Kazys  Grabys

Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos narys 

 TAUTA TURI ŽINOTI

 

 

 

 

 

 

SU  Vasario 16-sios  šventėmis!

 

Jau  mėnuo  kaip  nušurmuliavo  sausio  13-ji nusinešdama  ir  niezabudkių  šešėlį.   Tačiau  vis  dažniau  išlenda    Tautos  istorinės  atminties  naikinimo  ženklai.  Tai  trispalvės  ir  ją saugančiųjų  piliečių  niekinimas,   LR  Žvalgybos  ir  LR  Kriminalinės  žvalgybos  įstatymų  keitimas. Šiuo įstatymu žvalgybos institucijoms atsirastų  nevaržoma  antikonstitucinė teisė  persekioti  LR piliečius,   Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje antilietuviškų  pareiškimų  su kaltinimais lietuviams išplatinimas… Todėl  vėl  ir  vėl  turime sugrįžti  prie spartėjančių   Tautos ir jos  didvyrių niekinimo  akcijų  viešinimo  bei  mūsų  garbingos įstorinės atminties  gynimo.

 

     Primename, kad  Neužmirštuolę (Niezabudkė) pirmą kartą    panaudojo Niufaundlendas 1917 metais. Mažus neužmirštuolių žiedus žmonės tąkart jau segėsi į drabužius – tam, kad primintų apie aukas Somos mūšyje.  Vėliau neužmirštuoles atrado Vokietijos masonai – 1926 jie neužmirštuoles ėmė naudoti kaip simbolį, skatinantį  labdarą – kad būtų neužmiršti vargšai ir tie, kas negali pasirūpinti savimi. Kiek vėliau, kai Vokietijoje įsitvirtino nacių režimas, neužmirštuolė tapo dar ir simboliu, kuris nacių okupuotoje Europoje leisdavo masonams atpažinti vieniems kitus.  Paskutiniais metais neužmirštuoles naudoja Rusija Maskvos kurantų  fone per  gegužės 9-ją,  kaip vieną iš  II-jo pasaulinio karo pergalės  simbolių.

      Lietuvoje Neužmirštuolė  atsirado  2014 metais. Tąsyk  konservatoriai  ir liberalai  inicijavo  jos platinimą.   Visur  spausdinosi, karpėsi iš popieriaus gėlytes ir primygtinai jas  segė   į drabužius,  net kariams savanoriams,  užgoždami  šimtmečiais išnešiotus  Gedimino stulpus, Vytį  ir  Trispalvę,  platino  Facebook profiliuose.      

    2014 m   pirmąsyk, žydrąsias gėlėles užsisegė  jos ambasadorė – LR Prezidentė D. Grybauskaitė  ir kiti jos svitos asmenys su konservatoriais priešakyje.   Deja,  tapo  akivaizdu,  kad ši naujo ženklo įvedimo  akcija  supriešino visuomenę.   Neužmirštuolė  iki šiol tebekelia  aistras, skatina pyktį,  nesusikalbėjimą  ir  supriešinimą.   Ir kaip bebūtų keista  ta supriešinimo akcija nenutraukiama ir nestabdoma  jau   5-eri  metai.   Iš to galima  padaryti  prielaidą,  kad  šio ženklo platinimo  iniciatoriai  konservatoriai  ir  liberalai  bei  prezidentė D.Grybauskaitė  siekė Tautos supriešinimo.

 

          

 

 

    Pagal  Rasą Čepaitienę (Signalinės sistemos II. Užmirštuolė), Tiesos.lt redakcija  2020.01 14 d.

 Akyvaizdu,  kad  esminės neužmirštuolės funkcijos yra šios, –  ja  pirmiausia paženklinami savieji, egzistuojančiai oligarchinei neonomenklatūrinei sistemai, elitui  ir privilegijuotiesiems priklausantys draugai bei jų grupės,  kurie vis intensyviau siekia monopolizuoti istorijos perrašymą bei  aktyviai  trinti  atminimą, taip atskiriant save nuo priešų, svetimųjų, šiai sistemai nepriklausančių.   Antra, šis  konfliktiškas  brukamo   ženklo demonstarvimas  nėra joks atsitiktinis jo trūkumas ar yda,  o tiesiog  privalumas,  padedantis iškart  ir neklystant nustatyti  savųjų  ir svetimųjų  atskyrimą.      Trečia, tuo  patikrinamas visų likusių piliečių lojalumas esamai oligarchinei  sistemai,  todėl neužmirštuolės taip atkakliai, privaloma tvarka, diegiamos darželiuose  bei mokyklose,  valdiškose biudžetinėse  įstaigose,  net krašto apsaugos sistemoje  ir  per LRT, tam atvirai pasitelkus administracinius svertus bei resursus.   Neužmirštuolės,   šiuo atveju, puikiai uždengia jai ir kitiems, tomis dramatiškomis dienomis tyliai stovėjusiems po medžiu,  nepatogius klausimus: kur ir kieno pusėje buvote tomis lemiamomis 1991 m. sausio dienomis?   … Tuo pačiu paslapčia,  pamažu imama keisti  ir patį  Sausio 13-osios  minėjimo tikslą  – žuvusieji už Lietuvos laisvę, už Vasario 16-osios Respubliką,  paverčiami  kovojusiais  už  abstrakčią,  laisvamanių,  neoliberalų  trokšamą,  laisvę…     

