Medininkuose nužudyti muitininkai ir policininkai visomis išgalėmis priešinosi žudikams

Arūnas Marcinkevičius

Deja, kol kas gaila, kad dar nepakankamai suvokiama teisybės sakymo apie esmines Medininkų posto tragiškai pasibaigusio užpuolimo eigos aplinkybes reikšmė. Byloje sukaupti duomenys byloja, kad 1991-07-31 d. 4:00 val. Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste „Medininkai-1“ užpuolimo metu poste budėję policijos ir muitinės pareigūnai, o būtent: muitinės inspektoriai Tomas Šernas, Ričardas Rabavičius, Antanas Musteikis, Kelių policininkas Juozas Janonis ir rinktinės „Aras“ policininkas Mindaugas Balavakas ne tik nemiegojo, o pastarųjų ketvertas visomis išgalėmis priešinosi žudikams. Šį faktą liudija medicininės, trasologinės, balistinės ekspertizių duomenys, šautinių žaizdų skaičius ir jų išsidėstymas kūnuose, ariečio Mindaugo Balavako tarnybinio automato šautos tūtelės, kraujo pėdsakai už vagonėlio ribų bei užpuolikų palikta kruvina kariško pavyzdžio neperšaunama liemenė, o taip pat prokuratūros dokumentai ir atsakingas pareigas anuo metu ėjusių liudytojų parodymai apie sužeistojo užpuoliko paieškas ir jo pristatymo su šautine žaizda vietą. Tai gi oficialioji propagandinė kaltinimo versija demonstratyviai paniekino nepabūgusiųjų pasipriešinti pareigūnų atminimą.

Pagrindinės 1991 07 31 d. 4:00 val. Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste „Medininkai-1“ įvykusios tragedijos tyrimo problemos, net po ketvirčio amžiaus tebekeliančios bejėgiškumo ir nevilties suvokimą visuomenės ir pavienių žmonių tarpe, priežastis ir pagrindą sudaro:

1) visiškas nusikaltimo neištyrimas;

2) absoliutus įrodomąją reikšmę bylai ir teismo nuosprendžiui turinčių duomenų apie šio nusikaltimo:

– realius sumanytojus, organizatorius, vykdytojus ir talkininkus nebuvimas;

– tikrąsias nusikaltimo aplinkybes, eigą ir mechanizmą;

– realias priežastis, motyvus ir tikslą nebuvimas.

Bjauriausia, kad tai iš esmės savo turiniu yra ne teisine, o politine – institucine problema, galimai kylančia dėl kaprizo dirbtinam taškui byloje padėti ir trumparegiškumo.

Daugiau negu keista matyti, kaip nusikaltimą ištirti privalėjusi prokuratūra ir nuolat jai aklai antrinę net dviejų instancijų teismų „Medininkų bylos“ procese, vardan kažkieno ambicijų, nepasigėdijo atmesti pamatinius Teisės ir Teisingumo principus, bei ryžosi paneigti visuotinius gamtos mokslų, fizikos, chemijos, medicinos, ir kriminalistikos dėsnius.

Baisu yra tai, kad šioje, neabejotinai visuotinį rezonansą ir istorinę reikšmę mūsų Valstybės egzistencijai turinčioje byloje, neištyrus nusikaltimo ir net neišnagrinėjus byloje sukauptų duomenų, pasmerktas aukščiausiajai bausmei, t.y. kalėjimui iki gyvos galvos, niekuo dėtas Žmogus.

Ar nėra klaiku tai, kad Lietuvoje, naudojantis institucinio „buldozerio“ galios principu, neturint nė menkiausio kaltės įrodymo, suėjus visiems senaties terminams, paniekinamai paminus net tarptautinės teisės principus, nekaltas Žmogus apkaltintas nusikaltimu žmoniškumui? 

