Teisėja Nida Vigelienė nusprendė, kad nusikaltėlis, kuris padaro trečią kartą tą patį nusikaltimą iš eilės, neturi būti baudžiamas

Vigeliene

Vigeliene

Vigeliene

 

Teisėja Nida Vigelienė nusprendė, kad nusikaltėlis, kuris padaro trečią kartą tą patį nusikaltimą iš eilės, neturi būti baudžiamas! Oi kaip pasisekė recidyvistams, reikia aišku tik, kad byla pas teisėją Nida Vigelienę pakliūtų.

O buvo taip: mano įmonės samdomas direktorius du kartus iš eilės teismo nubaustas už dokumentų klastojimą ir privalomo audito neatlikimą nusprendė ir toliau taip elgtis – pažeidinėti įstatymą, drąsiai man teikdamas, kad jo advokatas Gytis Kaminskas šį kartą viską sutvarkys.

Aš kreipiausi į administracinį teismą trečią kartą, kad teismas nubaustų direktorių dar kartą už tęstinius nusikaltimus ir imtųsi priemonių sudrausminti šį nusikaltėlį, tačiau teisėja Nida Vigelienė nusprendė mano skundą atmesti. Pasak jos, jei aš nesutinku, kad iš mano įmonės vogtų mano samdomas direktorius, bei klastotų įmonės dokumentus, aš tokį ginčą turiu spręsti civilinių santykių bylose. Teisėjos Nidos Vigelienės nuomone, būtų nesąžininga nubausti direktorių už dokumentų slėpimą bei klastojimą esant tokiam kilusiam ginčui. Teisėjos Nidos Vigelienės citata pažodžiui:

Įvertinus tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad tarp akcininkų susiklostę santykiai yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl kilę ginčai turi būti sprendžiami civilinio proceso nustatyta tvarka, o administracinio nusižengimo teisena negali būti naudojama kaip poveikio priemonė sprendžiant esamus ir potencialius civilinius ginčus tarp privačių subjektų.

 
   

Apskundžiau teisėjos Nidos Vigelienės nutartį. Byla pakliuvo į Vilniaus Apygardos teismą pas teisėją Virginiją Pakalnytę- Tamošiūnaitę. Ji savo nutartį užrašė:

 1. Įvertinus byloje esančią medžiagą spręstina, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai, pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai nutraukė UAB ..Plieninis skydas” vadovo Rolando Guobio atžvilgiu pradėtą administracinio nusižengimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 119 straipsnio 1 dalį teiseną. nenustačius jo veikoje šio nusižengimo įvykio ir sudėties.

Iki šiol, tik Prokuratūroje ir FNTT buvo priimta nutrauti tyrimus ir bylas prieš įtariamąjį, tada kai įtariamasis pareiškia, jog jis nori turėti civilinį ginčą su savo auka, o dabar matau, kad į Administracinį Teismą persidavė tas pats reiškinys. Ar tai reiškia, kad plečiasi mafijinė teisėsauga?

Pagarbiai,

Dr. Remigijus Guobys

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI

Laisvės pr. 79A, LT-06144, Vilnius

 

Bylos Nr. A6.2029-576/2018 Teisėja Nida Vigelienė

Pareiškėjas

Remigijus Guobys

Asmens kodas

Adresas 4 Repton Green, Stalbans, Herts, AL3 6RT, Jungtinė Karalystė

Pareiškėjo atstovas

Advokatas Vytautas Geležinis APB Advokatas Giedrius Danėlius ir partneriai

 1. Tumėno 4, 01109, Vilnius, Lithuania T +370 5 259 54 59 M +370 666 89666 v.gelezinis@wint.lt

Atsakovas

Rolandas Guobys

Asmens kodas

Atsakovo atstovas

Advokatė Žydrunė Stuglytė

Advokatų kontora TGS Baltic Adresas Konstitucijos pr. 21A, Vilnius tel. +370 5 251 44 44

