Lietuvių kalbos mokytoja prašo ištirti įtariamus švietimo ministrės J.Šiugždinienės nusikaltimus

siug

siug

2022 m. lapkričio 8 dieną grįžau dirbti į gimnaziją, o jau net 2022 m. lapkričio 7 d., lapkričio 8 d., lapkričio 9 dieną ir kitomis dienomis ŠMSM ministrė Jurgita Šiugždinienė pradėjo antikonstitucinę, viešą veiką,- persekioti, šmeižti mane prieš visą Lietuvą spaudoje, spausti darbdavius, kad būčiau atleista iš darbo dėl mano politinių pažiūrų (Daugybinių LRT, kitų leidinių straipsnių kopijos pridedamos PRIEDE).
2022 m. lapkričio 13 d. tiesioginėje, mano atžvilgiu tendencingai atrinktomis mitinginių ir kitų pasisakymų iškarpomis, LRT televizijos laidoje „Savaitė“ LRT žurnalistė Joana Lapėnienė nuteikinėjo Lietuvos visuomenę prieš mane, pažemino mano garbę ir orumą, darė įtaką būsimiems teisminiams procesams dėl mano politinių pažiūrų.
Laidoje kalbėjusi Seimo narė, ŠMSM ministrė Jurgita Šiugždinienė mane apšmeižė ir lapkričio 7 d. savo FB paskyroje bei LRT laidoje, be teismo nuteisė prieš visą Lietuvą dėl mano politinių pažiūrų ir kritikos LR politikų, valdžios narių, institucijų vykdomai politikai, darė ir daro tiesioginį spaudimą Vilniaus savivaldybei ir mano darbovietės, Vilniaus „Juventos“ gimnazijos direktorei, siekia mane išmesti iš darbo.
Taip pat mane šmeižia, grasina susidorojimu išmetant iš darbo už politines pažiūras du Vilniaus savivaldybės vicemerai: Valdas Benkunskas ir Tomas Gulbinas.
Agresyvų šmeižtą, visuomenės nuteikinėjimą prieš mane dėl mano politinių pažiūrų savo FB paskyroje skleidžia ir visuomenės informavimo veikėjas Rimvydas Valatka.
Minėtiems asmenims: Jurgitai Šiugždinienei, Joanai Lapėnienei, Valdui Benkunskui, Tomui Gulbinui, Rimvydui Valatkai prašau nedelsiant pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 154 str.; BK 169 str.; BK 170 str.1 d. 2 d.; grubiai jiems pažeidus LR Konstitucijos 21 str. 3d.; 25 str.1d, 2d, 3d; 29 str.; 31 str., 33 str.
Astra Genovaitė Astrauskaitė

 

