Liustracijos komisijos sprendimas – tiesus kelias dėl baudžiamosios bylos Genocido centro vadovams iškėlimo

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila 

Liustracijos komisijos sprendimas – tiesus kelias dėl baudžiamosios bylos LGGRTC iškėlimo

(Apie tikruosius inteligentus)

 

2018-05-23

 

Algimanto Urmono vadovaujama tarpžinybinė liustracijos komisija paskelbė sprendimą, kad negalima pripažinti, jog a.a. Saulius Sondeckis ir a.a. Donatas Banionis slapta bendradarbiavo su KGB. Tokiu būdu Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka paaiškėjo, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras apšmeižė mirusius žymius Lietuvos žmones.

Kilus visuotiniam pasipiktinimui, a.a. kardinolą Vincentą Sladkevičių LGGRTC pats pašalino iš š.m. sausio 5 d. www.kgbveikla.lt paskelbto slapta su KGB bendradarbiavusių asmenų sąrašo. 

 

Tai padėjo mums rašant skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties, kuria atmestas mūsų skundas dėl Vilnaus apylinkės prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mūsų skundą dėl šių mirusiųjų apšmeižimo ir LGGRTC piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis, taip pat nustatymo, kurių politikų nurodymu tai padaryta. Tokiais veiksmais peržengtos ne tik teisės, bet ir visos moralės ribos. Todėl mes nusprendėme ne inteligentiškai piktintis, o ėmėmės konkrečių veiksmų. 

Ne tokiom niekingom veiklom, kaip ši šlykšti LGGRTC provokacija, atkūrinėjome šią valstybę.

 

Prokuratūra ir teismas susipainiojo savo išvedžiojimuose, kurie prieštarauja vienas kitam. Tai rašo, kad nėra pagrindo teigti, jog LGGRTC darbuotojai ir vadovė suprato, jog viešai skelbia tikrovės neatitinkančią informaciją, tai pripažįsta, kad LGGRTC paaiškinime dėl šio sąrašo paskelbimo nurodyta, jog ši informacija yra nepatikima, kad 37 asmenų duomenys, įskaitant ir apie a.a. kardinolą V. Sladkevičių, gali neatitinkti tikrovės. 

Tai kuris velnias jums liepė skelbti šiuos nepatikrintus duomenis?! 

 

Teismas rašo, kad nėra pagrindo teigti, jog LGGRTC darbuotojai (kurių prokuroras nenustatė) ir vadovė suprato, kad įstatymai nesuteikia teisės šiai įstaigai nustatinėti, ar asmenys bendradarbiavo su TSRS specialiosiomis tarnybomis. Tačiau tuo pat metu teismas aiškina, kad tai daryti gali tik tarpžinybinė liustracijos komisija.

Beje, LGGRTC pagal liustracijos įstatymą privalo deleguoti du savo atstovus į šią liustracijos komisiją, tačiau kažkodėl to nedaro. Matyt, nusprendė, kad politinė priedanga jų politinėms provokacijoms ir tarnystei svarbiau nei įstatymai. 

 

Teismas nurodė, kad tinklapyje www.kgbveikla.lt skelbiami duomenys kruopščiai atrenkami, o rengiant dokumentus viešinimui griežtai laikomasi svarbiausio principo – neviešinti asmenims kompromituoti surinktų šmeižikiškų duomenų. Tačiau teismas nevertino, jog pats LGGRTC prieraše prie š.m. sausio 5 d. paskelbto slapta su KGB bendradarbiavusių asmenų sąrašo paskelbė, jog nežinoma, kokiu principu ir tikslu sudarytas šis žurnalas, kad tai nebūtinai reiškia bendradarbiavimo faktą, kad skelbiama informacija vertintina kritiškai, kad be papildomo tyrimo informacija gali būti neatitinkanti tikrovės. 

Ir vėl klausiame, kuris velnias jus privertė tai skelbti?!

 

Tačiau neraštingus LGGRTC pasiteisinimus dėl jų prierašų, kad agentų sąrašas nėra patikima informacija, paneigia pats sąrašas, kuriame D. Banionis pavadintas pseudonimu „agentas Bronius“, o S. Sondeckis – pseudonimu „agentas Saliutas“, ir šių paaiškinimų turinys.

Ištraukos iš LGGRTC paskelbtos Papildomos informacijos apie D. Banionį:

…. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Bronius“ užverbuotas 1970 m. spalio mėn., dėl jo dalykinių ir asmeninių savybių kontaktuojant su užsienio lietuviais. Tais pat metais jis „Santara Šviesa“ federacijos kvietimu apsilankė JAV. Prieš kelionę agentas buvo instruktuotas apie JAV lietuvių veiklą, taip pat suteikta vertingos informacijos ir buvo duotos užduotys, kurias jis įvykdė. Agentas užmezgė ryšius su kai kuriais lietuvių išeiviais, kurie domino KGB. Pateikė juos charakterizuojančias žinias. Tai galėjo palengvinti operatyvinį darbą (sekimą) šių veikėjų vizito Lietuvoje metu. Be to, KGB dokumentuose teigiama, kad ši agento „Bronius“ kelionė į JAV buvo naudinga ideologiniam darbui, t.y. tinkamam režimui Sovietų Sąjungos nušvietimui JAV lietuvių akyse. 1974 m. iš agentūrinio tinklo išbrauktas, tikėtina dėl to, kad tais metais buvo išrinktas SSRS Aukščiausios tarybos deputatu. D. Banionis mirė 2014 metais.

