„Valstiečiams” laimėti rinkimus padės corona virusas ir valstybės bankas už 2 mlrd. biudžeto eurų

Saulius_Skvernelis

Saulius_Skvernelis

„Žaliems valstiečiams” atrodo, kad išgalvota pandemija padės jiems laimėti Seimo rinkimus. Tam Lietuvoje buvo įvestas karantinas ir sužlugdyti daugelis verslų. Visi kiti „pakabinti” ant Skvernelio malonės – norės leis, norės – neleis. Tokia minkšta Baltarusijos diktatūros forma, kur viską sprendžia – tau leisti gyventi, ar ne – sprendžia kažkokie valdininkėliai. Dabar Seime kuriamas naujas „valstybinis bankas” bus dar vienas „valstiečių” koziris – kokie blogi tie bankai, kad neskolina verslams, kurie kreditų gražinti netui jokių galimybių.

Seimo narė G. SKAISTĖ  mano, kad „šis vals­ty­bi­nio ban­ko stei­gi­mas Sei­mo nu­ta­ri­mu tie­siog oro vir­pi­ni­mas ma­ni­pu­liuo­jant žmo­nių jaus­mais, ne­pa­si­ten­ki­ni­mu ko­mer­ci­niais ban­kais ir di­de­liais įkai­niais, kai ne­tu­ri re­a­liai jo­kių idė­jų ar prie­mo­nių kon­ku­ren­ci­jai fi­nan­sų sek­to­riu­je di­din­ti ir si­tu­a­ci­jai re­a­liai pa­keis­ti. Ši­tas da­ri­nys ne­bus tra­di­ci­nis ban­kas taip, kaip žmo­nės jį su­pran­ta ir kaip jūs jį api­bū­di­na­te įvai­rio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se. To­dėl jū­sų su­kel­ti lū­kes­čiai dėl ma­žes­nių būs­to pa­lū­ka­nų ar pa­slau­gų įkai­nių ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do, nes tai bus la­biau ver­slo kre­di­ta­vi­mo fon­das, dėl sa­vo pri­gim­ties tu­rin­tis tie­siog po­ten­cia­lo tap­ti po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ži­di­niu.

Pri­min­siu, kad to­kia idė­ja jau bu­vo 2016 me­tų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos rin­ki­mų pro­gra­mo­je. Pra­ėjo 3,5 me­tų, ta­čiau ma­to­me, kad re­zul­ta­to re­a­liai nė­ra. To­dėl ban­dy­mas vėl mo­juo­ti vals­ty­bi­nio ban­ko vė­lia­va prieš 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mus yra tie­siog ne­nu­ošir­dus.

Ga­lų ga­le Vy­riau­sy­bei ne­rei­kia Sei­mo pa­ra­gi­ni­mo ar Sei­mo nu­ta­ri­mo tam, kad bū­tų įsteig­tas toks vals­ty­bi­nis plėt­ros ban­kas. Jei bū­tų re­a­li po­li­ti­nė va­lia, vals­ty­bi­nis ban­kas jau se­niai bū­tų bu­vęs įsteig­tas, ta­čiau ka­dan­gi to­kios po­li­ti­nės va­lios nė­ra, tai kas be­lie­ka? Be­lie­ka imi­tuo­ti pro­ce­są prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus”.

Seime svarstyme „žaliasis valstietis” V. ĄŽUOLAS įtikinėjo, kad „rei­kia vals­ty­bės plėt­ros ban­ko, rei­ka­lin­ga, kad vals­ty­bė da­ly­vau­tų kre­di­to įstai­gų ka­pi­ta­le, tai pa­tvir­ti­no daug iš­va­dų. Tai pa­tvir­ti­no ir kri­zės ty­ri­mo iš­va­dos, tai pa­tvir­ti­no ir dar­bo gru­pė, ku­ri bu­vo BFK or­ga­ni­zuo­ta dėl fi­nan­si­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo re­gio­nuo­se, ir tai pa­tvir­ti­na net­gi pa­čios Ban­kų aso­cia­ci­jos at­sto­vai, ku­rie pri­ta­ria, kad vals­ty­bė tu­rė­tų kur­ti to­kį ban­ką, kad vals­ty­bė tu­ri rū­pin­tis ne vien pel­nin­gu­mu ar di­de­liu pel­nu to­kio ban­ko, o vals­ty­bė tu­ri rū­pin­tis, kad fi­nan­sa­vi­mą gau­tų tie, ku­riems ki­ti ne­be­su­tei­kia.