 

 Gal dar neužmiršome kuo pasibaigė Lukiškio aikštės memorialo tautos didvyriams, su  dvasiniu-istoriniu simboliu ,,VYTIS”,  likimas?  Memorialas Tautos  laisvės kovų didvyriams  atminti  su  istoriniu simboliu  ,,VYTIS” ,,mūsų” valdžios buvo uždraustas.  Ką reiškia ,,Baltasis VYTIS’’?    Vytis turi būti suvokiamas irgi ne lėkštai tiesmukai (neva „militarizmo simbolis“), o dvasiškai. Taigi „baltas raitelis raudoname lauke gali simbolizuoti ne tik protėvio karžygio vėlę, bet apskritai anapusinį dvasinį pagalbininką – archetipinį Dvasios karį, kurio pageidautinas pasireiškimas žmogaus sieloje – skaidri, sutelkta, bebaimė („balta“) kario dvasia vidur kruvinos („raudonos“) gyvenimo sumaišties“.  Taigi šuoliuojantis į ateitį ir skatinantis atgimimą Baltasis raitelis ne atsitiktinai atsidūrė prezidentinės vėliavos centre. Tai priesakas ne tik Prezidentui kaip vyriausiajam kariuomenės vadui, bet ir protėvių mums visiems palikta tauraus   gyvenimo nuoroda  žengti  Doros  ir  Darnos  keliu.  Ar tik ne to globalistiniai tautos priešai labiausiai ir bijo?  

Biblijoje apie tai rašoma:  
 ,,Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; Jis teisingai teisia ir kovoja.
 
Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant Jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik Jis pats.
 
Jis apsirengęs kraujyje pamirkytu drabužiu ir Jo vardas-Dievo žodis.
 
Paskui Jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais.
 
Iš Jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuo Jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležine lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą.
 
Ant Jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: “Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats”. Tai Kristus. (Biblija. Apr 19,11-21)

 

      Paskutiniu  metu nacionaliniai simboliai  atvirai ir ciniškai  išstumiami arba slapčia nukabinami,  pakeičiant juos niekuo   nepasižyminčiais naujadarais „brendais“, kaip  atsitiko ir su Vyčiu, numatytu Lukiškių aikštei  bei Baltijos kelią  primygtinai siejant su kardelio gėlės simboliu.  Įžūliai bandoma viską uzurpuoti,  kad būtų naudojami tik ten ir tik tiek, kiek dar yra reikalingi globalistinei-oligarchinei sistemai  atlikti reprezentacinę-dekoratyvinę funkciją, tuo pačiu  iš  jų  atimant istorinės  politinės mobilizacijos įrankio galią.

          Dar  nespėjome  užmiršti  ir  Vilniaus policijos išpuolį per š.m.sausio 03 d.  Kazio Škirpos  gatvėje.   Didelė  rizika iškilo ir  trispalvei,  net  nepaisant jos konstitucinio statuso.  Juk  tai   atskleidė    parodomasis  mokytojos  Astros  sutramdymas.  Ar supratote?  Tas pats simbolis teisingose „saviškių-sisteminių“ rankose yra tinkamas ir nedraudžiamas,  o  ,,svetimųjų” t.y. Tautos rankose – jau suterštas, išniekintas ir vertas konfiskavimo, kaip nusikaltimo įkaltis.  Ką ir padarė pareigūnė Karina, atėmusi trispalvę iš jai laikyti netinkamų ,,fašistės ‘’  rankų.

