Sukilimas Raudonojo Kryžiaus draugijoje


LRKD nariai pareiškė nepasitikėjimą valdyba ir pirmininku

        Susipažinę su BNS 2019-05-30 pranešimu apie situaciją Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje (toliau – LRKD), manome esant reikalinga  papildyti pranešime esančią informaciją dėl š. m. gegužės 22 d. vykusio XV-ojo suvažiavimo.

         Suvažiavime iš 20 Lietuvoje esančių LRKD skyrių dalyvavo 16. Vienas skyrius į suvažiavimą nebuvo pakviestas. Išklausę dabartinio vadovo ataskaitą, dauguma suvažiavime dalyvaujančių LRKD narių balsais nebuvo pritarta 2018 m. veiklos ir finansinių  ataskaitų patvirtinimui. Po suvažiavimo delegatų pasisakymų, kuriuose buvo išdėstyti LRKD skyrių nepasitenkinimo dabartine organizacijos valdybos vykdoma veikla aspektai, suvažiavimas balsuojant išreiškė nepasitikėjimą LRKD valdyba.

        Susidarius tokiai situacijai, suvažiavimas su pateiktais ¼ LRKD parašais (suvažiavime dalyvavo ½ skyrių, kurie taip pat turėjo tokią teisę išreikšti savo poziciją LRKD suvažiavime) kreipėsi į LRKD generalinę sekretorę G. Guzevičiūtę  su reikalavimu sušaukti neeilinį suvažiavimą, kuriame būtų svarstomas LRKD valdybos narių atšaukimo ir sprendžiamas naujų valdybos narių rinkimo klausimas. Šie suvažiavimo delegatų pagrįsti ir teisėti veiksmai buvo pavadinti „viršijančiais įgaliojimus“, o delegatai – „veikę neteisėtai“.

       2019-05-30 LRKD pranešime sakoma, kad pradėtas naujas LRKD veiklos modelis, kuris sustiprins organizaciją. Tačiau pastarųjų metų pavyzdžiai parodė, kad uždarinėjami veiklūs skyriai, pardavinėjamos patalpos, kurios įsigytos už užsienio partnerių narių suaukotas lėšas. Daugeliu atvejų užsienio partnerių paramos lėšos buvo teikiamos patalpų įsigijimo tikslams, bet su užsienio partneriais nesusisiekta ir negautas jų sutikimas parduoti šias patalpas.

         Ateityje LRKD valdyba planuoja išparduoti visas turimas patalpas. Suvažiavimo metu aiškinantis finansinių ataskaitų turinį paaiškėjo, kad lėšos gautos pardavus LRKD Kauno skyriaus patalpas panaudotos LRKD centrinės administracijos darbuotojų atlyginimams išmokėti. Per trejetą pastarųjų metų neatidarytas nei vienas naujas LRKD skyrius, nevykdyti skyrių atstovų mokymai, ar jų kvalifikacijos kėlimo kursai, neatnaujinta Pirmosios pagalbos mokymų bazė, tačiau LRKD centrinės administracijos biurokratinis aparatas „išsipūtė“ kone trigubai.

        LRKD pranešime skelbiama, kad pokyčių projektas vykdomas atsižvelgiant į tarptautinio Raudonojo Kryžiaus federacijos rekomendacijas, su kuriomis LRKG nariai nėra supažindinti, dėl jų su skyriais nebuvo diskutuojama. Nuo pirmųjų dabartinės LRKD valdybos darbo metų komunikacijos su LRKD skyriais nebuvimas buvo įvardijamas kaip viena didžiausių organizacijos problemų. Deja, šiandien dėl valdybos neveiklumo, ši problema tapo dar didesnė. LRKD tinklalapyje panaikinti skyrių kontaktai. Tai daroma siekiant paslėpti skyrių naikinimo procesą (2015 m. Lietuvoje buvo 38 LRKD skyriai, šiuo metu -20).

        Pastaraisiais metais naikinamas ir organizacijos unikalumo aspektas. Pasirinktoji senelių lankymo veikla („Šilti apsilankymai“) negali atstoti tradicine tapusios slaugos programos, vaikų dienos centrų, unikalios „Pasitikėjimo“ kabinetų, humanitarinės šalpos veiklų. Nematome dabartinės LRKD valdybos konkrečių žingsnių grąžinant sovietmečiu nusavintą LRKD nekilnojamą turtą.

            LRKD nariai, regionų delegatai, suvažiavimo metu nepritarę valdybos vykdomai politikai, susilaukė  bausmių ir grasinimų. Trylika delegatų, balsavusių suvažiavime dėl nepasitikėjimo dabartine LRKD valdyba, buvo pašalinti iš LRKD narių. Su suvažiavimo delegatu, kuris pristatė pranešimą apie LRKD problemas, nutraukta darbo sutartis. Daromas spaudimas ne tik skyrių vadovams, bet ir eiliniams nariams. Neprisistatę asmenys skambina į jų asmeninius telefonus, uždavinėja įvairiausius klausimus, susijusius su jų veikla LRKD, tikrinamos jų tapatybės ir parašai.

            2019-05-30 surengtame LRKD  valdybos posėdyje priimti sprendimai ne tik nubausti  nelojalius dabartinei valdybai delegatus, juos pašalinant iš LRKD, bet ir pirmą kartą per visą organizacijos istoriją nutarta  skubiai pradėti skyrių finansų ir veiklos patikrinimus. Tai dar viena represinė priemonė, kuri ne tik sukurs įtampų bet ir trukdys skyriams atlikti projektines veiklas ir kasdieninius įsipareigojimus, sumenkins teikiamų paslaugų kokybę.

           Šiandieniniai LRKD valdybos veiksmai ne tik netenkina narių lūkesčių, bet ir sukelia pasipiktinimą. Naujo LRKD veiklos modelio taikymas, jo nepristačius nariams, neatsižvelgiant į narių nuomonę ir humanistinius RK principus, skaldo organizaciją ir sukuria „centro“ ir „regionų“ priešpriešą.

Gyvendami demokratinėje visuomenėje bei teisinėje valstybėje, dalyvaudami nevyriausybinės organizacijos veikloje, turime teisę išreikšti savo nuomonę, o dabartiniai LRKD valdybos nariai, kurias nepasitiki dauguma LRKD narių turi pasitraukti iš savo pareigų, sušaukiant neeilinį LRKD suvažiavimą, kuriame būti išrinkti nauji valdybos nariai.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VYKINTA KORSAKIENĖ, PRIVATUS ASMUO
Facebook komentarai
});}(jQuery));