Pa­vyz­dys. SVV įmo­nė, smul­ku­sis vi­du­ti­nis ver­slas – 70 % pa­raiš­kų at­mes­ta, pa­sko­los iki 30 tūkst. eu­rų. Di­die­ji ban­kai iš jų pa­pras­čiau­siai iš­ei­na. Pa­sko­los iki 1 mln. eu­rų. Net iš tų iš­ei­na, o tai yra vi­sas mū­sų, de­ja, eko­no­mi­kos va­rik­lis. Net­gi kaip Vo­kie­ti­jos fi­nan­sų mi­nist­ras sa­ko, smul­ku­sis ir vi­du­ti­nis ver­slas yra la­bai svar­bi vals­ty­bės da­lis. Mes tą tu­ri­me su­pras­ti. Tu­ri­me su­pras­ti, kad jei­gu ver­slas ne­gaus fi­nan­sa­vi­mo, ne­ga­lės pa­si­sko­lin­ti, jis ne­ga­lės dirb­ti. Va­di­na­si, ne­ga­lės ir mo­kė­ti mo­kes­čių vals­ty­bei.

Pa­vyz­džiai, kai pats ver­slas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui ra­šė. Kaip pa­vyz­dys: „In­ve­gos“ tei­kia­ma ga­ran­ti­ja – 80 %, o ban­kas pa­pra­šo dar 100 % už­sta­to, vis­ką už­sta­ty­ti, ką tu­ri, ir dar pa­si­ra­šy­ti vek­se­lius. Pa­vyz­dys sta­ty­bų ben­dro­vės, ku­ri ne­be­gau­na apy­var­ti­nėms lė­šoms, nors tu­ri pa­si­ra­šy­tas re­no­va­ci­jos su­tar­tis, bet ne­ga­li dirb­ti. De­ja, bet taip yra. Ko­vi­di­nė si­tu­a­ci­ja tai tik pa­tvir­ti­no ir pa­gi­li­no”.

M.Majauskas sakė, kad „Fi­nan­sų mi­nist­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad jei­gu no­ri­me ne tik iš­ka­bos, rei­kės maž­daug mi­li­jar­do eu­rų tam, jog ban­kas ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti su ki­tais di­de­liais skan­di­na­viš­kais ban­kais, vei­kian­čiais čia, Lie­tu­vo­je, ir tam, jog ga­lė­tų tu­rė­ti bent ko­kią, o ne sim­bo­li­nę įta­ką. At­kreip­siu dė­me­sį, kad jau ir da­bar vals­ty­bė tu­ri at­sa­ko­my­bę už ne­ma­žai sri­čių: švie­ti­mo, svei­ka­tos, so­cia­li­nės ap­sau­gos, bet net ir su esa­mo­mis ne­su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti tin­ka­mai. Pa­si­žiū­rė­ki­te į Sei­mo, Vy­riau­sy­bės rei­tin­gus. Jie iš­lie­ka re­kor­di­nė­se že­mu­mo­se. Tai ro­do, kad vals­ty­bė ne­su­ge­ba tvar­ky­tis su jai pa­ves­to­mis funk­ci­jo­mis ir sri­ti­mis, o da­bar, gre­ta tų sri­čių, dar no­ri pri­si­im­ti ir nau­jų – šiuo at­ve­ju fi­nan­sa­vi­mo, vals­ty­bi­nio ban­ko kū­ri­mo.

Di­džio­ji bė­da su to­kio­mis ini­cia­ty­vo­mis ir to­kiais pro­jek­tais yra po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja. Dau­gu­ma Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių par­da­vė vals­ty­bi­nius ko­mer­ci­nius ban­kus ma­ty­da­mos, jog pa­sko­los daž­nai yra po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tos – duo­da­mos gi­mi­nai­čiams ar par­ti­jai lo­ja­liems žmo­nėms, lo­ja­lioms įmo­nėms.