 

Ištraukos iš LGGRTC paskelbtos Papildomos informacijos apie S. Sondeckį:

… KGB dokumentuose esama informacijos, kad S. Sondeckis užverbuotas 1962 m. ir agentūriniame tinkle buvo iki 1982 m. liepos. KGB domino S. Sondeckio tėvas Jackus Sondeckis, kuris buvo emigravęs į JAV ir priklausė VLIK valdybai ir redagavo laikraštį „Keleivis“ (KGB J. Sondeckį įvardijo objektu „Ded“). 1967 m. KGB gavo informacijos, kad J. Sondeckis nori užmegzti ryšius su sūnumi ir nusprendė tuo pasinaudoti. Siekta per padaryti J. Sondeckiui, kad jis atsisakytų nuo antisovietines veiklos ir atvyktų į Lietuvą, kur galima jį būtų sekti ir išnaudoti aktyviau. 1968 m. abiejų susitikimas buvo suorganizuotas Kanadoje, kur S. Sondeckis keliavo koncertuoti.

 

Teismas aiškina, kad mūsų pateikti įrodymai, jog šiam LGGRTC viešinimui buvo iš anksto pasiruošta ir suderinta, esą pagrįsti tik subjektyviu aplinkybių vertinimu. Bet mes pateikėme įrodymus! Š.m. sausio 19 d. LGGRTC atsakymu mums pati T.B. Burauskaitė raštu patvirtino, kad š.m. sausio 5 d. šie duomenys paskelbti politikų ir žiniasklaidos nurodymu. Abejojame, kad LGGRTC klauso žurnalistų, bet neabejojame, kad neteisėtai klauso politikų. Tačiau prokuratūra ir teismas apie tai neparašė nė žodžio, nors pati T. B. Burauskaitė prokuratūrai mūsų pateiktu raštu prisipažino dėl šio neteisėto poveikio jos vadovaujamai įstaigai. Ir po šio prisipažinimo ji tebevadovauja LGGRTC, nors Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui apie tai pranešėme raštu.

 

Teismas ir prokuroras nepasisakė ir dėl to, kad tuo pačiu metu BNS, LRT, delfi.lt, lrytas.lt, diena.lt identiškais tekstais paskelbė, kad mirusieji D. Banionis, S. Sondeckis ir kardinolas V. Sladkevičius slapta bendradarbiavo su KGB, kad tuo pačiu metu pakeisti wikipedia duomenys apie šiuos asmenis nurodant, kad jie slapta bendradarbiavo su KGB. Akivaizdu, kad šiai nevykėlių operacijai ruoštasi iš anksto. Prokuroras gali nustatyti, kas žiniasklaidai vienu metu pateikė tekstus, kas ir iš kokių kompiuterių pakeitė wikipedia duomenis. Reikia tik noro.

 

Teismas ir prokuratūra nutylėjo, kad 2018-01-05 dienos Lietuvai nusipelniusių ir žinomų asmenų paskelbimas slapta bendradarbiavusiais su KGB gali būti susijęs su 2018-01-03 d. signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime paskelbta informacija apie tai, kad Kryžkalnio motinos paminklo susprogdinimas ir kitos teroristinės bei antivalstybinės veikos įvykdytos buvusio Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio užsakymu tarpininkaujant ir piniginį atlygį perduodant Andriui Tučkui. Tačiau politikai, nurodę LGGRTC tai daryti, nenustatyti ir neapklausti.

 

T. B. Burauskaitė teisinasi, ir teismas, deja, tam pritarė, kad LGGRTC įstatymo 5 str. esą pareigoja LGGTRC viešai skelbti KGB dokumentus, o tuo pačiu ir duomenis apie slapta bendradarbiavusius su KGB asmenis. Tačiau įstatymas tik leidžia skelbti KGB dokumentus, bet neįpareigoja tai daryti. Ir joks įstatymas nesuteikia teisės LGGRTC nuspręsti, ką paskelbti slapta bendradarbiavusiu su KGB.

 

Suinteresuotų šiuo paskelbimu nekantrių politikų ausys netruko išlįsti. Seimo nariai Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė ir narys Arvydas Anušauskas, o ir B.T. Burauskaitė nedelsdami viešai paskelbė, kad visuomenei sveika žinoti šiuos slapta su KGB bendradarbiavusius asmenis. 

 

Tačiau šiandien mes turime naują argumentą – tarpžinybinė liustracijos komisija paskelbė sprendimą, kuriuo nustatyta: „Negalima pripažinti, kad Saulius Sondeckis ir Donatas Banionis slapta bendradarbiavo su KGB“. O tai jau turi prejudicinę galią ir patvirtina, kad LGGRTC apšmeižė mirusius D. Banionį ir S. Sondeckį. V. Sladkevičiaus apšmeižimą patvirtino pats LGGRTC, pašalinęs a.a. kardinolą iš šio slapta su KGB bendradarbiavusių asmenų sąrašo ir viešai paaiškinęs, kad neturėjo tai patvirtinančių duomenų.

 

Todėl teikiame Vilniaus apygardos teismui skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties ir prokuratūros nutarimo. Po liustracijos komisijos sprendimo neliko jokių argumentų apsimesti, kad kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį LGGRTC apšmeižė nesąmoningai ir nepiktnaudžiaujant tarnybine padėtimi. Tai padaryta tyčia ir politikų, nurodžiusių tai daryti. Tačiau prokuratūra šių politikų iki šiol nenustatinėjo. Manome, kad po liustracijos komisijos sprendimo teismas ir prokuratūra jau bus principingi įstatymų reikalavimams.

 

Dėkojame Algimantui Urmonui ir jo vadovaujamos komisijos nariams už principingumą ir pagarbą įstatymui, pilietiškumą. Jie – tikri inteligentai.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));