 1. paštas: zydrune.stuglyte@tgsbaltic.com

RAŠYTINIAI PAAIŠKINIMAI

į Rolando Guobio 2018 m. rugpjūčio 23 d. atsiliepimą į pareiškimą

2018 m. spalio 30 d., Vilnius

 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama administracinio nusižengimo byla Nr. A6.-2029- 576/2018 (toliau – Byla) pagal Remigijaus Guobio (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. gegužės 30 d. pareiškimą dėl Rolando Guobio (toliau – Rolandas Guobys) traukimo administracinėn atsakomybėn pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį (toliau – Pareiškimas).
 2. Pareiškime Pareiškėjas nurodė, kad Rolandas Guobys, eidamas UAB „Plieninis skydas“ (juridinio asmens kodas 126053826, buveinės adresas Kirtimų g. 57A, Vilnius) (toliau – Bendrovė) vadovo pareigas (generalinis direktorius) pažeisdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABJ) reikalavimus:
  • nesušaukė Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – VAS) 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui tvirtinti;
  • nesudarė sutarties su audito įmone, tokiu būdu neužtikrino Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus auditavimo ir audito pagal ABĮ nustatytus terminus, nepateikė audito išvados eiliniam VAS.
 3. 2018 m. rugpjūčio 23 d. į Bylą buvo pateiktas Rolando Guobio atsiliepimas į Pareiškimą, kuriame nurodoma, kad (toliau – Atsiliepimas):
  • už to paties VAS nesušaukimą, dėl 2016 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimo Rolandas Guobys jau buvo nubaustas administracine tvarka, todėl nubaudimas dar kartą pažeistų non bis in idem principą, be to, Rolandas Guobys buvo pateikęs pranešimą apie šaukiamą VAS 2018 m. vasario 7 d.;
  • sutarties su audito įmone Rolandas Guobys nesudarė ir Bendrovės audito už 2017

metus neatliko dėl Pareiškėjo kaltų veiksmų.