Dėl viešo intereso gynimo
2022 m. lapkričio 15 d., Vilnius

Pranešame, kad buvo pažeistas viešasis interesas leidžiantis įdingai formuotis viešojo
administravimo ir viešosios politikos praktikai bei žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai ir
teisėms į bet kurio Lietuvos Respublikos piliečio asmens duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo
aplinkybių neviešinimą, pažeidžiant teisę turėti įsitikinimus ir juos reikšti taip, kaip garantuoja
Lietuvos Respublikos Konstitucija, tačiau dėl mąstymo ir įsitikinimų išskirtinumo neturėti viešo
persekiojimo, draudimo įsidarbinti, viešo smerkimo ir menkinimo, gąsdinimo ir viešo trukdymo
turėti ir įgyti pajamas pagal turimą išsilavinimą, gebėjimus ir kompetencijas, nebūti persekiojamam
dėl bet kokią kitokią nuomonę turinčių asmenų įdarbinimo.
2022-11-08 pasirodė vieši pranešimai spaudoje (pridedama žemiau) apie įvairių valstybės
pareigūnų ir tarnautojų viešai iškeltą klausimą dėl konkretaus asmens teisės būti įdarbintu dėl jo
visuomeninės veiklos iš kurios galėtų kilti teistumas, bet jis dar nėra kilęs:
1. Lietuvos Respublikos Švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė iškėlė klausimą – kaip į
mokyklą buvo priimta pilietė, mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė. Viešai išsakė išankstinę
nuomonę apie asmenį formuluotėmis „tokie žmonės neturėtų dirbti“ [1].
2. Vilniaus savivaldybės vicemeras Tomas Gulbinas iškėlė susirūpinimą ir priėmė
sprendimą atlikti tarnybinius patikrinimus dėl asmens priėmimo į pavaldžią savivaldybei įstaigą,
viešai išsakydamas nuomonę: „asmuo neturėjo būti priimtas dirbti“, jo nuomone „nesuderinama su
nepriekaištinga reputacija“ [2].
3. Įvykdytas išankstinis viešas spaudimas asmens darbdaviui, „Juventas“ gimnazijai,
nurodant, kad bus atliktas tarnybinis patikrinimas mokyklos direktorei Irinai Ignatavičienei [1,2].
4. Švietimo ministerijos atstovas Dainoras Lukas „nurodė, kad priežastis, esą neatsirado
jokio kito kandidato į šias pareigas, nėra pateisinama“ [3].
Tokiomis aplinkybėmis, kuomet:
1) yra piktnaudžiaujama asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, susižinant koks
asmuo ir kur yra darbinamas,
2) viešinant bet kokius su asmeniu susijusius duomenis, apsaugotus asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu,
3) vykdant politinį išankstinį spaudimą politiškai neparankių ar nepatogių asmenų
darbdaviams, ir patiems asmenims,
4) vykdant administracinį spaudimą tų asmenų darbdaviams iš anksto, be duomenų
patikrinimo neviešinant asmens tapatybės aplinkybių,
5) iš anksto paskelbiant galimai subjektyvius duomenis,

6) iškraipant galiojančių teisės aktų normas ir sąlygas, paskelbiant nesamus
reglamentavimus viešai,
7) siekiant sisteminio mobingo,
8) siekiant visuomeninio pasmerkimo,
9) viešai demonstruojant viešą nepagarbą ir pasmerkimą politiškai nepatogiems asmenims –
bei NESANT ĮRODYMAMS IR FAKTAMS, NEIŠTYRUS DOKUMENTŲ, NESANT VIEŠŲ
ĮSTAIGŲ SPRENDIMAMS, TEISMO SPRENDIMAMS – akivaizdžiai:
I. Neteisėtai susižinant ir viešinant asmens duomenis
II. Siekiama suformuoti netinkamą viešojo administravimo ir viešosios politikos praktiką
kuomet asmens duomenis valdantys asmenys gali nebaudžiamai viešinti ir skelbti privataus asmens
duomenis apie politiškai ar kitaip nepatogių asmenų įsidarbinimo faktą,
III. Siekiama suformuoti išankstinę tyrimo nuomonę sau pavaldiems asmenims kurie atliks
ar bus pavedama, ar jau yra pavesta atlikti tarnybinį ar kitokį pavaldžios įstaigos, pavaldaus asmens
patikrinimą,
IV. Siekiama suformuoti išankstinę nuomonę apie neva esamus neatitikimus teisės aktuose
jų neperžvelgus iš anksto ir detaliai, iškraipant faktus ir įstatymo normas –
taip pat PAŽEIDŽIANT:
1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, susijusias konvencijas,
2. Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą,
3. Viršijant tarnybinius įgaliojimus atitinkančius BK 229 str. (netinkamai atlikus pareigas)
4. Kurstant kitų neapykantą dėl asmens įsitikinimų ir pažiūrų, pagal BK 170str., –
kai SIEKIAMA suformuoti naują ir ydingą viešojo sektoriaus mobinginę sistemą, pasinaudojant
savo tarnybine ir politine padėtimi, disponuojant jautria informacija (asmens duomenimis), siekiant
įbauginti visuomenę jautrių klausimų sprendimu, manipuliuojant teisės aktų turiniu iš anksto žinant
nesant teisės pažeidimui, siekiant sukurstyti visuomenę pasmerkti kitaip mąstančius ir kitaip
besielgiančius nesant teismo sprendimui dėl tariamų nusižengimų ir nusikaltimų.
Lietuvos visuomenės taryba, pagal savo įstatus „veikia vadovaudamasi LR Konstitucija
(toliau Įstatuose – Konstitucija), LR Civiliniu Kodeksu (toliau Įstatuose – LR CK), LR asociacijų
įstatymu (toliau Įstatuose – LR AĮ), kitais LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Visuotine
Žmogaus teisių deklaracija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija,
šiais Įstatais bei kitais LVT vidaus teisės aktais. <…> siekia, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga
nuo valstybės tarnautojų savivalės ir kitų neteisėtų (teisiškai nepagrįstų) politinių bei
administracinių manipuliacijų ir įtakų, ginamas viešasis interesas<…> savo veikloje vadovaujasi
imperatyvių teisės normų, kurių negali pakeisti jokie žemesnės teisinės galios aktai, tiesioginiu
taikymu, taip pat visuotinai pripažintu teisės principu, kad neginamos žmogaus teisės ir laisvės yra
beprasmės, jeigu neatsižvelgiama į visuotinę taisyklę ubi ius – ibi remedium: jei įstatymas suteikia
teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti.“ – kreipiasi į GENERALINĘ PROKURATŪRĄ ir
GENERALINĘ PROKURORĘ Nidą Grunskienę, su prašymu:
1. Pradėti viešo intereso gynimo bylą įvertinant viešam interesui, viešosios politikos,
valstybės tarnybos reputacijai, asmens duomenų teisinės apsaugos normoms padarytą žalos mastą;
2. Nutarimu įspėti Švietimo ministrę Jurgitą Šiugždinienę, Vilniaus vicemerą Tomą
Gulbiną ir kitus viešai pasisakiusius valstybės pareigūnus, valstybės tarnautojus, jiems prilygintus
asmenis – kad nedarytų teisės pažeidimų;
3. Nutarimu reikalauti atlikti Švietimo ministrės Jurgitos Šiugždinienės, Vilniaus vicemero
Tomo Gulbino ir kitų viešai pasisakiusių valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, jiems
prilygintų asmenų veiklos tarnybinį patikrinimą, kitokio pobūdžio tyrimus įvykdytai viešai veiklai,
kenkiančiai valstybės tarnybos interesams ir reputacijai ištirti;