                                                                                      

       Šiandieninis,  aktualiausias  ir  skaudžiausias  klausymas  tai  Tautos didvyrių menkinimas  ir įstorinės  atminties  trinimas.  Daliaus  Stanciko  straipsnyje ,, Kodėl nepasitikima žydų gelbėtojais”( Tiesos.lt redakcija   2019 m. gruodžio 25 d. 11:10)

 konkrečiau aprašytas mūsų Tautos puolimas ir žeminimas,  lietuvius  priskiriant  prie aktyvių holokausto dalyvių,  nainant  žydus  II- jo pasaulinio karo metais.  Štai  paskutiniai  įvykiai:   J. Noreikos generolo ,,Vėtros” atminimo  lenta pradžioje  sudaužoma.  Vėliau naktinio R.Šimašiaus suorganizuoto  reido metu  nukabinama.   Kazio Škirpos  gatvės  pavadinimas  pakeičiamas  į  ,,Trispalvės”, o nuo  Gedimino pilies,  Lietuvos  savanorių karių  atminimo lenta su  10-ties  savanorių  pavardėmis  1919.01.01d  ten iškėlusių Trispalvę, tame tarpe ir  Kazio  Škirpos,  nukabinama.  Tai buvo padaryta  paklusniai  įgyvendinant  Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininkės  F.Kukliansky  ultimatyviais  reikalavimais,  pasitelkiant  įžūliu valstybės šantažavimu ir,  kaip  žydų bendruomenės  sinagogos  uždarymas.  Kaip  bebūtų   keista, vietoje  valstybės  atsakingų pareigūnų  keistos  tylos,  Tautos  istorinę atmintį  apgynė   Lietuvos žydų Litvakų organizacijų žurnalistas  V. Karakorskis (Tai yra valstybės šantažavimas (6)Tomas Čyvas, (2019 08 14 08:51, www.valstietis.lt).  Jo nuomone,   uždarydama sinagogą ir keldama ultimatumus dėl Kazio Škirpos bei generolo Jono Noreikos atminimo, Lietuvo žydų bendruomenės (LŽB) vadovybė peržengė visas ribas ir pakenkė valstybei tarptautiniu mastu. Situaciją vertinu, kaip visišką absurdą. Tai nesėkminga vienos personos viešųjų ryšių akcija. Konkrečiai kalbu apie LŽB pirmininkę Fainą Kukliansky.  Kita vertus, tai yra valstybės šantažavimo įžūlaus reketo faktas bei begėdiškas ir nepriimtinas  ultimatumas. Štai daug  ka pasako   F.Kukliansky biografija. Ji yra sovietinės teisėsaugos sistemos žmogus – sovietiniais laikais dirbo milicijoje, vėliau – prokuratūroje, o dabar yra žinoma advokatė.  

 

 

 

nuotr. Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininkė  F.Kukliansky

 

    Negana  to,  kaip   vienas  iš  1941m birželio 23-28 dienos  tautos  sukilimo organizatorių  prieš  bolševikinės  rusijos  okupantus,    Jonas  Noreika  Generolas ,,Vėtra”buvo  apkaltintas  bendradarbiavimu  su  fašistais,  ir  priskiriamas  prie žydų  žudymo  organizavimo.  Deja,  ir  čia tikroji  informacija  klastingai   yra  nutylima,  net   iškraipoma.  Remiantis  Lietuvos  Gyventojų  Genocido Tyrimo  Centro informacija,  Tiesos.lt  įvairių žurnalistų  publikacijomis,  LR teismų galutinias  sprendimais  bei naujomis  Centro  pažymomis, ( Tiesos.lt publikacijoje „Jonas Noreika organizavo žydų gelbėjimą Šiauliuose – atskleidžia rasti dokumentai, tarp jų – ir kunigo Jono Borevičiaus liudijimas JAV teisme“ . ) LGGT Centras praėjusių metų kovo 27 savo paaiškinimuose apie Joną Noreiką paskelbė tokią išvadą: „J. Noreika priklausė  antinaciniam Šiaulių pogrindžiui,  kuris  gelbėjo žydus. J. Noreika padėjo žydų gelbėtojams“.  Be  viso  to, yra žinoma, kad net nacių komisaras H. Gewecke, kurio įsakymus  dėl  žydų geto steigimo  perdavė  J.  Noreika, yra išteisintas Vokietijos teisme dėl kaltinimų dalyvavus Holokauste), tačiau  akivaizdu, kad  bet  kokie atrasti  įrodymai  J. Noreikos naudai  Verbickienei,  Nikžentaičiui,  Šepečiui ir kitiems kolaborantų talkininkams  vis tiek bus niekiniai.

Akivaizdu, kad  komunistinei-sovietinei  sistemai  ir jų statytiniams  tokie faktai  yra niekiniai.   Tam  pataikaujantys  linkevičiai,  nikžentaičiai,  šepečiai, šimašiai,   zingeriai ir daugelis  kitų kolaborantų, toliau  menkina ir šmeižia J.Noreiką,  K.Škirpą,  net  bandė šmeižti  ir A.Ramanauską-Vanagą.  Tai  apgalvotai  daroma,  dėl  Lietuvos  išlaisvinimo  kovų,  ir  pasipriešinimo  dalyvių,  o  tuo pačiu  ir  pasipriešinimo okupacijai,  istorijos  bei  jos prasmės  sunaikinimo.    