Tai­gi, sie­kiant iš­veng­ti to­kių ko­rup­ci­nių skan­da­lų, iš­veng­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų švais­ty­mo ir to­kių sim­bo­li­nių ug­nių kū­re­ni­mo prieš rin­ki­mus, kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

S. GENTVILAS  : šia­me prieš­rin­ki­mi­nia­me te­at­re tur­būt ar­gu­men­tai ne­no­ri bū­ti iš­girs­ti, bet aš juos iš­sa­ky­siu.

Pas­ku­ti­nis Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis ban­kas – Lie­tu­vos že­mės ūkio ban­kas – bu­vo pri­va­ti­zuo­tas 2002 me­tais. Tuo­met ir R. Kar­baus­kis bu­vo Sei­mo na­rys, ir tuo­met bu­vo ne­ma­žai mi­nist­rų, to­kių kaip J. Ber­na­to­nis, L. Lin­ke­vi­čius, Vy­riau­sy­bė­je. Tie pa­tys mi­nist­rai, ta pa­ti Vy­riau­sy­bė, tie pa­tys Sei­mo na­riai pri­ta­rė tuo­met už juo­kin­gą 71 mln. eu­rų, at­si­pra­šau, li­tų, kas yra 20 mln. eu­rų, par­da­vi­mą Vo­kie­ti­jos ki­tam ban­kui pa­grin­di­nio tre­čio di­džiau­sio Lie­tu­vos ban­ko pa­gal tuo­me­ti­nę ka­pi­ta­li­za­ci­ją pri­va­ti­za­vi­mui. Pri­min­siu, kad ta­da pa­lū­ka­nų nor­mos, Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, bu­vo sko­li­nan­tis li­tais – 6,6 %, JAV do­le­riais – 5,8 %, bet ta­da nei R. Kar­baus­kis, nei ger­bia­mi so­cial­dar­bie­čiai mi­nist­rai ne­ma­tė rei­ka­lo iš­lai­ky­ti vals­ty­bi­nį ban­ką, par­da­vė jį už 20 mln. eu­rų. To­kia ta is­to­ri­ja.

Da­bar rei­kia 1 mlrd. eu­rų, kad dve­jų me­tų lai­ko­tar­piu įsteig­tu­me nor­ma­lų, vei­kian­tį ban­ką. Ir ban­kai nė­ra stei­gia­mi Sei­mo nu­ta­ri­mais, ban­kai stei­gia­mi įsta­ty­mais. Ir vi­sa tai, ką jūs da­ro­te, yra prieš­rin­ki­mi­nis far­sas. Nes ką iš tik­rų­jų jūs tu­rė­jo­te pa­da­ry­ti per šią ka­den­ci­ją, tai pri­vi­lio­ti nors vie­ną len­kiš­ką ban­ką.

