Prezidentui Gitanui Nausėdai atvirai

Prezidentui Gitanui Nausėdai atvirai

Apie 2019 m. liepos 20 dieną televizijos laidoje vienas verslininkas pasakė, jog vykdomas genocidas ir jau 1 milijonas išvaryta iš Lietuvos. Jūs, kaip vyriausias kariuomenės vadas, dalyvaujantis toje laidoje, tiksliai žinantis padėtį Lietuvoje, nuslėpėte, jog iš Lietuvos jau išvaryta apie 2,5 milijono. Nuslėpėte, jog įvertinant buvusį prieaugį, Lietuvoje jau turėtų gyventi apie 4,3 milijono, o gyvena tik nuo 1,6 iki 1,9 milijono. Tokia Jūsų veikla rodo, jog Jūs tęsiate savo pirmtakų V.Landsbergio, V.Adamkaus, D.Grybauskaitės, konservatorių (TS-LKD), socdemų, liberalų sąjūdžio partijų, V.Pranc-kiečio, Mokslų akademijos prezidento, Švietimo ministerijos vadovų galutinio lietuvių tautos sunai-kinimo politiką. Nuslėpdamas tikrą padėtį, Jūs pastatėte save į valstybės ir lietuvių tautos aršių priešų ir nusikaltėlių padėtį.

Jei tai įvyko per Jūsų patarėjų ir prezidentūros kanceliarijos nusikalstamą nuslėpimų veiklą, tai Jūs privalote imtis neatidėliotinų priemonių paskelbti tikrą padėtį Lietuvoje ir pašalinti bent iš prezidentūros nusikaltėlius, vykdančius nusikalstamą kanceliarinę diktatūrą Lietuvoje.

Aukščiau išvardytos partijos ir veikėjai vykdo sekančią nusikalstamą veiklą.

Slepia vykdomą galutinį sunaikinimą ir verčia Statistikos departamentą skelbti melą, jog iš Lietuvos išvyko tik 900 000 žmonių. Jų tarpe 500 000 vaikų iki 18 metų. Tuo pačiu Statistikos de-partamentas skelbia, jog vaikai iki 18 metų sudaro penktadalį gyventojų. Jei vaikų sumažėjo pusę milijono, tai suaugusių turėjo sumažėti 2 milijonai. Neatitikimas, neregėto masto klastotė, neregėto masto nusikaltimas ir neregėto masto žmonių kvailinimas, kurį G.Nausėdai būtina sustabdyti.

Lietuvoje visų pagrindinių valstybės įstaigų kanceliarijos vykdo nusikalstamą kanceliarinę diktatūra. Jos slepia svarbius pasiūlymus ir pranešimus nuo politiniai atsakingų asmenų, susabotuoja svarbius pasiūlymus ir neatsako į pasiūlymus, arba atsako pasityčiojimo atsakymais.

Japonija, pralaimėjusi karą ir būdama ant sunykimo ribos, pradėjo masinį žmonių mokymą kaip sugalvoti geresnius sprendimus ir sukūrė galingą labgebos sistemą. Jie visą labgebos sistemą įslaptino kaip svarbiausią strateginę kryptį. Išvardytos partijos ir veikėjai uždraudė net užsiminti apie labgebos sistemos būtinumą ir tą slėpimą įslaptino. Jie žino, jog dabartinė Kinijos sparti pažanga jau eina per platų labgebos įdiegimą, bet tai slepia nuo Lietuvos žmonių. Be labgebos bus vijimasis su garantuotu atsilikimu. Ekonomika šios dienos užtikrinimui, labgeba – ateities ir išlikimo užtikrinimui. Labgeba strateginiu požiūriu yra žymiai svarbesnė už ekonomiką.