       Štai dar viena siaubinga  Lietuvių Tautos  priskyrimo prie  II –jo pasaulinio karo metais  žydų  žudikų gretų pasaulinė akcija:  LRS   E. Gumuliausko  pasiūlyta  rezoliucija dėl  tautos  NEDALYVAVIMO  holokauste, tai   akcija tam,  kad valstybės  priešai  nustotų  menkinti  ir tyčiotis iš LR išsivadavimo kovų,  jos  didvyrių bei  jos garbingos  praeities istorijos, iššaukė  nežmonišką  (LŽB) Lietuvos  žydų  bendrijos ir kitų pasaulio šalių žydų  nepasitenkinimą  bei  pasipriešinimą.   

   

  1. Navickas. Nukrito lietuvių kaltintojų kaukės (51); Raimondas Navickas, www.facebook.com/blogeris.zeppelinuswww.alkas.lt; 2020 01 22 20:29  

    Kelios citatos iš Lietuvos Žydų Bendruomenės  platinamo teksto.  Patys įvertinkite  jų  stilių ir  turinį:    

…Prieš Naujuosius metus Seimo narys, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos (LKVIAK) pirmininkas Arūnas Gumuliauskas pasiūlė sukurti parlamentinę rezoliuciją, skelbiančią, kad LIETUVOS VALSTYBĖ bei LIETUVIŲ TAUTA nedalyvavo žydų žudynėse per Antrąjį pasaulinį karą, nes šalis buvo okupuota sovietų, o vėliau nacių Vokietijos. A.Gumuliauskas nusprendė atleisti LIETUVĄ nuo Holokausto siaubo, nes okupavo Rusija ir Vokietija!
 /…/
 Šių metų pabaigoje įvyks dar vieni Seimo rinkimai ir galimybė jam išsiskirti, pasiūlius parlamentinę rezoliuciją, leidžiančią LIETUVAI ir LIETUVIAMS išsilaisvinti nuo Holokausto, per kurį žuvo 95% Lietuvos piliečių, gyvenusių iki nužudymo. Jie buvo geri lietuvių kaimynai ištisus 600 metų.

Holokausto metu LIETUVIŲ ŽUDIKAI buvo „pranašesni“ savo darbe, todėl į Lietuvą buvo vežami žudyti Lietuvos žydai iš kitų Rytų Europos šalių. Nesunku žudyti kūdikius ir moteris.   LIETUVIŲ ŽUDIKŲ žiaurumas buvo tokio lygio, jog sukrėtė net nacių SS kariškių veteranus, kurie buvo patyrę žmogžudžiai.

 

Pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais LIETUVIAI  sunaikino didžiąją dalį žydų, o iš anksčiau skelbtos informacijos žudikų būta tūkstančiai kurie dalyvavo ir vykdė žmogžudystes 214-oje Lietuvos vietovių
 
Štai po tokiais žodžiais mūsų tautos ir valstybės adresu pasirašo ne tik Lietuvos žydų asociacija Izraelyje, bet ir  (LŽB) Lietuvos žydų bendruomenės vadovai.  Kaip  ir  anksčiau ,,mūsų” valstybės  pareigūnų  atsakas  į  Tautos ir valstybės paniekinimą bei tarptautinį apkaltinimą,-  bailus  tylėjimas.                                                                                                         

 Po viso šito nebelieka jokių abejonių – A. Gumuliausko siūloma rezoliucija su banalios TIESOS konstatavimu PRIVALO būti priimta Seime LR Įstatymų pagrindu!  Antilietuviškų jėgų isterika ir bandymas bet kokiais būdais užkirsti tam kelią – geriausias įrodymas, jog TIESOS įtvirtinimas oficialiu lygmeniu yra labai prasmingas ir būtinas veiksmas.  Įstatymai  draudžiantys  niekinti ir tyčiotis iš Tautos  praeities bei valstybingumo  Lenkijoje,  o jau ir Latvijoje yra priimti. Kada  LRS ir ,,kitą” valdžią  priversime įstatymu apsaugoti  Tautos ateitį ir garbę  priklausys  nuo mūsų visų  noro ir  veiksmo.

     2020.02.10d. 

   P.S.  Kviečiame nebestovėti  nuošalėje, o  nors  trupinėliu   prisidėti  ginant  Tautos  garbę ir Valstybės išlikimą.  Prašome   platinti  bei  kelti Tautos  sąmoningumą.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));