 1. Remigijus Guobys su Rolando Guobio Atsiliepime išdėstytomis aplinkybėmis nesutinka ir siekiant palengvinti teismui Bylos nagrinėjimą teisiamajame posėdyje, teikia šiuos rašytinius paaiškinimus.
 2. ROLANDAS GUOBYS PADARĖ ADMINISTRACINI NUSIŽENGIMĄ NUMATYTĄ ANK 119 STRAIPSNIO 1 DALYJE
 3. Atsiliepime nurodoma, kad Rolandui Guobiui prašoma taikyti administracinės atsakomybės pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį už VAS 2016 m. metinių finansinių ataskaitų tvirtinimui nesušaukimą nėra galima, kadangi dėl to paties nusižengimo Rolandas Guobys buvo nubaustas Administracinėje byloje Nr. AN2-253-870/2017, kurioje jam paskirta administracinė nuobauda.
 4. Vertinant šį argumentą pažymėtina, kad Atsiliepime klaidinamas teismas nurodant, kad nubaudus Rolandą Guobį pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį už VAS 2016 m. metinių finansinių ataskaitų tvirtinimui nesušaukimą, pastarasis būtų baudžiamas už tą patį nusižengimą antrą kartą.
 5. Šiuo atkreiptinas dėmesį į įvykių chronologiją:
  • 2017 m. spalio 18 d. Administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-253-870/2017 Rolandas Guobys buvo pripažintas padariusiu ANK 119 straipsnyje įtvirtintą nusižengimą (šis sprendimas paliktas galioti ir įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 20 d.);
  • 2017 m. gruodžio 20 d. įsiteisėjus nutarimui administracinio nusižengimo byloje, Rolandas Guobys buvo nubaustas už tai, kad nesušaukė VAS laiku, t. y. per ABĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą.
  • Nesušaukęs VAS per ABĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, 2017 m. birželio 14 d. Rolandas Guobys sušaukė VAS, kuriame neleido dalyvauti Pareiškėjo atstovui ir pats priėmė sprendimą patvirtinti Bendrovės metinį finansinį ataskaitų rinkinį už 2016 metus;
  • 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-33921-779/2017 buvo pripažintas negaliojančiu 2017 m. birželio 14 d. Bendrovės VAS vienasmeniškai priimtas sprendimas, kuriuo patvirtintas Bendrovės metininis finansinis ataskaitų rinkinys už 2016 metus.
 6. Taigi, vertinant situaciją objektyviai, pažymėtina, kad Rolandas Guobys administracine tvarka buvo nubaustas už tai, kad nesušaukė VAS per ABĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą dar 2017 metais.
 7. Pažymėtina, kad jau padaręs pažeidimą už kurį buvo nubaustas Rolandas Guobys savarankiškai mėgino taisyti situaciją bei priėmė sprendimą, kuris teismo buvo panaikintas (žr. 7.4 p.). Rolando Guobio priimtas sprendimas buvo panaikintas dar 2017 m. gruodžio 4 d. Tai reiškia, kad pasibaigus Bendrovės finansiniams metams (2017 m. gruodžio 31 d.) buvo vis dar nepatvirtinta Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus.
 8. Taigi, pareiga tinkamai patvirtinti 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį niekur nedingo ir persikėlė į kitus metus, t. y. 2018 metus. 2018 m. sausio 16 d. Rolando Guobio sprendimu buvo nuspręsta 2018 m. vasario 7 d. sušaukti pakartotinį VAS. 2018 m. sausio 23 d. Direktorius papildomai pateikė susipažinimui patikslintą aiškinamąjį raštą.
 9. Pareiškėjas naudodamasis ABĮ 16(1) straipsnio 1 dalyje numatyta akcininko teise pateikti klausimus, dėl 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, teikė klausimus eilę kartų – 2017 m. gegužės 31 d., 2018 m. sausio 5 d. ir 2018 m. vasario 1 d. Reaguodamas į tai Bendrovės direktorius (Rolandas Guobys) vienašališkai atšaukė 2018 m. vasario 7 d. turėjusį įvykti VAS.
 10. Atsiliepime visiškai nepagrįstai teigiama, kad VAS buvo atšauktas dėl kaltų Pareiškėjo veiksmų, kadangi, kaip jau Pareiškime nurodyta (Pareiškimo 2 puslapis, 4 – 7 pastraipos), kad dalis Pareiškėjo užduodamų klausimų buvo pakartotiniai, siekiant aiškiai detalizuoti situaciją.
 11. Be kita ko, administracinio nusižengimo byloje Nr. A6.-774-935/2018 teismas aiškiai ir

2

 

nedviprasmiškai nurodė, kad „ABĮ 24 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi vykti kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog UAB „P.S.“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. finansinių metų pradžia yra sausio pirmoji diena, o pabaiga yra gruodžio trisdešimt pirmoji diena. Taigi eilinis visuotinis akcininku susirinkimas nagrinėjamu atveju privalo būti šaukiamas ne vėliau kaip balandžio mėnesi. “.

 1. Sutiktina su tuo, kad ABĮ nėra nustatytas imperatyvus terminas, per kurį turi būti šaukiamas VAS po to, kai ankščiau įvykusio VAS sprendimas buvo panaikintas teismo. Tačiau, šiuo atveju reikia atsižvelgti į tai, kad pareiga šaukti VAS, vien dėl to, kad asmuo yra nubaudžiamas administracine tvarka už VAS nešaukimą – nepradingsta.

