanalo kasimo vergams priklijavo šios abreviatūros  iššifravimą  „заключённый каналоармеец”  (sustiprinto režimo karantine dirbantis kanalo karys). Kuris ir tapo pagrindiniu žemiausios to meto žydiškos gerovės valstybės vergo pavadinimu – ZEKAS.

Mes jau dabar visi esame uždaryti koncenrtracijos stovykloje, tik vieni tai jau suprato, kiti vis dar neigia tai kas akivaizdu, o treti bando įsiteikti vis labiau įsigalinčiam žvėriškam režimui, naiviai tikėdamiesi jog tokiu būdu jie užsitarnaus sau labiau pakenčiamas sąlygas naujoje vergystėje.

Šiame manifeste norėčiau kreiptis į tuos ZEKUS ir ZEKES, kurie NAIVIAI tikisi sau kažkokių preferencijų nuolankiai tarnaudami šios diktatūros įtvirtinimui (rašydami straipsnius, bauduodami nesutinkančius, pateikdami savo ekspertinę nuomonę, nuolankiai patvirtindami seime jų kišamus įstatymus ir visokias Vaikų ir Moterų teisių konvencijas).  Kodėl aš manau jog jūsų tikėjimas yra naivus? Argumentuosiu:

Visa pavergiamos tautos inteligentija būna išnaikinama pirmiausia. Vergvaldžiams reikalingi tik nuolankūs, nemastantys darbiniai galvijai – vergai.

  Kaip tai atsitiks? 

Pradžioje savo pusdurniškais veiksmais, jūs įsiutinsite visus ant kurių laikosi jūsų gerovė t.y. ĮSTATYMUI PAKLUSNIUS ŽMONES. Mes dabar visi paversti nusikaltėliais BE KALTĖS.

Visada prisimink, neprotingas valdžios žmogeli, kad negalima būti truputį nėščia. Todėl tu arba ŽULIKAS arba PADORUS ŽMOGUS.

Tai ne kažkokia dalis ar procentas lengvai kontroliuojamų marginalų. Tu dalyvaudamas šioje pasaulinėje aferoje, visus savo pavaldinius paverti ŽULIKAIS (kas nosį iškišo, kad valgyti nelaiku nuvažiavo, kas su giminaičiu NETEISĖTAI susitiko.)  Čia ne galioja „koks skirtumas truputį kištelėjo”, mergystė prarandama kartą ir visam laikui.

SUPRASK PAGALIAU, kad tai tavo valdžios pabaigos pradžia ir neatšaukiamas mirties nuosprendis!

    99  proc. tų žmonių ant kurių laikosi bet kuri valstybė ir valdžia DABAR TAPO ŽULIKAI, kurie  šiuo metu, praeina neapykantos valdžiai ir policajams brandinimo ir mokymo kursus savo LAISVĖS APRIBOJIMO VIETOSE. 

99 procentai!!! GANSAI tu GIRDI? …… 99 procentai populiacijos žulikai.

Aišku jūs tai darote ne iš savęs, taip jus naiviuosius, skerdimui paruoštus eriukus konsultuoja tie, kas žino kaip bus iš tiesų. Labai dažnai jus įtikina tokia paprasta ir šimtu procentų suveikiančia mantra:

„Tavyje tikrai yra Žydiško kraujo, todėl tu vienas iš tų kurie išliks”. Neapsigauk avine, jeigu jų klausysi ir nuolankiai darysi ką  liepia, aš tau garantuoju – gyvas neišliksi.

Būtent taip buvo pirmosios didžiosios žydų revoliucijos Rusijos imperijoje 1917 m.. Ten ne vien oligarchai ir universitetiniai nevispročiai su jų 72 lyčių institutkomis, dainavo ditirambus naujajai pasaulio tvarkai, bet netgi Pravoslavų Bažnyčios hierarchai tarnavo padėkos liturgijas „Sustabarėjusios ir nemodernios” monarchijos žlugimo proga.

Vienuolynuose kūrėsi vienuolių darbo komitetai ir profsąjungos, ant liturginių drabužių buvo kabinami raudoni kaspinai (panašiai kaip dabar kabinamos neužmirštuolės) .

Bet jau po pusės metų, oligarchai (visokių to meto „senukų” prekybos tinklų savininkai, kurie tikėjosi gerai pasipelnyti), krykštaujanti 72 lyčių rusų „inteligentija” ir laisvę gavę buvę Caro valdininkėliai su teisėsaugininkais, buvo išponinami ir negailestingai šaudomi, jų nusavintų namų rūsiuose. Bažnyčios buvo negailestingai apiplėšiamos (be abejo plėšimas vyko kilniems tikslams – milijonams su savo vaikučiais nuo holodomoro mirštančių Rusijos ir Ukrainos valstiečių. Nesvarbu, kad visas šis išvogtas auksas kaip ir nužudyto Caro šeimos turtai nedelsiant iškeliaudavo į Niujorko World Street žydų sąskaitas, kurias jie apdairiai investavo į NEW WORL ORDER – JAV laisvųjų žmonių lėto pavergimo  organizavimą kurios kulminaciją matom dabar). 

Naująją pasaulio tvarką šlovinę (arba bent jau viešai nesmerkę ir nuolankiai to meto vakcinomis besivakcinuojantys ir taip savo ganomuosius į klystkelius vedantys) kunigai buvo šaudomi, kariami ir linčiuojami tiesiai prie altorių, bažnyčių vartų ir parapijų namuose, kartu su savo vaikais.

Po to kai naujoji progresyvioji ir modernioji santvarka įsitvirtino. Išlikę gyvi Rusijos „Inteligentijos” atstovai 1922 metais buvo susodinti į taip vadinamus „filosofų laivus” ir išsiųsti į krikščioniškus vakarus. Levas Dovydovyčius Trockis (Bronšteinas) taip pakomentavo šį išsiuntimą: „Mes juos išsiuntėme dėl to, kad sušaudyti jų nebuvo preteksto, o kentėti jų egzistenciją nebeįmanoma”.

Tuo metu išlikusiems inteligentams pasisekė, jog dar buvo kur juos ištremti. Dabartinės žvėriškos diktatūros pasaulinėje akivaizdoje, aš asmeniškai nematau kur kitur, išskyrus dujų kameras ir krematoriumus, bus galima nebereikalingą žmogišką medžiagą ištremti.

Juk tai labai modernu, humaniška ir racionalu – per kaminą dūmais į dangų, o ten jau atrinks kas savas, o kas ne. Prieš tai nurengus, nuskutus ir nudyrus odą (irgi racionalu, drabužiai atiteks vis dar dar naudojamiems „gerovės valstybės kūrimui” vergams, plaukai verpiniams, o oda rankinukams ar piniginėms).

p.s. Nelabai ko nors tikiuosi, bet privalau tave perspėti – vienintelė tavo galimybė išsigelbėti ir visą šitą ruošiamą baisybę sustabdyti, yra – eik į savo kambariuką, užsidaryk jame ir atsiklaupęs ant kelių VAIKIŠKAI naiviai ir nuoširdžiai pasimelsk Visatos Viešpačiui Jėzaus Kristaus vardu. Patikėk, jeigu bus nors 10 teisiųjų, kurie nuoširdžiai atgailaus ir melsis, tuomet mūsų dabar sukurtos Sodomos ir Gomoros bus pasigailėta. O jei ne?

Na tada aš žinosiu, nes prieš pat viskam prasidedant, mane Viešpats su vaikais išves ten kur aš būsiu saugus.

Su meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));