Tą ban­ką kvie­tė tiek prem­je­ras, tiek Pre­zi­den­tas, bet aiš­kus at­sa­ky­mas, ko­dėl to­kie ban­kai ne­si­kū­rė Lie­tu­vo­je. Yra S. Ja­ke­liū­nas ir jū­sų leis­ta de­ma­go­gi­ja. S. Ja­ke­liū­nas pa­sa­kė Skan­di­na­vi­jos ban­kams: jūs tu­ri­te par­si­duo­ti. Ne­aiš­ku kam, gal ru­sams. Trys ata­kos prieš „Re­vo­lu­tą“, nė vie­na ne­pa­si­tei­si­no. Ban­kų ak­ty­vų ap­mo­kes­ti­ni­mas. Koks pro­tin­gas už­sie­nio in­ves­tuo­to­jas steig­tų­si to­kio­je vals­ty­bė­je, kur to­kie de­ma­go­gai val­džio­je. Vie­nin­te­lė ga­li­my­bė yra iš­lik­ti…kvie­čiu sprog­din­ti rin­ki­mų bur­bu­lus ir bal­suo­ti prieš.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Adek­va­tu. Aš no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kai Len­ki­jos vals­ty­bė įstei­gė vals­ty­bi­nį ban­ką, au­to­ma­tiš­kai rei­ka­lai pa­si­su­ko į re­gio­nus. Mes da­bar tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vo­je: ma­žes­niuo­se re­gio­nuo­se at­ei­nan­čių kom­pa­ni­jų ko­mer­ci­niai ban­kai ne­fi­nan­suo­ja, vers­ki­tės pa­tys iš įvai­rių ki­tų pa­sko­lų. Tas pats yra ir Aly­taus pra­mo­nė­je. Pa­kal­bė­ki­te su pra­mo­nės ver­slo at­sto­vais, ge­ne­ra­li­niais di­rek­to­riais, jie tie­siog ne­ga­li plės­ti sa­vo ga­my­bos, nes nė­ra fi­nan­sa­vi­mo iš ko­mer­ci­nių ban­kų. Vals­ty­bi­nis ban­kas bū­tent gel­bė­tų ši­tuos da­ly­kus. Aš kvie­čiu bal­suo­ti už ir im­ki­me ge­rą pa­vyz­dį iš Len­ki­jos.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Vals­ty­bi­nis ban­kas, vals­ty­bi­nės vais­ti­nės tik­rai ne at­si­tik­ti­nu­mas, kad prieš pat rin­ki­mus į ka­den­ci­jos pa­bai­gą kaip triu­šius iš ke­pu­rės iliu­zio­nis­tai pra­dė­jo trauk­ti val­dan­tie­ji. Jei­gu nuo­šir­džiai no­rė­jo su tuo kaž­ką pa­da­ry­ti, rei­kė­jo da­ry­ti ka­den­ci­jos pra­džio­je. Šis nu­ta­ri­mas iš tie­sų yra nie­ki­nis, nes anks­tes­nių nu­ta­ri­mų, ku­riuo­se bū­da­vo for­mu­luo­tė „įga­lio­ti Vy­riau­sy­bę“, Sei­mas ne­pri­im­da­vo dėl val­džių at­sky­ri­mo prin­ci­po. Da­bar jau ne­be­rei­kia nei val­džių Lie­tu­vo­je at­skir­ti, jau, pa­si­ro­do, ga­li­ma įga­lio­ti ir Vy­riau­sy­bę, Tei­sės de­par­ta­men­tas, nors tai ir pa­žy­mi, bet nie­kas į tai ne­krei­pia dė­me­sio. Ki­ta ver­tus, nie­kas ne­krei­pia dė­me­sio jau ir į Kon­sti­tu­ci­ją. Tai tik­riau­siai ne­be­rei­kė­tų ste­bė­tis.

Yra trys pro­ble­mos, su­si­ju­sios su šiuo di­de­liu pro­jek­tu. Vi­sų pir­ma, rei­kės la­bai daug lė­šų, bent vie­no ar dvie­jų mi­li­jar­dų, kad ban­kas bū­tų reikš­min­gas ir kon­ku­ren­cin­gas. Iš kur mes tuos pi­ni­gus pa­im­si­me?

Po­vei­kis. Re­a­lus po­vei­kis eko­no­mi­kai yra ne­aiš­kus, nie­kas čia nie­ko ne­skai­čia­vo, tik pa­ra­šė nu­ta­ri­mą ne pa­gal tei­sė­kū­ros tai­syk­les.

Ir tre­čia pro­ble­ma – val­dy­mas. Mes tu­ri­me daug pro­jek­tų, ku­riais grą­ži­na­mi į vals­ty­bi­nes įmo­nes vals­ty­bės at­sto­vai, iš­stu­mia­mi ne­pri­klau­so­mi eks­per­tai, ir tai ga­li bū­ti ter­pė ko­rup­ci­jai. Ly­giai taip pat val­dant ir šį vals­ty­bi­nį ban­ką. Tai­gi šias pro­ble­mas ma­ty­da­ma tik­rai ne­pa­lai­ky­siu ir siū­lau to ne­da­ry­ti.

 PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ar­mo­n

Facebook komentarai
});}(jQuery));