Puikiai Nidos Vasiliauskaitės kalbai trūksta logiškos pabaigos

nida v

 

Iš mitingo 2021 rugsėjo 10 d. Cituoju dr. Nidą Vasilauskaitę pilnai: “Sveiki. Džiaugiuosi, kad mūsų yra tiek daug, nepaisant visų įmanomų trukdžių. Iki renginio gąsdinimas, leidimo atšaukimas, melavimas, kad jis atšauktas. Neteisėtas nė pats atšaukimas, nei Vyriausybė, nei savivaldybė, nei Prezidentas, niekas Lietuvoje neturi teisės uždrausti gyventojams rinktis į taikius protestus. Tai konstitucinė teisė. Ją buvo bandoma iš mūsų atimti ir tebe bandoma. Tebe bandoma trukdant įvažiuoti į Vilnių, butų čia šiandien keleriopai daugiau, jeigu ne patikros postai, trukdantys ir neleidžiantys. Jeigu ne visi įmanomi šmeižtai. Visi, kurie yra dabar čia, įsijungę medijas matysite kaip yra meluojama, kaip bandoma pateikti viską taip, kad žmonės nebuvę ir nematė susidarytų visiškai kitą įspūdį. Bet mes esam čia ir geras klausimas : kas tie mes? Noriu atkreipti dėmesį, kad žmonės čia susirinkę yra patys įvairiausi. Krikščionys, katalikai ir protestantai.  Krišnaitai, jogos praktikuotojai, žmonės tikintys jueižo idėjom, žmonės niekuo netikintys, ateistai, agnostikai. Žmonės turintys pačias įvairiausias politines pažiūras. Dešinieji, kairieji, liberalai taip pat, tikri liberalai, ne tie kuriuos reprezentuoja Armonaitė. Žmonės, kurie yra nuosaikūs, bet taip pat radikalesnių pažiūrų. Žodžiu patys įvairiausi ir pats faktas, kad jie yra čia nuo kairės iki dešinės, o taip pat visi tie kurie apskritai iki šiol nenorėjo veltis į politiką ir laikėsi nuošalėje, bet dabar mato, kad kitaip negalima, visi jie yra čia. Jų nebeįmanoma pateikti nei kaip komunistų, nei kaip prorusiškų, nei kaip radikalių dešiniųjų, nei kaip nieko konkretaus vieno, būtent įvairūs, kad jie visi šiandien yra čia, taip pat jie nėra fiziškai, tai palaiko šimteriopai tiek. Pats faktas, kad nepaisant šios įvairovės ir skirtumų, šią akimirką jaučiam, kad tai kas mus skiria yra kur kas mažiau svarbu, negu tai kas vienija. O vienija tai, kad šalis atsidūrė pavojuje. Kad iš mūsų atimamos bazinės, pagrindinės konstitucinės teisės ir laisvės ir kad šalis jau ne be demokratinė ir neteisinė. Šalis, kurios Vyriausybė drįsta kalbėti apie buvimą teisėta ir tą teisėtumą rodo tankais, visais dviem prie Seimo. Tai pirmas kartas mūsų nepriklausomoje istorijoje, kada Vyriausybė savo požiūrį į piliečius išreiškia tvoromis ir tankais. (Tauta aikštėje šaukia “gėda, gėda”). Spėčiau, kad tankų būtų daugiau, jeigu būtų galima paprašyti diktatoriaus šalia, Baltarusijos, bet su diktatoriumi susipykta, taigi jis neduos. Čia visi tankai, daugiau jie neturi. Įvardinti situaciją šiandien kaip terorą ir diktatūrą nėra tuščia retorika, tai nėra perdėjimas, tai nėra hiperbolė, nėra kokia nors metafora, tuščias radikalus kalbėjimas. Ne, radikalai yra dabar ne čia susirinkę aikštėje. Radikalai sėdi Vyriausybėje, ir teroras ir diktatūra, plintantis totalitarizmas yra mūsų, deja, faktinė realybė, jokia ne metafora, ir joks ne stiprus žodis vietoje silpnesnio. Silpnesnis čia netinka. Pagrindinės konstitucinės laisvės ir teisės, pati santvarkos sąranga, valdžių atskyrimo principas, teisės viršenybė, visa tai yra sugriauta mūsų akyse. Pagal visus formalius požymius mes nesam demokratija nė iš tolo ir mes nesam, tarkim su trūkumais, bet pavadinti kitaip, kaip totalitarinis režimas, ne tai faktas. Elementarus, empyrinis faktas. Lietuva dabar yra režimas totalitarinis ir tolitarėjantis ir jis tokiu bus, jeigu mes nesipriešinsim ir nesutrukdysim. ( Tauta aikštėje juda, pritaria). Taigi štai prieš ką čia esame, o už ką, už demokratiją, už teisinę valstybę, už respubliką. Už konstitucinių pagrindų atstatymą ir todėl pagrindiniai reikalavimai, kaip aš juos matau ir manau, kad Jūs sutiksite. Būtų pirmiausia tokie: panaikinti be jokių išlygų visa apimtimi Galimybių pasą. (Tauta aikštėje, pritarimo šūksniai). Panaikinti visus nuo rugsėjo 13 dienos numatytus, o tai pat dar nuo lapkričio 1-mos dar pridedamus papildomai visus iki vieno