1.1 Nubaudžiant Rolandą Guobį dėl VAS nesušaukimo nebus pažeistas non bis in idem principas

 1. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą (ar nusižengimą) antrą kartą. Konstitucinis Teismas, aiškindamas šį Konstitucijoje įtvirtintą teisės principą, ne kartą pasisakė (Konstitucinio Teismo 2001-05-07, 2001-10-02, 2005-11-10, 2008-01-21,2009-06-08 nutarimai), pažymėdamas, kad jis reiškia draudimą bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką – už tą patį nusikaltimą, taip pat už tą patį teisės pažeidimą, kuris nėra nusikaltimas.
 2. Tačiau principas non bis in idem negali būti aiškinamas taip plačiai, kad būtų draudžiamas pakartotinis nubaudimas už elgęsi, kuris pasireiškė kelis skirtingus kartus, net jei jo esmė tokia pati, kaip ir ankstesnio.
 3. Kitaip tariant, keli elgesio epizodai laiko atžvilgiu nėra vienodi (nesudaro vientisos veikos), o yra skirtingi tokio paties elgesio pasireiškimo atvejai, ypač kai priešingos teisei veikos padaromos nesilaikant teisės aktuose numatytos pareigos. Institucijoms nutraukus trunkamą priešingą teisei veiką, tolesnis atitinkamos pareigos nevykdymas suponuoja tyčios atsinaujinimą, tad asmuo nauju laikotarpiu daro naują priešingą teisei veiką, kurią sudaro nors ir analogiškas, bet iš esmės kitas priešingas teisei elgesys. Priešingas požiūris lemtų išvadą, kad, kartą patraukus atsakomybėn asmenį už atitinkamos pareigos nevykdymą, jis būtų besąlygiškai atleidžiamas nuo tolesnio jos vykdymo. Tokia išvada prieštarautų ANK 41 straipsniui, numatančiam, jog administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia administracinį nusižengimą padariusio asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo.[1]
 4. Teismų praktikoje sutinkamos šiai situacijai savo esme analogiški pavyzdžiai: „Nagrinėjamu atveju, D. R. paskyrus administracinę nuobaudą už analogišką pažeidimą, t. y. Taisyklėse nustatytų pareigų nevykdymą, 2014 metais buvo užfiksuotas pažeidimo laikotarpis, už kurį bauda paskirta. Pažymėtina, kad pareiga vykdyti Taisyklėse nustatytas pareigas neišnyko nei vykstant procesui dėl baudos skyrimo, nei ją paskyrus. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad ir po baudos paskyrimo 2014 metais D. R. nevykdė Taisyklėse nustatytų pareigų dėl sklypo ir jame esančių statinių priežiūros ir tvarkymo, konstatuotina, jog nors už neveikimą D. R. jau buvo baustas, tačiau jo elgesys nepasikeitė ir, nesant įrodymų, galinčių pateisinti tokį ilgą laiką (penkerius metus) užsitęsusį pareigų nevykdymą, jog Institucija pagrįstai 2017-12-18 jam skyrė administracinę nuobaudą – įspėjimą. Pažymėtina, jog administracinė nuobauda – įspėjimas – paskirta už po piniginės baudos skyrimo besitęsiantį D. R. neteisėtą neveikimą. Apibendrinus išdėstytus motyvus konstatuotina, jog apeliacinio skundo argumentas dėl D. R. nubaudimo antrą kartą už tą patį teisės pažeidimą yra nepagrįstas, todėl atmetamas. “.
 5. Iš nurodyto yra akivaizdu, kad šiuo atveju non bis in idem principas nėra pažeidžiamas. Principo pažeidimo nėra, kadangi Rolandas Guobys būtų nubaustas ne už tą patį, o už naują pažeidimą. Kaip jau nurodyta, administracinio pažeidimo byloje Nr. AN2-253-870/2017 Rolandas Guobys buvo nubaustas už tai, kad nesušaukė VAS iki 2017 m. balandžio 30 d., o šiuo atveju,

Pareiškimas pateiktas dėl to, kad VAS nebuvo sušauktas iki 2018 m. balandžio 30 d.

