Teismas ir VRK ignoruoja masinius Seimo rinkimų įstatymo pažeidimus

balsavau

balsavau

 

Advokatas Arvydas Balčius, apskundęs Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl neveikimo – ji nieko nepadarė dėl to, kad Laisvės partija, pavėlavusi pateikti dokumentus rinkimams, būtų taikomos įstatyme numatytos sankcijos, sulaukė tokio teismo spredimo:

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2020 m. spalio 29 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Arvydo Balčiaus skundo dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pripažinimo negaliojančiais ir dėl įpareigojimo Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją atlikti veiksmus, priėmimo klausimą,

 

nustatė:

 

Pareiškėjas Arvydas Balčius 2020 m. spalio 27 d. kreipėsi į teismą, prašydamas 2020 m. spalio 11 d. rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą pripažinti negaliojančiais, uždrausti Vyriausiajai rinkimų komisijai tvirtinti galutinius 2020 metų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą rezultatus dėl rinkimų klastojimo. Paaiškina, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pateikti skundai dėl rinkimų klastojimų. Nurodo, kad Vyriausioji rinkimų komisija turi duomenis, jog asmenų ir politinių partijų proporcija 2020 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio.

Pareiškėjas taip pat kreipėsi su patikslintu skundu, prašydamas: netvirtinti 2020 m. rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą galutinių rezultatų, kaip neatitinkančių Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimų; netvirtinti 2020 m. rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą galutinių rezultatų iki kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Arvydas Balčius bei jį atstovaujanti asociacija, kuri atstovauja 70 proc. Lietuvos gyventojų neatėjusių balsuoti-klastoti rinkimų, perskaičiuos visų atėjusių balsuoti rinkėjų balsus ir apie skaičiavimo rezultatus praneš rinkėjams ir Vyriausajai rinkimų komisjai; rinkėjų balsus leisti 2020 m. spalio 27, 28 ir 29 dienomis perskaičiuoti kandidatui į Lietuvos Respublikos Seimą Arvydui Balčiui bei jį atstovujančiai ir viešą interesą ginančiai asociacijai; 2020 m. spalio 11 d. rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą bei pakartotinius rinkimus, vykusius 2020 m. spalio 25 d. pripažinti neatitinkančiais Konstitucijos 55 straipsnio; pripažinti, kad politinė partija „Laisvės partija“ Vyriausjai rinkimų komisijai savalaikiai iki nustatyto termino 2020 m. rugpjūčio 7  d. dienos 15:45 val. nepateikė dokumentų registracijai į Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus 2020 metams ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą dėl partijos registracijos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose pripažinti negaliojančiu, pašalinti iš kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą 2020 metų sąrašo, o rinkėjų balsus pašalinti iš skaičiavimo visumos ir apie tai viešai pranešti Lietuvos žmonėms; papildomai išnagrinėti ir atsakyti dėl visų pareiškėjų Vyriausajai rinkimų komisijai teiktų pareiškimų; iki bus suorganizuoti teisėti rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą 2020 metais, leisti valdyti šalį 70 procentų Lietuvos žmonėms, atstovaujantiems asociacija kompleksinė ergonteisinė parama, kurie nepatenka į 39,7 procentų rinkėjų, t. y. Lietuvos žmonėms(daugumai), kurie nori, kad šaliai vadovautų asociacija kompleksinė ergonteisinė parama.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus Prezidento rinkimų įstatyme, Seimo rinkimų įstatyme, Referendumo įstatyme, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatyti asmenys šiuose įstatymuose nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 21 straipsnyje, nustatančiame skundų dėl rinkimų komisijų sprendimų, priimtų iki balsavimo pabaigos, nagrinėjimo tvarką, yra numatyta, kokie asmenys turi teisę paduoti skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos priimto sprendimo – tai partija, iškėlusi kandidatą į Seimo narius, kandidatas į Seimo narius, atstovas rinkimams, rinkimų stebėtojas.

Pagal Lietuvos Respublikos seimo rinkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalį partija, iškėlusi kandidatą į Seimo narius, kandidatas į Seimo narius, atstovas rinkimams, rinkimų stebėtojas rinkimų komisijos sprendimą, priimtą iki balsavimo pabaigos, ar kitą jos veiką gali apskųsti: 1) apylinkės rinkimų komisijos – apygardos rinkimų komisijai; 2) apygardos rinkimų komisijos – Vyriausiajai rinkimų komisijai; 3) Vyriausiosios rinkimų komisijos – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Seimo rinkimų įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai ar kita jos veika per 5 dienas po sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip iki balsavimo pabaigos, gali būti apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Taigi, minėtose įstatymo normose yra įtvirtinta aiški Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir Komisija) sprendimų teisėtumo peržiūrėjimo. Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad jis siekia 2020 m. spalio 11 d. rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą pripažinti negaliojančiais ir uždrausti priimti būsimą Vyriausiosios komisijos sprendimą, kuriuo bus patvirtinti galutiniai 2020 metų Seimo rinkimų rezultatai.

Pažymėtina, kad skundų dėl rinkimų ir balsavimo komisijų sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui, tvarka yra įtvirtina Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnyje, kurio 1 dalis nurodo, kad partijos, iškėlusios kandidatą į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius, jų atstovai rinkimams, rinkimų stebėtojai apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali apskųsti apygardos rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų surašymo. Šie skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 24 valandas. Partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai, gali apskųsti Seimui ar Respublikos Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo (86 str. 6 d.). Iš Komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt pateiktos informacijos matyti, kad rinkimų dieną – 2020 m. spalio 11 d. – balsavimas rinkimų apylinkėse vyko nuo 7 iki 20 val., o pakartotinis balsavimas – 2020 m. spalio 25 d. nuo 7 iki 20 val.

Seimo rinkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad rinkimų galutinius rezultatus, išnagrinėjusi visus skundus ir nustačiusi visus rinkimų rezultatus apygardoje, taip pat ir rinkėjų, balsavusių užsienyje ir laivuose balsus, nustato Vyriausioji rinkimų komisija. Rinkimų galutinių rezultatų nustatymu rinkimų apygardoje yra laikomas ir šio įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais priimtas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas. Seimo rinkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad rinkimų galutinius rezultatus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo balsavimo daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir pirmajame rinkimų ture vienmandatėse rinkimų apygardose dienos oficialiai skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. Jei renkant naują Seimą yra rengiamas pakartotinis balsavimas, rinkimų galutiniai rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje bei tose vienmandatėse rinkimų apygardose, kuriose buvo rengiamas pakartotinis balsavimas, oficialiai skelbiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pakartotinio balsavimo dienos. Rinkimų galutinius rezultatus Vyriausioji rinkimų komisija skelbia savo interneto svetainėje.

 

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio
2 dalies 1 punktu, 124 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

 

nutaria:

 

Atsisakyti priimti pareiškėjo Arvydo Balčiaus skundą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                                                                      Romanas Klišauskas

 

 

Dainius Raižys

 

 

Virginija Volskienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));