ribojimus, draudimus ir segregaciją. (Tauta aikštėje pritaria). Išankstinės, vakar vakarykštės, užvakarykštės nuolaidėlės, na kad kažką lyg ir atšauksime, ne vis dėl to, šis tas bus galima, yra niekingas ir gėdingas atsikalbinėjimas. Ne, to nepakanka. Viską, viską iki paskutinės smulkmenos, viską. (Tauta aikštėje pritaria). Ir tai nėra kokia nors malonė, kurią geroji valdžia gali mums padovanoti, susipratusi ar pasigailėjusi. Jie neturėjo jokios teisės tai siūlyti. Siūlymas yra nusikaltimas. (Tauta ploja). Teisės, kurias iš mūsų ketina atimti valdžiai nepriklauso, mes niekam jų neatidavėm ir nedelegavom. Tai jie atėmė, jie iš mūsų smurtu bando atimti ir mes jų neatiduosim. (Tauta aikštėje pritaria). Antras susijęs reikalavimas būtų panaikinti bet kokį spaudimą vakcinacijai ir prievartinį testavimą, bet kokį. (Tauta pritaria). Ir visą susijusią su šiais dalykais segregacijos, diskriminavimo, žmonių rūšiavimo sistemą, visą. Trečias dalykas, atšaukti valstybinę propagandos, dezinformacijos, melo, patyčių ir paniekos kampaniją, kuri sklinda visomis pagrindinėmis medijomis ir visus pasamdytus influencerius, kurie apsimeta visuomene, kurie formuoja nuomonę, savo pačių. Dar vienas susijęs momentas, musų Vyriausybę mes labai nuoširdžiai atleidžiame nuo pareigos rūpintis pandemijos valdymu. Ačiū, pasirūpinote, nereikia daugiau. (Tauta pritaria). Teisė į sveikatą, į saugumą, į gyvybę ir mirtį priklauso mums, piliečiams, žmonėms, ne Vyriausybei. Taigi mes sirgsime. Jeigu Jūs gąsdinate, kad mes mirsime, tai mes mirsime kaip laisvi žmonės. Mums nereikia, kad Jūs mus saugotumėt nuo mūsų pačių ir padėtumėte mums sirgti ir mirti. (Tautos pritarimo šūksniai). Mes nesiderame, tai nėra prašymas. Ir kalba nebeeina apie kokius nors kompromisus. Visi šie reikalavimai privalo būti patenkinti ir juos patenkinus arba nepatenkinus atsistatydinti Vyriausybei, atsistatydinti. (Tautos pritarimas). Besąlygiška kapituliacija turėtų būti ir argumentas, kuris paprastai pasitelkiamas, ach čia teisėta Vyriausybė, kaip galima reikalauti Jai pasitraukti. Kaip tokia antivalstybinė veikla iš viso įmanoma? Sakyčiau vienintelė antivalstybinė veikla yra tapatinti Vyriausybę su Valstybe ir reikalauti liautis Ją kritikuoti grąsinant jog būsi apšauktas grėsme nacionaliniam saugumui arba Valstybės priešas. Čia yra antivalstybinė veikla. Tai Vyriausybė vykdo antivalstybinę veiklą. (Tautos pritarimo šūksniai). Argumentas apie teisėtą išrinkimą yra visiškai niekinis, nes tai yra du skirtingi dalykai. Procedūros, kuriomis Vyriausybė įsisteigia ir tampa Vyriausybe yra visai kas kita, nei tolesnis jos veiksmų legitimumas. Pirmiausia Vyriausybė nėra išrinkta ir reikia žinoti, niekas Vyriausybės nerinko, renka Seimo narius. Vyriausybė susiformuoja vidinių proporcijų ir frakcijų, jau išrinktų Seimo narių derybų ir kompromisų keliu. Taigi niekas Jos nerinko. Bet gi Ji susiformavo esamų rinkimų rezultate kaip teisėta, o kas iš to? Tai nereiškia, kad Ji turi įgaliojimus daryti ką tik nori. Ne, Ji turi įgaliojimus veikti įstatymų ribose, gerbti Lietuvos Konstituciją, būti atsakinga piliečiams, kuri yra tikroji Lietuva. Ne Vyriausybė yra Lietuva. Tai mes čia esam Lietuva. (Tautos pritarimo šūksniai). Ir todėl, jeigu Ji to nedaro, jeigu Ji elgiasi priešingai, jeigu Ji elgiasi kaip despotas, kuris tiesiog pasijuto valdžioje tiesiog galintis daryti ką tik sugalvos ir spjaudyti visiems ant galvų, atsiprašau už leksiką, nes taip yra. Tai ši Vyriausybė yra neteisėta ir jeigu dar drįsta mojuoti tuo pačiu nutrintu argumentu apie “teisėtą išrinkimą”, tai priminsiu, kad Hitleris į valdžią atėjo irgi teisėtų demokratinių procedūrų būdu. Tai ką, kas iš to? (Tauta triukšmauja). Tai pat norėčiau kreiptis į policiją. Priesaiką jūs davėt ginti Lietuvos demokratinę Respubliką ir jos žmones, jos santvarką ir Konstituciją. Ne konkrečius valdžioje atsidūrusius žmones, kurie niekina visa tai ir bando demontuoti. Labai tikiuosi, kad jūs tai suprantate. (Tautos pritarimas). Lietuva yra čia, mes laimėsim.”