Jie gerai žino, jog šiluminėse elektrinėse vandenį pakeitus propanu ar kai kuriais freonais, galima gaminti elektrą iš nedidelių temperatūrų skirtumo. Tą nedidelių temperatūrų šilumą ir šaltį galima sukaupti grunte, dideliuose baseinuose iš aplinkos temperatūrų skirtuno ir naudoti elektrai gaminti visą žiemą. Iki šiol išvardyti tas galimybes slepia nuo žmonių ir neišskyrė nei vieno cento atlikti tyrimus ir pagaminti bandomuosius pavyzdžius. Jie vykdo nusikalstamą energijos pirkimo iš užsienio politiką.

Jie slepia tikrą Lietuvos ir lietuvių tautos istoriją ir švaisto valstybės pinigus klastotėms, nuslė-pimams ir žmonių kvailinimui. Jie slepia, jog apie pusė lietuvių protėvių prieš 5000 metų atkeliavo nuo Viduržemio jūros, prieš 4000 metų dalis protėvių iškeliavo į Rytus, vieni į Indiją, o kiti į Kiniją. Jie slepia, jog prieš 2200 metų prasidėjo dalies protėvių grįžimas iš Vakarų Kinijos. Slepia, jog kinų kalbų poveikyje susidarė gudai (dzūkai) ir lietuvių kalbose garsai č, š, ž, c ir daugiskaitos vardininko galūnė –ai, yra paveldėti iš kinų.

Plačiau apie tai aprašyta pridedamuose straipsniuose „Atvirai konservatoriams“, kuriame pateikti tikri gyventojų skaičiai už senesnį laikotarpi ir dabar 2019 metais, „Reikalavime sudaryti komisiją kal-bininkų ir istorikų nuslėpimams bei klastotėms ištirti“ ir elektroninė knyga „Tikra Lietuvos istorija“.

 

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl., ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 pusl., elektroninės knygos „Tikra Lietuvos istorija“, Kaunas, 2019 — 100 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, doc., Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; labgebas@gmail.com; online.savivalda.lt; Kaunas, 2019 m. liepos 30 d.

 

Atsakymas. Jūsų 2019-07-30 elektroninis laiškas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje gautas ir su Jūsų pateikta informacija yra susipažinta. Pagarbiai Vaiva Verbylaitė Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. Specialistė.      Nusikaltimas.      Slepia ar prezidentas supažindintas? 

Kas nusikaltėlis? Ar V.Verbylaiė ar G.Nausėda? Gal Generalinė prokuratūra atsakys?

       Laiško prezidentui ir atsakymo kopija kartu su žemiau pateiktu e-mailo lydraščiu buvo išsiuntinėta daugumai prokurorų ir teisėjų. Generalinė Prokuratūra neduoda atsakymo. Gal duotu žiniasklaidai?

Gerbiami teisėsaugos darbuotojai,

     Jau daug metų Generalinė prokuratūra (GP) nemato pagrindinių valstybės įstaigų kance-liarijų nusikalstamos diktatūrinės veiklos. Po Perestrojkos vyriausybės, Seimo, Švietimo ministerijos, Kultūros ministerijos, Energetikos ministerijos pagrindiniai kanceliarijų darbuotojai priima politinius nusikalstamus sprendimus, kuriuos turėtų priiminėti politiniai atsakingi asmenys.

     Daug tų nusikalstamų veiksmų 2019 metais buvau surašęs ir pateikęs Generalinei prokuratūrai, kad GP tirtų šiuos nusikaltimus. GP gražino mano raštą, kad neliktų įrodymų, jog GP slepia kanceliarijų nusikaltimus.

     Pridedu laišką ‚Prezidentui Gitanui Nausėdai atvirai“ ir prezidentūros atsakymą laiško gale.

Atsakymą aš vertinu kaip sąmoningą veiklą siekiant pavaizduoti, jog Prezidentas nieko nežino apie jo įvykdytą nusikaltimą ir toliau turi tęsti tikros padėties slėpimą. Gal GP gali paaiškinti, kaip galima išsiaiškinti kas yra tikras nusikaltėlis ar Prezidentas ar jo kanceliarija?

     Norintiems susipažinti su įrodymais apie tikrą praeitį ir tikrą padėtį Lietuvoje, papildomai pridedu „Atvirai konservatoriams“ ir „:Tikra Lietuvos istorija‘.

