P.Gražulis siūlo, kad Dalia Grybauskaitė ir Vytautas Landsbergis viešai prisipažintų apie bendradarbiavimą su KGB, ir jiems būtų taikomi apribojimai

Seimo nario P. Gražulio pranešimas: Prisipažinusieji KGB agentai neturėtų išvengti ribojimų, taikomų neprisipažinusiesiems

Šiandien užregistravau įstatymo pataisą, kurią priėmus bus aiškiai atskiriamos prisipažinusių ir neprisipažinusių asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, sąvokos. Atskyrus minėtas sąvokas, bus numatyta didesnė teisinė atsakomybė prisipažinusiems asmenims, nei buvo iki šiol. Numatomi ribojimai eiti Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytas pareigas, reikalavimas viešai paskelbti informaciją apie būtus ryšius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ne tik neprisipažinusiems, bet ir prisipažinusiems asmenims.

 

Įstatymo projekto rengimą paskatino viešojoje erdvėje pasirodžiusi ir daug ažiotažo sukėlusi informacija apie paviešintą buvusių ir valstybei neprisipažinusių KGB agentų sąrašą bei su tuo susijusi aplinkybė, jog ribojimai eiti tam tikras pareigas ar išviešinti informaciją apie buvusius ryšius su specialiosiomis tarnybomis numatomi tik neprisipažinusiesiems, o prisipažinusieji lieka be jokių sankcijų. Taip skatinamas asmenų, einančių ir kandidatuojančių į aukštas pareigas, nesąžiningumas, kai prisipažįstama ne dėl patriotiškumo, o dėl politinės naudos.

 

Nauju teisiniu reguliavimu siekiu ne tik užtikrinti valdžios skaidrumą ir piliečių pasitikėjimą ja, bet ir prisidėti prie teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių užtikrinimo, gerinti Lietuvos, kaip skaidrios ir demokratinės valstybės, įvaizdį ir, svarbiausia, stiprinant Lietuvos saugumą mažinti Rusijos specialiųjų tarnybų įtaką.

 

Manau, griežtesnis ribojimų ir įpareigojimų taikymas bei didesnė atsakomybė prisipažinusiems asmenims didins valdžios skaidrumą ir piliečių pasitikėjimą ja, išviešinus informaciją leis piliečiams adekvačiai įvertinti ir nuspręsti, kokiems žmonėms nori patikėti valstybėms valdymą bei apsaugos Lietuvą nuo buvusių KGB agentų įtakos Lietuvos saugumui ir kitiems strateginiams tikslams.

 

  

 

 

Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos

asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio 3 dalies ir 9 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

3. Komisijai suteikta ir įslaptinta informacija gali būti panaudota moksliniams darbams tik su Komisijos leidimu ir Komisijos užkoduota. Informacija apie prisipažinusius ar neprisipažinusius slapta bendradarbiavusius asmenis taip pat išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina Respublikos Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario, Vyriausybės nario, teisėjo arba prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja. Einant minėtas pareigas arba į jas kandidatuojant, registruotis, prisipažinti slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, privaloma. Jei nurodytas pareigas einantys arba į jas kandidatuojantys asmenys šio įstatymo nustatyta tvarka neprisipažįsta Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikia žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslepia, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka. Šių asmenų neprisipažinimas slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar žinomai melagingų žinių pateikimas apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą arba tokios informacijos nuslėpimas, turimų dokumentų ar daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, neperdavimas šio įstatymo nustatyta tvarka reiškia priesaikos sulaužymą, pareigūno vardo pažeminimą.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„9 straipsnis. Asmenų, prisipažinusių ar pripažintų slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos apribojimas:

1. Asmenys, prisipažinę ar Komisijos pripažinti slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, negali:“.

 

2. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kai Komisijos sprendimu šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka Teisės aktų registre paskelbiami duomenys apie asmenis, neprisipažinusius slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, darbdavys ar valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šių duomenų paskelbimo nutraukti darbo sutartį arba atleisti iš einamų pareigų įstatymų nustatyta tvarka, nepaisant to, kad toks atleidimo pagrindas nenustatytas šių asmenų atleidimą iš darbo ar pareigų reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose (statutuose).“

 

3. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Europos Parlamento ar savivaldybės tarybos nario pareigas einančių asmenų, neprisipažinusių Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikusių žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslėpusių, įgaliojimai pripažįstami nutrūkusiais nepasibaigus nustatytam terminui. Vyriausioji rinkimų komisija atitinkamą sprendimą priima per 14 dienų nuo Komisijos sprendimo Teisės aktų registre paskelbti duomenis apie asmenis, neprisipažinusius slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, paskelbimo dienos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                                                                               Petras Gražulis

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : ASTA MARKEVIČIENĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));