 1. Negalima teigti, kad non bis in idem principo pažeidimas yra galimas tik dėl to, kad Rolandas Guobys vėl baudžiamas už tai, kad VAS metu turėjo būti sprendžiamas tas pats klausimas, dėl 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Kaip jau nurodyta, nutraukus trunkamą priešingą teisei veiką, tolesnis atitinkamos pareigos nevykdymas suponuoja tyčios atsinaujinimą, tad asmuo nauju laikotarpiu daro naują priešingą teisei veiką, kurią sudaro nors ir analogiškas, bet iš esmės kitas priešingas teisei elgesys. Priešingas požiūris lemtu išvadą, kad, kartą patraukus atsakomybėn asmenį už atitinkamos pareigos nevykdymą, jis būtu besąlygiškai atleidžiamas nuo tolesnio jos vykdymo.
 2. Apibendrinant nurodytina, kad šioje administracinio nusižengimo byloje Rolandas Guobys turi būti nubaustas už tai, kad nesušaukė Bendrovės VAS, kurio metu turėjo būti tvirtinamas 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys. VAS turėjo būti sušauktas iki 2018 m. balandžio 30 d. Šiuo metu, Remigijus Guobys yra nubaustas už tai, kad nesušaukė VAS iki 2017 m. balandžio 30 d., todėl non bis in idem principas šiuo atveju nebūtu pažeistas.
 3. BENDROVĖS AUDITAS UŽ 2017 METUS BUVO NEATLIKTAS DĖL ROLANDO GUOBIO KALTĖS IR PASYVUMO
 4. Visų pirma, pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio (jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose), bendrovės vadovas privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą naujai audito bendrovei išrinkti (ABĮ 24 str. 2 d. 4 p.). Būtent bendrovės vadovas yra atsakingas už sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus (ABĮ 37 str. 12 d. 5 p.). Taip pat bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai (ABĮ 37 str. 15 d.).
 5. Atsiliepime nurodoma, kad neva Bendrovės auditas už 2017 metus nėra atliekamas ne dėl Rolando Guobio kaltės. Kaip Atsiliepime nurodoma, Bendrovės auditas nebuvo atliktas, kadangi audito atlikimui trukdė Remigijus Guobys.
 6. Atsiliepime nurodoma, kad 2018 m. sausio mėnesį Rolandas Guobys kreipėsi į UAB „Finansinių ataskaitų analizė“ (toliau – Audito bendrovė) dėl Bendrovės finansinio rinkinio 2017 metų audito atlikimo. Be kita ko, Atsiliepime išdėstoma eilė aplinkybių, kuriomis siekiama parodyti, kad neva Bendrovės direktorius Rolandas Guobys elgėsi teisėtai ir atliko visus reikalingus darbus, kad Bendrovės auditas už 2017 metus būtų atliktas.
 7. Be to, Atsiliepime siekiama parodyti, kad dėl Pareiškėjo veiksmų nebuvo galima atlikti Bendrovės audito. Atsižvelgiant į tai nurodytina, kad Pareiškėjas ir šiandien nesutinka su tuo faktu, kad Audito bendrovė, kuriai neva buvo siekiama pavesti atlikti Bendrovės auditą už 2017 metus, negalėjo to daryti, kadangi Audito bendrovė nebuvo išrinkta 2018 metais turėjusio įvykti VAS metu, tačiau šiuo atveju ši aplinkybė nėra esminė ir nėra iš esmės susijusi su šio ginčo objektu.
 8. Visų Atsiliepime išdėstytų aplinkybių melagingumą ir siekį išvengti Rolando Guobio atsakomybės pagrindžia Atsiliepimo, kurį pateikė Rolando Guobio atstovė, priedas Nr. 15 – Audito bendrovės 2018 m. balandžio 25 d. pateiktas raštas Bendrovės direktoriui, Nr. 04/21 (toliau – Raštas).
 9. Rašte aiškiai nurodyta, kad Bendrovės auditas už 2017 metus negalėjo būti atliktas ne dėl Remigijaus Guobio ar jo atstovo veiksmų, o dėl to, kad Audito bendrovė nebuvo gavusi visu reikalingu dokumentu iš Bendrovės.
 10. Kad Bendrovės direktorius veikė atmestinai ir tik dėl jo kaltės Bendrovė nebuvo audituota už 2017 metus pagrindžia ir informacija dėl Bendrovėje vykusių susirinkimų, kurių metu turėjo būti tvirtinamas ataskaitų rinkinys už 2017 metus:

Susirinkimai Bendrovės metiniu finansiniu ataskaitų rinkiniui už 2017 m. tvirtinti

Faktinė informacija

Komentaras/ ABĮ pažeidimas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas metinių finansinių ataskaitų tvirtinimui, pelno – nuostolio paskirstymui, Bendrovės plėtros strategijos 2018-2019 m. investicijų į

Pažeista ABĮ 58 str. 2 d., ABĮ 37 str. 12 d. 6 p., 37 str. 15 d.