Apkaltintas nusikaltimu žmoniškumui teismo procese niekada neregėtos ir nenagrinėtos Lietuvos Konstitucinio teismo pirmininko asmeninės disertacijos daktaro laipsniui samprotavimų, tarsi jie Lietuvoje, Europoje ir Pasaulyje turėtų bent minimaliai menkiausią įrodomąją reikšmę ir galią pagrindu?

„Medininkų byloje“ įsismaginta tiek, kad Žmogus be įrodymų nuteistas už 1991 m. liepos 31 d. nežinia kieno įvykdytą nusikaltimą, remiantis tik 2011 m. pavasaryje priimtą Baudžiamojo kodekso normą?

Apkaltintas ne tik nesant jį perdavusios valstybės- kaimyninės Latvijos leidimo, bet ir esant jos kategoriškam draudimui?

Apkaltintas nežinia kokiu pagrindu ir kokiomis aplinkybėmis byloje atsiradusios elementariausių teisės aktų reikalavimų ir net gi faktų neatitinkančios, niekur neregistruotos „operatyvinės“ pažymos ir net teismo procese niekada neapklaustų „liudytojų“ parodymų visiškai apie kitus asmenis pagrindu?

Apkaltintas ne valstybės vadovas, ne ministras, ne generolas ir net ne pulkininkas, o paprastas eilinis. 

Apkaltintas vien dėl to, kad 1991 metais kaži koks neblaivus sovietinis kariškis sugebėjo pasiklysti Vilniaus „Kalvarijų“ turgavietėje, kitas – Klaipėdoje susivaidijęs su žmona paleido į darbą kumščius, trečias – Kaune nesuvaldė karinio sunkvežimio, o ekspremjero G. Vagnoriaus vadovautai vyriausybei teko raštu priminti Kremliui apie 475 vienetų „Kalašnikov“ automatų trūkumą ir pareikalauti kuo greičiau juos pristatyti.

Kaip tas galėjo nutikti demokratija, teise ir teisingumu, bei pagarba Žmogui nuo žilos senovės laikų garsėjusioje nūdienos Lietuvoje?

Ar tai nebūtų konstitucine valstybės institucijų ir jų tarnautojų valdymo bei personalinės ir institucinės atsakomybių už itin aukšto lygmens profesionalumo, kvalifikacijos, kompetencijos bei moralės reikalaujančių sprendimų kokybę nebuvimo pasekme?

Gal būt kiekvienam vertėtų paklausti savęs: ar vardan šitokio teisingumo 1991 metais buvo sudėta auka gyvybių kaina? 

Ar galima būtų neabejoti, jog kai kuriems asmenims prireiks noro, nemenkų valios pastangų, ryžto ir drąsos suvokti vienintelį įmanomą teisingą atsakymą į visus šiuos klausimus?

Nepaisant viso to, Lietuvos valstybės vadovų, garbingų politikų ir kitų, Lietuvai neabejotinai nusipelniusių žmonių pranešimai bei pasisakymai Medininkų posto memoriale 25-jų tragedijos metinių minėjime stiprina Viltį ir sustiprina jėgą Tikėjimui, kad 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio ir muitinės poste įvykusios tragedijos puslapis neliks vien juoda skyle, pareikalavusia dar vieno- nekalto žmogaus likimo aukos.

Įsiklausykime ką 2016-07-31 Medininkų posto memoriale 25-ųjų tragedijos metinių minėjime pasakė buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis: „Aš manau, kad tai – pajuoka iš teisingumo“, pirmasis Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras Liubertas: „O Medininkų byloje aiškumo iki šiol nėra…“, gerb. Tomas Šernas: „Aš netikiu prokuratūra…“ ir susimąstykime: nusikaltimas neištirtas, byla sujaukta, įrodymai pradanginti, nusikaltimo aplinkybės nenustatytos, bet … Žmogus jau nuteistas aukščiausiąja bausme. Ar vardan šitokio „teisingumo“ savo gyvybes 1991 07 31 d. Medininkų pasienio ir muitinės poste paaukojo Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos pareigūnai?

Facebook komentarai
});}(jQuery));