       Satkevičius E.

 

MIRTINAS PAVOJUS LIETUVIŲ TAUTAI, TAUTIŠKUMUI IR JOS PAVELDUI !

ES, JAV, NATO, Vakarų demokratija, konservatorių (TS-LKD), socdemų, liberalų partijos, Landsbergis, V.Adamkus, D.Grybauskaitė ir kiti valdžios atstovai vykdo trockininkų (bronšteinininkų) pradėtą neregėto masto tautų naikinimo karą (šiuolaikinį genocidą), kuris vykdomas be tiesioginių šaudymų. Tai koloradų veikla.

Po Perestrojkos jie laisvanoriškai-priverstinai deportavo 2,5 milijono gyventojų. Lietuvoje dar lieka apie 1,6 milijono (Į Sibirą deportuota 18 kartų mažiau, t.y.138000!). Jie jau deportavo 2/3 mokinių ir uždarė beveik visas kaimo mokyklas. Vaikų iki 18 metų jau sumažino nuo milijono iki 330 tūkstančių. Jie ir jų televizija meluoja, jog į Vakarus emigravo tik iki milijono. Jaunų gimdančių ir auginančių vaikus iš Lietuvos jau išvaro iki 90% ir sunaikina apie 90% tautos atsigaminimo ir valstybės gynybinių galių. Komunistinė Tarybų valdžia su trockine KGB nuo 1940 iki 1952 metų sunaikino apie 1% lietuvių tautos atsigaminimo galių. Komunistų partija buvo uždrausta, tai konservatorių (TS-LKD), socdemų ir liberalų partijos dešimtimis kartų labiau turi būti uždraustos. Jau po 20 metų (ne po 50, kaip jie meluoja) beveik visi būsime išvaryti, Lietuva bus kolonizuota trockininkų palikuonių ir mūsų anūkai negalės grįžti į Lietuvą, nes Lietuva jau nebebus jų tėvynė.

Konservatoriai ir valdžia žino, jog bekūrės žematemperatūrinės energetikos įdiegimas leidžia visiems namams labai pigiai apsirūpinti šiluma, elektra ir šalčiu be kuro deginimo ir be atominės elektrinės. Tai įgyvendinant šimtai tūkstančių žmonių gautų gerai apmokamą darbą, sustabdyta deportacija ir įvykdytas bent dalinis deportuotų gražinimas į Lietuvą. Jie vykdo genocidą ir todėl neleidžia įgyvendinti šios energetikos. 

Tik šiuolaikinio genocido politikos nutraukimas ir baudžiamųjų bylų iškėlimas jos vykdytojams gali išsaugoti lietuvių tautą ir kitus senbuvius Lietuvoje. Tam reikia visiems senbuviams nebalsuoti už  jokius konservatorių, liberalų ir socdemų iškeltus ar jų partijose buvusius kandidatus į Europarlamentą, Seimą ir prezidentus. Reikalaukime uždrausti TS-LKD, socdemų ir liberalų partijas bei kelti baudžiamąsias bylas Landsbergiams, V.Adamkui, D.Grybauskaitei bei paminėtų partijų vadovybėms, kaip pagrindiniams naikinimo vykdytojams ir dvasiniams naikinimo vadams. 

Neleiskime mus galutinai sunaikinti. Bendrai siekime mūsų išlikimo ir mūsų 5000 metų senumo kalbinio bei paprotinio paveldo išsaugojimo Lietuvoje. Mes tiek vertingi, kiek skiriamės nuo kitų. Prašau platinti šį lapelį.

 

   Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc., Satkevičius Edvardas, Kaunas satkevichius@yahoo.com, 8-676-87293, 8-37-333116,. Knygų „Labgeba“ ir „Tikra Lietuvos istorija“ elektronines kopijas atsiunčiu per Internetą nemokamai. 2019 m. balandžio 18 d.

Facebook komentarai
});}(jQuery));