NEDELSIANT TURI BŪTI NAIKINAMi ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO 510 ir 512 str.

Seimo teisės ir teisėtvarkos  komiteto biuro vedėjai Daliai Komparskienei,
 
Nuo nukentėjusios Lietuvą užvaldžiusios teisėlaužos Viktorijos Fetaimia su mažamečių vaikų šeima.
 
Pareiškimas, teikiamas per e.policiją, kad sektų šio pareiškimo įgyvendinimą.
 
Mano šeima Lietuvoje per antstolių įstatymo sudaromas privilegijas antstoliui R.Stanislauskui atsakyti arba neatsakyti į mano skundus per 5, 20 arba 90 dienų prarado visus 212 daiktus, nes jis niekada neatsakė per 3 metus tiesos  kur jie – yra saugomi? Taigi, remiantis tokiu akivaizdžiu Žmogaus teisių 1 protokolo 1 str. pažeidimu reikalauju naikinti 510 straipsnį. Skundo dėl antstolių veiksmų padavimas KEISTA: 2014 05 15 įstatymu Nr. XII-889 (nuo 2014 08 01) (TAR, 2014, Nr. 2014-05571). Kadangi jis pažeidžia LR Konstitucijos 23 str. Sąlyga tegianti jog:Skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka – yra NETEISĖTAI ribojanti asmens teisių laiką. TEISĖS YRA NUASMENINAMOS PER TERMINĄ. O TO NENUMATO JOKIE ĮSTATYMAI.
 
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolio patvarkymas, kuriuo nepatenkintas skundas persiunčiamas teismui, yra neskundžiamas. – TAI APLAMAI JAU YRA NESĄMONĖ.
 

4. Jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio neveikimo, toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. – Taigi, kaip parodė praktika teismas nieko neišnagrinėja, jeigu antstolis nieko neatsako. Todėl, kai sueina numatyti antstolių įstatymo 512 str. numatyti terminai asmens daiktai tiesiog ima ir neatlygintinai  Lietuvoje prapuola. O – tai – yra neteisėta ir prieštarauja teisnės demokratinės valstybės principams.

 
Kad suprastumėte, jog vyksta per antstolių įstatymą atviras mano viso giminės turno, dokumentų ir memorabilijos nusavinimas paduodu pareiškimą policijai, kurio policija taip pat nenagrinėja, nes siunčia atgal pas antstolį, kuris neatsako, o teisms nenagrinėja skundo, kai jis NIEKO netsako.
 
Taigi, anstolių įstatymo 510straipsnis  ir 512 str. turi nedelsiant būti naikinami, capi pažeidžiantys asmenų daiktinės teises teisėlaužos sukurpti paistalai.
Šį pareiškimą autorizuoju per e.policiją.
Jūs turite per įstatymo numatytus terminus panaikinti šiuos įstatymus.
 
Antraip pagal ES laisvių Chartijos 52str. Lietuvai bus inyciuojtas ifridgementas iš ES ir nutrauktas ES finansavimas.
 
Mano šeima ant grindų daugiau nemiegos kai turi 212 daiktų ir pusė iš jų – yra nusavinti prabangūs baldai, raudonmedžio laptai ir t.t. 
 
O jūs tik tylite kai matote tokias baisias Lietuvos žmonių kančias.
 
GĖDA JUMS SEIME, kad tapote amoraliais asmenų be sąžinės pavaldiniais. 
 
V.Fetaimia
 
 
 
 
 
 
 
 
On Thursday, 21 May 2020, 14:27:33 BST, raminta.motuzaite@lrs.lt <raminta.motuzaite@lrs.lt> wrote:
 
 
Laba diena,
 
        Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje gautas Jūsų 2020 m. gegužės 1 d. elektroninis laiškas „Mutantais tapo bejėgiais ir daro klaidas“ Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 1795 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklių nustatyta tvarka užregistruotas 2020 m. gegužės 4 d. (Nr. G-2020-3701) Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriuje.
        Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 1795 patvirtintomis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pavedimu atsakome į Jūsų laišką.
        Lietuvos Respublikos Seimo statute numatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto veiklos kryptis yra: svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės teisinės politikos formavimo; rengti ir padėti įgyvendinti teisinės sistemos reformą; svarstyti ir teikti išvadas dėl siūlomų Konstitucijos pakeitimų ir papildymų projektų, taip pat preliminariai vertinti, ar svarstomi įstatymų projektai atitinka Konstituciją; rengti įstatymų projektus bei pasiūlymus dėl teisėtumo įgyvendinimo, teisėtvarkos stiprinimo ir nusikalstamumo kontrolės, taip pat koordinuoti tokių projektų rengimą; svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl teisėsaugos institucijų sistemos reformų; teikti teisines išvadas dėl kitų komitetų rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų; svarstyti ir pateikti Seimui nuomonę dėl Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjų bei šių teismų pirmininkų, kitų teismų teisėjų, prokurorų, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, kandidatūrų ir teisėjų, taip pat prokurorų atleidimo ir t.t.
        Informuojame, kad Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme numatyta, kad Lietuvos advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis. Šiame įstatyme taip pat numatyta, kad advokatui už Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų bei advokato veiklos pažeidimus gali būti keliama drausmės byla. Sprendimą iškelti drausmės bylą priima Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministras.
        Papildomai informuojame, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas: valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Kiekviena valdžia remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytais įgaliojimais. Konstitucinis valdžių padalijimo principas sąlygoja teismo nepriklausomumą. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, politinėms partijoms, politinėms ir visuomeninėms organizacijoms ar piliečiams draudžiama kištis į teisėjo ar teismo veiklą bei vertinti teismų priimtų sprendimų ar nutarčių teisėtumą ar pagrįstumą. Teismų sprendimai skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.
 
 
 
 
Raminta Motuzaitė
 
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
 
Tel. (8 5)  239 6057
Faks. (8 5)  239 6289
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));