 

Tai puiki kalba, apgalvota. Tačiau man pasirodė, kad iš esmės klaidinga dėl šio sakinio: “Bet gi Ji (Vyriausybė, autoriaus pažymėjimas) susiformavo esamų rinkimų rezultate kaip teisėta, o kas iš to?”. Beje jau nemažai kartų pakartota įvairose laidose.

O esmė yra tame.

Signatarai ir Vytautas Landsbergis priėmė tokį nelygų ir netiesioginį Seimo rinkimų įstatymą, kurio 42.2 straipsnis sako: “Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Tai yra pilna Rusijos Federacijos įstatymo kopija, plagiatas.  LR Konstitucijos 55 str. sako: „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.“ Todėl yra akivaizdu, kad ne vien Seimo nariai yra renkami, ir kad sąrašiniai balsavimai yra nei lygūs nei tiesioginiai. Todėl visi aštuoni Seimo rinkimai yra neteisėti, nors imk ir pasikark. LR Konstitucinis Teismas nemato savo išaiškinimo, kuris yra teisingas, ir kurio viršutinė pusė yra nukanalizuota nutarime.  Galima apie tai pasiskaityti: https://www.laisvaslaikrastis.lt/35228-2/  . Be to savivaldybių rinkimai turi būti taip pat vienmandačiai, kaip ir prezidento, nes Konstitucija sako, kad lygiai ir tiesiogiai turi būti visi rinkimai.

Seimas ir Vyriausybė yra nelegitimūs, neteisėti.  Konstitucinio Teismo sudėtis yra neteisėta. Nejaugi intelektualė dr. Nida Vasiliauskaitė nepastebėjo virš 80 mano straipsnių tuo klausimu nuo 2016-04-13. Abejoju. Kitaip galima galvoti, kad dr. Nida Vasiliauskaitė dengia kai kuriuos neteisėtus, antikonstitucinius veiksmus, dėl kurių pati kovoja. Konstitucinė teisė rinkti yra pati svarbiausia. Ką išrinksime, tą ir turėsime. Tokią Valstybę turėsime.

 

Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas  joramlt@yahoo.com

2021-09-27

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));