Susirinkimai Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2017 m. tvirtinti

Faktinė informacija

Komentaras/ AB) pažeidimas

gamybą aptarimui Ieškovo iniciatyva buvo sušauktas 2018­04-26. Tačiau tik susirinkimo metu Ieškovas atskleidė, kad finansinė atskaitomybė nėra audituota, auditas neatliktas dėl auditoriui savalaikiai nepateiktų dokumentų.

 

2018-05-25 vykusio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu paaiškėjo, kad audito išvada vis dar nėra gauta, o Ieškovas iš viso nėra ir niekada nebuvo sudaręs sutarties su audito įmone dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito.

Pažeista ABĮ 37 str. 12 d. 5 p.

2018-05-25 visuotinio akcininkų susirinkimo metu šalių sutarimu buvo paskirta nauja audito įmonė UAB „BDO auditas ir apskaita“, tačiau ji audito atlikimą taip pat sustabdė, nes Ieškovas neužtikrina auditui reikalingų dokumentų pateikimo.

Pažeista ABĮ 37 str. 15 d.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. nėra patvirtintas visuotiniame akcininkų susirinkime

Pažeista ABĮ 58 str. 2 d., 23 str. 3 d.

 1. Iš nurodyto yra akivaizdu, kad Rolando Guobio daromi pažeidimai yra nuolatiniai, pastarasis Bendrovę valdo itin atmestinai, žalingai pačiai Bendrovei. Pažymėtina ir tai, kad savo neatliktus veiksmus pastarasis siekia pridengti nepagrįstai kaltindamas kitus asmenis, kaip pvz., šiuo atveju, dėl savo veiksmų neatlikimo ir visų auditui reikalingų dokumentų nepateikimo, kaltina Pareiškėją, nors iš Rašto yra akivaizdu, kad dokumentų nepateikė būtent pats Rolandas Guobys.
 2. Pažymėtina tai, kad Rolandui Guobiui nesugebėjus tinkamai komunikuoti ir pateikti visų dokumentų Audito bendrovei, Audito bendrovė nutraukė bendradarbiavimą su Bendrove. Būtent tai buvo viena iš sąlygų, kodėl 2018 m. gegužės 25 d. vykusio VAS metu buvo paskirtas naujas Bendrovės auditorius – UAB „BDO auditas ir apskaita“.
 • ANK 119 STRAIPSNIO 1 DALYJE PADARYTAS NUSIŽENGIMAS YRA PADARYTAS PAKARTOTINAI
 1. ANK 40 straipsnyje tiesiogiai nurodyta, kad administracinis nusižengimas laikomas padarytu pakartotinai ir tais atvejais, kai jis padarytas per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos.
 2. Šiuo atveju, už identišką nusižengimą Rolandas Guobys buvo baustas 2017 m. gruodžio 20 d. įsiteisėjusiu nutarimu.
 3. Atsižvelgiant į nurodytą, už ANK 119 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą ir padarytą nusižengimą, bauda turi būti skiriama vadovaujantis ANK 119 straipsnio 2 dalimi.
 4. PAREIŠKĖJO PRAŠYMAI
 5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, gerb. Teismo, p r a š o m e:
 • Patenkinti 2018 m. gegužės 30 d. pareiškimą ir už pakartotinai (ANK 40 str.) padarytą administracinį nusižengimą numatytą ANK 119 straipsnio 1 dalyje, paskirti baudą numatytą ANK 119 straipsnio 2 dalyje;
 • Priteisti Pareiškėjui patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiantys dokumentai bus pateikti.

Remigijaus Guobio vardu Advokatas Vytautas Geležinis

 

[1] Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AN2- 134-462/2018

Facebook komentarai
});}(jQuery));