Nors Zenonas Vaigauskas meluoja, kad trūksta lėšų darbo apmokėjimui, VRK iššvaistė 26 420 eurų

Nors Zenonas Vaigauskas meluoja, kad trūksta lėšų darbo apmokėjimui, VRK iššvaistė 26 420 eurų

Kristina Sulikienė

Vyriausioji rinkimų komisija šiuose rinkimuose tyčiojasi iš apylinkių komisijų narių, ir nurodinėja jiems nemokėti už darbą.

Teisinasi lėšų trūkumu.

Tačiau VRK svetainėje matome nutarimą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS   

   VYRIAUSIOJI RINKIMŲ 

KOMISIJA   

    SPRENDIMAS   

   dėl REPREZENTACINIŲ 

IŠLAIDŲ   

   Azerbaidžano, ESTIJOS, GRUZIJOS, KAZACHSTANO, KIRGIZIJOS, KROATIJOS, LATVIJOS, LENKIJOS, RUMUNIJOS, UKRAINOS IR UZBEKIJOS CENTRINIŲ 

RINKIMŲ KOMISIJŲ DELEGACIJų priėmIMUI   

  2016 m. spalio 3 d. Nr. Sp-233  

  Vilnius  

       Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 9 punktu, nusprendžia:  

       Leisti panaudoti Azerbaidžano (2 asmenys), Estijos (2 asmenys), Gruzijos (2 asmenys), Kazachstano (2 asmenys), Kirgizijos (2 asmenys), Kroatijos (2 asmenys), Latvijos (2   asmenys), Lenkijos (2 asmenys), Rumunijos (2 asmenys), Ukrainos (2 asmenys) ir Uzbekijos (2 asmenys) centrinių rinkimų komisijų delegacijų vizito 2016 m. spalio 5–11 dienomis reprezentacinėms išlaidoms iki   26 420   eurų (sąmata pridedama).  

  Pirmininkas      Zenonas Vaigauskas  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1182313&p_tr2=2

Ar tikrai trūksta lėšų saviems už darbą sumokėti, jeigu galima paskirti 26 420 eurų „reprezentacijai“ kažkokiems užsienio svečiams? Tuo labiau, kad užsienio delegacijos atvyksta su savo Vyriausybių rėmimu, ir jų papildomai remti Lietuvai, – elgetiškai valstybei, kuri neturi lėšų rinkimų komisijų nariams – nereikia.

Tokios sumos užtektų kai daugelio apylinkių narių trūkstamam atlygiui sumokėti, nes nariai skundžiasi, kad nėra apmokama po 10 darbo valandų – nors jie jas dirbo, nes rinkimų dieną ne tik 13 valandų reikia dirbti, bet ir balsus skaičiuoti. Kiti važinėjo po namus – ir už šias valandas nenorima mokėti. Apie benziną duota suprasti – iš viso reikia pamiršti. O ką jau kažkokie tušinukai – kuriuos komisijų nariai pirko rinkėjams patys!! Balsų skaičiavimo Z. Vaigauskas nelaiko darbu, todėl balsų skaičiavimui skirtas lėšas tiesiog iššvaistė užsienio svečiams. 10 neapmokėtų valandų tesudaro 26,6 euro kiekvienam nariui. Jeigu ši suma nebūtų iššvaistyta, jos būtų užtekę 993 apylinkių komisijų nariams apmokėti už darbą. 

Iššvaistymas, nurodant kitas lėšų panaudojimo paskirtis – įprasta „taktika“, kai nenorima skirti lėšų tiesioginei jų panaudojimo paskirčiai.

O ką jau kalbėti apie 5 milijonus neveikiančioms kompiuterinėms sistemoms?

 

    

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));