4. Pradėti ikiteisminį tyrimą Švietimo ministrei Jurgitai Šiugždinienei, Vilniaus vicemerui
Tomui Gulbinui ir kitiems valstybės tarnautojams, jiems prilygintiems asmenims pagal 229 str.
(netinkamai atlikus pareigas).
5. Pradėti ikiteisminį tyrimą Švietimo ministrei Jurgitai Šiugždinienei, Vilniaus vicemerui
Tomui Gulbinui ir kitiems valstybės tarnautojams, jiems prilygintiems asmenims dėl neapykantos
kurstymo dėl asmens įsitikinimų ir pažiūrų, pagal BK 170str.
Šaltiniai:
[1]. Švietimo ministrė apie A. G. Astrauskaitę: tokie mokytojai neturėtų mokyti vaikų, 2022-11-08,

https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/svietimo-ministre-apie-g-astrauskaite-tokie-
mokytojai-neturetu-mokyti-vaiku-1101890

[2]. Vilniaus savivaldybė tiria, kaip į mokyklą buvo priimta Astrauskaitė: tikroji padėtis paaiškės per dvi savaites, 2022-11-08, https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1816666/savivaldybe-
astrauskaite-negali-dirbti-mokytoja-del-reputacijos-riausiu-tyrimo [3]. „Tai yra nesuvokiama“: ministeriją šokiravo gimnazijos direktorės sprendimas dėl A. G. Astrauskaitės, https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/11/07/news/-tai-yra-
nesuvokiama-ministerija-sokiravo-gimnazijos-direktores-sprendimas-del-a-g-astrauskaites-
25095766

Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos vardu:
Lietuvos visuomenės valdybos narys Tauras Jakelaitis
Lietuvos visuomenės tarybos narė dr. Nendrė Černiauskienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));